Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

NOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN AFSCHRIJVEN VAN DE VASTE ACTIVA

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Baanbrekers
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN AFSCHRIJVEN VAN DE VASTE ACTIVA
CiteertitelNota IWA
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2019-839.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

08-10-2021

bgr-2021-997

Tekst van de regeling

Intitulé

NOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN AFSCHRIJVEN VAN DE VASTE ACTIVA

Ingevolge artikel 9 van de Financiële Verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet

 

Inleiding

Voor u ligt de nota investeren, waarderen en afschrijven van de vaste activa van Baanbrekers. In deze nota zijn de gedragsregels vastgelegd over de wijze waarop wordt omgegaan met het activeren van uitgaven, maar ook het waarderen, afschrijven en presenteren van de activa. De nota geeft hiervoor kaders en beoogt daarmee het kunnen volgen van een bestendige gedragslijn.

De nota is onderdeel van de “Financiële verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet”. Op grond van deze verordening dient het dagelijks bestuur minimaal eenmaal per vier jaar een nota op te stellen met de beleidsregels voor investeren, waarderen en afschrijven van vaste activa.

Voorliggende nota vervangt de nota die in september 2019 door het dagelijks bestuur van Baanbrekers is vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding van de nu nog geldende nota heeft zich een belangrijk feit voorgedaan waardoor het wenselijk is de nota integraal te vervangen. In november 2019 heeft de commissie BBV een nieuwe “notitie materiële vaste activa” uitgebracht. Dit is een volledig nieuwe notitie, waarmee de eerdere notitie van 2017 is komen te vervallen. De nieuwe nota sluit aan op de notitie van de commissie BBV uit 2019.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • 1.

  Het waarderings- en afschrijvingsbeleid sluit aan op de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 1 juli 2019.

 • 2.

  De afschrijvingstabel is uitgebreid en sluit nu beter aan op de aanwezige activa binnen Baanbrekers.

 • 3.

  Afschrijvingstermijnen zijn niet voorgeschreven. Iedere organisatie moet hierin zijn eigen (verantwoorde) keuzes maken. De afschrijvingstermijnen zijn voor enkele activa aangepast en liggen nu in lijn met hetgeen bij onze deelnemende gemeenten gebruikelijk is.

 • 4.

  De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt danwel verworven wordt.

 • 5.

  Er is een ondergrens aangehouden van € 10.000 voor het activeren van investeringen.

 • 6.

  Op gronden wordt niet afgeschreven. Alle overige activa worden geheel afgeschreven en hebben dus een restwaarde nihil.

 • 7.

  Naast de lineaire afschrijvingsmethode is het onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan annuïtair af te schrijven. In de nota (artikel 3.6) en de tabel is duidelijk aangegeven wanneer de onderscheidene methodes van toepassing zijn.

 • 8.

  Bij grote projecten worden de onderdelen niet afzonderlijk geactiveerd, maar wordt de totale investering zoveel als mogelijk in één keer geactiveerd, en conform de tabel in artikel 4 afgeschreven.

De nota Investeren, waarderen en afschrijven maakt deel uit van de financiële verordening Baanbrekers ex artikel 212 gemeentewet en gaat in vanaf het begrotingsjaar 2022.

ARTIKEL 1: INVESTEREN

 • 1.

  Investeringen worden geactiveerd als:

  • Deze een nut hebben van 3 jaar of meer.

  • De totale bruto investering meer dan € 10.000 bedraagt.

 • 2.

  Bijdragen van derden die in directe relatie staat met het actief worden op de investering in mindering gebracht.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan besluiten om aanschaffingen die gezamenlijk worden gedaan en tezamen hoger in aanschafwaarde zijn dan € 10.000 te activeren hoewel de individuele delen een lagere waarde vertegenwoordigen.

ARTIKEL 2: WAARDEREN

 • 1.

  Activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

 • 2.

  Eigendom in activa van derden wordt niet geactiveerd.

 • 3.

  De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de aanschaf of vervaardiging van het actief kunnen worden geactiveerd, voor zover deze kosten bijdragen aan de totstandkoming van het actief.

 • 4.

  Er wordt geen rente toegevoegd aan activa in ontwikkeling.

 • 5.

  Activa kunnen uit meerdere componenten bestaan.

ARTIKEL 3: AFSCHRIJVEN

 • 1.

  Afschrijving vindt plaats met ingang van het boekjaar na aanschaf of ingebruikname.

 • 2.

  Bij de bepaling van de afschrijving wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.

 • 3.

  Op gronden wordt niet afgeschreven.

 • 4.

  Voor de activa wordt zoveel mogelijk de tabel in artikel 4 gevolgd. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid daarvan af te wijken, mits dit goed gemotiveerd wordt in het betreffende besluit van het algemeen bestuur.

 • 5.

  De lineaire afschrijvingsmethode wordt als standaardmethode gehanteerd.

 • 6.

  In afwijking hiervan wordt volgens de annuïtaire methode afgeschreven op investeringen waarbij voor het beheer en onderhoud een meerjarenplan is vastgesteld en de daaruit voortvloeiende lasten structureel in de begroting zijn opgenomen.

Artikel 4: Afschrijvingstabel

 

Aantal jaren

afschrijving

Annuïtair / lineair

Gronden en terreinen

Gronden

n.v.t.

 

Bestrating, parkeerterreinen

25

 

Groenvoorziening, incl. bomen en planten

20

 

 

 

 

Gebouwen, kantoren en inrichting

Nieuwbouw, duurzaam en (bijna) energieneutraal

50

l/a

Gebouwen semipermanent, renovatie, verbouw

20

l/a

Technische installaties, liftinstallaties

20

 

(Kantoor)meubilair en inventaris, inrichting

15

 

Bouwkundige installaties

15

 

Warmtepompen, verwarmingsketels

10

 

 

 

 

Bedrijfsmiddelen, transport- en vervoermiddelen, productiemiddelen

Bedrijfsauto’s

5

 

Heftrucks

10

 

Productiemachines, (keuken)apparatuur

5

 

Kledingcontainers

10

 

Veiligheidsvoorzieningen

10

 

 

 

 

ICT

Software

5

 

Hardware: pc’s, servers, randapparatuur, audiovisuele middelen

5

 

Telefoons, tablets, chromebooks

5

 

Telefooncentrale

10

 

kassasystemen

7

 

 

 

 

Noot: alle investeringen worden lineair afgeschreven, tenzij anders vermeld.

l/a: hetzij lineair, hetzij annuïtair

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Baanbrekers van 8 oktober 2021,

Het dagelijks bestuur voornoemd,

De secretaris,

A. van Oudheusden

de voorzitter,

R. Bakker