Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Aanwijzingsbesluit Bevoegd Functionaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Bevoegd Functionaris
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2021Nieuwe regeling

11-10-2021

bgr-2021-1001

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Bevoegd Functionaris

Het Dagelijks Bestuur (DB) van MGR sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG),

• handelend als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder c, van het Besluit politiegegevens boa;

• gelet op de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens (Stb. 2007, 300 onderscheidenlijk 550) en het Besluit politiegegevens boa (Stb. 2019, 85);

besluit ten behoeve van de verwerking van politiegegevens binnen de module RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) Midden-Gelre aan te wijzen als Bevoegd Functionaris (BF):

 

Naam: I. Hoogland

Geboortedatum: 13 april 1977

De Bevoegd Functionaris wordt gemandateerd om niet-boa’s die werkzaam zijn bij RBL Midden-Gelre, en derhalve vallen onder hetzelfde gezag, politiegegevens te laten verwerken. Daartoe dient de BF voor aanvang van de werkzaamheden een ‘Verklaring autorisatie niet-boa’ volledig in te vullen en te laten ondertekenen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening en kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit Bevoegd Functionaris RBL.

Toelichting

De bevoegd functionaris heeft onder andere de volgende taken:

• het doel van de artikel 9-verwerking omschrijven en vastleggen – zie Wpg art. 32;

• het autoriseren van personen voor de betreffende verwerking;

• bepalen of gegevens voor andere doeleinden mogen worden gebruikt – zie Wpg art. 9, lid 3;

• zorgen dat voor alle gegevens de herkomst en wijze van verkrijgen wordt vastgelegd – zie Wpg art. 3, lid 5;

• bewaken dat gegevens rechtmatig worden verkregen en verwerkt. Hierbij moet vooral worden gelet op de termijnen.

Bij een artikel 9-verwerking toetst daarnaast het OM op proportionaliteit en subsidiariteit ten aanzien van de opsporing en vervolging.

Uit de toelichting op het Bpgboa blijkt dat het mogelijk is een niet-boa aan te wijzen als bevoegd functionaris, bijvoorbeeld de leidinggevende of diens plaatsvervanger. Ook is het mogelijk om een collega-boa als bevoegd functionaris aan te wijzen. Altijd geldt dat diegene over voldoende kennis en vaardigheden moet beschikken.

De verwerkingsverantwoordelijke, namens deze

Naam: Johannes Goossen, Voorzitter MGR

Datum: 11 oktober 2021

Handtekening: