Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzingsbesluit Bibob bij evenementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Bibob bij evenementen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Bibob bij evenementen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2021nieuwe regeling

05-10-2021

gmb-2021-371146

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Bibob bij evenementen

Burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Gelet op artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder f van de Beleidsregels Wet Bibob Sittard-Geleen;

 

Overwegende:

 

dat de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Wet Bibob) als een ultimum remedium kan worden ingezet;

 

dat afgeleid van de Wet Bibob, het Besluit Bibob en de Beleidregels Wet Bibob Sittard-Geleen, de mogelijkheid bestaat om de Wet Bibob van toepassing te verklaren op bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester aangewezen evenementenvergunningen;

 

dat op de in dit aanwijzingsbesluit benoemde evenementen de Wet Bibob onverkort wordt toegepast. Het gaat hierbij om evenementen die vanwege de organisatie/organisator(en) en/of financiering extra aandacht behoeven voor wat betreft het risico dat met de vergunningverlening criminele activiteiten worden gefaciliteerd;

 

 

b e s l u i t :

 

Te bepalen dat de Wet Bibob van toepassing is bij de volgende evenementen:

  • Evenementen waarbij leden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 1 betrokken zijn dan wel waar sprake is van nauwe verwevenheid daarmee, ongeacht de kosten van het evenement;

  • Vechtsportwedstrijden of -gala’s.

Dit aanwijzingsbesluit is vastgesteld door de Burgemeester op 5 oktober 2021 en treedt in werking op 1 november 2021.

De Burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Toelichting aanwijzingsbesluit

OMG’s: gelet op de risico’s voor verstoring van de openbare orde en het faciliteren van criminele activiteiten is het van belang om evenementen waar OMG’s bij betrokken zijn kritisch te beoordelen. Door middel van toepassing van de mogelijkheden welke voortvloeien uit de Wet Bibob kan de gemeente zich beschermen tegen het onbedoeld faciliteren van criminele activiteiten. Landelijk zijn er diverse aanwijzingen dat OMG’s in de horecabranche een kwalijke rol vervullen, onder andere door intimidatie van horecamedewerkers en klanten, en/of het eisen van protectiegelden. Daarnaast blijkt uit meerdere strafrechtelijke onderzoeken dat leden van OMG´s zich bezighouden met zware criminaliteit. Te denken valt daarbij aan bedreiging met geweld, gewelddelicten, levensdelicten, handel in wapens en drugs, afpersing, witwassen en georganiseerde hennepteelt. Tenslotte zijn er vanaf 2018 door justitie stappen gezet om verschillende OMG’s in Nederland te verbieden en de vereniging met zijn chapters te (laten) ontbinden. Inmiddels zijn verschillende OMG’s, waaronder Bandidos Holland, Catervarius Brotherhood, Satudarah MC, No Surrender en Hells Angels, civielrechtelijk verboden en ontbonden verklaard. Ook na een civiel verbod zal nog steeds strafrechtelijk en bestuurlijk moeten worden opgetreden. Er is de gemeente alles aan gelegen openbare orde verstoring van criminele motorclubs tegen te gaan. Daartoe is er eveneens een artikel opgenomen in de APV van gemeente Sittard-Geleen omtrent verboden organisaties, zoals civielrechtelijk verboden OMG’s. Deze signalen en omstandigheden vormen de aanleiding om evenementen waar OMG´s bij betrokken zijn onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen.

 

Vechtsportwedstrijden of -gala’s: Landelijk zijn er aanwijzingen dat er bij sommige grootschalige vechtsportevenementen zoals freefight- en kickboxgala’s een verhoogde kans bestaat op ongewenste situaties rond en tijdens het evenement. Reeds enige jaren hebben vechtsportgala’s landelijk een sterkere aandacht van de politie. Er zijn aanwijzingen dat de georganiseerde criminaliteit een niet te onderschatten invloed heeft op de organisatie van deze evenementen en er geld aan verdient. Algemeen bekend is dat (beroeps)criminelen op substantiële schaal dergelijke evenement bezoeken en dat er veel contant geld in omgaat. Hierdoor kan niet voorbijgegaan worden aan de omstandigheid dat een groot deel van de entree-inkomsten een criminele herkomst heeft. De vechtsportautoriteit spreekt in hun advies aan gemeenten van: “Kickbokswedstrijden waarbij criminelen elkaar ontmoeten rondom VIP-tafels bij de ring.2 Om het risico te beperken dat te verlenen evenementenvergunning mede zal worden gebruikt om wederrechtelijk verkregen vermogen te investeren dan wel om strafbare feiten te plegen is ervoor gekozen grootschalige vechtsportevenementen onder de reikwijdte van de Wet Bibob te laten vallen.


1

Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) plaatsen zich buiten de samenleving door zichzelf te benoemen als “outlaws” die hun eigen regels boven die van de maatschappij stellen. Hieronder vallen in ieder geval de volgende OMG’s: Hells Angels, Satudarah, Bandidos, No Surrender, Trailer Trash Travellers MC, Veterans, Rogues, Demons, Spiders MC Delft, Black Sheep Animals en de daaraan gelieerde support clubs.

2

Regulering vechtsportgala's: handreiking voor gemeentelijk beleid, Nederlandse vechtsportautoriteit, 2018, p. 7.