Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022
CiteertitelSubsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 2. Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
 3. Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (verhoging minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en inzet pedagogisch beleidsmedewerker)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2021vervangende regeling

28-09-2021

gmb-2021-388070

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022

Burgemeester en wethouders van Baarn

Gelet op:

 

 • -

  Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;

 • -

  Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK);

 • -

  Het collegebesluit “Toekomst peutervoorzieningen in Baarn” van juni 2017 (17CV000205);

 • -

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2020;

 • -

  De wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van 20 september 2019, waarin alle kindercentra verplicht worden om per 1 januari 2022 een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo werk- en denkniveau in de Voorschoolse Educatie in te zetten.

   

Besluiten vast te stellen:

 

De Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Kinderopvangorganisatie: een exploitant die zich bezighoudt met het bedrijfsmatig verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van de opvang van kinderen, zoals bedoeld in de wet en geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang

 • 2.

  Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang.

 • 3.

  Kinderopvangtoeslagtabel: een tabel waarin terug te vinden is welk bedrag ouders terugkrijgen voor de kinderopvang via de Belastingdienst. Dit is inkomensafhankelijk.

 • 4.

  Landelijk Register Kinderopvang (LRK): het landelijk register, zoals bedoeld in de wet, waarin alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven en organisaties voor buitenschoolse opvang zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

 • 5.

  Ouder: de juridische ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een peuter.

 • 6.

  Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de afname van peuteropvang. De hoogte van de ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • 7.

  Peuter: een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar en ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Baarn.

 • 8.

  Peuteropvang: het aanbod in een kinderopvangorganisatie, gericht op kinderen van 2,5 tot 4 jaar, waarin met een peuterprogramma de ontwikkeling gestimuleerd wordt.

 • 9.

  Regulier peuterprogramma: een peuterprogramma dat gedurende 6 tot 8 uur per week, verdeeld over minimaal 2 dagen per week, gedurende 40 weken per jaar wordt aangeboden door een kinderopvangorganisatie.

 • 10.

  VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2022: voor gemeenten een adviestabel op basis van de kinderopvangtoeslagtabel om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

 • 11.

  Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): educatie verdeeld in een voorschoolse periode (2,5- en 3-jarigen) doorlopend in de eerste jaren van het basisonderwijs (4- en 5-jarigen), de vroegschoolse periode.

 • 12.

  Voorschoolse educatie (VE): educatie in de voorschoolse periode in de vorm van een erkend peuterprogramma. Dit programma is gericht op taalontwikkeling, rekenen, motoriek en sociale ontwikkeling.

 • 13.

  VVE-indicatie: indicatie van de GGD die recht geeft op Voor- en Vroegschoolse Educatie.

 • 14.

  VVE-overleg: overleg van alle bij de indicering en uitvoering van VVE betrokken partijen in de gemeente Baarn gericht op VVE-versterking.

 • 15.

  VVE-versterking: In het kader van voorkomen en aanpakken van onderwijsachterstanden: in samenwerking met de andere betrokken partners het (mee) realiseren, vastleggen en borgen van afspraken die gaan over de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (voor- en vroegschool).

 • 16.

  VVE-peuter: een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Baarn waarvan GGD heeft vastgesteld dat er sprake is van (een risico op) achterstand in de Nederlandse taal en die derhalve een indicatie heeft gekregen voor een VVE-aanbod, zoals bedoeld in artikel 167 van de Wet op het primair onderwijs.

 • 17.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Baarn.

   

Artikel 2. Doelstelling

1. Het verstrekken van de subsidie op basis van deze regeling heeft primair tot doel te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en veilige voorschoolse educatie voor VVE-geïndiceerde kinderen. Kwalitatief hoogwaardig betekent ook voldoende voorzieningen in aantal en met voldoende spreiding over de gemeente.

2. Secundair heeft het verstrekken van subsidie ook tot doel om peuteropvang toegankelijk te maken voor niet VVE-geïndiceerde kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

 

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1.

