Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Uitvoeringsbesluit en aanwijzingsbesluit behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit en aanwijzingsbesluit behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2021
CiteertitelUitvoerings- en aanwijzingsbesluit APV 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 2 Aanvraagform verg uitoefening seksbedr Bijlage 3 Meldingsform incidentele festiviteit Bijlage 5 Aanvraagformulier ontheffing stookverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2021nieuwe regeling

25-05-2021

gmb-2021-371583

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit en aanwijzingsbesluit behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2021

Vastgesteld 25 mei 2021

Artikel 2:3 Beperking aanbieden e.d. van geschreven gedrukte stukken of afbeeldingen

Lid 1:

Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op alle openbare plaatsen, met uitzondering van de openbare plaatsen op Korte Kerkstraat in Geldrop, Heuvel in Geldrop en Margrietstraat in Mierlo zoals aangegeven op de bij dit artikel behorende tekeningen (Bijlage 1).

Artikel 2:4 Straatartiesten e.d.

Lid 1:

Als plaatsen waar een uitzondering geldt op het verbod als straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden, aan te wijzen:

 • de openbare plaatsen op Korte Kerkstraat in Geldrop, Heuvel in Geldrop en Margrietstraat in Mierlo (Bijlage 1).

Artikel 3:6 Aanvraag vergunning seksbedrijf

Lid 1:

Als formulier om een vergunning aan te vragen voor de uitoefening van een seksbedrijf vast te stellen: het Aanvraagformulier vergunning uitoefening seksbedrijf (bijlage 2).

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Lid 1 en 3:

Als dagen waarop de voorschriften als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.4 van de APV niet gelden en die aangewezen worden als collectieve festiviteiten, aan te wijzen:

 

voor de kernen Geldrop en Mierlo:

 • carnaval (4 dagen)

 • Koningsdag (1 dag)

 • oudejaarsdag (1 dag)

 • kermis (4 dagen)

voor kern Mierlo:

 • dorpsfeesten (1 dag)

 • Kennedymars (1 dag)

De aanwijzing als collectieve festiviteit geldt op zondag t/m donderdag tot 23.30 uur en op vrijdag t/m zaterdag tot 01.00 uur. Deze beperkende bepaling geldt niet voor de Kennedymars.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

Lid 3:

Als formulier voor het doen van een kennisgeving tot het houden van een incidentele festiviteit vast te stellen: het Meldingsformulier incidentele festiviteit (bijlage 3).

Artikel 5:9 Overlast van fiets of bromfiets

Als plaatsen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming op opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de volksgezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan, aan te wijzen:

 • de stationsomgeving in de kern Geldrop (bijlage 4).

Artikel 5:23 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

Lid 5:

Als formulier voor het aanvragen van een ontheffing van het verbod tot stoken vast te stellen: het Aanvraagformulier ontheffing stookverbod (bijlage 5).

Bijlage 1  

Bijlage 2: Aanvraagformulier vergunning uitoefening seksbedrijf

Behorende bij artikel 3:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021

 

1. Gegevens onderneming

 

Naam seksbedrijf:

 

Postadres:

Postcode en plaats:

Vestigingsadres:

Postcode en plaats:

Vast telefoonnummer:

E-mailadres:

Rechtsvorm:

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Indien afwijkend

Adres van seksinrichting:

Postcode en plaats:

 

2. Persoonsgegevens exploitant/aanvrager

Met exploitant wordt bedoeld: de natuurlijke persoon, de bestuurder van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die optreedt als vertegenwoordiger van de rechtspersoon, voor wiens rekening en risico het seksbedrijf wordt uitgeoefend.

 

Naam exploitant:

 

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer:

Identiteitsbewijs en nummer:

Woonadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer(s):

E-mailadres:

Indien van toepassing

Verblijfstitel:

 

3. Persoonsgegevens beheerder, niet zijnde exploitant (indien meerdere beheerders: zie bijlage 1)

 

Met beheerder wordt bedoeld: de door de exploitant aangestelde feitelijk leidinggevende van het seksbedrijf.

 

Naam beheerder:

 

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer:

Identiteitsbewijs en nummer:

Woonadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer(s):

E-mailadres:

Indien van toepassing

Verblijfstitel:

 

4. Inhoud van de aanvraag

 

o Wijziging bestaande seksinrichting

o Vestiging nieuwe seksinrichting

o Overname bestaande seksinrichting

o Optreden nieuwe beheerder

o Andere omstandigheden, namelijk:

 

5. Aard van de seksinrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd (meerdere antwoorden mogelijk)

 

o Seksbioscoop

o Seksautomatenhal

o Sekstheater

o Prostitutiebedrijf

o Escortbedrijf

o Parenclub

o Erotische massagesalon

o Anders, namelijk:

 

Eventuele opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande vragen:

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Voorgenomen openingstijden

 

Maandag

van

tot

Dinsdag

van

tot

Woensdag

van

tot

Donderdag

van

tot

Vrijdag

van

tot

Zaterdag

van

tot

Zondag

van

tot

 

8. Vragen voor exploitant en beheerder (indien meerdere beheerders: zie bijlage 2)

 

Exploitant

Beheerder

 • a.

  Naam:

 • b.

  Staat u onder curatele?

ja / nee

ja / nee

 • c.

  Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij?

ja / nee

ja / nee

 • d.

  Bent u onherroepelijk veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel?

ja / nee

ja / nee

 • e.

  Is u de maatregel TBS opgelegd?

ja / nee

ja / nee

 • f.

  Bent u minder dan vijf jaar geleden onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden?

ja / nee

ja / nee

 • g.

  Bent u minder dan vijf jaar geleden bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke boete van 500 euro of meer, een taakstraf of een vrijheidsstraf (hechtenis of gevangenisstraf)?

 • Nb. Een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf en de vrijwillige betaling van een geldsom van 350 euro of meer ter afdoening van een strafzaak (een transactie) worden gelijkgesteld aan een veroordeling.

ja / nee

ja / nee

 • h.

  Zo ja, welke wettelijke bepaling(en) heeft u overtreden volgens degene die u heeft veroordeeld?

 • i.

  Bent u in de afgelopen vijf jaar exploitant en/of beheerder van een seksbedrijf geweest?

ja / nee

ja / nee

 • j.

  Zo ja, welk seksbedrijf? In welke periode? Op welk adres?

 • k.

  Is u de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een seksbedrijf geweigerd of is de afgelopen vijf jaar een aan u verleende vergunning voor een seksbedrijf ingetrokken?

ja / nee

ja / nee

 

Eventuele opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande vragen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bij deze aanvraag te overleggen stukken

 

 • o

  Een recente verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en de beheerder(s)

 • o

  Een uittreksel uit het bevolkingsregister van zowel de exploitant als de beheerder(s), alsmede een recente pasfoto van elk van hen

 • o

  Een actuele Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst

 • o

  Een bedrijfsplan dat voldoet aan de eisen genoemd in artikel 3:15, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016

 • Indien van toepassing

 • o

  Een lijst van telefoonnummers waaronder het seksbedrijf haar diensten aanbiedt, met vermelding van de tenaamgestelden van deze telefoonnummers

 • o

  Een verklaring waaruit blijkt dat de exploitant bevoegd is tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon

 • o

  Een verklaring waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimte bestemd voor de seksinrichting

 • o

  Een situatietekening met een noordpijl, schaal ten minste 1:1000, waaruit de plaatselijke ligging blijkt van de seksinrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd

 • o

  Een bouwkundige plattegrondtekening, schaal ten minste 1:100, van de seksinrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd

 

10. Ondertekening

De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de verklaringen in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016 die gelden voor de uitoefening van een seksbedrijf.

 

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

 

Plaats en datum:

Handtekening aanvrager:

 

U kunt dit formulier inleveren bij de balie van het gemeentehuis, Hofstraat 4 in Geldrop (voor openingstijden zie www.geldrop-mierlo.nl), of opsturen naar:

 

Gemeente Geldrop-Mierlo

Afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen

Postbus 10101

5660 GA Geldrop

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevrouw W. van den Hurk of mevrouw C. van Wijk van de afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen, telefonisch bereikbaar via nummer 40 040.

 

Bijlage 1: persoonsgegevens beheerders die niet genoemd word(t)(en) bij 3

 

Naam beheerder:

 

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer:

Identiteitsbewijs en nummer:

Woonadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer(s):

E-mailadres:

Indien van toepassing

Verblijfstitel:

 

Naam beheerder:

 

Voornamen:

Geboortedatum en -plaats:

Burgerservicenummer:

Identiteitsbewijs en nummer:

Woonadres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer(s):

E-mailadres:

Indien van toepassing

Verblijfstitel:

 

Bijlage 2: vragen voor beheerder(s) die niet genoemd word(t)(en) bij 8

 

Beheerder

Beheerder

 • a.

  Naam:

 • b.

  Staat u onder curatele?

ja / nee

ja / nee

 • c.

  Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of voogdij?

ja / nee

ja / nee

 • d.

  Bent u onherroepelijk veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel?

ja / nee

ja / nee

 • e.

  Is u de maatregel TBS opgelegd?

ja / nee

ja / nee

 • f.

  Bent u minder dan vijf jaar geleden onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden?

ja / nee

ja / nee

 • g.

  Bent u minder dan vijf jaar geleden bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke boete van 500 euro of meer, een taakstraf of een vrijheidsstraf (hechtenis of gevangenisstraf)?

 • Nb. Een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf en de vrijwillige betaling van een geldsom van 350 euro of meer ter afdoening van een strafzaak (een transactie) worden gelijkgesteld aan een veroordeling.

ja / nee

ja / nee

 • h.

  Zo ja, welke wettelijke bepaling(en) heeft u overtreden volgens degene die u heeft veroordeeld?

 • i.

  Bent u in de afgelopen vijf jaar exploitant en/of beheerder van een seksbedrijf geweest?

ja / nee

ja / nee

 • j.

  Zo ja, welk seksbedrijf? In welke periode? Op welk adres?

 • k.

  Is u de afgelopen vijf jaar een vergunning voor een seksbedrijf geweigerd of is de afgelopen vijf jaar een aan u verleende vergunning voor een seksbedrijf ingetrokken?

ja / nee

ja / nee

 

Eventuele opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande vragen:

Bijlage 3: Meldingsformulier incidentele festiviteit

behorende bij artikel 4:3 lid 1 en 2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021 (APV)

 

 • 1.

  Gegevens melder

Naam melder:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

 

 • 2.

  Gegevens inrichting

 

Naam inrichting:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Contactpersoon tijdens activiteit:

Telefoonnummer contactpersoon:

 

 • 3.

  Gegevens festiviteit

 

Beschrijving festiviteit:

Datum festiviteit:

Begin- en eindtijdstip festiviteit:

Aantal te verwachten bezoekers:

Aantal eerdere meldingen van incidentele festiviteiten in het huidige kalenderjaar:

 

 • 4.

  Gegevens muziek

In te vullen bij een melding op grond van artikel 4:3 lid 1 APV

o Live muziek

o Versterkte muziek

o Zowel live muziek als versterkte muziek

Toelichting soort muziek:

 

o De muziek wordt binnen ten gehore gebracht.

o De muziek wordt buiten ten gehore gebracht.

o De muziek wordt zowel binnen als buiten ten gehore gebracht.

 

Begin- en eindtijdstip muziek binnen:

Begin- en eindtijdstip muziek buiten:

 

 • 1.

  Gegevens verlichting

In te vullen bij een melding op grond van artikel 4:3 lid 2 APV

Tijdstip uitschakelen lichtmasten:

 

 • 6.

  Informeren omwonenden

De omwonenden zijn wel/niet* over deze incidentele festiviteit geïnformeerd.

Wijze van informeren omwonenden (indien van toepassing):

 

 • 7.

  Eventuele opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande vragen

 

 

 

 

 

 • 8

  Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld.

Plaats en datum:

Handtekening melder:

 

*Doorkruisen wat niet van toepassing is.

Toelichting bij het meldingsformulier incidentele festiviteit

 

Incidentele festiviteit

Dit formulier is bestemd voor het melden van een incidentele festiviteit. Dit is een festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen.

 

In de Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021 (hierna: APV) is bepaald dat houders van inrichtingen die onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) vallen, zoals bijvoorbeeld cafés en clubhuizen, verplicht zijn de gemeente op de hoogte te stellen wanneer zij van plan zijn een festiviteit te houden waarbij de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit zullen worden overschreden. In dat geval gelden de (hogere) normen als bedoeld in artikel 4:3 van de APV. Ook op een terras dat tot de inrichting behoort, is artikel 4:3 van de APV van toepassing.

 

Dit formulier is daarnaast bestemd voor het melden van een incidentele festiviteit waarbij de in het Activiteitenbesluit genoemde normen voor verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht zullen worden overschreden.

 

Collectieve festiviteit

Tijdens door de gemeente aangewezen collectieve festiviteiten mogen inrichtingen de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit overschrijden, zonder dat hiervoor een melding nodig is. Ook dan gelden in plaats daarvan de geluidsnorm uit de APV. De collectieve festiviteiten staan genoemd in het Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit behorende bij de APV. Koningsdag en de kermis zijn voorbeelden van collectieve festiviteiten.

 

Aanwijzingen invullen formulier

 

1. Gegevens melder

Hier vult u naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer van de melder in. Het correspondentieadres van de melder kan een ander adres zijn dan het adres van de inrichting. U dient in ieder geval het telefoonnummer te vermelden waar de melder overdag te bereiken is.

 

Alleen degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins de inrichting drijft die de incidentele festiviteit houdt, kan een melding doen van deze festiviteit. Dit geldt ook wanneer de inrichting door een derde wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een café wordt afgehuurd voor de organisatie van een feest. De melder is ook verantwoordelijk voor een goed verloop van de festiviteit.

 

2. Gegevens inrichting

Hier vult u naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer van de inrichting in die de incidentele festiviteit houdt. Ook vult u hier de naam van de contactpersoon tijdens de festiviteit in, net als het telefoonnummer waarop deze persoon tijdens de festiviteit te bereiken is.

 

3. Gegevens festiviteit

Hier geeft u een beschrijving van de incidentele festiviteit en geeft u aan wanneer de festiviteit plaatsvindt, hoe laat de festiviteit begint en eindigt, en hoeveel mensen er worden verwacht. Deze gegevens worden gebruikt om een inschatting te maken of en in welke mate de festiviteit overlast met zich zal meebrengen.

 

Daarnaast geeft u aan hoeveel incidentele festiviteiten de inrichting reeds heeft gehouden in het kalenderjaar waarin de onderhavige festiviteit plaatsvindt.

 

4. Gegevens muziek

Let op: alleen invullen bij een melding op grond van artikel 4:3 lid 1 APV (overschrijding geluidsnormen).

 

Hier vult u, zo specifiek mogelijk, in welke muziek tijdens de incidentele festiviteit (af)gespeeld wordt. Ook geeft u aan of de muziek binnen of buiten het pand van de inrichting ten gehore gebracht wordt en hoe laat de muziek begint en weer eindigt. Deze informatie is bedoeld om te kunnen inschatten of en in welke mate de geluidsnormen zullen worden overschreden tijdens de festiviteit.

 

Wanneer de incidentele festiviteit plaatsvindt op een zondag, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag dient de overschrijding van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit uiterlijk om 23.30 uur te zijn beëindigd. Wanneer de incidentele festiviteit plaatsvindt op een vrijdag, zaterdag of een dag voorafgaand aan een erkende feestdag, geldt een eindtijd van 0:00 uur.

 

Volgens het zesde lid van artikel 4:3 van de APV mag tijdens de festiviteit het equivalente geluidsniveau dat door de festiviteit wordt veroorzaakt niet meer bedragen dan 75 dB(A), gemeten op de buitengevel van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. Gebouwen die horen bij de inrichting worden hierbij buiten beschouwing gelaten. De houder van de inrichting is gedurende de festiviteit verantwoordelijk voor inachtneming van de bovengrens van 75 dB(A). Overschrijding van geluidsnormen kan te allen tijde leiden tot een sanctie.

 

Bij muziek die binnen ten gehore wordt gebracht is het advies om, binnen de extra geluidsruimte die er is, de ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. De geluidsoverlast voor omwonenden wordt dan beperkt. Bij muziek op het terras is bestaat er een groter risico dat zelfs de hogere geluidsnormen uit de APV worden overschreden.

 

Gegevens verlichting

Let op: alleen invullen bij een melding op grond van artikel 4:3 lid 2 APV (overtreding voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht).

 

Hier vult u in hoe laat de het licht ten behoeve van de incidentele festiviteit wordt uitgeschakeld. U hoeft de incidentele festiviteit alleen te melden wanneer de lichtmasten ook na 23:00 uur nog zijn ingeschakeld.

 

5. Informeren omwonenden

Hier geeft u aan of de omwonenden zijn ingelicht over de voorgenomen incidentele festiviteit. U kunt desgewenst aangeven op welke wijze de omwonenden zijn geïnformeerd. Het informeren van omwonenden is nodig om klachten over overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

 

6. Opmerkingen

U moet het ingevulde formulier ondertekenen.

 

Aanvullende informatie

 

Procedure

U kunt dit formulier inleveren bij de balie van het gemeentehuis, Hofstraat 4 in Geldrop (voor openingstijden zie www.geldrop-mierlo.nl), of opsturen naar:

 

Gemeente Geldrop-Mierlo

Afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen

Postbus 10101

5660 GA Geldrop

 

U dient ervoor te zorgen dat de gemeente dit formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, ten minste twee weken voor aanvang van de voorgenomen festiviteit heeft ontvangen. Het niet in acht nemen van deze termijn kan leiden tot een verbod van de incidentele festiviteit. Ditzelfde geldt voor het onvolledig of onjuist invullen van dit formulier. De ontvangst van de melding zal voor aanvang van de festiviteit schriftelijk aan u worden bevestigd. Elke melding wordt door de gemeente doorgegeven aan de politie.

 

Inrichtingen mogen de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit maximaal vijf keer per kalenderjaar overschrijden. Als u meer dan vijf meldingen van een incidentele festiviteit in één kalenderjaar doet, kan het college van burgemeester en wethouders u verbieden om de incidentele festiviteit te organiseren. U moet zich dan gewoon houden aan de normen van het Activiteitenbesluit. Ditzelfde geldt voor de normen voor verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht.

 

Nota bene

Voor een festiviteit die gezien wordt als ‘evenement’ als bedoeld in artikel 2:8 van de APV, is een evenementenvergunning vereist. De aanvraag voor een evenementenvergunning vindt plaats ten minste acht weken vóór het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt. Voor een klein evenement als bedoeld in het vijfde lid van artikel 2:9 van de APV is een melding aan de burgemeester binnen vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement voldoende.

 

De sluitingstijd voor commerciële horecagelegenheden is in artikel 11 van de Drank- en horecaverordening van de gemeente Geldrop-Mierlo bepaald op 02.00 uur ’s nachts. Niet-commerciële horecagelegenheden sluiten uiterlijk om 00:00 uur ’s nachts.

Vragen

Heeft u vragen over het invullen van dit formulier of twijfelt u of het nodig is om een melding te doen, dan kunt u contact opnemen met afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 040 2893 893.

Bijlage 4  

Bijlage 5: Aanvraagformulier ontheffing stookverbod

Ondergetekende verzoekt hierbij om ontheffing van het stookverbod, als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021.

 

Persoonsgegevens

Naam aanvrager

Geboortedatum

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Activiteiten

Het betreft het aanvragen van een ontheffing voor:

o kampvuur

o vreugdevuur

o stoken van met ziekte aangetast hout

Indien het betreft verbranding van met ziekte aangetast hout

Omschrijving van de te verstoken houtsoort:

…………………………………………………….

Verklaring van een ter zake deskundige, dat het noodzakelijk is om dit hout spoedig en ter plaatse te verbranden.

Hoeveelheid: ………………........................m3

Locatie en datum activiteiten

Stookadres

Stookdatum

 

Naar waarheid ingevuld door:

datum:

Handtekening: