Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Bed and breakfast - beleid Castricum 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBed and breakfast - beleid Castricum 2009
CiteertitelBed and breakfast - beleid Castricum 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2010Nieuwe regeling

23-02-2010

Castricummer van 10 maart 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Bed and breakfast - beleid Castricum 2009

Inleiding

In deze notitie zijn de kaders opgenomen, die zijn verbonden aan de start van een Bed & Breakfast-accommodatie. Deze notitie vloeit voort uit twee ontwikkelingen, namelijk enerzijds het economische beleid van de gemeente Castricum en anderzijds de toename van het aantal aanvragen voor de start van een Bed & Breakfast-accommodatie.

 

De gemeente Castricum heeft zijn economische beleid vastgelegd in de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum. In dit beleid vormt ‘Recreatie en Toerisme’ één van de pijlers van de lokale economie. Een knelpunt bij de groei van de pijler ‘Recreatie en Toerisme’ is het eenzijdige aanbod van verblijfsaccommodatie. Campingplaatsen zijn ruimschoots aanwezig, maar ‘Bed & Breakfast’ en andersoortige verblijfsaccommodatie zijn beperkt.

In het beleid betreffende ‘recreatie en toerisme’ is opgenomen dat initiatieven op het gebied van bijzondere en kwalitatief goede verblijfsaccommodatie worden ondersteund en gestimuleerd.

 

Daarnaast is het aantal verzoeken voor de start van een Bed & Breakfast-activiteit toegenomen. De vraag van toeristen naar bijzondere verblijfsaccommodatie heeft ertoe geleid dat de Bed & Breakfast sector in Nederland de laatste jaren sterk is gegroeid.

Artikelen Bed & Breakfastbeleid

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Aan- en uitbouw: Een uit de gevel uitspringend ondergeschikt deel van een woning, zoals erkers, toegangsportalen, (bij)keukens en woon- of slaapgedeelten, alsmede uitstekende delen van inpandige garages en bergingen.

 • b.

  Formulier: Een middels het formulier ontvangen principeverzoek met betrekking tot het houden van een Bed & Breakfast, gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Apv: Algemeen plaatselijke verordening.

 • d.

  Bed & Breakfast: ‘Bed and Breakfast’ is een kleinschalige overnachtingsaccommodatie voor toeristische doeleinden gericht op een kortdurend verblijf en het serveren van ontbijt. Een Bed & Breakfast is gevestigd in een woonhuis/boerderij of bijgebouw en is ondergeschikt aan de hoofdbestemming.

  Onder een Bed & Breakfast wordt niet verstaan; overnachting noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

 • e.

  Bijgebouw: Een vrijstaand of aangebouwd gebouw, behorende bij en dienstbaar aan een woning, zoals garages, hobbyruimten, bergingen en huisdierenverblijven.

 • f.

  Houder: Natuurlijk persoon die een Bed & Breakfast exploiteert dan wel daarin de feitelijke leiding heeft.

 • g.

  Ontheffing: Ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 en 3.23 in de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

 • h.

  Woonoppervlak: Het totale beschikbare bruto-vloeroppervlak (inclusief bijgebouwen of aan- en uitbouwen) van de (bedrijfs)woning, waarvan maximaal 40% ter beschikking mag worden gesteld voor Bed & Breakfast.

 • i.

  Zelfstandige kookgelegenheid: Een keukenblok of kookvertrek, dan wel enig keukenelement dat geschikt is voor het opwarmen, bereiden of bewerken van voedsel en beschikbaar wordt gesteld aan of voor gasten/toeristen en daarmee geen onderdeel uitmaakt van de (bedrijfs)woning.

Artikel 2 Opgave

 • 1.

  Elke (toekomstig) houder van een Bed & Breakfast dient een opgave te doen bij het college burgemeester en wethouders. Hiervoor is een formulier Bed & Breakfast beschikbaar.

 • 2.

  Naar aanleiding van de aanvraag wordt bezien of de Bed & Breakfast voldoet aan de in het beleid gestelde regels, alsmede aan het geldende bestemmingsplan (overeenkomstig artikel 3).

 • 3.

  Een Bed & Breakfast is, binnen de randvoorwaarden van artikel 3 en 4 van dit beleid, mogelijk in de volgende gevallen:

  • a.

