Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem augustus 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem augustus 2021
CiteertitelRegeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
 5. artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 2.41 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 9. artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
 12. artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen
 13. artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen
 14. artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen
 15. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 16. artikel 2.43 van de Wet basisregistratie personen
 17. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
 18. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
 19. artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen
 20. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2021Nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-390967

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem

 

gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.43, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen (wet BRP), artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP), de artikelen 4:5, 4:7 en 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, de circulaire ‘BRP en briefadres’ van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 met kenmerk 2016-0000656211 en het Protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing (NVVB-2016);

 

overwegende dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om het oneigenlijk gebruik van het briefadres tegen te gaan en duidelijkheid te verschaffen over het toepassen van de geldende wet- en regelgeving binnen de gemeente Kaag en Braassem;

VAST TE STELLEN:

 

Regeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem augustus 2021

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  briefadres: adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen (artikel 1.1, onder p, Wet BRP) en waar, indien het post van de overheid betreft, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken (artikel 2.45, lid 3 Wet BRP);

 • b.

  briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42 Wet BRP, die een briefadres ter beschikking stelt;

 • c.

  briefadreshouder: de ingezetene in de Basisregistratie Personen die een briefadres houdt;

 • d.

  gezinshuishouden:

  • 1.

   twee personen die volgens de Basisregistratie Personen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3.

   een alleenstaande ouder met kind(eren).

Artikel 2 Redenen briefadres

Redenen voor het aanvragen van een briefadres kunnen zijn:

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres vanwege:

  • a.

   dak- of thuisloosheid

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   het wonen in een voertuig zonder vaste stand- of ligplaats;

  • d.

   de uitoefening van een ambulant beroep in Nederland;

  • e.

   kort verblijf in het buitenland: gedurende een jaar ten hoogste twee derde van de tijd;

  • f.

   korter dan twee jaar verblijf in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

  • g.

   het behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen;

  • h.

   langdurig vermiste persoon;

 • 2.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen);

 • 3.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de Wet BRP;

 • 4.

  verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP).

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte tot briefadres alle benodigde stukken te overleggen.

 • 3.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   een volledig ingevuld ‘Aanvraagformulier briefadres’;

  • c.

   een geldig legitimatiebewijs, of een kopie hiervan, met een schriftelijke verklaring van toestemming van de briefadresgever;

  • d.

   indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, eerste lid, sub a een overzicht van de verschillende slaapadressen, gespecificeerd met aantal dagen per week;

  • e.

   indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, eerste lid, sub b een huur- of koopcontract van de nieuwe woning en/of een leveringsakte, waaruit blijkt dat er sprake is van een korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • f.

   indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, eerste lid, sub c een eigendomsakte (dan wel huur-/leasecontract) van het voer- of vaartuig en bewijsstukken waaruit verblijf op verschillende verblijfsplaatsen binnen Nederland blijkt (bijvoorbeeld tank- en pinbonnen);

  • g.

   indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, eerste lid, sub d een werkgeversverklaring of een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden) waaruit blijkt dat er sprake is van de uitoefening van een ambulant beroep in Nederland;

  • h.

   indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, eerste lid, sub e bewijsstukken waaruit ten hoogste acht maanden verblijf in het buitenland blijkt zoals bijvoorbeeld tickets, visa, (werkgevers)contracten;

  • i.

   indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, eerste lid, sub f een werkgeversverklaring of uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden) waaruit de uitoefening van een beroep op een varend schip in het buitenland blijkt, bewijsstukken waaruit blijkt dat er een korter verblijf is dan twee jaar in het buitenland (bijvoorbeeld tickets, visa, (werkgevers)contracten) en bewijsstukken waaruit blijkt wat de thuishaven van het betreffende schip is.

 • 4.

  Indien het briefadres noodzakelijk is op grond van artikel 2, eerste lid, sub g en h dient de noodzakelijkheid te blijken uit een onderliggend dossier.

 • 5.

  Indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, lid 2 en 3 een schriftelijke verklaring van de instelling.

 • 6.

  Indien briefadres wordt gevraagd op grond van artikel 2, lid 4 een schriftelijke verklaring van de burgemeester waaruit blijkt dat verblijf op een woonadres voor de persoon in kwestie om veiligheidsredenen niet wenselijk is.

 • 7.

  De briefadresgever kan maximaal aan twee gezinshuishoudens, aan twee alleenstaanden of aan een gezinshuishouden en een alleenstaande toestemming geven een briefadres te houden.

 • 8.

  Lid 7 van dit artikel is niet van toepassing indien de briefadresgever het college van burgemeester en wethouders betreft of een door dit college aangewezen rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42 onder b van de Wet BRP.

Artikel 4 Volledige aangifte

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 tot en met 6, zijn aangeleverd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, dan wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • a.

  de aangever een woonadres heeft, tenzij hij in de situatie verkeert zoals beschreven in artikel 2, lid 1 onder g en lid 4;

 • b.

  de aangever langer dan acht maanden gedurende één jaar in het buitenland verblijft en niet beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft;

 • c.

  de aangever beroepshalve varend is op een schip dat zijn thuishaven in Nederland heeft en langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • d.

  er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • e.

  het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend met inachtneming van de uitzonderingen bedoeld in artikel 3, lid 8.

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b, mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal drie maanden. Deze termijn kan telkens met maximaal drie maanden worden verlengd.

 • 2.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder e en f mag een briefadres worden gekozen voor de duur van maximaal de periode dat aangever buiten Nederland zal verblijven.

 • 3.

  Als de aangever voor het aflopen van de termijn als bedoeld in het eerste en tweede lid geen aangifte heeft gedaan van een woonadres, wordt door de aangever een verzoek ingediend om het briefadres te verlengen.

 • 4.

  In de situatie als bedoeld in artikel 2, lid 4 mag een briefadres worden verleend voor de duur die de burgemeester noodzakelijk acht.

 • 5.

  Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het derde lid, is diegene op wie het briefadres betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Bestuurlijke boete

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 2 tot en met 6 is de zowel de briefadresgever als de briefadresnemer verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 2.

  De betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon.

 • 3.

  Aan degene die niet voldoet aan verplichting als bedoeld in eerste lid kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste 325 euro.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling. Van onbillijkheid kan sprake zijn als het strikt vasthouden aan de regeling als onredelijk kan worden aangemerkt of als er onevenredige schade zou ontstaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Toelichting op de ‘Regeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem 2021’

 

De Regeling briefadressen gemeente Kaag en Braassem 2021 heeft als doel duidelijkheid te bieden aan de inwoners over hoe de wet BRP met betrekking tot briefadressen in de gemeente Kaag en Braassem wordt uitgevoerd. Ook ondersteunt deze regeling het tegengaan van misbruik van briefadressen in de BRP.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, sub d, onder 3

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan:

 • -

  een ongehuwd ouder, zonder geregistreerd partnerschap;

 • -

  een ouder wiens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontbonden of beëindigd;

 • -

  een gehuwd ouder, die niet samenwoont met de echtgenoot (of echtgenote); of

 • -

  een ouder met een geregistreerd partnerschap, die niet samenwoont met deze partner.

Artikel 2, lid 1

Sub a:

Personen die niet beschikken over een woonadres en gebruik maken van de maatschappelijke opvang (passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen met een briefadres ingeschreven worden bij één van de opvanginstellingen. Personen die niet beschikken over een woonadres, maar geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang (mensen met een zwervend bestaan), zijn verplicht elders een briefadres te kiezen.

 

Redenen die niet gelden voor inschrijving op een briefadres zijn het kwijtraken van huurtoeslag, lagere bijstandsnorm en andere redenen waarbij een vermoeden is van fraude. Ook wordt er geen briefadres verleend indien er sprake is van permanente bewoning in een recreatiewoning of een (bedrijfs)pand zonder woonbestemming.

 

Tijdens een gesprek met een medewerker van Burgerzaken en/of het Sociaal Domein wordt in kaart gebracht of er andere zaken spelen in de persoonlijke levenssfeer waar de gemeente ondersteuning zou kunnen bieden. In gezamenlijk overleg wordt besloten al dan niet een tijdelijk briefadres te verstrekken in geval van multi-problematiek. Het briefadres wordt alleen onder strikte voorwaarden verstrekt. Hierbij is het uitgangspunt dat dit een tijdelijke oplossing is om te voorkomen dat personen onder de radar verdwijnen, waarbij tegelijkertijd de mogelijkheid geboden wordt om zaken op orde te krijgen.

 

Sub b:

Een voorbeeld is als een persoon een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning heeft verkocht. De nieuwe woning moet echter nog opgeleverd worden terwijl de oude woning al overgedragen is aan de nieuwe eigenaar.

 

Sub c:

Als een voer- of vaartuig waarin wordt gewoond een vast stand- of ligplaats heeft, wordt deze (conform wet BRP, artikel 1.1) opgevat als een woonadres. Kortom, als een persoon op een boot woont met een vaste ligplek in een haven, moet men zich inschrijven op het adres van de haven. Bewoners van voer- of vaartuigen die niet op een vaste plek liggen of staan, maar binnen Nederland rondtrekken, beschikken (conform wet BRP, artikel 1.1) niet over een woonadres en komen daarmee in aanmerking voor een briefadres.

 

Sub d:

Personen die vallen onder de categorie ‘ambulant beroep’ zoals binnenvaartschippers die (met hun gezin) aan boord van een schip wonen en kermismedewerkers die (met hun gezin) met de kermisattractie meereizen. Personen die tot deze categorie behoren komen in aanmerking voor een briefadres, mits zij geen woonadres hebben.

 

Sub e:

Als iemand naar het buitenland vertrekt, wordt gekeken voor welke periode iemand naar het buitenland gaat. Iemand moet een briefadres kiezen, wanneer hij/zij voor een kortere periode dan 8 maanden in een tijdsbestek van een jaar naar het buitenland gaat en niet meer beschikt over een woonadres. Op grond van artikel 2.43 wet BRP kan iemand die voor een periode van meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt niet als ingezetene ingeschreven blijven in de BRP. In de BRP wordt dan opgenomen dat hij/zij vertrokken is naar het buitenland. In dat geval is de burger verplicht om aangifte te doen van zijn vertrek naar het buitenland. Op grond van de aangifte wordt de bijhouding van zijn persoonslijst in de BRP opgeschort vanwege emigratie. In dat geval kan geen briefadres gekozen worden.

 

Sub f:

Als een inwoner beroepshalve gaat varen aan boord van een schip dat in Nederland de thuishaven heeft en is er bij vertrek de redelijke verwachting dat hij niet langer dan twee jaar buiten Nederland zal verblijven, dan hoeft hij geen aangifte van vertrek te doen (artikel 29 Besluit BRP). Een voorwaarde is wel dat hij/zij gedurende het verblijf buiten Nederland beschikt over een adres in Nederland. Veelal zal dit een briefadres zijn. Het is de burger wel toegestaan om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen in deze situatie. Een verplichting daartoe bestaat niet.

 

Sub g:

Deze kwetsbare groep kampt soms met de gevolgen van een verslaving, psychiatrische aandoeningen en/of verstandelijke beperkingen. Daardoor komen deze mensen hun administratieve verplichtingen en afspraken niet altijd na. Juist deze mensen hebben laagdrempelige medische basiszorg nodig die zij in de praktijk alleen krijgen na inschrijving in de BRP. Zonder zorgverzekering krijgen deze personen niet de zorg die zij nodig hebben. Dat vergroot de kans op bijvoorbeeld ernstige lichamelijke en/of psychiatrische aandoeningen. Zonder inschrijving in de BRP komen zij in de praktijk ook niet in aanmerking voor een plek op de wachtlijst voor een woning, waardoor zij gedwongen dakloos blijven. Een inschrijving op een briefadres is daarom voor deze groep noodzakelijk.

