Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland

Inkoopbeleid GGD Zaanstreek-Waterland 2020-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoopbeleid GGD Zaanstreek-Waterland 2020-2024
CiteertitelInkoopbeleid GGD Zaanstreek-Waterland 2020-2024
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2021nieuwe regeling

19-01-2021

bgr-2021-880

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopbeleid GGD Zaanstreek-Waterland 2020-2024

Inleiding

 

GGD Zaanstreek-Waterland spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk.

 

In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkopen door GGD Zaanstreek-Waterland plaatsvindt. GGD Zaanstreek-Waterland streeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2).

 

Aangezien Inkopen plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient GGD Zaanstreek-Waterland continu bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de inkoopprocessen. GGD Zaanstreek-Waterland doelstellingen zijn hierbij leidend. Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van GGD Zaanstreek-Waterland.

 

Daarnaast gaat GGD Zaanstreek-Waterland bij het Inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van de volgende inkoopuitgangspunten:

 

1 Definities

In dit Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verstaan onder:

 

Contractant

De in de overeenkomst genoemde wederpartij vanGGD Zaanstreek-Waterland.

Diensten

Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken of Leveringen vallen.

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland, zetelend te Zaandam

Inkopen

(Rechts)handelingen vanGGD Zaanstreek-Waterland gericht op de verwerving van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken,Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Leveringen

Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten. Dit zijn zaken die tastbaar zijn maar die niet onder een Werk vallen.

Offerte

Een aanbod in de zinvan het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van GGD Zaanstreek-Waterland voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aan- bestedingsrichtlijnen.

Ondernemer

Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Werken

Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet.

Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van een weg. Onderhoudswerkzaamheden die

verder gaan dan het enkel in stand houden van het werk en verbouwingswerkzaamheden vallen veelal ook onder Werken. In bijlage II van de Richtlijn 2014/24/EU staat een limitatieve lijst van werkzaamheden die onder Werken vallen.

2 GGD Zaanstreek-Waterland doelstellingen

GGD Zaanstreek-Waterland wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de ambities van het managementteam concretiseren en de volgende doelstellingen realiseren:

 

 • a.

  Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.

GGD Zaanstreek-Waterland leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van haar Inkoop- en aanbestedingsbeleid na. Daarnaast koopt GGD Zaanstreek-Waterland efficiënt en effectief in. De inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van middelen staan bij de GGD Zaanstreek-Waterland centraal. GGD Zaanstreek-Waterland houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor Ondernemers tot opdracht van GGD Zaanstreek-Waterland.

 • b.

  Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.

Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met Inkopen. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante wet- en regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming, adequaat risicomanagement, vertrouwen in de Contractant en in wederzijds respect tussen GGD Zaanstreek-Waterland en de Contractant. GGD Zaanstreek-Waterland spant zich in om alle inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het inkoopproces.

 • c.

  Het creëren van de meest maatschappelijke waarde voor de publieke middelen.

Bij Inkopen kan GGD Zaanstreek-Waterland ook interne en andere maatschappelijke kosten betrekken in haar afweging. Ook de kwaliteit van de in te kopen Werken, Leveringen en Diensten speelt een belangrijke rol. 

 • d.

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en daarmee bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de GGD Zaanstreek-Waterland.

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een grote rol bij de aanpak van belangrijke maatschappelijke en sociale vraagstukken. GGD Zaanstreek-Waterland wil bij de Inkopen waar mogelijk een bijdrage leveren aan het oplossen daarvan.

 • e.

  Een continue positieve bijdrage leveren aan het goed presteren van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Inkopen heeft een belangrijke invloed op het gehele prestatieniveau van GGD Zaanstreek-Waterland en draagt daar direct en voortdurend aan bij. De concrete doelstellingen van Inkopen zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de doelstellingen van GGD Zaanstreek-Waterland.

 • f.

  Administratieve lastenverlichting voor zowel de GGD Zaanstreek-Waterland als voor Ondernemers.

Zowel GGD Zaanstreek-Waterland als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen tijdens het inkoopproces. GGD Zaanstreek-Waterland verlicht deze lasten door bijvoorbeeld proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt inkoopproces uit te voeren. Concreet kan GGD Zaanstreek-Waterland hiertoe digitaal Inkopen (en aanbesteden). GGD Zaanstreek-Waterland maakt, waar mogelijk, gebruik van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

3 Juridische uitgangspunten

3.1 Algemeen juridisch kader

 

GGD Zaanstreek-Waterland leeft de relevante wet- en regelgeving na.

Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door GGD Zaanstreek-Waterland restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsbereik van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor het Inkoop- en aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:

 

Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 implementeert sinds 1 juli 2016 de Europese Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU (‘Aanbestedingsrichtlijnen’), Concessierichtlijnen 2014/23/EU en Richtlijn 2007/66/EU (‘Rechtsbeschermingsrichtlijn’). Deze wet biedt één kader voor overheids- en concessieopdrachten boven en – beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.

Europese wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’ en ‘Concessierichtlijn’ vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze Aanbestedingsrichtlijnen en ‘Concessierichtlijn’ kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

Burgerlijk Wetboek

Het wettelijke kader voor overeenkomsten.

GGD Zaanstreek-Waterland

Het wettelijke kader voor GGD Zaanstreek-Waterland.

