Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017, het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2017 en de Inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR601594/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2021nieuwe regeling

12-10-2021

gmb-2021-366661

1278891/1152243

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

gezien het advies van de afdeling BDV d.d. 12 oktober 2021;

 

gelet op de artikel 28, aanhef onder g, van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017;

 

besluit:

 

 • 1.

  het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 en de Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 vast te stellen;

 • 2.

  het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017, het Inkoop- en aanbestedingsreglement 2017 en de Inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen 2017 in te trekken.

Vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester

Bijlage 1 Algemene inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021

 

Inleiding

 

Dit document is gebaseerd op het model Algemene Inkoopvoorwaarden voor diensten en leveringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van maart 2018 1 . Dat model is ontwikkeld door de VNG samen met haar leden (gemeenten). De VNG heeft daarbij ook het bedrijfsleven gehoord.

 

Dit is een gebalanceerde set van inkoopvoorwaarden bestemd voor het uniform inkopen en een overeenkomst sluiten na een aanbestedingsprocedure.

 

Deze set Inkoopvoorwaarden houdt rekening met de belangen van zowel het bedrijfsleven, als de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

IAlgemeen

 

Artikel 1 | Definities

 

Aflevering

het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Gemeente.

Diensten (Dienst)

de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Gemeente, niet zijnde Werken of Leveringen.

Gemeente

gemeente Pijnacker-Nootdorp, zetelend aan Oranjeplein 1 in (2641 EZ) Pijnacker.

Goederen

alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Leveringen (Levering)

de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Gemeente te leveren Goederen.

Offerte

een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag

een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Gemeente voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de huidige Aanbestedingswet en de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Overeenkomst

al hetgeen tussen de Gemeente en de Opdrachtnemer is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.

Opdrachtnemer

de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Gemeente.

Partijen (Partij)

de Gemeente en/of de Opdrachtnemer.

Personeel van Opdrachtnemer

de door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.

Prestatie

de te verrichten Diensten en/of Leveringen.

Werkdag

kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de Gemeente aangewezen brugdagen.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 

 • 2.1

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot diensten en leveringen.

 • 2.2

  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.3

  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 2.4

  Door het indienen van de Offerte wijst de Opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

Artikel 3 | Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 

 • 3.1

  De Gemeente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Gemeente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2

  De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 • 3.3

  Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Gemeente een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Opdrachtnemer per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Opdrachtnemer. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Gemeente is opgedragen. Op eerste verzoek van de Opdrachtnemer legt de Gemeente een kopie van dit besluit over.

 • 3.4

  Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 3.5

  Alle handelingen die de Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

IIUitvoering overeenkomst

 

Artikel 4 | Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

 

 • 4.1

  De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Gemeente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

 • 4.2

  De Opdrachtnemer zal de Gemeente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Gemeente direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.3

  Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 • 4.4

  De Opdrachtnemer garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer of een met de Opdrachtnemer verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder:

  • 1.

   Prijsvorming;

  • 2.

   het afstemmen van Offerten; en/of

  • 3.

   verdeling van werkzaamheden.

 • 4.5

  De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer of de Gemeente krijgt opgelegd.

 • 4.6

  De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Gemeente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Opdrachtnemer, in acht nemen. Indien de Opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan de Gemeente.

 • 4.7

  De Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Opdrachtnemer en de Gemeente bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 4.8

  Slechts voor zover de Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Gemeente zal de Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van de Gemeente. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Artikel 5 | Algemene verplichtingen Gemeente

 

 • 5.1

  De Gemeente zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2

  De Gemeente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 | Kwaliteit, keuring en garantie

 

 • 6.1

  De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 6.2

  De Gemeente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Gemeente bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

Artikel 7 | Geheimhouding

 

 • 7.1

  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 • 7.2

  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 7.4

  De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente Personeel van Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 | Intellectueel eigendom

 

 • 8.1

  Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten –voor zover nodig– om niet over aan de Gemeente. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 8.2

  Onder resultaat als bedoeld in artikel 8.1, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de Gemeente en/of derden.

 • 8.3

  De Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 8.4

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

 • 8.5

  De Gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk. De Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.

 • 8.6

  De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 8.7

  In het geval van aanspraken van derden zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.8

  In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Opdrachtnemer alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 | Wijziging Overeenkomst

 

 • 9.1

  De Gemeente is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Opdrachtnemer over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2

  In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 | Uitrusting en materialen

 

 • 10.1

  De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Gemeente afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 102.

  De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 | Tijdstip van nakoming

 

 • 11.1

  De Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 112.

