Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Uitgeest
CiteertitelBeleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Uitgeest
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 6 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 7 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 5. artikel 8 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 6. artikel 9 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 7. artikel 10 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 8. artikel 11 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 9. artikel 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
 10. Besluit gevonden voorwerpen
 11. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012Nieuwe regeling

26-06-2012

Uitgeester van 4 juli 2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Uitgeest

Burgemeester en wethouders van Uitgeest

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel(en) 5 tot en met 12 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek, het Besluit gevonden voorwerpen en artikel 160, lid 1, sub e. Gemeentewet;

besluiten:

 

vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Uitgeest.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  de (aangewezen) ambtenaar: alle front-office medewerkers 1 en 2 publiekszaken en de coördinator front- office publiekszaken van de gemeente Uitgeest;

 • b.

  de claimhouder: degene die aanspraak maakt op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Uitgeest;

 • e.

  gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g.

  verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden beaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan op het gemeentehuis van Uitgeest tijdens openingstijden aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.uitgeest.nl aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte en of afgifte.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als 'gevonden' geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als 'verloren ' geregistreerd .

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   reisdocumenten of rijbewijzen; en

  • b.

   gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   dieren.

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op "vindersloon".

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Gevonden voorwerpen worden één jaar en één maand bewaard.

 • 3.

  In geval van de in artikel 5:8 Burgerlijk Wetboek genoemde omstandigheden is de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn van bewaring niet van toepassing en beslist de burgemeester of het voorwerp verkocht, vernietigd of weggegeven wordt.

 • 4.

  De in het tweede lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen. Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad een juwelier;

 • b.

  een bril een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  De gevonden voorwerpen worden eenmaal per week gepubliceerd op de website van de gemeente Uitgeest en een keer per maand in de Uitgeester.

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld , zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimhouder rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimhouder de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimhouder niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimhouder cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

Artikel 8

In geval na het verstrijken van de wettelijke termijn de gemeente eigenaar is geworden van een voorwerp beslist de burgemeester of het voorwerp wordt weggegeven, vernietigd of verkocht.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 juni 2012 en treedt in werking op 1 juli 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Uitgeest

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van Uitgeest op 26 juni 2012,

de secretaris,

mevr. G.A.F. van denBroek

de burgemeester,

mevr. drs. A.E.H.Baltus