Gids Proportionaliteit

De (herziene) Gids Proportionaliteit 2016 is in zijn geheel het richtsnoer dat is aangewezen in het Aanbestedingsbesluit en geeft handvatten voor redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel.

Aanbestedingsreglement Werken

In het ARW 2016 zijn procedurevoorschriften opgenomen met betrekking tot de wijze waarop aanbestedingen voor Werken moeten verlopen.

3.2 Algemene beginselen bij Inkopen

Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

GGD Zaanstreek-Waterland zal bij haar Inkopen de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht nemen:

 

Gelijke behandeling

Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

Non-discriminatie

Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.

Transparantie

De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

Proportionaliteit (evenredigheid)

De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. GGD Zaanstreek-Waterland past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

Wederzijdse erkenning

Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van GGD Zaanstreek-Waterland.

 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

GGD Zaanstreek-Waterland neemt bij haar Inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, fair play en het vertrouwensbeginsel.

3.3 Uniforme documenten

GGD Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om uniforme documenten te hanteren. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen worden geconfronteerd. GGD Zaanstreek-Waterland past, bij de betreffende Inkopen in ieder geval toe:

 • Inkoopvoorwaarden GGD Zaanstreek-Waterland

 • Gemeentelijk inkoopvoorwaarden bij ICT opdrachten (GIBIT).

Leveranciersvoorwaarden worden van de hand gewezen.

3.4 Mandaat en volmacht

Inkopen vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaat- en volmachtregeling van GGD Zaanstreek-Waterland. GGD Zaanstreek-Waterland wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

3.5 Afwijkingsbevoegdheid (Hardheidsclausule)

Afwijking van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is slechts mogelijk en toegestaan middels het Intake formulier, op basis van een deugdelijk gemotiveerd advies van de sectormanager/ budgethouder/ teammanager, aangevuld met een advies van inkoop.

Het Intakeformulier zal door de sectormanager/ budgethouder/ teammanager ter goedkeuring worden aangeboden aan het Managementteam van GGD Zaanstreek-Waterland en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Na besluitvorming van de Directeur Publieke Gezondheid, gehoord hebbende het Managementteam, zal verder worden gehandeld.

3.6 Klachtenregeling

Gestimuleerd wordt dat GGD Zaanstreek-Waterland en Ondernemers geschillen in onderling overleg oplossen en niet onnodig aan de rechter voorleggen. In de Offerteaanvraag zal GGD Zaanstreek-Waterland opnemen hoe een klacht wordt ingediend en op welke wijze GGD Zaanstreek-Waterland de klacht vervolgens zal behandelen. Hiervoor is het e-mailadres klachtenloketaanbesteding@ggdzw.nl aangemaakt, waar de jurist en inkoop toegang tot hebben.

4 Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Integriteit

 

GGD Zaanstreek-Waterland stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.

GGD Zaanstreek-Waterland heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Voor GGD Zaanstreek-Waterland geldt:

 • De gedragscode;

 • Het integriteitsprotocol voor medewerkers.

GGD Zaanstreek-Waterland contracteert enkel met integer Ondernemers.

GGD Zaanstreek-Waterland wil enkel zakendoen met integere Ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken.

Een toetsing van de integriteit van Ondernemers is bij Inkopen (en aanbestedingen) in beginsel mogelijk, bijvoorbeeld door de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de ‘Gedragsverklaring Aanbesteden’. GGD Zaanstreek-Waterland kan bij twijfel over de integriteit ook het Bureau Bibob om advies vragen.

4.2 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Bij Inkopen neemt GGD Zaanstreek-Waterland sociale, ecologische en economische aspecten in acht. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (‘MVI’) betekent dat GGD Zaanstreek-Waterland de effecten op people, planet en profit meeneemt bij Inkopen. Met een goed Inkoop- en aanbestedingsbeleid kunnen maatschappelijke doelen worden gerealiseerd (Inkopen met impact). GGD Zaanstreek-Waterland stimuleert daarom sociale, ecologische en economische aspecten te integreren bij Inkopen en aanbestedingen van Werken, Diensten en Leveringen.

 

GGD Zaanstreek-Waterland heeft ook als opdrachtgever en inkoper een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Daarnaast heeft GGD Zaanstreek-Waterland als opdrachtgever en inkoper invloed op Ondernemers om wenselijke maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Door vooruitstrevende eisen te stellen wil zij een duurzaam beleid door Ondernemers stimuleren. GGD Zaanstreek-Waterland vergroot de impact van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door haar opdrachtgeverschap en de inkooporganisatie intern goed op elkaar af te stemmen.

De basis voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt gelegd in de voorbereiding, door vroegtijdig in de besluitvorming duurzame en sociale aspecten te betrekken en door middel van een marktanalyse de uitvoerbaarheid te toetsen. In alle stappen van het inkoopproces worden weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van de balans tussen de sociale, ecologische en economische aspecten. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door het volgende:

 • GGD Zaanstreek-Waterland analyseert in welke productgroepen, welke maatschappelijke winst te behalen valt.

 • Bij de product- en marktanalyse kan GGD Zaanstreek-Waterland inventariseren welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden.