  De Opdrachtnemer stelt de Gemeente schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12 | Toerekenbare tekortkoming

 

 • 12.1

  Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.2

  Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding –gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim– in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 12.3

  Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 | Niet-toerekenbare tekortkoming

 

 • 13.1

  De Opdrachtnemer kan zich jegens de Gemeente enkel op overmacht beroepen, indien de Opdrachtnemer de Gemeente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid en verzekering

 

 • 14.1

  De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Opdrachtnemer.

 • 14.2

  Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

   

  Totale waarde opdrachtsom

  Limitering aansprakelijkheid2

  per gebeurtenis*

  per contractjaar

  kleiner dan of gelijk aan € 50.000

  150.000

  300.000

  meer dan € 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000

  300.000

  500.000

  meer dan € 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000

  500.000

  1.000.000

  meer dan € 150.000 maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000

  1.500.000

  3.000.000

  meer dan € 500.000

  3.000.000

  5.000.000

   

  * Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

   

  De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

  • a.

   ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

  • b.

   indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever;

  • c.

   in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8;

  • d.

   in geval van een tussen Partijen op grond van een gesloten Verwerkers-overeenkomst: ten aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nakoming van die Verwerkers-overeenkomst.

 • 14.3

  De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 14.4

  De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.5

  Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 | Boete

 

 • 15.1

  Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 • 15.2

  De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 | Toepasselijk recht en geschillen

 

 • 16.1

  Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3

  Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Gemeente gevestigd is.

IIIFinanciële bepalingen

 

Artikel 17 | Prijzen, meerwerk en minder werk

 

 • 17.1

  De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s.

 • 17.2

  Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te rekenen.

 • 17.3

  Meerwerk zal door de Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Gemeente.

 • 17.4

  Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.5

  Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18 | Facturering en betaling

 

 • 18.1

  Op de factuur (in te dienen via crediteurenadministratie@pijnacker-nootdorp.nl) vermeldt de Opdrachtnemer:

  • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:

  • naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer en KvK-nummer;

  • het factuuradres van de Opdrachtnemer;

  • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

  • het door de Gemeente meegegeven kenmerk, en

  • eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.

 • 18.2

  De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Gemeente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van Opdrachtnemer betalen.

 • 18.3

  Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Gemeente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

IVBepalingen betreffende de leveringen van goederen

 

Artikel 19 | Leveringen

 

 • 19.1

  De Opdrachtnemer levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2020, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2

  Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.3

  Indien de Gemeente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Opdrachtnemer op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 • 19.4

  De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de Gemeente, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Gemeente.

 • 19.5

  De Opdrachtnemer verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

 • 19.6

  De Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.7

  De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiks-aanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Gemeente ter beschikking te stellen.

 • 19.8

  De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Gemeente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 | Verpakking en transport

 

 • 20.1

  De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2

  De Opdrachtnemer neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 | Overdracht van eigendom en risico

 

 • 21.1

  De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de Gemeente na acceptatie van de Goederen door de Gemeente.

 • 21.2

  De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Gemeente de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

VBepalingen betreffende het verrichten van diensten

 

Artikel 22 | Diensten

 

 • 22.1

  De Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 • 22.2

  De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Opdrachtnemer alsmede Prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

 • 22.3

  Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Gemeente de Diensten zonder meer goedkeurt. De Gemeente behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 • 22.4

  De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Gemeente. Indien de Gemeente de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23 | Personeel van Opdrachtnemer

 

 • 23.1

  Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Gemeente, zijn de Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2

  Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Gemeente het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.

 • 23.3

  Voor de vervanging van Personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Gemeente, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Gemeente. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 • 23.4

  Vervanging van Personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn –doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk– door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

 • 23.5

  De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 23.6

  De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken ter zake. De Opdrachtnemer zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Gemeente wordt vereist– met een G-rekening werken. Indien de Gemeente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten één–op-één verhaald op de Opdrachtnemer.

VIEinde overeenkomst

 

Artikel 24 | Opzegging

 

 • 24.1

  De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25 | Ontbinding

 

 • 25.1

  Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

  • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

  • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen;

  • de nakoming door de Opdrachtnemer van een opeisbare verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt.

 • 25.2

  Elke ontbinding als bedoeld in artikel 25.1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 25.3

  Ingeval van ontbinding door de Gemeente als bedoeld in artikel 25.1 is de Gemeente geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer voor de Prestaties die niet door Opdrachtnemer zijn verricht. Eventuele aan de Opdrachtnemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Opdrachtnemer terug aan de Gemeente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 | Vernietiging

 

 • 26.1

  Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.


1

VNG Model AIv In het model is een toelichting opgenomen per artikel die ook van toepassing is op deze voorwaarden.

2

De limitering van de aansprakelijkheid in artikel 14.2 van deze voorwaarden is ontleend aan de ARVODI-2018 (Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten), artikel 21.3. Het VNG-model bevat geen limitering van aansprakelijkheid.