   Maximaal drie kamers (6 slaapplaatsen) bij woningen, niet zijnde een bedrijfswoning (behoudens artikel 2 lid onder b).

  • b.

   Maximaal vier kamers (8 slaapplaatsen) bij een bedrijfswoning in geval van een agrarisch bedrijf.

 • 4.

  Bed & Breakfast is tevens mogelijk in bijgebouwen en in aan- of uitbouwen.

Artikel 3 Bestemmingsplan

 • 1.

  Een aanvraag omtrent Bed & Breakfast wordt getoetst aan het geldende bestemmingsplan.

 • 2.

  Ontheffing van het bestemmingsplan wordt slechts verleend indien aan het gestelde in artikel 2 lid 3 van dit beleid wordt voldaan en nadat de volgende afweging is gemaakt:

  • -

   het aantal parkeerplaatsen/parkeerdruk in de directe omgeving;

  • -

   de invloed op de woonomgeving;

  • -

   de betrokken belangen.

 • 3.

  Bij afwijking van het gestelde in artikel 2 lid 3 van dit beleid wordt de omvang van de Bed & Breakfast in relatie tot de omgeving afgewogen.

Artikel 4 Uitsluitingsgronden

Op grond van dit beleid is geen sprake van een Bed & Breakfast indien:

 • a.

  ten behoeve van de locatie waar Bed & Breakfast is voorzien een horecavergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet is aangevraagd of verleend;

 • b.

  de Bed & Breakfast voorzien is van een zelfstandige kookgelegenheid;

 • c.

  de Bed & Breakfast gebruikt wordt als zelfstandige woning.

Artikel 5 Apv en toeristenbelastingverordening

Op de Bed & Breakfast zijn de bepalingen uit de toeristenbelastingverordening van toepassing, evenals de bepalingen uit de Apv ten aanzien van handelsreclame.

Artikel 6 Brandveiligheid

 • 1.

  Een opgave door de houder van een Bed & Breakfast wordt door de gemeente getoetst aan brandveiligheidsaspecten.

 • 2.

  Indien voor een Bed & Breakfast een gebruiksvergunning benodigd is, wordt hiervan door de brandweer melding gedaan.

Artikel 7 Citeertitel

Het Bed & Breakfastbeleid wordt aangehaald als: Bed & Breakfastbeleid Castricum 2009.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Het beleid treedt de dag na bekendmaking in werking en is van toepassing op alle Bed & Breakfast-voorzieningen binnen de gemeente.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Castricum in zijn vergadering van 23 februari 2010.

K.Peters,

secretaris

A.Emmens-Knol,

burgemeester

Toelichting Bed & Breakfastbeleid

1. Toelichting Bed & Breakfast

Onder een ‘Bed and Breakfast’ wordt verstaan; een kleinschalige overnachtingsaccommodatie voor toeristische doeleinden gericht op een kortdurend verblijf en het serveren van ontbijt. Een Bed & Breakfast

 • -

  is gevestigd in een woonhuis/boerderij of bijgebouw;

 • -

  is ondergeschikt aan de hoofdbestemming wonen of aan de agrarische doeleinden;

 • -

  de houder moet hoofdbewoner zijn en er daadwerkelijk wonen;

 • -

  beschikt niet over een zelfstandige kookgelegenheid en

 • -

  heeft een maximale omvang van 3 kamers (6 slaapplaatsen) bij een woonbestemming en maximaal 4 kamers (8 slaapplaatsen) bij een agrarische bestemming.

Voor het houden van een Bed & Breakfast geldt een maximum aantal kamers. Het stellen van een maximum vloeit voort uit wet- en regelgeving met de volgende afwegingen;

 • -

  een Bed & Breakfast moet passen binnen de woonfunctie. De bedrijfsmatige activiteit van Bed & Breakfast moet ondergeschikt blijven aan deze woonfunctie. De Raad van State heeft bepaald ( zie ook punt 5) dat Bed & Breakfast in principe een bedrijfsmatige activiteit is en een horecabestemming dient te krijgen. Een horecabestemming past echter niet in een woonwijk.

 • -

  Het opnemen van een maximum biedt rechtszekerheid aan omwonenden en initiatiefnemers.

 • -

  Voor kleinschalige initiatieven worden andere eisen gesteld aan de ruimtelijke uitstraling dan aan grootschaliger, bedrijfsmatige initiatieven.

Overigens kunnen ook aanvragen voor grootschaliger initiatieven worden ingediend, die worden dan echter afzonderlijk beoordeeld.

 

De opgave voor een Bed & Breakfast geschiedt bij voorkeur met het invullen van het beschikbare opgave-formulier. Deze opgave dient vergezeld te gaan met twee tekeningen op schaal, te weten één van de bestaande situatie van de (bedrijfs)woning en één tekening waarop de ruimte is aangegeven die gebruikt wordt voor Bed & Breakfast. Na opgave wordt bezien of deze in overeenstemming is met het beleid, de brandveiligheidseisen en het geldende bestemmingsplan.

2. Algemene plaatselijke verordening

Op Bed & Breakfast-verblijfsaccommodatie zijn enkele regels van de Apv van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de houder van de Bed & Breakfast te voldoen aan de bepalingen van de Apv. In deze toelichting wordt kort ingegaan op de betreffende Apv-onderdelen.

2.1 Handelsreclame

In artikel 4:20 van de APV is sprake van een verbod op hinderlijke of gevaarlijke reclame. Daarnaast geldt op basis van artikel 4:21 van de APV een vergunningplicht voor lichtreclame.

2.2 Nachtregister

Toeristenbelasting wordt geheven op grond van de ‘verordening toeristenbelasting.’

Na vergunningverlening voor een Bed & Breakfast wordt een nachtregister aan de houder toegestuurd. In het nachtregister worden aantal personen en overnachtingen bijgehouden. Deze administratie bepaalt de hoogte van de aanslag toeristenbelasting.

3. Uitsluitingsgronden

Teneinde ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, zijn in het beleid enkele uitsluitingsgronden opgenomen. Een uitsluitingsgrond houdt in dat geen sprake kan zijn van een Bed & Breakfast. Wel kan in die gevallen sprake zijn van een hotel, pension of vakantiehuisje, waar echter andere regels voor gelden.

3.1 Drank- en horecavergunning

Een drank- en horecavergunning is op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vereist indien alcoholhoudende dranken tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter plaatse. Voordat een drank- en horecavergunning aan de aanvrager wordt verleend dienen aanvrager en inrichting aan diverse eisen te voldoen.

Het ondergeschikte karakter van de Bed & Breakfast in een (bedrijfs)woning is echter niet te verenigen met een drank- en horecavergunning. Om die reden is een Bed & Breakfast op basis van dit beleid niet mogelijk indien tevens een drank- en horecavergunning is aangevraagd of verleend.

Op deze manier probeert de gemeente een duidelijk verschil te maken tussen een Bed & Breakfast in (bedrijfs)woningen en een volwaardig horecabedrijf (met bestemming ‘horeca’), dan wel hotel of pension.

3.2 Zelfstandige kookgelegenheid en zelfstandige woning

Een Bed & Breakfast mag niet over een zelfstandige kookgelegenheid beschikken. Hiermee wordt uitgesloten dat een Bed & Breakfast kan worden gebruikt voor permanente bewoning.

Het oprichten van een zelfstandig woning is dan ook uitgesloten. Het neerzetten van een Waterkoker, koffiezetapparaat of koeling bij wijze van dienstverlening is wel toegestaan.

4. Brandveiligheidseisen

Brandveiligheid bij Bed & Breakfast is voor de gemeente een belangrijk aandachtspunt.

 

Een Bed & Breakfast dient te voldoen aan het Bouwbesluit en aan de brandveiligheidseisen die voortvloeien uit het Gebruiksbesluit.

 

Het Gebruiksbesluit spreekt over:

 • -

  een meldingsplicht bij nachtverblijf van 10 personen of minder1

 • -

  een vergunningsplicht bij nachtverblijf van 11 personen of meer.

Indien een houder van een Bed & Breakfast een gebruiksvergunning nodig heeft, wordt hier melding van gedaan door de brandweer.

De brandveiligheid van een Bed & Breakfast wordt door de brandweer per geval bekeken en beoordeeld. Uitgangspunt is de zelfredzaamheid van de gasten te optimaliseren in de geest van de regelgeving, eventueel met gelijkwaardige oplossingen.

