Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BESLUIT Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur BsGW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBESLUIT Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur BsGW
CiteertitelAanwijzing eerste plaatsvervangend directeur BsGW
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-68048.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2021nieuwe regeling

11-11-2021

bgr-2021-987

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Aanwijzing eerste plaatsvervangend directeur

 

Roermond, 11 november 2021

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Overwegende dat vanwege een wijziging in de samenstelling van het MT de vervanging van de directeur van BsGW dient te worden aangepast.

Het voorstel is om de heer L. de Pauw, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en tevens afdelingshoofd IPA, met onmiddellijke ingang aan te wijzen als eerste plaatsvervangend directeur. Dit onder gelijktijdige intrekking van het besluit van het dagelijks bestuur BsGW van 23 februari 2017, waarbij mevrouw K. van Bergen is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

BESLUIT

Op basis van artikel 20, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW is de heer L. de Pauw met onmiddellijke ingang aangewezen als eerste plaatsvervangend directeur

 

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter