Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen
CiteertitelSubsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpsubsidie controle coronatoegangsbewijzen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2021nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-434387

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Súdwest-Fryslân;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

de Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  aanvragers: organisatoren van activiteiten of beheerders van voorzieningen gericht op cultuur, sport, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca, niet-essentiële detailhandel en/of niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen;

 • b.

  coronatoegangsbewijzen: coronatoegangsbewijzen als bedoeld in artikel 58 lid 1 van de Wet publieke gezondheid.

 

Artikel 2 Welke activiteiten

Het college kan subsidie verlenen aan aanvragers als compensatie van de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren.

 

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, inclusief sociale zekerheidslasten, pensioenafdrachten en vakantiegeld;

  • b.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

  • c.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument;

  • e.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d.

 • 2.

  De aanvraag is met financiële gegevens onderbouwd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, lid 2 onder c, de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân, staat de regeling ook open voor aanvragers die activiteiten organiseren of voorzieningen exploiteren met het doel winst te maken.

 • 4.

  De kosten zijn of worden gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

   

Artikel 4 Inleverdatum aanvraag

De volledige aanvraag is uiterlijk 31 december 2021 in het bezit van de gemeente.

 

Artikel 5 Budget

Voor de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 is het budget € 200.000,-. Dit budget is ook het subsidieplafond.

 

Artikel 6 Verdeling

 • 1.

  De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  De subsidie wordt voorlopig vastgesteld.

 • 3.

  Als het budget niet toereikend is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

 

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgrond

Het college kan subsidie tevens weigeren wanneer de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 30 november 2021,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

P. Zondervan, gemeentesecretaris