Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ondermandaat personele aangelegenheden RAV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat personele aangelegenheden RAV
CiteertitelOndermandaat personele aangelegenheden RAV 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

boek 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Vervangende regeling

19-01-2020

bgr-2021-964

Besluit directeur Brandweer en Ambulancezorg

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat personele aangelegenheden RAV

 

De Directeur Brandweer en Ambulancezorg;

 

- Overwegende dat het dagelijks bestuur en de voorzitter van de VRGZ het Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit VRGZ hebben vastgesteld op 26 november 2020 (hierna aangeduid als: MVM VRGZ);

- Overwegende dat dit specifieke ondermandaat veelal ziet op privaatrechtelijke aangelegenheden en in dat kader veelal sprake is van ondervolmacht en/of machtiging;

- Overwegende dat in het MVM mandaat gelijk wordt gesteld met de verlening van volmacht om namens de rechtspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en de verlening van machtiging om namens de rechtspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Deze gelijkstelling is ook van toepassing als in het vervolg wordt gesproken van ‘ondermandaat’;

- Gelet op het bepaalde in boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst), artikel 12 van de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ, de Cao sector Ambulancezorg en hoofdstuk 11 van het MVM VRGZ;

 

BESLUIT: vast te stellen het Ondermandaat personele aangelegenheden RAV1*

 

Artikel 1: Verlening ondermandaat

 • 1.

  De Directeur Brandweer en Ambulancezorg verleent ondermandaat, ondervolmacht respectievelijk ondermachtiging (hierna te noemen: ondermandaat) aan de in bijgevoegd overzicht (bijlage 1) genoemde functionarissen om beslissingen te nemen met betrekking tot de in het overzicht genoemde personele aandachtsgebieden, daaronder begrepen het verrichten van (private) rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen zoals voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2.

  Het verleende ondermandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens ondermandaat genomen beslissingen, conform het bepaalde daaromtrent in het MVM.

 • 3.

  Beslissingen die krachtens dit ondermandaatbesluit worden genomen, worden op de volgende wijze ondertekend:

 

Veiligheidsregio Gelderland- Zuid,

namens deze,

 

 

Naam

Functie

 

 • 4.

  Indien de Directeur Brandweer en Ambulancezorg besluit tot het verlenen van een nieuw ondermandaat, dan wel tot het wijzigen of intrekken van een bestaand ondermandaat, dan wordt bijgaand overzicht gewijzigd.

 • 5.

  Op ondermandaat zijn de artikelen van het MVM inzake grenzen, beperkingen en voorwaarden alsmede plaatsvervangers en (verder) ondermandaat, van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 2: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Besluit ondermandaat rechtspositionele besluiten van 1 mei 2014 alsmede de werkdocumenten bevoegdheidsverdeling personele functie VRGZ en RAV d.d. 20.12.2016 worden per 1 januari 2020 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaat personele aangelegenheden RAV 2020”.

 

1* Bekendmaking van algemene mandaatbesluiten geschiedt conform artikel 3:42 Awb (zie MvT artikel 10:5 Awb).

Het ondermandaat personele aangelegenheden RAV 2020 laat onverlet dat privaatrechtelijke (rechts-)handelingen die een relatie hebben met de arbeidsovereenkomst kunnen worden verricht op grond van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek. Zo is de mogelijkheid tot terugvordering van onverschuldige betalingen niet specifiek in dit ondermandaat opgenomen maar is in Hoofdstuk 11 aangegeven dat deze bevoegdheid met inachtneming van de grenzen van de Regeling budgethouders VRGZ kan worden uitgeoefend in ondermandaat.

 

Aldus besloten door de Directeur Brandweer en Ambulancezorg op 19 januari 2020,

D.M. van Zanten

Directeur Brandweer en Ambulancezorg

drs. J.A.P. van Kastel

Directeur Crisisbeheersing

Bijlage 1 Overzicht

Ondermandaat personele aangelegenheden RAV 2020

LET OP:

De in de kolom ‘Omschrijving bevoegdheid’ opgenomen beslissingen betreffen niet enkel de uitoefening van bevoegdheden. In veel gevallen is sprake van rechten van de werknemer of verplichtingen van de werkgever op grond van de wet of Cao sector Ambulancezorg (hierna Cao Ambulancezorg) en komt het aan op een feitelijk juiste uitvoering van wet- en regelgeving. De term ‘beslissingen’ in de kolom ‘Omschrijving bevoegdheid’ moet dan ook worden gelezen in de context van het artikel uit het BW of de Cao sector Ambulancezorg dat daarop betrekking heeft en afhankelijk van het specifieke artikel, is er sprake van meer of minder ruimte voor eigen invulling van de betreffende beslissing.