Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzingsbesluit Bibob risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Bibob risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit
CiteertitelAanwijzingsbesluit Bibob risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 1 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2021nieuwe regeling

05-10-2021

gmb-2021-371163

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Bibob risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Gelet op artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (omgevingsvergunning bouwactiviteit);

 

Gelet op artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c juncto artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);

 

Gelet op artikel 2.1, eerste lid, aanhef onder e, sub 2 van de Beleidsregels Wet Bibob Sittard-Geleen;

 

Overwegende:

 

dat de Wet Bibob als een ultimum remedium kan worden ingezet;

 

dat afgeleid van de Wet Bibob, het Besluit Bibob en de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob Sittard-Geleen, de mogelijkheid bestaat om de Wet Bibob van toepassing te verklaren op bij afzonderlijk besluit van het college van burgemeester en wethouders aangewezen risicocategorieën omgevingsvergunning bouwactiviteit;

 

dat ten aanzien van de in dit aanwijzingsbesluit benoemde risicocategorieën de Wet Bibob onverkort wordt toegepast. Het gaat hierbij om categorieën die extra aandacht behoeven voor wat betreft de risico’s dat met de vergunningverlening ongewild criminele activiteiten worden gefaciliteerd;

 

dat de gemeente zich door middel van toepassing van de mogelijkheden welke voortvloeien uit de Wet Bibob tracht te beschermen tegen het onbedoeld faciliteren van deze criminele activiteiten;

 

dat bij de keuze van de risicocategorieën mede advies is ingewonnen bij de partners binnen het RIEC- (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) samenwerkingsverband;

 

b e s l u i t e n:

 

Te bepalen dat:

 

De Wet Bibob van toepassing is bij de aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (omgevingsvergunning bouwactiviteit) en artikel 2.1, eerste lid, aanhef onder e, sub 2 van de Beleidsregels Wet Bibob Sittard-Geleen, indien de aanvraag ziet op een gebruiksfunctie die valt binnen tenminste één van de navolgende categorieën;

 

 • Hotels

 • Kamerverhuurbedrijven (alsmede omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/ of logiespanden waarbij sprake is van vijf of meer kamers)

 • Pensions

 • Recreatieparken en jachthavens

 • Horecabedrijven

 • Coffeeshops

 • Shisha-lounges

 • Prostitutiebedrijven

 • Darkrooms

 • Seksbioscopen

 • Sekswinkels

 • Erotische massagesalons

 • Smartshops/ Headshops

 • Speelautomatenhallen

 • Gamecenters

 • Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven

 • Afvalrecyclingbedrijven

 • Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers

 • Autohandel (verkoop en verhuur)

 • Sloopbedrijven

 • Autodemontagebedrijven

 • Vuurwerkbranche

 • Wellnesscentra/ zonnestudio’s/bedrijfsmatige sauna’s

 • Kappers

 • Nagelstudio’s

 • Tattooshops

 • Fitnessbedrijven

 • Sporthallen/complexen

 • Energiemaatschappijen/ producenten (w.o. vergisters, windmolens etc.)

 • Zonneparken

 • Zorgbureaus/ zorgaanbieders

 • Reïntegratiebedrijven en/ of activiteiten;

 • Belwinkels

 • Cadeauwinkels;

 • Bedrijfsmatige sauna’s;

 • Transportondernemingen;

 • Im- en exportbedrijven (handelsondernemingen; schoenen, kleren, onderdelen).

NB.:

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet limitatief. Deze risicocategorieën kunnen indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, door het college van burgemeester en wethouders worden aangepast.

Dit aanwijzingsbesluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 5 oktober 2021 en treedt in werking op 1 november 2021.

De burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

De gemeentesecretaris,

mr. G.J.C. Kusters