 

Waar nodig wordt het briefadres ambtshalve toegekend op een adres van een gemeentelijke instelling.

 

Sub h:

Met een langdurig vermist persoon wordt bedoeld een persoon, die:

 • 1.

  tegen redelijke verwachting in afwezig is uit zijn of haar gebruikelijke en/of veilig geachte omgeving,

 • 2.

  waarvan de verblijfplaats van de persoon onbekend is, en

 • 3.

  het in diens belang is dat de verblijfplaats wordt vastgesteld.

Gemeenten kunnen te maken krijgen met de melding dat een persoon is vermist. In het protocol voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van vermissing is vermeld dat in overleg de vermiste persoon kan worden geregistreerd met een briefadres op het adres van de melder.

Artikel 2, lid 2

In de circulaire BRP en briefadres van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.

Artikel 2, lid 3

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van de Wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, lid 3 Wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden.

Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40, lid 4 Wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

Artikel 3, lid 1

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting verblijven is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen in de gemeente van herkomst. Dit is onder andere van belang voor de verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

Artikel 3, lid 2 en 3

Bij de aangifte dient een ‘aanvraagformulier briefadres’ te worden aangeleverd. Op dit aanvraagformulier dienen de reden van het briefadres en de te verwachten duur te worden opgenomen. Het ‘aanvraagformulier briefadres’ is als bijlage 1 bijgevoegd. Voorts dient bij de aangifte een schriftelijke verklaring van toestemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45 lid 2 van de wet BRP. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen. De schriftelijke verklaring van toestemming is als bijlage 2 toegevoegd.

Artikel 3, lid 6

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal kunnen overleggen. De verwachting is, dat deze verklaring veelal bij de afdeling burgerzaken terecht komt via de interne kanalen van de gemeente.

Artikel 3, lid 7

Maximaal 2 briefadressen betekent maximaal aan twee gezinshuishoudens of twee alleenstaanden of één gezinshuishouden en één alleenstaande.

Het blijft mogelijk en is toegestaan dat een briefadresgever meer dan één briefadreshouder op zijn woonadres kan hebben. Bijvoorbeeld een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten. In dat geval kan uitgeweken worden naar de hardheidsclausule van artikel 8.

Artikel 3, lid 8

Als de gemeente zelf of een instelling voor maatschappelijke opvang als briefadresgever optreedt, is de beperking die lid 6 vermeldt, niet van toepassing.

Artikel 4

Ontbreekt bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.

Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd over het besluit dat aan de aangifte briefadres geen gevolg wordt gegeven wegens het ontbreken van de gevraagde documenten, met inachtneming van artikel 2.60 Wet BRP. Hiertegen is bezwaar mogelijk.

Het is toegestaan om in de mededeling tot aanvulling van gegevens (4:5 Awb) al melding te maken van het voornemen om aan de aangifte geen gevolg te geven (4:7 Awb) in het geval niet voldaan wordt aan de aanvulling.

Artikel 5

Het betreft hier een (niet-limitatieve) opsomming van weigeringsgronden voor de aangifte van een briefadres.

Artikel 5, sub a

Er kan geen briefadres gekozen worden indien de aangever een woonadres heeft. Onder woonadres wordt het adres verstaan als bedoeld in artikel 1.1 Wet BRP. Hieronder valt ook het adres,

 • a.

  indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

 • b.

  of het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derden van de tijd zal overnachten. In de situatie dat geen woonadres vastgesteld kan worden, moet gekozen worden voor een briefadres.

Uitzondering wordt gemaakt voor zogenaamde verwarde personen en voor personen waarbij naar het oordeel van de burgemeester het om veiligheidsredenen niet wenselijk is om betrokkene op zijn woonadres in te schrijven.

 

Het permanent bewonen van een recreatiewoning wordt ook aangemerkt als woonadres en is dus geen reden om een briefadres toe te kennen.

