Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Brp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Brp
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Brp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2021nieuwe regeling

23-11-2021

gmb-2021-435651

232136

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Brp

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis,

 

Gezien het voorstel d.d. 23 november 2021 inzake Aanwijzing toezichthouders Brp

 

overwegende dat;

 • -

  op 6 januari 2014 de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) in werking is getreden;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de uitvoering van Wet BRP;

 • -

  het voor het bijhouden van een actuele, betrouwbare, juiste en volledige Basisregistratie Personen noodzakelijk is dat actief kan worden toegezien of de inschrijvingen juist en volledig zijn;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP;

gelet op het bepaalde in artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen en het bepaalde in afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen

 

Aanwijzing toezichthouders Brp

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder toezichthouder, als bedoeld in artikel 5.11 Awb: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift

Artikel 2  

Als toezichthouders zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen:

 • 1.

  De personen, die een dienstverband hebben bij de gemeente Maassluis en werkzaam zijn in de ondergenoemde functies in het Team Publiekszaken van het cluster Inwoners & Veiligheid van de gemeente Maassluis

  • a.

   Medewerker backoffice

  • b.

   Specialist burgerzaken

 • 2.

  De personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere basis, werkzaam zijn in de functies als genoemd onder lid 1

Artikel 3  

De toezichthouder is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • Wet basisregistratie personen

 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 • Leegstandwet

 • Huisvestingswet

 • Woningwet

 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Maassluis

Artikel 4  

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband of van de inhuur, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de onder artikel 2 genoemde functies

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Elektronisch Gemeenteblad

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders Brp

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in hun vergadering van 23 november 2021

de secretaris,

Ing. P.D. Verstoep

de burgemeester,

Dr. T.J. Haan