Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat personele aangelegenheden VRGZ
CiteertitelOndermandaat personele aangelegenheden VRGZ 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

boek 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Vervangende regeling

19-11-2020

bgr-2021-965

Besluit directeur Crisisbeheersing, directeur Brandweer en Ambulancezorg en de directeur publieke gezondheid op 19 november 2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ

 

De directeur Crisisbeheersing, directeur Brandweer en Ambulancezorg en de directeur publieke gezondheid;

 

- Overwegende dat het dagelijks bestuur en de voorzitter van de VRGZ het Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit VRGZ hebben vastgesteld op 26 november 2020 (hierna aangeduid als: MVM VRGZ);

- Overwegende dat in het MVM VRGZ mandaat gelijk wordt gesteld met de verlening van volmacht om namens de rechtspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en de verlening van machtiging om namens de rechtspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Deze gelijkstelling is ook van toepassing als in het vervolg wordt gesproken van ‘ondermandaat’;

- Gelet op het bepaalde in boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst), artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ, de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (AVRGZ) en hoofdstuk 11 van het MVM VRGZ;

 

BESLUIT: vast te stellen het Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ (1)

 

Artikel 1: Verlening ondermandaat

 • 1.

  De directeur Crisisbeheersing, directeur Brandweer en Ambulancezorg en de directeur publieke gezondheid verlenen ondermandaat, ondervolmacht respectievelijk ondermachtiging (hierna te noemen: ondermandaat) aan de in bijgevoegd overzicht (bijlage 1) genoemde functionarissen om besluiten te nemen met betrekking tot de in het overzicht genoemde personele aandachtsgebieden, daaronder begrepen het verrichten van rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen zoals voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2.

  Het verleende ondermandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens ondermandaat genomen besluiten, conform het bepaalde daaromtrent in het MVM VRGZ.

 • 3.

  Besluiten(2) in zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die krachtens dit ondermandaatbesluit worden genomen, worden op de volgende wijze ondertekend:

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland- Zuid,

namens deze,

(…)

Naam

Functie

 

 • 4.

  Indien de directeur Crisisbeheersing, directeur Brandweer en Ambulancezorg en de directeur publieke gezondheid besluit tot het verlenen van een nieuw ondermandaat, dan wel tot het wijzigen of intrekken van een bestaand ondermandaat, dan wordt bijgaand overzicht gewijzigd.

 

 • 5.

  Op ondermandaat zijn de artikelen van het MVM VRGZ inzake grenzen, beperkingen en voorwaarden alsmede plaatsvervangers en (verder) ondermandaat, van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 2: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Besluit ondermandaat rechtspositionele besluiten van 1 mei 2014 alsmede de werkdocumenten bevoegdheidsverdeling personele functie VRGZ en RAV d.d. 20.12.2016 worden per 1 januari 2020 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ 2020”.

 

 

(1) Bekendmaking van algemene mandaatbesluiten geschiedt conform artikel 3:42 Awb (zie MvT artikel 10:5 Awb).

(2) Als het gaat om het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bijvoorbeeld het sluiten van een (stage-) overeenkomst, dan is de contractpartij de ‘Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’ en niet ‘Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid’.

 

Aldus besloten door de directeur Crisisbeheersing, directeur Brandweer en Ambulancezorg en de directeur publieke gezondheid op 19-11-2020 te Nijmegen,

J.A.P. van Kastel

directeur Crisisbeheersing

D.M. van Zanten

directeur Brandweer en Ambulancezorg

M.N. Pieters

directeur publieke gezondheid

Bijlage 1 Overzicht

Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ 2020

(minus sector Ambulancezorg)

 

LET OP:

De in de kolom ‘Omschrijving bevoegdheid’ opgenomen beslissingen betreffen niet enkel de uitoefening van bevoegdheden. In veel gevallen is sprake van rechten van de medewerker of verplichtingen van de werkgever op grond van de wet of Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna AVRGZ) en komt het aan op een feitelijk juiste uitvoering van wet- en regelgeving. De term ‘beslissingen’ in de kolom ‘Omschrijving bevoegdheid’ moet dan ook worden gelezen in de context van het artikel uit het BW of de AVRGZ dat daarop betrekking heeft en afhankelijk van het specifieke artikel, is er sprake van meer of minder ruimte voor eigen invulling van de betreffende beslissing.

 

Dit ondermandaat heeft geen betrekking op de sector Ambulancezorg van de VRGZ. Voor de sector Ambulancezorg is een afzonderlijk ondermandaat opgesteld, namelijk het “Ondermandaat personele aangelegenheden RAV”. Per 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtpositie ambtenaren (Wnra) van toepassing op werknemers van de sector Ambulancezorg die vanaf voornoemde datum onder het private arbeidsrecht vallen en voor deze groep geldt de Cao sector Ambulancezorg.