Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020
CiteertitelAlgemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Vervangende regeling

26-11-2020

bgr-2021-962

Besluit dagelijkse bestuur d.d. 26 november 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020

 

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;

 

- Overwegende dat het geldende Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laatstelijk is gewijzigd op 5 september 2019;

- Overwegende dat het geldende Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op onderdelen geactualiseerd en aangevuld moet worden;

- Overwegende dat het uit praktisch oogpunt en ter bevordering van een vlotte afhandeling van zaken wenselijk is om de daarvoor in aanmerking komende zaken te mandateren aan de directeur Crisisbeheersing, de directeur Brandweer en Ambulancezorg en de directeur publieke gezondheid;

- Het Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (1*) wordt hierna kortweg aangeduid als MVM-VRGZ.

 

BESLUIT: vast te stellen het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2020

 

Artikel 1: Samenstelling en taken van de directie

 • 1.

  De directie van de VRGZ bestaat uit:

 • de directeur Crisisbeheersing, die verantwoordelijk is voor de sectoren Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing, met uitzondering van de GHOR en tevens fungeert als secretaris en eerste aanspreekpunt van het bestuur;

 • de directeur Brandweer en Ambulancezorg, die verantwoordelijk is voor de sectoren Brandweer (incl. meldkamer brandweer) en Ambulancezorg (incl. meldkamer ambulancezorg).

 • 2.

  De directeur publieke gezondheid neemt, in de hoedanigheid van directeur van de GHOR, deel aan vergaderingen van de directie.

 • 3.

  De directie stelt een reglement vast voor vergaderingen van de directie, waarin in elk geval wordt vastgelegd welke aangelegenheden in vergaderingen van de directie aan de orde kunnen worden gesteld.

 • 4.

  De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

 • 5.

  De directieleden hebben gelijke bevoegdheden en dragen voor de door de directie te nemen en genomen besluiten voor de organisatie als geheel gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Daarnaast is elke directeur afzonderlijk verantwoordelijk voor zijn eigen sector(en).

 • 6.

  De directie bevordert in onderlinge collegiale samenwerking de integraliteit van de organisatieonderdelen die de VRGZ vormen door:

 • a.

  elkaar tijdig te informeren over belangrijke aangelegenheden die zich voordoen in hun sector/organisatieonderdeel en die van belang zijn voor de VRGZ;

 • b.

  zorg te dragen voor de coördinatie van de aan hun organisatieonderdeel c.q. hun functionarissen opgedragen taken en voor de kwaliteit van de ambtelijke producten;

 • c.

  een strategische visie op de organisatie te ontwikkelen, zowel ten aanzien van de hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling;

 • d.

  zorg te dragen voor een gecoördineerde en geïntegreerde inbreng van maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering;

 • e.

  te bewaken dat beleidsprocessen, waar onder de budgetcyclus en beleidsplannen, verlopen conform door het bestuur vastgestelde kaders.

 • 7.

  De directie wijst een ambtelijk secretaris aan die de directie ondersteunt.

 • 8.

  De directie adviseert gevraagd en ongevraagd de voorzitter en het dagelijks bestuur van de VRGZ.

 • 9.

  Een voorstel is aangenomen, indien beide directieleden daar mee instemmen. Indien geen sprake is van overeenstemming over een te nemen besluit, dan vindt daarover op een later moment nogmaals overleg in de directie plaats. Mocht ook dan geen overeenstemming worden bereikt, dan wordt – via de voorzitter van het dagelijks bestuur - geëscaleerd en neemt het dagelijks bestuur een besluit over het voorstel.

 

Artikel 2: Verlening mandaten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat, volmacht respectievelijk machtiging (hierna te noemen: mandaat) aan de directeur Crisisbeheersing om besluiten te nemen betreffende de in de bijgevoegde hoofdstukken 1 tot en met 12 genoemde bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen, die betrekking hebben op de sectoren Bedrijfsvoering en Crisisbeheersing, met uitzondering van besluiten die uitsluitend betrekking hebben op GHOR-aangelegenheden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat, volmacht respectievelijk machtiging (hierna te noemen: mandaat) aan de directeur Brandweer en Ambulancezorg om besluiten te nemen betreffende de in de bijgevoegde hoofdstukken 1 tot en met 12 genoemde bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen, die betrekking hebben op de sectoren Brandweer (incl. meldkamer Brandweer) en Ambulancezorg (incl. meldkamer Ambulancezorg).

 • 3.

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat, volmacht respectievelijk machtiging (hierna te noemen: mandaat) aan de directeur publieke gezondheid om besluiten te nemen betreffende de in de bijgevoegde hoofdstukken 1 tot en met 12 genoemde bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen, voor zover deze besluiten uitsluitend betrekking hebben op GHOR-aangelegenheden.

 • 4.

  Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens mandaat genomen beslissingen.

 • 5.

  Besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die krachtens dit mandaatbesluit worden genomen, worden op de volgende wijze ondertekend:

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (2*),

namens deze,

(….)

Naam

Functie

 

 • 6.

