Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Mandaatbesluit huisvestingsverordening Diemen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit huisvestingsverordening Diemen 2021
CiteertitelMandaatbesluit woningcorporaties Diemen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het mandaatbesluit wordt van kracht de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656902
 2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR662463
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-202101-10-2021nieuwe regeling

26-10-2021

gmb-2021-390609

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit huisvestingsverordening Diemen 2021

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen (hierna te noemen: het college) beslist op grond van de artikelen 2.1.2, 2.2.3 lid 1 van de Huisvestingsverordening Diemen (hierna: “Verordening”) op aanvragen om een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Verordening. Naast verlenen of weigeren van een huisvestingsvergunning, kan het college op grond van artikel 2.4.3 ook een door hem verleende huisvestingsvergunning intrekken.

 

Het college heeft besloten om met ingang van 26 oktober 2021 de

 • -

  directeur-bestuurder van corporatie Woningstichting Rochdale

 • -

  directeur-bestuurder van corporatie Stichting Stadgenoot

 • -

  directeur-bestuurder regio Amsterdam/Almere van corporatie De Alliantie

 • -

  directeur-bestuurder van corporatie Woonstichting De Key

met terugwerkende kracht mandaat te verlenen voor het beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning. Ook heeft het college besloten om de hiervoor genoemde functionarissen (hierna te noemen: de gemandateerden) een machtiging te verlenen voor het verrichten van handelingen ter voorbereiding van deze beslissingen.

Tevens wordt mandaat verleend om een verleende huisvestingsvergunning weer in te trekken.

 

De gemandateerde kan aan medewerkers van de corporatie een ondermandaat verlenen voor het beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning en het verrichten van de handelingen ter voorbereiding van deze beslissingen.

 

Juridisch grondslag

Op grond van de artikelen 2.1.2, 2.2.3 lid 1 van de Verordening is het college bevoegd om te beslissen op aanvragen om een huisvestingsvergunning. Deze bevoegdheid impliceert ook de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen ter voorbereiding van deze beslissingen. Dergelijke handelingen zijn onder meer het de aanvrager verzoeken om aanvulling van de door hem ingediende aanvraag, het met toepassing van artikel 4:5 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van een onvolledige aanvraag, het toepassen van in de Verordening opgenomen voorrangsregelingen in verband met de aard, grootte of prijs van de te huur aangeboden woonruimte of het toepassen van eveneens in de Verordening opgenomen voorrangsregelingen voor woningzoekenden met lokale of regionale binding.

Het intrekken van een verleende vergunning zal veelal ambtshalve plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat uit de bevoegdheid impliciet voortvloeit dat het verrichten van handelingen ter voorbereiding van een dergelijke beslissing zijn toegestaan.

 

Artikel 10:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat bestuursorganen mandaat kunnen verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 

Het in artikel 10:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien een bestuursorgaan aan een ander, werkend onder zijn verantwoordelijkheid, machtiging verleent tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de handelingen ter voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een huisvestingsvergunning.

 

Ingevolge artikel 10:9 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan het bestuursorgaan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Ingevolge het tweede lid van dit artikel zijn op ondermandaat de overige artikelen van afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

Het college is een bestuursorgaan. Er zijn geen wettelijke voorschriften die het college beletten om de hem in het kader van de verlening en intrekking van de huisvestingsvergunning toekomende bevoegdheden te mandateren. Evenmin verzet de aard van de bevoegdheden zich tegen mandaatverlening. Ditzelfde geldt voor de bevoegdheden van het college tot het verrichten van handelingen, niet zijnde het nemen van besluiten, ter voorbereiding en uitvoering van besluiten ter uitvoering van de urgentieregeling.

 

Geconcludeerd moet worden dat het college gelet op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd is tot:

 • a.

  mandatering van de beslissingen op aanvragen om huisvestingsvergunningen;

 • b.

  het verlenen van een machtiging tot het verrichten van handelingen, niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling, ter voorbereiding en uitvoering van een beslissing op een aanvraag om huisvestingsvergunning;

 • c.

  het toestaan dat ten aanzien van de onder a. en b. bedoelde bevoegdheden ondermandaat wordt verleend.

Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat het mandaat niet de behandeling van en het beslissen op bezwaren, gemaakt tegen besluiten op aanvragen om huisvestingsvergunningen, betreft.

 

Mandaatbesluit woningcorporaties Diemen

Het college besluit:

Artikel I Mandatering huisvestingsvergunning

 • 1.

  de directeur-bestuurder van corporatie Woningstichting Rochdale, de directeur-bestuurder van corporatie Stichting Stadgenoot, de directeur-bestuurder van corporatie Woonstichting De Key en de bestuurder van De Alliantie mandaat te verlenen voor het besluiten op een aanvraag om huisvestingsvergunning (de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.1.2 en 2.2.3 lid 1 van de Verordening) alsmede het mandaat te verstrekken tot het intrekken van een dergelijke vergunning (de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.4.3 van de Verordening);

 • 2.

  de onder 1. bedoelde persoon een machtiging als bedoeld in artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht te verlenen voor het verrichten van alle handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover deze handelingen nodig zijn ter voorbereiding van of ter uitvoering van de onder 1. bedoelde besluiten;

 • 3.

  de onder 1. bedoelde persoon is bevoegd om onder hem ressorterende medewerkers van de corporatie mandaat en machtiging te verlenen voor de besluiten en handelingen genoemd onder 1 en 2.

Artikel II Inwerkingtreding

 • 4.

  Het mandaatbesluit wordt van kracht de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021.

Artikel III Citeertitel

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit woningcorporaties Diemen.

Aldus besloten in de vergadering van 26-10-2021.

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris a.i.,

T. Kemper

de burgemeester,

E. Boog