Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Ondermandaat brandweer 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat brandweer 2020
CiteertitelOndermandaat brandweer 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit directeur Brandweer en Ambulancezorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

19-01-2020

bgr-2021-963

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat brandweer 2020

De directeur Brandweer en Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

 

Gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid met ingangsdatum 1 januari 2020 en het daarin verleende mandaat aan de directeur Brandweer en Ambulancezorg,

 

BESLUIT:

 

 

I. Aan het BMT-lid met de portefeuille Vakbekwaamheid en/of Omgevingsveiligheid van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de teamleider van het team Omgevingsveiligheid en de specialisten Risico’s en Veiligheid van het team Omgevingsveiligheid ondermandaat (Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging worden kortweg aangeduid als ‘ondermandaat’) te verlenen voor de onderdelen zoals genoemd in de navolgende hoofdstukken van MVM-VRGZ inzake:

Hoofdstuk 3 Besluit veiligheidsregio’s (Bvr):

Onderdelen 3.8-3.15, met dien verstande dat voorafgaand aan de uitoefening bij ondermandaat van de bevoegdheden zoals genoemd bij de onderdelen 3.10, 3.11 en 3.12-3.15, vindt overleg plaats met de directeur Brandweer en Ambulancezorg (of diens plaatsvervanger) en wordt de lokale bestuurder geïnformeerd.

 

Hoofdstuk 5 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi):

Onderdelen 5.1 en 5.2.

 

Hoofdstuk 6 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb):

Onderdeel 6.1.

 

Hoofdstuk 7 Besluit omgevingsrecht (Bor):

Onderdeel 7.1.

 

Hoofdstuk 8 Vuurwerkbesluit:

Onderdelen 8.1-8.3.

 

Hoofdstuk 9 Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015):

Onderdeel 9.1.

 

II. Aan het BMT-lid met de portefeuille Operationele dienst brandweer en de teamleiders van de operationele dienst brandweer ondermandaat te verlenen voor:

Hoofdstuk 10 Regeling optische en geluidsignalen 2009

Onderdeel 10.1.

 

III. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020 en kan worden aangehaald als ‘ondermandaat brandweer 2020’.

 

Aldus besloten door de directeur Brandweer en Ambulancezorg op 19 januari 2020,

D.M. van Zanten

Directeur Brandweer en Ambulancezorg

drs. J.A.P. van Kastel

Directeur Crisisbeheersing