 • GGD Zaanstreek-Waterland promoot het in dialoog met de markt vóór (marktconsultatie) of tijdens de aanbestedingsprocedure (bijv. concurrentiegerichte dialoog) zoeken naar bestaande of nieuwe MVI-oplossingen.

 • In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de minimumeisen of de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst kunnen duurzaamheidscriteria worden opgenomen.

 • GGD Zaanstreek-Waterland stimuleert het kijken naar de levensduurkosten en niet enkel de aanschafprijs.

 • GGD Zaanstreek-Waterland kan digitaal Inkopen (E-procurement, E-factureren etc.).

 • GGD Zaanstreek-Waterland monitort de aangeboden MVI-oplossingen en controleert of MVI-afspraken worden nagekomen.

 • GGD Zaanstreek-Waterland deelt goede MVI-voorbeelden met andere overheden via pianoo.nl en via de MVI- Zelfevaluatietool.

GGD Zaanstreek-Waterland onderschrijft het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Het Manifest is bedoeld om de bijdrage van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen aan de realisatie van beleidsdoelen te vergroten.

 

Sociale, ecologische en economische aspecten kunnen worden vertaald in specifieke MVI-thema’s, waaronder:

 • Klimaatbewust Inkopen

 • GGD Zaanstreek-Waterland onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs (2015) waarin 195 landen afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. GGD Zaanstreek-Waterland wil stappen maken naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering binnen GGD Zaanstreek-Waterland (zoals in energie, mobiliteit en materiaalgebruik). Daarnaast worden ook Ondernemers aan- gespoord tot CO2-reductie.

 • Biobased Inkopen

 • Bij biobased Inkopen worden producten ingekocht die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Het gebruik van fossiele grondstoffen wordt teruggedrongen, waardoor de transitie naar een koolstofarme economie wordt ondersteund. GGD Zaanstreek-Waterland streeft ernaar daar waar mogelijk en gewenst biobased producten in te kopen.

 • Circulair Inkopen

 • Bij circulair Inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet om productie en (her)gebruik van producten en diensten te stimuleren en daarmee de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. GGD Zaanstreek-Waterland kan bij Inkopen en aan- bestedingen bijvoorbeeld het hergebruik van materialen en afvalreductie vereisen.

 • Internationale Sociale Voorwaarden

 • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO), vereisen dat leveranciers analyseren of er risico’s zijn op schendingen van arbeidsnormen en mensenrechten in hun productieketen (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon). Als er risico’s zijn, dan moeten Ondernemers zich inspannen om deze risico’s te voorkomen of te verkleinen. Hiertoe kan GGD Zaanstreek-Waterland bij Inkopen en aanbestedingen de ISV van toepassing verklaren. In de Offerteaanvraag kan GGD Zaanstreek-Waterland de ISV opnemen als uitvoeringseis

GGD Zaanstreek-Waterland wil dat Inkopen ook social return kan opleveren.

Social return is het principe dat Ondernemers naast het uitvoeren van de reguliere opdracht iets terugdoen voor GGD Zaanstreek-Waterland, op maatschappelijk of sociaal vlak. GGD Zaanstreek-Waterland wil dat haar Inkopen ook een sociale opbrengst (return) opleveren voor de maatschappij.

 

Bij Inkopen en aanbestedingen kan worden gekozen voor sociale uitgangspunten en wordt nagedacht over de kansen die er zijn voor social return bij een specifieke Werk, Dienst en eventueel Levering. GGD Zaanstreek-Waterland kan social return inzetten voor:

 • Het bevorderen van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Het stimuleren van sociaal ondernemen.

 • Het bereiken van andere doelen in het sociaal domein, zoals armoedebestrijding, onderwijs en zorg.

Inkopen draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt GGD Zaanstreek-Waterland bij aan het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Doel 11 van de 17 Doelen gaat specifiek in op het realiseren van duurzame steden en gemeenschappen. Doel 12 (in het bijzonder doel 12.7) ziet op duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt onder meer bij aan het zorgen voor duurzame energie (doel 7), het terugdringen van klimaatverandering (doel 13) en het bevorderen van fatsoenlijk werk en gelijk loon voor gelijk werk (doel 8).

5 Economische uitgangspunten

5.1 Product- en marktanalyse

Inkopen vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

GGD Zaanstreek-Waterland acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk – een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of verkopersmarkt). Door een product- en/of marktanalyse kan daarnaast worden geïnventariseerd welke duurzame en innovatieve oplossingen door de markt kunnen worden geboden. Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse. GGD Zaanstreek-Waterland kan contact opnemen met MVO Nederland voor ondersteuning bij het zoeken naar duurzame oplossingen.

5.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

GGD Zaanstreek-Waterland acht een te grote afhankelijkheid van Ondernemers niet wenselijk.

GGD Zaanstreek-Waterland streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van Ondernemers (Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. GGD Zaanstreek-Waterland moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkopen (waar- onder de keuze van Ondernemer(s) en Contractant(en), maar ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

 

GGD Zaanstreek-Waterland kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.

Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van GGD Zaanstreek-Waterland door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten, productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. GGD Zaanstreek-Waterland kiest in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van (on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de sector (concentratiegraad) en beschikbaarheid van alternatieve Ondernemers.

5.3 Lokale economie, MKB en sociale ondernemingen

GGD Zaanstreek-Waterland heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt.

