Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Normenkader financiële rechtmatigheid 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingNormenkader financiële rechtmatigheid 2021
CiteertitelNormenkader financiële rechtmatigheid 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 77 van de Waterschapswet
 2. artikel 109 van de Waterschapswet
 3. hoofdstuk 5 van het Waterschapsbesluit
 4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR272919
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2021nieuwe regeling

13-10-2021

wsb-2021-13360

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader financiële rechtmatigheid 2021

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 21-9-2021;

 

overwegende dat:

 

 • -

  Het Normenkader een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van het waterschap zelf betreft;

 • -

  Het Normenkader jaarlijks geactualiseerd dient te worden;

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

 • -

  artikel 109 Waterschapswet;

 • -

  hoofdstuk 5 Waterschapsbesluit;

 • -

  artikel 4 Controleverordening waterschap Hollandse Delta 2009;

 • -

  Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening;

BESLUIT:

 

Het Normenkader financiële rechtmatigheid 2021 vast te stellen.

Ridderkerk, 13 oktober 2021

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur,

S.J. Steendijk

dijkgraaf,

J.F. Bonjer

Bijlage 1 Normenkader financiële rechtmatigheid 2021 wet- en regelgeving waterschap Hollandse Delta

 

Europees

De-minimisverordening (verordening EEG nr. 1407/2013): geldend tot 31 december 2023

INTERREG - Europe

INTERREG – programma North Sea Region (NSR)

INTERREG – programma North West Europe (NWE)

MKB Landbouwvrijstellingsverordening - ABER (verordening EU nr. 702/2014)

Projectstimuleringsregeling Interreg V

Regeling co-financiering Interreg IIIA

Plaatsen van concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23/EU)

Plaatsen van overheidsopdrachten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (richtlijn 2014/24/EU)

Subsidieregeling ESF 2014 - 2020

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

Nationaal

Algemeen

Algemene wet bestuursrecht

Besluit proceskosten bestuursrecht

Burgerlijk wetboek

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

Mededingingswet

Pachtprijzenbesluit 2007

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Uitvoeringsbesluit WNT

Wet Basisregistratie Personen

Wet Normering Topinkomens

Ruimtelijk (bestuurs)recht

Wet ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening

Onteigeningswet

Milieu

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Visserijwet 1963

Warmtewet

Warmtebesluit

Warmteregeling

Verkeer en vervoer (*)

Belastingen

Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Fiscale vereenvoudigingswet 2010

Fiscale vereenvoudigingswet 2017

Invorderingswet 1990

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen waterschapsbelastingen

Regeling wijziging berekeningsmethode daggeldrente schatkistbankieren decentrale overheden

Regeling wijziging berekeningsmethode daggeldrente schatkistbankieren decentrale overheden 2019

Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Waterschapswet

Waterschapsbesluit

Waterwet

Waterbesluit

Waterregeling

Wet bronbelasting 2021

Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Wet op het BTW-compensatiefonds

Wet waardering onroerende zaken

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

Financiën

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden

Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Wet op de Omzetbelasting 1968

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag

Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet financiering decentrale overheden (FiDO)

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Wet houdbare overheidsfinanciën

Wet inkomstenbelasting 2001

Wet op de accijns

Wet op de belastingen van rechtsverkeer

Wet terugvordering staatssteun

Personeel en organisatie

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

CAO Werken voor Waterschappen

Wet Arbeid en Zorg (WAZ)

Pensioenreglement ABP 2021

Pensioenwet 2017

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001

Werkloosheidswet

Wet arbeid en vreemdelingen

Wet DBA

Wet financiering sociale verzekeringen

Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wet op de loonbelasting 1964

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

Wet structuur uitvoerorganisatie werk en inkomen

Wet verbetering poortwachter

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Ziektewet

Zorgverzekeringswet

Archief

Inkoop en aanbestedingen

Aanbestedingsbesluit

Aanbestedingswet 2012

Subsidies

Regeling bijzondere subsidies waterkeren en water beheren

Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014

Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien)

Provinciaal

Algemeen

Omgevingsverordening Zuid-Holland

Subsidies

Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer 2013

subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

Uitvoeringsregeling POP-3

Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

Gemeentelijk

Tijdelijke subsidieverordening MRDH 2015

Regelgeving waterschap Hollandse Delta

Algemeen, bestuur

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers waterschap Hollandse Delta 2020

Verordening op de fractieondersteuning 2016

Besluit benoemen leden Awb hoor- en adviescommissie

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

Nadeelcompensatie

Verordening schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen 2018

Keur

Keur waterschap Hollandse Delta 2014

Lozingen

Belastingen

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Hollandse Delta 2020

Verordening op de watersysteemheffing waterschap Hollandse Delta 2020

Verordening zuiveringsheffing waterschap Hollandse Delta 2020

Verordening op de wegenheffing waterschap Hollandse Delta 2020

Verordening kwijtschelding waterschap Hollandse Delta

Legesverordening waterschap Hollandse Delta 2012

Financiën

Controleverordening waterschap Hollandse Delta 2009

Verordening Beleid- en verantwoordingsfunctie waterschap Hollandse Delta 2014

Treasurystatuut 2018

Regeling budgetbeheer 2019

Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2018

Beleidsnota activeren, waarderen en afschrijven

Beleidsnota reserves en voorzieningen

Subsidies

Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2021

Inkoop en aanbesteding

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016, herzien 2018

Archief

Personeel

Sociaal Statuut

CAO Werken voor Waterschappen