Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Beleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame
CiteertitelBeleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Grondwet
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
 4. Kieswet
 5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR359488
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2021nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2021-418826

Z/17/078298/538696

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten:

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels op te stellen voor verkiezingsreclame;

 

Gelet op het bepaalde in de Grondwet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Kieswet, de Algemene plaatselijke verordening gemeente Eijsden-Margraten (APV);

 

Besluiten:

Vast te stellen de “Beleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame”

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • -

  Verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, waterschap en referendum;

 • -

  Verkiezingsborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden met hierop een of meerdere verkiezingsaffiches van de deelnemende politieke partijen. Mede afhankelijke van het aantal deelnemende politieke partijen wordt de grote en het aantal te plaatsen verkiezingsaffiches bepaald.

 • -

  Sandwich- en/of driehoeksborden: borden die zijn opgebouwd uit veelal (dik) kartonnen dragers die zijn verbonden door een plastic koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden (maximale afmeting 150 cm x 100 cm);

 • -

  Verkiezingsspandoeken: spandoeken en banners voor de verkiezingen.

Artikel 2 Grondgebied gemeente

De beleidsregels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten, voor zover hier geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3 Verkiezingsborden op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere onroerende zaken, is vergunningsvrij onder de voorwaarden dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer of geen ernstige hinder voor de gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 4 Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is vergunningsvrij onder de voorwaarde dat aan het gestelde in deze beleidsregels wordt voldaan.

Artikel 5 Verkiezingsborden gemeente

 • 1.

  Het is aan alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, toegestaan verkiezingsaffiches aan te leveren bij de gemeente Eijsden-Margraten voor publicatie op de door of in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten geplaatste verkiezingsborden.

 • 2.

  De precieze locaties van de verkiezingsborden worden door het college voor de daadwerkelijke plaatsing kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Eijsden-Margraten, plaatselijke huis aan huisbladen en belanghebbenden.

 • 3.

  De verkiezingsborden worden geplaatst in de week van de kandidaatstelling.

 • 4.

  Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of goede zeden.

 • 5.

  Het verwijderen van de verkiezingsborden gebeurt in de tweede week na de verkiezingsdag, tenzij er binnen drie maanden opnieuw verkiezingen plaatsvinden, dan kunnen de aanplakborden worden verwijderd in de tweede week na de laatstgehouden verkiezingen.

 • 6.

  Het is verboden de verkiezingsborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Artikel 6 Sandwich- en/of driehoeksborden

 • 1.

  Sandwich- en/of driehoeksborden mogen geplaatst worden in de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag.

 • 2.

  In iedere kern van de gemeente Eijsden-Margraten mogen sandwich- en/of reclameborden worden geplaatst, met uitzondering van:

   

  • Binnen een afstand van 75 meter van een stemlokaal;

  • Binnen een afstand van 5 meter vanaf rotondes, kruising of splitsing van wegen;

  • Voor of om verkeerslichten, verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens;

  • De aangewezen plaatsen (deze lantaarnpalen zijn voorzien van een sticker) voor tijdelijke reclame ten behoeve van evenementen;

  • Het Amerikaplein te Margraten.

 • 3.

  De sandwich- en of driehoeksborden mogen alleen binnen de bebouwde kom geplaatst worden.

 • 4.

  Sandwich- en driehoeksborden mogen enkel worden geplaatst aan de wegen die in gemeentelijk beheer zijn.

 • 5.

  De sandwich- en driehoeksborden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.

 • 6.

  Er mag maximaal één sandwich- en driehoeksbord rondom één lantaarnpaal worden geplaatst.

 • 7.

  Bij het plaatsen van de sandwich- en driehoeksborden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

 • 8.

  De sandwich- en driehoeksborden mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 7 Verkiezingsspandoeken

 • 1.

  Verkiezingsspandoeken op openbare plaatsen mogen opgehangen worden gedurende de periode vanaf de dag na de kandidaatstelling tot maximaal één week na de verkiezingsdag.

 • 2.

  Bevestiging aan particulier eigendom mag alleen gebeuren met instemming van de rechthebbende.

 • 3.

  Een banner of spandoek mag niet geplaatst worden boven/over een rijbaan.

 • 4.

  De banners of spandoeken moeten zodanig worden opgehangen dat de vrijheid en het uitzicht voor het verkeer niet kan worden belemmerd.

 • 5.

  De banners of spandoeken moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen overlast veroorzaken voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

 • 6.

  De banners en spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 8 Verbod overige vormen van verkiezingsreclame op, in of boven openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers voor de verkiezingen te plaatsen op, aan, in, over of boven, binnen een afstand van 75 meter van een stemlokaal.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het opruimen van de sandwich- en/of driehoeksborden, verkiezingsspandoeken dient al het mogelijke te doen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan gemeentelijke eigendommen danwel eigendommen van derden. Mocht er toch schade ontstaan dan is en blijft degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het opruimen van de sandwich- en/of driehoeksborden, verkiezingsspandoeken aansprakelijk voor de toegebrachte schade.

Artikel 10 Afwijking beleidsregels

Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de beleidsregels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Beleidsregels voor verkiezingsreclame treden in werking op de eerste dag na bekendmaking

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ten behoeve van verkiezingsreclame.

Vastgesteld in de collegevergadering van 19 oktober 2021

Het college van Burgemeester en wethouders gemeente Eijsden-Margraten

De secretaris,

Drs. M.A.G. Gerits

De burgemeester,

Drs. G.J.M. Cox