  De subsidie die door de gemeente wordt verstrekt, heeft betrekking op de activiteiten zoals genoemd in artikel 4A en 4B van deze subsidieregeling en is bedoeld voor de doelgroep zoals genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling.

   

Artikel 4A. Activiteiten Voorschoolse educatie

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt indien door de kinderopvangorganisatie voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie voor voorschoolse educatie die zijn opgenomen in het kwaliteitskader VVE van de onderwijsinspectie. Aanvrager toont aan dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend per kindplaats in de gemeente Baarn die wordt bezet door een door de GGD geïndiceerde VVE-peuter.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidieverlening op grond van lid 2 dient de kinderopvangorganisatie 960 uur voorschoolse educatie aan te bieden binnen een periode van 18 maanden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Daarbij mag maximaal 6 uur aansluitend voorschoolse educatie per dag aangeboden worden[1].

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor subsidieverlening op grond van lid 2 dient de kinderopvangorganisatie te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker met een Hbo-werk- en denkniveau voor de Voorschoolse Educatie. Deze moet 10 uren per doelgroeppeuter per jaar per locatie worden ingezet. Deze norm mag door de kinderopvangorganisatie naar eigen inzicht worden ingezet, zolang de inzet gericht is op de kwaliteitsverbetering van de beroepskrachten en op het aanbod van Voorschoolse Educatie.

 • 5.

  De gesubsidieerde activiteit dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   Werken met een erkend VVE-programma.

  • b.

   Werken met een kind- en/of ontwikkelvolgsysteem.

  • c.

   In samenwerking met de andere betrokken partners het (mee) realiseren, vastleggen en borgen van afspraken die gaan over de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (van voor- naar vroegschool).

  • d.

   Deelname aan de Lokale Educatieve Agenda.

  • e.

   Deelname aan relevante overleggen binnen Baarn over VVE-kinderen en zo nodig verwijzing naar het informatie en adviespunt Baarn (PIT Baarn).

  • f.

   Realiseren van een goede (warme) overdracht naar het basisonderwijs of een andere passende instelling volgens bestaande gemeentelijke overdrachtsformulieren.

  • g.

   Beschikken over geactualiseerd beleidsplan voorschoolse educatie.

  • h.

   Inzet methodiek om ouders te betrekken.

  • i.

   VVE-kinderen met voorrang plaatsen op beschikbare plekken.

  • j.

   Meewerken aan de jaarlijkse VVE-monitor.

  • k.

   Gebruik maken van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verwijsindex (VIR).

    

Artikel 4B. Activiteiten Peuteropvang

1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt indien voldaan wordt aan de kwaliteitseisen van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Subsidie wordt verleend per kindplaats in de gemeente Baarn die wordt bezet door een niet VVE-geïndiceerd peuter waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

2. Om in aanmerking te komen voor subsidieverlening op grond van lid 1 dient de kinderopvangorganisatie 40 weken per jaar peuteropvang aan te bieden. Het gaat dan om een aanbod van tenminste 6 uur tot en met 8 uur per week verdeeld over minimaal 2 dagen.

3. De gesubsidieerde activiteit dient te voldoen aan de volgende eisen:

a. Goede overdracht van kinderopvang naar basisscholen volgens bestaande gemeentelijke overdrachtsformulieren.

b. Inzet methodiek om ouders te betrekken.

 

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de kinderopvangorganisaties ten behoeve van (doelgroep)peuters van de volgende groepen ouders:

 • 1.

  Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een VVE-peuter.

 • 2.

  Ouders met recht op kinderopvangtoeslag en een VVE-peuter.

 • 3.

  Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag met een peuter;

   

Artikel 6. Subsidieverlening

1. De hoogte van de subsidie per kindplaats heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van ouders en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor:

a. het zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en veilige voorschoolse educatie voor VVE-geïndiceerde kinderen en/of

b. het zorgen voor kwalitatief hoogwaardige peuteropvang voor niet VVE-geïndiceerde kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

c. het zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en veilige voorschoolse educatie voor VVE-geïndiceerde kinderen voor het derde en vierde dagdeel VVE die geldt voor alle ouders met of zonder recht op kinderopvangtoeslag.

2. Subsidieverlening vindt plaats voor een tijdvak van één jaar.

3. De subsidie tot € 100.000 wordt in vier termijnen betaalbaar gesteld. De subsidie hoger dan € 100.000 wordt in zes termijnen betaalbaar gesteld.

4. De totale subsidie Voorschoolse Educatie per uur en de totale subsidie Peuteropvang per uur worden jaarlijks bepaald aan de hand van de VNG adviestabel ouderbijdrage die gebaseerd is op de tabel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • 5.

  De subsidie wordt verleend op basis van een voorschot. De verleende voorschotten worden na afloop van het jaar definitief verrekend met het werkelijk aantal gebruikte kindplaatsen. Onverschuldigd betaalde bedragen worden teruggevorderd.

   

Artikel 7. Aanvraag subsidie

 • 1.

  De subsidie Voorschoolse Educatie en de subsidie Peuteropvang 2022 worden aangevraagd via het digitale formulier “aanvraag subsidie Voorschoolse Educatie” en/of “aanvraag subsidie Peuteropvang”.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt aangevuld met een beleidsplan. In het beleidsplan worden in ieder geval de volgend onderwerpen beschreven voor Voorschoolse educatie en/of Peuteropvang.

Voor Voorschoolse educatie:

a. de wijze waarop de Hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet;

b. de wijze waarop wordt voldaan aan het kwaliteitskader VVE van de onderwijsinspectie;

c. omvang en samenstelling VVE-groep;

d. differentiatie uitvoering VVE-programma;

e. volgen van brede ontwikkeling van het kind;

f. evaluatie van begeleiding, kwaliteit en resultaten;

g. gericht ouderbeleid;

h. informatieoverdracht bij overgang van kindercentrum naar basisschool;

i. samenwerking met andere organisaties.

Voor Peuteropvang:

 • a.

  omvang en samenstelling groep;

 • b.

  volgen van brede ontwikkeling van het kind;

 • c.

  evaluatie van begeleiding, kwaliteit en resultaten;

 • d.

  gericht ouderbeleid;

 • e.

  informatieoverdracht bij overgang van kindercentrum naar basisschool;

 • f.

  samenwerking met andere organisaties.

 • 3.

  Het college kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen die betrekking hebben op de onderwerpen genoemd in artikel 7, lid 2.

   

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1.

  1. De subsidieaanvraag door middel van de digitale formulieren “aanvraag subsidie Voorschoolse Educatie” en/of “aanvraag subsidie Peuteropvang” dient uiterlijk op 15 november voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend. Uiterlijk voor 15 december neemt het college het besluit over de toe te kennen subsidie.

 • 2.

  2. Een digitale aanvraag wordt aangevuld met de volgende stukken:

  • a.

   een beleidsplan dat voldoet aan artikel 7 lid 2;

  • b.

   een begroting voor de benodigde kindplaatsen Voorschoolse Educatie en/of;

  • c.

   een begroting voor de benodigde kindplaatsen Peuteropvang.

  • d.

   een begroting voor de benodigde uren pedagogisch beleidsmedewerker op basis van de benodigde kindplaatsen Voorschoolse Educatie.

 • 3.

  Het college kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.

 • 4.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het college redelijkerwijs tot een besluit kan komen. Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen, nadat een verzoek om aanvulling is gedaan.

   

Artikel 9. Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidie Voorschoolse Educatie en de subsidie Peuteropvang wordt vastgesteld voor het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden.

 • 2.

  Vóór 1 mei van het daaropvolgende jaar dient de kinderopvangorganisatie een aanvraag tot subsidievaststelling in met gebruikmaking van het digitale formulier "Aanvraag vaststelling subsidie Voorschoolse Educatie" en/of “Aanvraag vaststelling subsidie Peuteropvang”.

 • 3.

  De aanvraag gaat vergezeld van een beleidsverslag met onderwerpen zoals genoemd in artikel 4A, vierde lid en een financieel verslag over het aantal gebruikte kindplaatsen Voorschoolse Educatie en/of Peuteropvang en de uren inzet van de HBO-beleidsmedewerker.

 • 4.

  Het financieel verslag gaat vergezeld van een samenstellingsverklaring van een accountant voor subsidies tussen de € 50.000 en € 250.000. Voor subsidies hoger dan € 250.000, - geldt een goedkeurende controleverklaring.

 • 5.

  De accountantsverklaring heeft de vorm die bedoeld is in lid 6 van artikel 393, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

 • 6.

  Het college kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie indien de subsidie meer dan € 50.000, - bedraagt.

 • 7.

  Het college stelt binnen 8 weken na ontvangt van de “Aanvraag vaststelling Subsidie Voorschoolse Educatie” of van de “Aanvraag vaststelling Peuteropvang” de subsidie vast.

 • 8.

  Indien de aanvraag tot subsidie vaststelling niet voor 1 mei is ontvangen, gaat het college zes weken na een éénmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

   

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, zoals genoemd in artikel 8.1 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Baarn 2020.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022.

   

Artikel 11. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  De Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022 vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 • 2.

  De Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022 treedt in werking 1 dag na bekendmaking. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in het jaar 2022 worden uitgevoerd.

 • 3.

  Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de thans geldende subsidieregeling van toepassing.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van Baarn van 28 september 2021.

 

Burgemeester en wethouders van Baarn,

 

drs. C.E. Creveld

gemeentesecretaris

 

M.A. Röell

burgemeester

 

 

Toelichting op Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022

 

Inleiding

Sinds 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) in werking getreden. De volgende wijzigingen gelden:

 • 1.

  Peuterspeelzaalwerk wordt onder de definitie van kinderopvang gebracht, waardoor deze kwaliteitseisen daarop van toepassing worden;

 • 2.

  Gelijkschakeling financieringsstructuur voor werkende ouders;

 • 3.

  Gelijkschakeling van kwaliteitseisen via het Wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang.

 • 4.

  Gemeenten zijn sinds 1 augustus 2020 verantwoordelijk voor een aanbod van 960 uur voorschoolse educatie binnen een periode van 18 maanden voor VVE peuters van 2,5 tot 4 jaar. Daarbij mag maximaal 6 uur voorschoolse educatie per dag aangeboden worden.

In 2016 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de minister van SZW en de VNG om ervoor te zorgen dat vanaf 1 januari 2018 alle ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag een aanbod voor deelname aan peuteropvang krijgen van de gemeente.

Met ingang van 1 januari 2022 zijn kinderopvangorganisatie verplicht te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker met een Hbo-werk- en denkniveau voor de Voorschoolse Educatie. Deze moet 10 uren per doelgroeppeuter per jaar per locatie worden ingezet om de kwaliteit te verhogen van de beroepskrachten en het aanbod van Voorschoolse Educatie.

Ten gevolge van deze wijzigingen stelt de gemeente Baarn sinds 2018 jaarlijks de “Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse educatie Baarn” vast. De gemeente Baarn streeft naar een hoog kwalitatief aanbod van voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar in haar gemeente.

De beleidsregel “Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie” is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2020 en van het collegebesluit “Toekomst peutervoorzieningen in Baarn” van juni 2017 (17CV000205).

 

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Toelichting artikel 6 Subsidieverlening

Voor de Peuteropvang stelt de gemeente geen subsidie beschikbaar voor peuters waarvan de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. De subsidie van de gemeente is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag volgens de volgende regel: fiscaal maximum minus eigen inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor het deel tot het fiscaal maximum. In de kinderopvangtoeslagtabel wordt het fiscaal tarief bekend gemaakt door de Belastingdienst en de VNG adviestabel ouderbijdrage 2022.

Voor 2022 wordt het fiscaal maximum € 8,50. Ouders zonder toeslag betalen gemiddeld een bedrag van € 1,44 (inkomensafhankelijk) waardoor de gemeente een bedrag van € 7,06 per uur per kindplaats Peuteropvang subsidieert. De subsidie voor Peuteropvang wordt als volgt berekend:

• Het totale bedrag per uur minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage x 8 uur per week x 40 weken.

Conform het collegebesluit “Toekomstvoorzieningen Baarn” mogen aanbieders het eigen uurtarief vaststellen voor reguliere peuteropvang.

Voor de subsidie Voorschoolse Educatie wordt een opslag van € 2,45 per uur bovenop het fiscaal maximum van € 8,50 gehanteerd.

Het subsidiëren van de Voorschoolse Educatie is voor het 1e en 2e dagdeel gelijk aan de subsidiëring van de Peuteropvang. Voor het 3e en 4e dagdeel betalen alle ouders het laagste tarief van de Kinderopvangtoeslagtabel. De subsidie voor de Voorschoolse Educatie wordt als volgt berekend:

• Het totale bedrag per uur (€ 10,95) minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage x 8 uur x 40 weken voor het 1e en 2e dagdeel. Voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag wordt gerekend met het fiscaal maximum van € 8,50. Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag wordt gerekend met een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van € 0,34.

• Het totale bedrag per uur minus het laagste tarief ouderbijdrage (€0,34) van de Kinderopvangtoeslag x 8 uur x 40 weken voor het 3e en 4e dagdeel.

Het maximale uurtarief voor het 1e en 2e dagdeel dat de subsidieontvanger bij ouders met recht op kinderopvangtoeslag in rekening mag brengen voor een VVE-peuterplaats is gelijk aan de maximale uurprijs die de Rijksoverheid voor de vergoeding uit de kinderopvangtoeslagtabel (€ 8,50) hanteert.

Het maximale uurtarief dat de subsidieontvanger in rekening mag brengen voor de pedagogisch beleidsmedewerker is totaal €480 ( €48 x 10 uur) per doelgroeppeuter.

Het maximale uurtarief voor het 1e en 2e dagdeel dat de subsidieontvanger bij ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag in rekening mag brengen is gelijk aan het laagste tarief uit de kinderopvangtoeslagtabel (€0,34).

Voor het 3e en 4e dagdeel betalen alle ouders het laagste tarief (€ 0,34) uit de kinderopvangtoeslagtabel.

Onderstaande tabel geeft de hoogte van de subsidie per kindplaats weer.

 • Peuteropvang

  €7,06

  1e en 2e dagdeel VVE ouders zonder kinderopvangtoeslag

  €10,61

  1e en 2e dagdeel VVE ouders met kinderopvangtoeslag

  €2,45

  3e en 4e dagdeel voor alle ouders

  €10,61

Toelichting artikel 8 lid 2

De kinderopvangorganisatie zorgt voor een betrouwbaar en duidelijk overzicht van het aantal benodigde kindplaatsen voor Peuteropvang en/of Voorschoolse Educatie voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Het overzicht wordt van te voren met de gemeente afgestemd. Als er in de loop van het jaar veranderingen optreden die invloed hebben op de hoogte van de subsidie is tussentijds overleg tussen de kinderopvangorganisatie en de gemeente voor 1 juni mogelijk.

De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor het opvragen van documenten bij de ouders waaruit blijkt dat ze geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Op basis van deze gegevens rekent de kinderopvangorganisatie uit wat de inkomensafhankelijke ouderbijdrage per uur is, voor zowel de Peuteropvang als de Voorschoolse Educatie.

De kinderopvangorganisatie informeert de ouders met recht op kinderopvangtoeslag met een peuter met een VVE indicatie dat voor het 3e en 4e dagdeel Voorschoolse Educatie geen kinderopvangtoeslag hoeft te worden aangevraagd.

[1] Dit is gemiddeld 16 uur per week bij 40 weken per jaar. Deze uren mogen gevarieerd worden aangeboden, bijvoorbeeld jongere peuters drie dagdelen en oudere peuters vijf dagdelen en/of verspreid over meer dan 40 weken per jaar.