Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Algemene gebruiksvoorwaarden sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Overbetuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene gebruiksvoorwaarden sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Overbetuwe
CiteertitelAlgemene gebruiksvoorwaarden sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Overbetuwe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2021nieuwe regeling

20-02-2014

gmb-2021-406689

14bw000075

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene gebruiksvoorwaarden sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Overbetuwe

 

1. Definities

 • a.

  Gemeente: gemeente Overbetuwe.

 • b.

  Gebruiker: de persoon, vereniging, stichting of andersoortige instelling die een sport- of welzijnsaccommodatie in gebruik heeft gekregen. Met gebruiker wordt ook bedoeld degene die door de gebruiker als plaatsvervanger is aangewezen of degene die de activiteit namens de gebruiker (bege)leidt.

 • c.

  Gebruikersovereenkomst: de tussen de gemeente Overbetuwe en gebruiker tot stand gekomen overeenkomst waarbij door de gemeente aan gebruiker (een deel van) een binnensportaccommodatie in gebruik is gegeven inclusief deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 • d.

  Accommodatie: een ruimtelijke binnenvoorziening ten behoeve van de sport-, gym- of spelbeoefening, zoals een sporthal, sportzaal, gymnastieklokaal, e.d. Hieronder wordt tevens begrepen de aldaar aanwezige was-, kleed- en scheidsrechterruimten. Met Accommodatie wordt ook bedoeld een ruimtelijke binnenvoorziening voor vergader-, les- en ontmoetingsdoeleinden.

2. Algemene bepalingen

 • a.

  Deze voorwaarden gelden voor de navolgende accommodaties in in de gemeente Overbetuwe:

  • -

   sportcentrum De Helster;

  • -

   sporthal Westeraam;

  • -

   het Sport- en culturteel centrum De Kruisakkers;

  • -

   het sociaal culturele gebouw De Wieken;

  • -

   sportzaal ’t Binnenveld;

  • -

   gymzaal Herveld;

  • -

   sporthal De Mammoet.

 • b.

  Het gebruikmaken van de accommodatie mag alleen na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de gemeente, door middel van het sluiten van een Gebruikersovereenkomst. Zonder deze toestemming is het gebruik verboden.

 • c.

  Gebruiker dient de accommodatie te gebruiken overeenkomstig haar doel en als goed huisvader.

 • d.

  Gebruiker mag de accommodatie niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande toestemming van de gemeente. De gemeente behoudt zich het recht voor het gebruik door derden te weigeren. In het geval de gebruiker de accommodatie, met toestemming van de gemeente, aan derden beschikbaar heeft gesteld, blijft gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van het bepaalde in de Gebruikersovereenkomst en deze gebruiksvoorwaarden.

 • e.

  Medewerkers van de gemeente hebben gedurende de tijd dat de accommodatie in gebruik is gegeven, vrije toegang als dat voor de uitoefening van hun functie nodig is.

 • f.

  Gemeente behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen van de accommodatie gebruik te maken. Gemeente zal gebruiker hiervan tijdig– zo mogelijk tenminste 4 weken van te voren – schriftelijk op de hoogte stellen. In dat geval is geen huur verschuldigd en zal verrekening of terugbetaling van onverschuldigde huur plaatsvinden.

3. Rechten/ verplichtingen gebruiker

 • a.

  Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat aanwezigen bij de door hem georganiseerde activiteiten de accommodatie gebruiken waarvoor zij is bestemd, en dat zij zich houden aan de gebruiksregels die in de accommodatie zijn aangebracht. Dit betekent in ieder geval: niet eten en drinken in de zaal en de zaal betreden met geschikte schoenen.

 • b.

  Gebruiker aanvaardt de accommodatie in de staat waarin het zich bij aanvang van het gebruik bevindt.

 • c.

  Gebruiker meldt afwijkingen bij aanvang van het voor die dag of dagdeel geldende gebruik, aan de beheerder van de accommodatie. Indien gebruiker dit verzuimt, wordt een afwijking van de staat waarin de Accommodatie zich bij aanvang bevond geacht het gevolg te zijn van het handelen van gebruiker dan wel van personen waarvoor hij aansprakelijk is.

 • d.

  Tijdens de gereserveerde tijdsperiode moet in de accommodatie minimaal een door de gebruiker aan te stellen en voldoende gekwalificeerde persoon aanwezig zijn, die namens de gebruiker verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid en het juiste gebruik van het gehuurde, inclusief bijruimten en inventaris.

   

 • Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het gebruik van het zwembad van Sportcentrum De Helster:

  • -

   Gebruiker is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende toezicht en overige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die volgens de Wet Hygiëne Veiligheid Bad- en Zweminrichtingen (WHVBZ) of daarvoor in de plaats gekomen regelgeving dienen te worden getroffen. Huurder overlegt voor aanvang van de huurperiode een overzicht aan verhuurder waaruit dit blijkt.

 • e.

  Detailhandel is niet toegestaan in de accommodatie.

 • f.

  Gebruiker zorgt ervoor de accommodatie opgeruimd en (bezem)schoon achter te laten.

 • g.

  Gebruiker zorgt bij vertrek voor het zorgvuldig sluiten van de accommodatie.

 • h.

  Gebruiker mag in, aan of op de accommodatie, op welke wijze dan ook, geen reclame maken voor zichzelf of voor derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.

 • i.

  Gebruiker heeft het recht van gebruik van de in de accommodatie aanwezige standaardinventaris met uitzondering van het zogenaamde klein sport- en spelmateriaal (bijvoorbeeld ballen en shuttles).

 • k.

  De aanwezige EHBO-kist mag alleen in geval van een calamiteit gebruikt worden. Na gebruik dient dit gemeld te worden aan de gemeente.

 • l.

  Het is gebruiker niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van de gemeente, eigen materialen of gereedschappen te gebruiken of op te slaan in de accommodatie.

4. Kosten, opzegging en annulering

 • a.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks de gebruikstarieven voor de accommodaties vast. Deze zijn inclusief het gebruik van de aanwezige en tot de accommodatie behorende basisinventaris en het verbruik van gas, water en elektriciteit.

 • b.

  Indien de gebruikersovereenkomst een langere looptijd heeft dan één kalenderjaar, zal het gebruikerstarieftarief met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar worden aangepast.

 • c.

  Het gebruikerstarief wordt door de gemeente middels een factuur in rekening gebracht bij gebruiker. Gebruiker is verplicht deze factuur binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen.

 • d.

  Indien gebruiker niet tijdig de factuur betaalt wordt de toegang tot de accommodatie per direct ontzegd.

 • e.

  Verhuurder heeft het recht de tarieven voor het gebruik van de accommodaties jaarlijks stilzwijgend, in overeenstemming met het prijsindexcijfer over twaalf voorgaande maanden, te verhogen. In voorkomend geval, ongeacht de reden, een hoger percentage wordt berekend, zal verhuurder dit schriftelijk aan gebruiker meedelen. Gebruiker wordt geacht met deze tariefsaanpassing te hebben ingestemd indien huurder niet binnen 30 dagen na dagtekening van de aangekondigde huurverhoging schriftelijk bezwaar heeft aangetekend.

 • f.

  Elk der partijen kan de gebruikersovereenkomst tussentijds opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 • g.

  Ingeval van annulering binnen 12 weken is de volledige gebruiksvergoeding verschuldigd.

5. Overige afspraken

 • a.

  Gebruiker dient bij de aanvraag voor het gebruiken van een accommodatie een vertegenwoordiger/contactpersoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het juist gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris.

 • b.

  De toegewezen gebruikstijden dienen in acht te worden genomen. Het voorbereiden, opbouwen en afbreken van materialen dient binnen de afgesproken gebruiksperiode te geschieden. Bij speciale evenementen dient overleg plaats te vinden met gemeente.

 • c.

  De minimale gebruikstijd bedraagt 1 uur per heel of half klokuur, mogelijk te verlengen met minimaal 15 minuten.

 • d.

  Gemeente wijst aangevraagde uren toe en hanteert bij conflicterende wensen in beginsel de volgende prioriteitsvolgorde:

  • 1.

   Vaste gebruikers gaan voor incidentele gebruikers;

  • 2.

   Vaste gebruikers hebben het eerste recht op continuering van uren van het voorgaande seizoen;

  • 3.

   Overbetuwse verenigingen/ organisaties hebben voorrang;

  • 4.

   Sport gaat voor andere activiteiten;

  • 5.

   (potentiele) gebruikers met meer jeugdleden genieten voorrang boven gebruikers met minder jeugdleden;

  • 6.

   Competitie spelende verenigingen hebben voorrang boven niet-competitie spelende verengingen, op de gebruikelijke competitiedagen.

 • e.

  De accommodaties zijn gesloten:

  • -

   in de zomervakantie tijdens de basisschoolvakantie;

  • -

   Nieuwjaarsdag;

  • -

   1e Paasdag;

  • -

   1e Pinksterdag;

  • -

   1e en 2e Kerstdag;

  • -

   Oudjaarsdag na 17.00 uur;

  • -

   Koningsdag (27 april).

 • f.

  Gebruiker en/of personen die deelnemen aan de door gebruiker georganiseerde activiteiten dienen de aanwijzingen van de beheerder van de accommodatie altijd stipt op te volgen.

 • g.

  Afhankelijk van de accommodatie, ontvangt de gebruiker tegen betaling van een borgsom een sleutel van het gebouw;

6. Aansprakelijkheid, kosten en schade

 • a.

  Gemeente is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook aangebracht aan personen of zaken die betrokken zijn bij de activiteiten die gebruiker in de accommodatie organiseert.

 • b.

  Evenmin is gemeente niet aansprakelijk voor de vermissing of beschadiging van eigendommen van gebruiker of van personen die betrokken zijn bij deze activiteiten.

 • c.

  Beschadigingen aan de accommodatie of de daarin aanwezige inventaris die het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik door gebruiker, moeten onmiddellijk door gebruiker worden gemeld aan de gemeente. De kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van gebruiker.

 • d.

  Indien gebruiker de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan gemeente eventuele kosten en schade die hieruit voortvloeien op gebruiker verhalen. Gebruiker blijft verplicht de overeengekomen vergoeding (voor de periode voorafgaand aan de beëindiging) te betalen.

 • e.

  Teruggave van betaalde borg vindt niet plaats indien de accommodatie door de voorgaande gebruiker niet schoon (geveegd) en opgeruimd is achtergelaten.

7. Rookverbod

 • a.

  Het is verboden in de accommodatie te roken.

 • b.

  Gebruiker zal de bepalingen uit de Tabakswet, waaronder handhaving van een rookverbod, strikt en zonder voorbehoud naleven.

 • c.

  Gebruiker vrijwaart gemeente voor eventuele overtredingen (boetes) die Gemeente worden opgelegd door de Voedsel en Waren Autoriteit, als gevolg van overtreding van het rookverbod door gebruiker en /of personen die deelnemen aan de door gebruiker georganiseerde activiteiten.

8. Slotbepalingen

 • a.

  Het is de gebruiker bekend dat zijn gegevens in het gebruikersbestand van de gemeente worden opgenomen.

 • b.

  Indien de gebruiker nalatig is in het nakomen van zijn geldelijke verplichtingen of deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft kan de gemeente of diens medewerkers het gebruik onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (doen) beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder betaling van enige vergoeding of teruggave van eventueel betaalde gelden.

 • c.

  Op de overeenkomst zijn de bepalingen van Boek 7, titel 4 (Huur) Burgerlijk Wetboek van toepassing voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de overeenkomst of deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van gemeente Overbetuwe

In hun vergadering van 20 februari 2014