Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)
CiteertitelAanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering
 3. artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering
 4. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2021ii.

26-10-2021

gmb-2021-398666

573680
06-11-202115-05-202010-11-2021Nieuwe regeling

10-03-2020

gmb-2021-394921

178107

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel en de burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gezien het voorstel inzake De toezichthouders werkzaam bij het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aanwijzen als Toezichthouders voor de gemeente Capelle aan den IJssel;

 

gelet op de artikelen 5:11 t/m 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 142, lid 1 onder c en lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), de beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

 

overwegende dat:

 • -

  het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft op 18 november 2019 in het 'Convenant samenwerking Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team RIEC Regio Rotterdam' zijn overeengekomen dat de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn als Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijke Team (ROBT);

 • -

  belast dienen te worden met het toezicht op de naleving, opsporing en/of handhaving binnen het grondgebied van elk van de deelnemende gemeenten, vanuit hun akte van opsporingsbevoegdheid en de bijbehorende akte van beëdiging bevoegd zijn om strafrechtelijk te handhaven;

 • -

  het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften en deze ook te belasten met de opsporing van strafbare feiten;

besluit:

de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) als toezichthouder aan te wijzen voor de navolgende wetten en verordeningen:

 • i.

  alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • ii.

  de volgende verordeningen/wetten met de bijbehorende regels:

  • -

   Algemene plaatselijke verordening Gemeente Capelle aan den IJssel;

  • -

   Afvalstoffenverordening Gemeente Capelle aan den IJssel;

  • -

   Wet basisregistratie personen;

  • -

   Alcoholwet;

  • -

   Huisvestingswet 2014 dan wel Huisvestingsverordening gemeente Capelle aan den IJssel;

  • -

   Marktverordening gemeente gemeente Capelle aan den IJssel;

  • -

   Parkeerverordening gemeente Capelle aan den IJssel;

  • -

   Wet op de kansspelen;

  • -

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

  • -

   Winkeltijdenwet dan wel Verordening winkeltijden Gemeente Capelle aan den IJssel;

ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, het hoofd RIEC volmacht te verlenen om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen;

 

dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie ervan.

 

Aldus besloten in de vergadering van 10 maart 2020.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,

de burgemeester,