Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Beleidsregel draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Goeree-Overflakkee 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Goeree-Overflakkee 2021
CiteertitelBeleidsregel draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Goeree-Overflakkee 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Goeree-Overflakkee

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2021nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-387860

Z-21-136970/141661

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone Goeree-Overflakkee 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat verordeningen die op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones worden vastgesteld, niet in werking treden dan nadat is gebleken van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen;

 

dat zij iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid stellen zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van deze verordeningen uit te spreken en het gewenst is om voor deze procedure een beleidsregel vast te stellen;

 

gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregel draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee 2021.

 

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Met de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones zijn belast de medewerkers van het team Economische Zaken.

 • 2.

  De draagvlakmeting staat onder toezicht van Benschop & Sterling Netwerk Notarissen te Middelharnis/Goedereede.

 • 3.

  De telling geschiedt in aanwezigheid van een van de medewerkers van het team Economische Zaken en de notaris.

 • 4.

  De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt een proces-verbaal van de uiteindelijke uitslag.

Artikel 2 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de desbetreffende bedrijveninvesteringszone wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening BI-zone uit te spreken.

 • 2.

  De gemeente stelt een lijst vast van bijdrageplichtigen met bijbehorende WOZ-waarden per 1 oktober van het jaar waarin de verordening is vastgesteld. Indien gebruik wordt gemaakt van een vast bedrag per bijdrageplichtige kan worden volstaan met een lijst van bijdrageplichtigen. Deze lijst wordt maximaal drie weken voor de ingangsdatum van de stemronde definitief vastgesteld.

 • 3.

  Deze lijst wordt door de notaris ondertekend.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Bij de uitvoering van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

 • 2.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige ontvangt een brief met toelichting op de verordening en een stembiljet.

 • 3.

  De te versturen enveloppen worden geteld en de notaris stelt vast dat er net zoveel enveloppen zijn als namen op de lijst.

 • 4.

  Het stembiljet kan in een gesloten antwoordenvelop worden gezonden naar burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, Antwoordnummer 153, 3240 VB te Middelharnis of worden afgegeven in het gemeentehuis.

 • 5.

  Het stembiljet vermeldt de uiterste datum en tijdstip waarop het formulier op het retouradres moet zijn ontvangen.

 • 6.

  De postkamer opent de brieven niet, zodat ze gesloten worden aangeleverd bij het team Economische Zaken. Hiertoe staat op de antwoordenvelop ‘Niet openen!’.

 • 7.

  De enveloppen worden uitsluitend door de notaris en een van de medewerkers van het team Economische Zaken geopend. De strekking van de schriftelijke verklaring van de bijdrageplichtige is vertrouwelijk.

 • 8.

  Als het stembiljet zoek of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot zeven dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het nieuw uitgereikte stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldig uitgereikte stembiljet.

 • 9.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het draagvlakonderzoek en daarbij de beschikking krijgt over gegevens met een vertrouwelijk karakter, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 4 Ongeldigheid stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • a.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt “voor” of “tegen” de inwerkingtreding van de Verordening BI-zone;

  • b.

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan een of geen voorkeur heeft ingevuld;

  • c.

   dat blanco retour is gezonden;

  • d.

   dat niet ondertekend is;

  • e.

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • f.

   dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen, tenzij de poststempel de datum bevat die voor of op de sluitingsdatum is.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun is in gevolge van artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones sprake indien uit de draagvlakmeting blijkt dat:

  • a.

   ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken;

  • b.

   ten minste twee derde deel daarvan zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken en;

  • c.

   degene die zich voor inwerkingtreding hebben uitgesproken meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan degenen die zich tegen de inwerkingtreding hebben uitgesproken.

 • 2.

  In verband met het in het eerste lid, onder a, geregelde, tellen ongeldig uitgebrachte stembiljetten niet mee.

 • 3.

  In verband met het in het eerste lid, onder c, geregelde, geldt dat indien er voor het eerste heffingsjaar nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd wordt bij de toetsing van de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

 • 4.

  Op het moment dat de notaris het proces verbaal heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 • 5.

  Wanneer de notaris het proces verbaal heeft opgemaakt zullen alle lijsten en stembiljetten die hier betrekking op hebben, binnen vier weken worden overgedragen aan de gemeente, die de stukken minimaal vijf jaar bewaart.

Artikel 6 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de draagvlakmeting bekendgemaakt. Ook zal de uitslag bekendgemaakt worden door publicatie in het huis-aan-huis blad en op de website van de gemeente.

Artikel 7 Niet voorziene gevallen

Een van de medewerkers van het team Economische Zaken beslist samen met de notaris over de betekenis van deze beleidsregel en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 8 Overgangsrecht

De Beleidsregels draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee worden ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel draagvlakmeting bedrijveninvesteringszones Goeree-Overflakkee 2021.

Aldus vastgesteld op 2 november 2021 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W. van Esch. mr. A. Grootenboer-Dubbelman.