In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en GGD Zaanstreek-Waterland moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. ‘Local sourcing’ kan bijdragen aan de doelmatigheid van Inkoop.

 

GGD Zaanstreek-Waterland heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en zelfstandigen (ZZP).

Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. GGD Zaanstreek-Waterland houdt echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog. Dit kan GGD Zaanstreek-Waterland doen door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

 

GGD Zaanstreek-Waterland heeft oog voor sociale ondernemingen.

Bij Inkopen kan GGD Zaanstreek-Waterland opdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen of sociale ondernemingen die werk bieden aan kwetsbare doelgroepen. Door oog te hebben voor deze ondernemingen kan aan alle onderdelen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden bijgedragen. Artikel 2.82 Aanbestedingswet biedt de mogelijkheid deelname aan aanbestedingsprocedures voor te behouden aan sociale werkplaatsen en sociale ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als belangrijkste doel hebben.

5.4 Innovatie

GGD Zaanstreek-Waterland kan haar Inkoop- en aanbestedingsbeleid aanwenden om innovatieve oplossingen te stimuleren voor maatschappelijke opgaven. GGD Zaanstreek-Waterland zal waar mogelijk ruimte laten om innovatieve oplossingen aan te bieden, bijvoorbeeld door een opdracht functioneel te beschrijven. Ook worden ondernemers opgeroepen hun creativiteit en innovatie aan te wenden voor deze uitdagingen. Hierbij kan gedacht worden aan de `right to challenge’ en Inkopen bij sociale ondernemingen.

5.5 Samenwerkingsverbanden

GGD Zaanstreek-Waterland hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij Inkopen. Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere GGD ’s of aanbestedende diensten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op inkoopsamenwerking, milieuactiviteiten, werkvoorzieningsschappen, belastingen en sociale regelgeving.

5.6 Bepalen van de inkoopprocedure (zie tevens inkoopmatrix)

GGD Zaanstreek-Waterland heeft de vrijheid om zelf zorg te dragen voor haar taken (zelfvoorziening) of deze taken uit te besteden aan de markt.

 

Indien GGD Zaanstreek-Waterland kiest voor een bepaalde inkoopprocedure, hanteert zij (onder meer) het onderstaande uitgangspunt. Bij deze afweging is het type Werk, Dienst of Levering en de markt van belang.

 

GGD Zaanstreek-Waterland zal met inachtneming van de onderstaande figuren, zoals vermeld in de Gids Proportionaliteit, de onderstaande procedures toepassen, tenzij GGD Zaanstreek-Waterland gemotiveerd

(Hardheidsclausule in het intake formulier) aangeeft waarom zij hiervan wenst af te wijken. 3.5

 

Afwijkingen van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een deugdelijk gemotiveerd advies van de sectormanager/budgethouder en inkoop en zal ter goedkeuring worden aangeboden aan het Managementteam van GGD Zaanstreek-Waterland en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.

 

Procedures en bedragen bij werken:

 

Procedures en bedragen bij levering en diensten:

 

GGD Zaanstreek-Waterland zal − met inachtneming van de Gids Proportionaliteit − bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij GGD Zaanstreek-Waterland gemotiveerd aangeeft waarom zij hiervan wenst af te wijken.

 

Werken

Leveringen

Diensten

Enkelvoudig

Tot € 50.000

Tot € 30.000

Tot € 30.000

Meervoudig

€ 50.000

€ 1,5 miljoen

€ 30.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

Nationaal

€ 1,5 miljoen

Europees drempelbedrag

€ 120.000

Europees drempelbedrag

€ 120.000

Europees drempelbedrag

Europees

Vanaf Europees drempelbedrag

Vanaf Europees drempelbedrag

Vanaf Europees drempelbedrag

 

Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt aan één Ondernemer een Offerte.

 

Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt via TenderNed ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte.

 

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal GGD Zaanstreek-Waterland nationaal aanbesteden. GGD Zaanstreek-Waterland zal vooraf- gaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen op TenderNed.

 

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal GGD Zaanstreek-Waterland in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

 

Sociaal en andere specifieke diensten

Op sociale en andere specifieke diensten onder de € 750.000 is deel 2 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (inzake Europese aanbesteding) niet van toepassing. Deze diensten kunnen via een meervoudig onderhandse aanbesteding worden gegund. Wel zijn de algemene beginselen uit deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit van toepassing.

5.7 Raming en financiële budget

Inkopen vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. GGD Zaanstreek-Waterland wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.

5.8 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

GGD Zaanstreek-Waterland bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door in principe objectief, transparant en non-discriminerend te handelen, bevordert GGD Zaanstreek-Waterland een eerlijke mededinging. Dit zal bijdragen aan het in standhouden van een gezonde marktwerking (ook op de lange termijn). GGD Zaanstreek-Waterland wenst geen Ondernemers te betrekken in haar inkoopproces die de mededinging vervalsen.

6 Organisatorische uitgangspunten

6.1 Inkoop uitganspunten

Dit hoofdstuk geeft de uitwerking van de organisatorische uitgangspunten aan. Op Intranet wordt voor intern gebruik alle documenten geplaatst. Hierin zullen relevante documenten worden opgenomen zoals de Inkoopmatrix, het Intakeformulier, Pakketten overzicht, Gids Proportionaliteit, het Inkoopjaarplan en de Inkoopvoorwaarden.