Artikel 5, sub b en c

Er dient aangifte van vertrek uit Nederland gedaan te worden als de persoon langer buiten Nederland verblijft dan een periode van twee derde deel van een jaar (8 maanden). In dat geval kan niet gekozen worden voor een briefadres. Hierop is één uitzondering in het geval de persoon beroepshalve op een schip vaart. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 2, lid 1, sub f.

Artikel 5, sub e

Met de hierin vermelde weigeringsgrond wordt bedoeld dat een briefadres alleen verleend kan worden op een woonadres waar nog geen of slechts één briefadres is geregistreerd. Hierbij geldt een briefadres verleend aan een gezinshuishouden als één briefadres. Dit betekent dat er maximaal of twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of één alleenstaande en één gezinshuishouden een briefadres kunnen hebben op één adres. Zie ook de toelichting bij artikel 3, lid 7 en artikel 8.

Artikel 6

Voor dak- en thuislozen ligt het voor de hand om een afwijkende termijn te kiezen. Zolang de briefadreshouder een zwervend bestaan leidt kan een briefadres gehouden worden. Per geval wordt gekeken hoe lang het briefadres wordt verwacht nodig te zijn. Eén jaar is de maximum termijn per keer voor deze categorie.

 

Een andere uitzondering heeft te maken met de feitelijke onmogelijkheid van de burger om een woonadres te hebben. Hierbij valt te denken aan binnenvaartschippers. Zolang deze schippers varen kunnen zij kiezen voor een briefadres. De termijn voor deze categorie is maximaal vijf jaar.

 

Aan het eind van de termijn is er een contactmoment om te beoordelen of de situatie nog steeds voort duurt. Hierbij kan de termijn worden verlengd indien nodig.

Artikel 6, lid 1

Om het tijdelijke karakter van een korte overbrugging tussen twee woonadressen te bevestigen is besloten om een briefadres voor een periode van maximaal drie maanden te verlenen met de mogelijkheid tot telkens een verlenging met maximaal drie maanden. Verlenging is mogelijk zolang de situatie waarvoor het briefadres is toegestaan, voortduurt.

 

Deze periode van drie maanden is bewust gekozen om op deze manier in ieder geval na drie maanden een contactmoment te hebben met de burger, om zo er op toe te zien dat hij/zij niet op het briefadres blijft staan ingeschreven terwijl hij inmiddels een woonadres heeft.

Artikel 6, lid 3

Als de briefadreshouder een verzoek doet om na de overeengekomen termijn ingeschreven te blijven op zijn briefadres, dan wordt opnieuw beoordeeld of hij aan de voorwaarden die zijn gesteld in deze regeling voldoet.

Artikel 6, lid 5

De Wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen van zijn nieuwe adres. Zodra hij weer beschikt over een woonadres of over een ander briefadres, moet hij hiervan aangifte doen. Hij mag hier niet mee wachten totdat de eerder bepaalde of afgesproken termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een nieuw briefadres, dan wordt dit uiteraard weer getoetst aan de voorwaarden uit deze regeling en die de wet stelt.

Artikel 7

Op grond van artikel 4.17 Wet BRP kan een bestuurlijke boete worden opgelegd als er geen of een onjuiste aangifte van een (brief)adres wordt gedaan. Dit geldt ook voor de verplichting voor zowel de briefadreshouder als ook voor de briefadresgever om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste bijhouding van de basisregistratie zoals bepaald in artikel 2.45 Wet BRP.

Artikel 8

In uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling. Een voorbeeld van een gerechtvaardigde afwijking is een particulier die al dan niet tegen betaling briefadresgever is voor veel gedetineerden, omdat zij hun familie daar niet mee willen belasten.

 

Conform artikel 4:84 Awb wordt gehandeld overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Dit kan zich voordoen bij kwetsbare of bedreigde personen in de opvang conform de circulaire BRP en briefadres (kenmerk 2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016. In deze circulaire zijn de mogelijkheden aangegeven die bewoners van opvanghuizen hebben om in de Wet basisregistratie personen (BRP) een briefadres te kiezen bij een gemeente of aan het kantoor van een opvanghuis.