De brandweer kan op basis van de opgave (zie artikel 2) de inrichting controleren op brandveiligheidseisen.

5. Bestemmingsplan

Een initiatief voor Bed & Breakfast wordt altijd getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De vigerende bestemmingsplannen voorzien niet in mogelijkheden om Bed & Breakfast toe te staan. Een Bed & Breakfast-voorziening valt namelijk niet binnen de woon-/agrarische functie en is op dit moment slechts toegestaan wanneer dit expliciet is benoemd. Tot het moment waarop een bestemmingsplan zal worden herzien, dient deze notitie als leidraad wanneer en onder welke voorwaarden medewerking wordt verleend aan een ontheffingsprocedure.

 

De Raad van State acht een Bed & Breakfast in strijd met de woonfunctie als sprake is van regelmatig gebruik van deze faciliteit tegen betaling door personen. De Raad van State is van oordeel dat deze activiteiten bedrijfmatig van karakter zijn en niet binnen de bestemming ‘wonen’ passen, tenzij dit als zodanig in het bestemmingsplan is geregeld.

 

De bestemmingsplannen zijn (nog) niet toegespitst op de wensen van de gemeente en Bed & Breakfasthouders. Indien de Bed & Breakfast strijdig is met het geldende bestemmingsplan kan ontheffing worden aangevraagd.

 

In de toekomstige bestemmingsplannen zullen de regels zodanig worden opgesteld dat Bed & Breakfasthouders, na het verlenen van een binnenplanse ontheffing mogelijk wordt gemaakt. In elk pand met een woon/ of agrarische bestemming kan onder voorwaarden een Bed & Breakfast worden toegestaan. Dit houdt in dat Bed & Breakfast binnen een woning mogelijk wordt gemaakt voor maximaal 3 kamers (6 slaapplaatsen) en binnen agrarische bestemmingen voor maximaal 4 kamers (8 slaapplaatsen). Voor Bed & Breakfastaccommodaties met meer kamers, blijft een nadere afweging van de omgeving noodzakelijk.

5.1 Bed & Breakfast in bijgebouwen en aan- of uitbouwen

Dit beleid staat Bed & Breakfast toe in bijgebouwen en in aan- of uitbouwen. Er mag echter geen zelfstandig woongebouw ontstaan als gevolg van de Bed & Breakfast in het bijgebouw of de aan- of uitbouw (zie uitsluitingsgronden). Om te voorkomen dat zelfstandige woongebouwen ontstaan is een Bed & Breakfast in bijgebouwen en aan- of uitbouwen alleen mogelijk binnen de voorschriften van de bestemmingen ‘wonen’ of ‘agrarische (bedrijfs)doeleinden.’

6. Parkeren

De houder van een Bed & Breakfast dient te voorzien in zijn eigen parkeerbehoefte en die van zijn bezoekers. Dit geldt voor zowel een Bed & Breakfast die gelegen is in het buitengebied als in de dorpskernen. De Bed & Breakfast is ondergeschikt aan de bestaande woonfunctie, conform het bestemmingsplan. Over het algemeen is de openbare ruimte, binnen deze woonfunctie, voldoende toegerust voor een geringe toename van verkeer. (Per kamer hanteert de gemeente de parkeernorm van 0,5.)

7. Bestaande Bed & Breakfastaccommodaties

Binnen de gemeente zijn reeds meerdere Bed & Breakfastaccommodaties gevestigd. Voor zover bekend is niet voor alle accommodaties gemeentelijke toestemming gegeven. Bestaande Bed & Breakfastaccommodaties dienen te passen binnen de in de wet en in onderhavig beleid gestelde regels. Tevens moet worden voldaan aan de eisen voor brandveiligheid in de Bouwverordening en het Bouwbesluit.

De gemeente kan de bestaande Bed & Breakfastaccommodaties controleren en, indien de gestelde eisen niet worden nageleefd, de strijdige situatie handhaven.


1

Bij meer dan 4 personen is de voorwaarde uit het gebruiksbesluit van toepassing dat een luidalarminstallatie aanwezig is, die in iedere verblijfsruimte voldoende hoorbaar is. Deze installatie heeft een signaalgever per bouwlaag in een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.