  Indien het dagelijks bestuur besluit tot het verlenen van een nieuw mandaat, dan wel tot het wijzigen of intrekken van een bestaand mandaat, dan worden de bijlagen gewijzigd.

 • 7.

  Aangezien de directeur publieke gezondheid niet rechtstreeks ondergeschikt is aan het dagelijks bestuur vanwege het dienstverband bij de GGD Gelderland-Zuid, is instemming van de directeur publieke gezondheid vereist met deze mandaatverlening (op grond van artikel 10:4 Awb).

 • 8.

  Het verleende mandaat geldt niet indien:

 • a.

  Het dagelijks bestuur of de voorzitter dit in een concreet geval vooraf kenbaar maakt;

 • b.

  De gemandateerde persoonlijk voordeel kan hebben bij het te nemen besluit.

 • c.

  Het besluit betrekking heeft op een aangelegenheid, zoals bedoeld in artikel 3 van het Reglement Directieteam 2019, tenzij deze aangelegenheid reeds eerder in het directieteam aan de orde is gesteld en de gemandateerde in lijn met het directiebesluit handelt.

 • 9.

  Indien het eerste lid, sub a, aan de orde is, neemt het dagelijks bestuur een besluit over het concrete geval. Indien het eerste lid, sub b, aan de orde is, is de voorzitter bevoegd om namens het dagelijks bestuur een besluit te nemen. De gemandateerde dient zelf bij de voorzitter te melden indien deze situatie zich mogelijk voordoet.

 • 10.

  Bij het uitoefenen van het mandaat handelt de gemandateerde niet in strijd met verordeningen en algemene beleidskaders (o.a. het beleidsplan en het crisisplan), zoals vastgesteld door het algemeen bestuur.

 • 11.

  Bij het uitoefenen van het mandaat houdt de gemandateerde zich aan de financiële kaders, zoals door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vastgesteld in (onder meer) de begroting, financiële verordening en de budgethoudersregeling.

 • 12.

  Indien de directeur publieke gezondheid en de directeur Crisisbeheersing van mening verschillen over de vraag of een (voorgenomen) besluit uitsluitend betrekking heeft op een GHOR-aangelegenheid, dan vindt daarover tussen hen overleg plaats. Indien het overleg niet tot overeenstemming leidt, dan vindt nader overleg plaats in een vergadering van de directie van de VRGZ, in aanwezigheid van de directeur publieke gezondheid. Mocht ook daarna geen overeenstemming worden bereikt, dan wordt geëscaleerd en neemt het dagelijks bestuur het besluit.

 

Artikel 3: Vervanging

 • 1.

  De directeur Crisisbeheersing wordt, bij afwezigheid, vervangen door de directeur Brandweer en Ambulancezorg.

 • 2.

  De directeur Brandweer en Ambulancezorg wordt, bij afwezigheid, vervangen door de directeur Crisisbeheersing.

 • 3.

  De directeur publieke gezondheid wordt, bij afwezigheid, vervangen door de directeur Crisisbeheersing waar het betreft de beheersmatige aansturing van de GHOR (3*).

 • 4.

  De gemandateerden kunnen een of meerdere plaatsvervangers aanwijzen die, bij afwezigheid van de vaste plaatsvervanger, bevoegd zijn om hem te vervangen.

 • 5.

  Bij plaatsvervanging kunnen alle gemandateerde bevoegdheden zoals opgenomen in de bijgevoegde hoofdstukken 1 tot en met 12 worden uitgeoefend.

 

Artikel 4: Ondermandaat

 • 1.

  Voor de uitoefening van de bevoegdheden geldt dat ondermandaat aan een andere functionaris is toegestaan, tenzij in het overzicht is vermeld dat dit niet is toegestaan. Ondermandaat wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 2.

  Daar waar wordt gesproken over ondermandaat, wordt daaronder ook verstaan ondervolmacht en ondermachtiging.

 • 3.

  De ondermandaatverlener kan daarbij aanvullende voorwaarden stellen.

 • 4.

  Op ondermandaat zijn de overige artikelen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Indien het dagelijks bestuur besluit tot intrekking van een verleend mandaat, geldt dit eveneens voor alle op basis daarvan verleende ondermandaten.

 

Artikel 5: Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt op de dag na bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 5 september 2020 wordt ingetrokken per 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Algemeen mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020".

 

(1*) Bekendmaking van algemene mandaatbesluiten geschiedt conform artikel 3:42 Awb (zie MvT artikel 10:5 Awb).

(2*) Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan (de oorspronkelijke mandaatgever) het besluit is genomen (zie artikel 10:10 Awb).

(3*) Vervanging van de operationele (piket-)taken van de directeur publieke gezondheid vindt plaats volgens een door de directeur publieke gezondheid vast te stellen schema.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur en door de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 33b lid 1 resp. artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen alsmede artikel 12 resp. artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, en vastgesteld in haar vergadering van 26 november 2020,

Het dagelijkse bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

Drs. H.M.F. Bruls

Voorzitter

Drs. J.A.P. van Kastel

Secretaris

Drs. H.M.F. Bruls

Voorzitter