 

Enerzijds kan hierdoor een verdere professionalisering worden doorgevoerd en anderzijds wordt opgebouwde kennis binnen de organisatie op de juiste wijze benut. Het goed verdelen van taken is essentieel, maar ook het inspelen op de veranderingen in het (juridische) speelveld van inkoop en aanbesteden.

 

In dit hoofdstuk wordt o.a. aangegeven hoe de centraal gecoördineerde inkoop organisatie er uit ziet en waar deze moet worden geplaatst binnen de organisatie.

6.2 De centraal gecoördineerde inkooporganisatie voor GGD Zaanstreek-Waterland

Bij alle aanbestedingen (behalve de enkelvoudige uitnodiging < € 30.000,- wordt in de centraal gecoördineerde inkooporganisatie, afhankelijk van het aan te besteden werk, de aan te besteden dienst of in te kopen product, een integraal inkoopteam samengesteld uit medewerkers van de aanbestedende/inkopende team(s) en inkoop. Dit team staat onder verantwoordelijkheid van de integrale teammanager(s).

Zie hiervoor de Inkoopmatrix GGD Zaanstreek-Waterland. Inkoop verzorgt de begeleiding van het aanbestedings-/inkoopproces. De aanbestedende/inkopende sector- of teammanager is verantwoordelijk voor de inkopen en zorgt voor de financiën, de inhoudelijke (technische) aspecten en de beoordeling van de ontvangen aanbiedingen (offertes / inschrijvingen). Dit met ondersteuning voor het gehele proces vanuit inkoop. Schematisch ziet de centraal gecoördineerde Inkoopfunctie er als volgt uit:

 

 

Met deze vorm kan eenieder binnen de organisatie zich richten op een goede invulling van de eigen core-business: De technische expertise binnen de sectoren wordt op de juiste wijze benut (zowel qua techniek alsook markt- / leverancierskennis), terwijl de procedurele aspecten door inkoop worden ingevuld. Ook helpt inkoop de aanbestedende of inkopende dienst ten aanzien van de te volgen inkoopstrategieën, middels het zogenaamde intakeformulier. Daarnaast is vanuit de centraal coördinerende functie een overview van alle integrale inkoopactiviteiten gewaarborgd, waarbij bundeling wordt gerealiseerd op GGD Zaanstreek-Waterland niveau als zijnde een entiteit en een aanbestedende dienst. Daarbij zullen zaken die uit de inkoopcontrol (spendanalyse) zijn gebleken gaan meehelpen tot verbetering van de feitelijke inkoop en aanbesteding.

 

Inkoop biedt hulp bij de vraag hoe specificaties zo geformuleerd kunnen worden dat deze binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving, zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van GGD Zaanstreek-Waterland.

De rol van inkoop is de optimalisatie en de bewaking van het inkoopproces op een doelmatige en rechtmatige wijze. De rol van teammanager en / of sectormanager, of de gedelegeerde bevoegdheid daartoe, is budgetverantwoordelijkheid, eindverantwoordelijke voor het aanbestedingsproces en de vakspecialist.

 

Samen dienen zij een team te vormen; teamwork is de sleutel tot succes. Een succesvolle aanbesteding komt alleen dan tot stand als het inkoopteam transparant, integer en doelmatig naar buiten treedt.

 

Discussie op basis van samenwerking en gelijkwaardigheid, waarin alle partijen op zijn tijd bijdragen aan:

 • 1.

  Bewaken van het algemeen belang.

 • 2.

  Machtspositie ten opzichte van afnemers

 • 3.

  Voorbeeldfunctie

Om de samenwerking en gelijkwaardigheid te onderstrepen dient men begrip of kennis te hebben van een deel van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Kortom je moet elkaar begrijpen en respecteren.

6.3 Verantwoordelijke sector bedrijfsvoering

Inkopen wordt concreet uitgevoerd door het primair proces. De positionering van inkoop is onder de sectormanager bedrijfsvoering en deze is verantwoordelijk voor de inrichting van het Inkoop en aanbesteding proces. Het managementteam is verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Voor een succesvolle toepassing van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is betrokkenheid van bestuurder, budgethouder / opdrachtgever / teammanager (is verantwoordelijk) en inkoper essentieel.

6.4 Start van iedere inkoop is de inkoopstrategie (zie intakeformulier)

Bij de start van alle inkopen, na het formeren van het inkoopteam door de teammanager, gaan we uit van een inkoopstrategie (aanbestedingsstrategie). Het gaat over meer dan alleen de prijs. In de inkoopstrategie staat bijvoorbeeld, omvang van de opdracht, wat het doel is van de inkopen, hoe we leveranciers willen raadplegen bij het aanbieden van de beste oplossing, hoeveel leveranciers we uitnodigen om een offerte te maken, welke inkoopprocedure wordt gevolgd en of er daarbij sprake is van een grensoverschrijdend belang, op basis van welke criteria we een opdracht gunnen, enzovoort.

Bij het opstellen van de inkoopstrategie is een aantal aspecten belangrijk, zoals:

 • Reduceren van de Total Cost of Ownership (ofwel: beste integrale prijs-/ kwaliteit verhouding)

 • Zorgen voor uniformiteit;

 • Zekerstellen van de levering;

 • Zekerstellen van de kwaliteit;

 • Inbedden van het bestelproces in de organisatie;

 • Organiseren van het contractmanagement.

Op basis van de inkoopstrategie, maken we een keuze in de procedure en voeren we het inkoopproces uit.

6.5 Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang past GGD Zaanstreek-Waterland de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toe. Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten waarbij buiten Nederland gevestigde ondernemers interesse hebben of kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.

Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht en de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd.

Voor GGD Zaanstreek-Waterland zal een passende mate van openbaarheid in acht worden nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel.

6.6 Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaatbesluiten van GGD Zaanstreek-Waterland. In de regel zal de sector- en / of teammanager zijn die dit mandaat heeft.

6.7 Inkoopmatrix

De inkoopmatrix GGD Zaanstreek-Waterland bevat een kleine samenvatting vanuit de Gids Proportionaliteit, een korte samenvatting van de bedragen en de procedures met de daarbij behorende definities, de uitgangspunten en de doorlooptijden van een aanbesteding.

Noot: Raadpleeg als eerste altijd de Gids Proportionaliteit, deze is te vinden op Intranet.

 

6.8 Inkoopproces

 

Het inkoopproces bestaat uit verschillende fasen, startend vanaf het voortraject. Het onderstaande plaatje geeft het cyclische inkoopproces weer.

 

De stappen van het inkoopprocesproces

 

Stap

Fase inkoopproces

Toelichting

1

Voortraject

 • Intakeformulier invullen

 • Bepalen van inkoopbehoefte

 • Bepalen van het aanbod (bijv. product- en marktanalyse)

 • Raming en bepalen van het financiële budget

 • Keuze Offerteaanvraag

2

Specificeren

 • Opstellen van eisen en wensen

 • Omschrijven van de opdracht

 • Opstellen Offerteaanvraag

3

Selecteren

 • Eventuele voorselectie geïnteresseerde Ondernemers

 • Bekendmaking opdracht via verzenden van de Offerteaanvraag, de website of TenderNed

 • Offertes evalueren

 • Nader onderhandelen (indien mogelijk op grond van de geldende wet- en regelgeving)

 • Gunning aan winnende Ondernemer

 • Informeren en motiveren afgewezen Ondernemers

4

Contracteren

 • Opstellen en tekenen (raam) overeenkomst met (winnende) Contractant

 • Registreren getekende overeenkomst (Afas)

5

Bestellen

 • Uitvoeren van de opdracht

 • Eventueel met het doen van bestellingen

6

Bewaken

 • Bewaken termijnen

 • Controleren nakoming afgesproken prestaties, waaronder de MVI-afspraken.

 • Tijdige betaling facturen

7

Nazorg

 • Beheren van de overeenkomst, bijvoorbeeld prijsindexeringen of looptijd

 • Evalueren overeenkomst met Contractant

 

6.9 Inkoopvoorwaarden GGD Zaanstreek-Waterland

Op alle inkoop en aanbestedingen zijn de Inkoopvoorwaarden GGD Zaanstreek-Waterland voor leveringen en diensten van toepassing, verkoopvoorwaarden zullen ten alle tijden van de hand worden gewezen.

6.10 Inkoopfuncties verdeeld in 3 niveaus

De inkoopfunctie kan op 3 niveaus worden ingedeeld, onderstaand het overzicht van functies en taken.

 

Strategisch inkoper

 • Opstellen van organisatie breed inkoopbeleid inclusief inkoopdoelstellingen

 • Het organiseren van mensen en middelen om in de praktijk uitwerking te geven aan het inkoopbeleid en de inkoopdoelstellingen te realiseren

 • Het nemen van make-or-buy-beslissingen: zelf doen of uitbesteden

 • Beslissen over inkoopsamenwerking met externe partijen

 • Investeringen in inkoopsystemen/contractmanagementsystemen

Tactisch inkoper

 • Begeleiden van de interne klant (beleid) bij het opstellen van een programma van eisen, gunning en selectiecriteria

 • Selecteren en contracteren van leveranciers door het uitvoeren van (Europese) aanbestedingen en onderhandse procedures

 • Uitvoeren van cijfermatige analyses van het inkoopvolume (spend) voor het opstellen van inkoop- en aanbestedingsplannen en -strategieën

 • Ontwikkelen en toepassen van inkoopprocedures en -methoden

 • Verrichten van kostprijsanalyse en inkoopmarktonderzoek

 • Het beoordelen en verbeteren van leveranciersprestaties

Operationeel inkoper

 • Behandelen van bestelaanvragen

 • Plaatsen van bestellingen conform inkoopbeleid

 • Bewaken van levertijden en -voorwaarden en opvolgen indien gewenst

 • Factuurcontrole, opvolgen van issues indien gewenst

 • Oplossen van dagelijkse problemen in relatie met de leverancier

 • Contractbeheer, invoeren van contracten in een systeem

 • Bijhouden centraal register met de inkoopovereenkomsten die namens de organisatie zijn aangegaan

 • Bewaken looptijd, verlengings- en beëindigingsdata van de inkoopovereenkomsten die namens de organisatie zijn aangegaan en daarop acteren

6.11 Contractmanagementfuncties verdeeld in 3 niveaus

De Contractmanagementfunctie kan op 3 niveaus worden ingedeeld, onderstaand het overzicht van functies en taken.

