Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 41 van de Alcoholwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2021nieuwe regeling

16-11-2021

gmb-2021-418934

528320

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet

 

De burgemeester van de gemeente Gennep,

 

  • Gelezen het voorstel van 16 november 2021;

  • Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, eerste lid, onder b Alcoholwet en de Alcoholregeling;

  • Overwegende dat het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet;

  • Overwegende dat de beoogde toezichthouder voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de Alcoholregeling;

 

besluit:

 

 

Vast te stellen het "Aanwijzingsbesluit toezichthouder Alcoholwet".

De volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de Alcoholwet voor de gemeente Gennep, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b van de Alcoholwet:

 

  • De heer van der Cruijsen, geboortedatum 01-11-2001

     

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt.

 

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet vastgesteld op 24 januari 2018 wordt ingetrokken.

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Jacqueline Nijland

De burgemeester, Hans Teunissen