Bijlage 1: Aanvraagformulier briefadres (verlenging)

 

Volledige naam aanvrager

:

______________________________________________________________________________________

Geboortedatum

:

______________________________________________________________________________________

Nu ingeschreven op adres

:

______________________________________________________________________________________

Wil briefadres op adres

:

______________________________________________________________________________________

Bereikbaar op telefoonnummer

:

______________________________________________________________________________________

E-mail

:

______________________________________________________________________________________

 

 

 

Volledige naam briefadresgever

:

______________________________________________________________________________________

Geboortedatum briefadresgever

:

______________________________________________________________________________________

Bereikbaar op telefoonnummer

:

______________________________________________________________________________________

E-mail

:

______________________________________________________________________________________

1. Waarom wilt u ingeschreven (blijven) staan op een briefadres?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

2. Voor hoelang wilt u ingeschreven (blijven) staan op een briefadres en waarom dit tijdsbestek? __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

3. Heeft u een vast woonadres in Nederland?



Ja,

mijn woonadres is:

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ga door naar vraag 5.

Nee.

Ga door naar vraag 4.

4. Verblijft u (periodiek) in het buitenland?

Ja, ik woon in het buitenland, namelijk in

____________________________________________________________________

Nee, ik woon niet in het buitenland

 

 

Ik verblijf regelmatig in Nederland en in het buitenland:

_____

maanden in het buitenland

 

 

_____

maanden in Nederland

5. Op welk(e) adres(sen) heeft u de afgelopen zes maanden verbleven?

 

1e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

2e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

3e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

4e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

5e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

6e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

6. Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende zes maanden?

 

1e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

2e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

3e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

4e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

5e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

6e periode

van:

_________________________________________

tot:

_________________________________________

Adres

___________________________________________________________________________________________________

Postcode en plaats

___________________________________________________________________________________________________

Land

___________________________________________________________________________________________________

Ondertekening door aanvrager

 

Ik verklaar hierbij dat de vragen naar waarheid zijn ingevuld. Daarnaast verklaar ik dat ik weet dat valsheid in geschrifte of oplichting met betrekking tot de beschikking van een briefadres strafbaar is.

 

Datum:

________________________________________________

Plaats:

________________________________________

 

 

 

 

 

Handtekening aanvrager:

_______________________________________________________________________________________

Bijlage 2: Verklaring toestemming briefadresgever

 

Naam briefadresgever

:

___________________________________________________________________________________

Geboortedatum

:

___________________________________________________________________________________

Adres

:

___________________________________________________________________________________

Bereikbaar op telefoonnummer

:

___________________________________________________________________________________

E-mail

:

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Naam briefadreshouder/-aanvrager

:

___________________________________________________________________________________

 

Ik, briefadresgever, geef toestemming om het bovengenoemd adres ter beschikking te stellen als briefadres, aan bovengenoemd briefadreshouder/-aanvrager.

 

Ik ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt:

 • ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij mij is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken binnen maximaal twee weken;

 • ik ben verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die in verband staan met het briefadres en de papieren te overleggen die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de basisadministratie.

Verder verklaar ik, als briefadresgever, dat:

 • de briefadreshouder niet woont op mijn adres;

 • ik de verklaring toestemming briefadresgever volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

 • ik er van op de hoogte ben dat mijn identiteitsbewijs (of een kopie ervan) noodzakelijk is voor de gemeente Kaag en Braassem om een aangifte (tot verlenging) van het briefadres te volbrengen;

 • ik op de hoogte ben dat valsheid in geschrifte of oplichting met betrekking tot het briefadres strafbaar is.

 

Datum:

________________________________________________

Plaats:

________________________________________

 

 

 

 

 

Handtekening briefadresgever:

_______________________________________________________________________________________