 

Strategisch

 • Relatiebeheer (sector- en / of teammanager) in samenwerking met de tactische contractmanager

Tactisch

 • Monitoren evalueren en optimaliseren van de overeenkomsten

 • Borgen en monitoren van de uitnutting en resultaten voor de nieuwe aanbesteding

 • Deelnemer in inkoopteam bij voorbereidingen van aanbesteding

 • Begeleiden van contractpartijen naar het gewenste resultaat (inhoudelijk, financieel, kwalitatief) door middel van contractmanagement

 • Leveren en opstellen van de managementrapportages

 • Gesprekspartner voor toezicht, concerncontroller en management

Operationeel

 • Registreren van afgesloten contracten in systeem via contracten@ggdzw.nl

 • Bewaken van evaluatiemomenten met aanbieders

 • Inplannen van evaluatie momenten met aanbieders

 • Een jaar voor einde van overeenkomst rappelleren zodat er een nieuw inkoopteam ingericht kan worden

6.12 Cyclus van aanbesteden naar Contractmanagement

Iedere 4 jaar zal het merendeel van de overeenkomsten opnieuw worden aanbesteed, de inkoper/contractmanager is daarin een spin in het web, zowel het inkoopproces alsmede de contractmanagement gespreken worden door deze functionaris gehouden.

 

 

Op basis van de aanbesteding en de contractuele afspraken welke zijn meegenomen in de aanbesteding, worden de prestaties van een leverancier gemeten. In deze gesprekken zullen o.a. de volgende onderwerpen worden besproken:

 • de prestaties van de leverancier volledig overeenstemmen met de contractuele bepalingen;

 • de eigen organisatie op de hoogte is van het contract;

 • de eigen organisatie haar deel van de verplichtingen in het contract accuraat nakomt, inclusief het tijdig

 • voorzien in de gestelde randvoorwaarden;

 • het contract up to date blijft (door regelmatig de kosten en de kwaliteit van het gecontracteerde te monitoren en door contractaanpassingen op open en transparante wijze te verwerken);

 • de relatie tussen de eigen organisatie en de leverancier een open en positief karakter heeft en houdt;

 • kansen om prestaties te verbeteren worden benut;

 • altijd verantwoording kan worden afgelegd over de wederzijdse prestaties en de bijbehorende besteding van gelden.

Op basis van onderstaand figuur worden de gesprekken cyclus ingepland en de leveranciers prestatie besproken en gemeten.

 

6.13 Taken van Inkoop en aanbestedingen en contractmanagement Opstellen inkoopjaarplan

Naar aanleiding van de spendanalyse en de gesprekken met de sector- en teammanagers, die gepland worden in oktober/november van het voorafgaande jaar, wordt door inkoop het inkoopjaarplan opgesteld. Het managementteam stelt het inkoopjaarplan vast. Hierin kan inkoop inspelen op de inkoopbehoefte en inkoopcapaciteit en kan er een inkoopagenda gemaakt worden. Deze wordt door Inkoop op Intranet en Internet geplaatst, met als doel marktwerking te creëren en transparantie om aan een iedere ondernemer de inkoopbehoefte van dat desbetreffende jaar voor GGD Zaanstreek-Waterland kenbaar te maken.

 

Opstellen inkoopdocumenten

Het opstellen van de verschillende inkoopdocumenten inclusief overeenkomst en inkoopvoorwaarden is een kerntaak van inkoop.

 

Begeleiden van alle aanbestedingen > € 30.000,-- inclusief de overeenkomst.

Zie 6.4 en inkoopmatrix.

 

Opstellen spendanalyse

Deze analyse onderzoekt wat het beïnvloedbaar inkoopvolume per jaar is, het aantal leveranciers en het genereert het aantal facturen. Deze analyse is de input voor het opstellen van het inkoopjaarplan. En zal jaarlijks worden aangeboden aan het managementteam. Voor de accountant is dit overzicht een analyse of dat GGD Zaanstreek-Waterland in control is.

 

Dossiervorming

Noodzaak dossiervorming

Dossiervorming is noodzakelijk: achteraf moet kunnen worden aangetoond dat inkoop- of aanbestedingsprocessen op de juiste wijze zijn verlopen (toetsing bedrijfsvoering). Niet alleen ten behoeve van de accountantscontrole (rechtmatigheid en doelmatigheid), maar vooral ook voor de goede onderbouwing van het juist doorlopen van de processen en van de uiteindelijke gunningen (juridisch belang).

 

Inhoud van de dossiers

Per inkoop/aanbesteding zal een separaat digitaal dossier aangelegd moeten worden. Dit geldt vanaf de onderhandse aanbestedingen. In de dossiers zullen de documenten moeten worden opgenomen die volgens de procedure worden gegenereerd en worden ontvangen van derden. In het laatste geval gaat het om alle ontvangen aanmeldingen en offertes, maar ook eventuele afmeldingen tijdens een aanbestedingsproces.

