Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Regeling tegemoetkoming zorgkosten personen met een chronische ziekte of een beperking Harderwijk 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming zorgkosten personen met een chronische ziekte of een beperking Harderwijk 2022
CiteertitelRegeling tegemoetkoming zorgkosten personen met een chronische ziekte of een beperking Harderwijk 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

07-10-2021

gmb-2021-386218

21h0001199 / h210072254

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming zorgkosten personen met een chronische ziekte of een beperking Harderwijk 2022

De raad van de gemeente Harderwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021, nummer h210076189;

 

besluit:

 

 • 1.

  Kennis genomen van de notitie Voorkomen armoedeval EHZ en Harmonisatie Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en mensen met een beperking.

 • 2.

  Het project WerkloonT zoals beschreven in paragraaf 4.3 uit de notitie uit te voeren per 01-01-2022.

 • 3.

  De Maatschappelijke bijdrageregeling en computerregeling Harderwijk 2022 vast te stellen.

 • 4.

  De Beleidsregels uitstroompremie naar werk Ermelo Harderwijk Zeewolde 2022 vast te stellen.

 • 5.

  De Regeling tegemoetkoming zorgkosten personen met een chronische ziekte of een beperking Ermelo 2022 vast te stellen.

 • 6.

  De Maatschappelijke Bijdrageregeling en computerregeling Harderwijk 2018 in te trekken per 01-1-2022.

 • 7.

  De Regeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en mensen met een beperking Harderwijk 2018 in te trekken per 01-01-2022.

 • 8.

  De begrotingswijziging aan Meerinzicht volgens het opdrachtformulier te effectueren

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks Bestuur van Meerinzicht

 • 2.

  Zorgverzekeringswet ZVW; Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking.

 • 3.

  Meerinzicht: de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, waarin vanaf 1 januari 2018 de taakvelden binnen het Sociaal Domein van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zijn ondergebracht.

 • 4.

  Peildatum: 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze tegemoetkoming is om inwoners van Harderwijk met een chronische ziekte of een beperking een bijdrage te verstrekken in verband met de hoge zorgkosten die zij hebben vanwege hun chronische ziekte of beperking.

Artikel 3 Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op personen vanaf 19 jaar met maximaal een inkomen en vermogen zoals bedoeld in artikel 5 van deze regeling en die een chronische ziekte of beperking hebben zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

De juridische grondslag van de tegemoetkoming is opgenomen in artikel 35 lid 1 Participatiewet.

Artikel 4 Chronische ziekte of beperking

Op grond van deze regeling heeft een belanghebbende een chronische ziekte of een beperking als hij/zij gedurende drie aaneengesloten jaren zijn eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet heeft opgemaakt. In afwijking hiervan geldt voor een belanghebbende van 19 jaar een periode van één jaar en voor een belanghebbende van 20 jaar een periode van twee aaneengesloten jaren dat het eigen risico geheel moet zijn opgemaakt.

Er wordt geen aparte toets c.q. medisch onderzoek verricht door de gemeente naar de chronische ziekte of beperking die de belanghebbende heeft.

Artikel 5 Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De belanghebbende woont op de peildatum in de gemeente Harderwijk (ingeschreven in de Basisregistratie Personen) en heeft een chronische ziekte of een beperking zoals bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  De belanghebbende heeft over de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan het verplicht eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet volledig opgemaakt. In afwijking hiervan geldt voor een belanghebbende van 19 jaar één kalenderjaar en voor een belanghebbende van 20 jaar twee kalenderjaren.

 • 3.

  De belanghebbende heeft op de peildatum geen inkomen hoger dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 4.

  De belanghebbende heeft op de peildatum geen vermogen hoger dan de geldende grenzen die worden genoemd in de Participatiewet.

 • 5.

  De zorgkosten zijn of worden niet op een andere wijze vergoed.

Artikel 6 Aanvraag en uitvoering

De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt.

De aanvraag wordt gedaan op een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier met de op dat formulier gevraagde gegevens.

De aanvraag kan ingediend worden tot 1 juli van het jaar daaropvolgend.

Artikel 7 Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt per belanghebbende met een chronische ziekte of beperking € 385,- per kalenderjaar.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het Dagelijks Bestuur kan voor die gevallen waarin onverkort toepassen van de regeling zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling.

Artikel 9 Verificatie

Bij de aanvraag moeten bewijsstukken aangeleverd worden, waaruit blijkt dat belanghebbende aan de voorwaarden voldoet zoals genoemd in artikelen 4 en 5.

Belanghebbenden die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen, moeten alle bewijsstukken tot uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan te bewaren en in te leveren bij Meerinzicht als Meerinzicht hierom vraagt.

Artikel 10 Terugvordering en Boete

 • 1.

  Als de tegemoetkoming onterecht is verstrekt als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht zoals bedoeld in artikel 17 van de Participatiewet, dan wordt de tegemoetkoming teruggevorderd op grond van artikel 58 van de Participatiewet.

 • 2.

  Als de tegemoetkoming onterecht is verstrekt, dan kan Meerinzicht naast de terugvordering zoals genoemd in lid 1 besluiten om een boete op te leggen op grond van artikel 18a Participatiewet.

Artikel 11 Invoeringsdatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 12 Einddatum

Deze regeling vervalt op de dag nadat de nieuwe regeling is vastgesteld.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Harderwijk in zijn openbare vergadering van

7 oktober 2021.

de heer H.J. van Schaik

voorzitter

de heer H.R. Lanning

raadsgriffier