 

Contractenbeheer

Inkoop is verantwoordelijke om de afgesloten contracten aan te leveren voor het contractbeheer in AFAS. Deze administratieve handelingen bestaan uit het bijhouden van; betrokken contractant, budgethouder, totale duur en totale waarde van het contract, de daarbij behorende begin en einddatum en de contractuele leveranciers prestatiemeting momenten. Met deze gegevens kan er een aanvulling op het inkoopjaarplan worden gemaakt.

 

Contractmanagement

De contracteigenaar is de sector- en / of teammanager en deze is verantwoordelijk voor het monitoren, evalueren en optimaliseren van de overeenkomsten. De inkoop-contractmanager ondersteunt en adviseert in dit proces. Beiden functionarissen zijn deelnemer in het inkoopteam bij voorbereidingen van de aanbesteding. Begeleiden van contractpartijen naar het gewenste resultaat (inhoudelijk, financieel, kwalitatief) door middel van contractmanagement. Leveren en opstellen van de managementrapportages. Gesprekspartner voor toezicht, concerncontroller en management.

6.14 TenderNed

Alle nationale of Europese aanbestedingen worden door de inkoper op TenderNed.nl gepubliceerd. Dit is het marktplein voor aanbestedingen binnen de Nederlandse overheid en gemeenten.

Ook meervoudig onderhandse aanbestedingen worden door de inkoper op TenderNed geplaatst. De genodigden krijgen via TenderNed een uitnodiging.

6.15 Wijzigingen overheidsopdracht tijdens de looptijd onder de drempel

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich in meerdere arresten uitgelaten over de toelaatbaarheid van wijziging van een overheidsopdracht gedurende de looptijd zonder het volgen van een nieuwe aanbestedingsprocedure. Deze jurisprudentie is in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geïmplementeerd. Door de verwevenheid met de aanbestedingsbeginselen (transparantie, gelijke behandeling) geldt het uitgangspunt dat wijzigingen in beginsel nopen tot een nieuwe aanbestedingsprocedure ook voor aanbestedingen onder de Europese drempel. Het ligt voor de hand de toegestane wijzigingen uit de wet ook te gebruiken voor aanbestedingen onder de drempels.

De wijzigingen zijn alleen toegestaan in de volgende gevallen en onder de in het desbetreffende artikel genoemde voorwaarden:

 

 • 1.

  Wijziging onder een 10/15%-drempel (art. 2.163b)

 • 2.

  Herzieningsclausule (opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken) (art. 2.163c)

 • 3.

  Aanvullende werken, leveringen en diensten (art. 2.163d)

 • 4.

  Onvoorziene omstandigheden (art. 2.163e)

 • 5.

  Vervanging van de opdrachtnemer (art. 2.163f)

 • 6.

  Niet-wezenlijke wijzigingen (art. 2.163g)

7 Samenvattend overzicht uitgangspunten

Hieronder volgt een samenvattend overzicht van de uitgangspunten van het inkoopbeleid:

 

 • 1.

  GGD Zaanstreek-Waterland neemt bij overheidsopdrachten en concessies boven en onder de Europese drempels de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht.

 • 2.

  Bij alle inkopen en aanbestedingen neemt GGD Zaanstreek-Waterland de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht.

 • 3.

  GGD Zaanstreek-Waterland leeft de relevante wet- en regelgeving na. Uitzonderingen worden restrictief uitgelegd om te voorkomen dat het toepassingsbereik van wet- en regelgeving wordt uitgehold.

 • 4.

  GGD Zaanstreek-Waterland verklaart het ARW 2016 ook van toepassing op al hun aanbestedingen op het gebied van werken onder (verplicht) én boven de Europese drempelwaarden, met uitzondering van de bepalingen inzake de aan werken gerelateerde leveringen en diensten. Daarbij geldt dat afwijkingen zijn toegestaan, mits gemotiveerd. GGD Zaanstreek-Waterland past de UAV 2012 zo veel mogelijk toe.

 • 5.

  GGD Zaanstreek-Waterland past, wanneer dit mogelijk en zinvol is, social return toe bij opdrachten voor diensten vanaf de drempel voor Europees aanbesteden en voor opdrachten voor werken, waarbij de looncomponent > € 200.000 is.

 • 6.

  GGD Zaanstreek-Waterland past in haar aanbestedingen minimaal de milieucriteriadocumenten toe die beschikbaar zijn via het landelijk kenniscentrum ‘Pianoo’ en/of het CROW voor werken om daarmee in basis te voldoen aan milieuoverwegingen.

 • 7.

  GGD Zaanstreek-Waterland zoekt, wanneer dit mogelijk en zinvol is, aansluiting bij landelijk lopende circulaire initiatieven. De voorbeelden en hulpmiddelen die hieruit voortkomen worden toegepast bij aanbestedingen om circulair inkopen te introduceren.

 • 8.

  GGD Zaanstreek-Waterland houdt rekening met de lokale economie en het MKB, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie of voorkeursbehandeling leidt.

 • 9.

  GGD Zaanstreek-Waterland koopt, wanneer dit mogelijk en zinvol is, innovatiegericht in door aan marktpartijen ruimte te geven om een innovatieve oplossing te ontwikkelen en/of aan te bieden.

 • 10.

  GGD Zaanstreek-Waterland werkt met gestandaardiseerde documenten.

 • 11.

  GGD Zaanstreek-Waterland stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor belangenconflicten worden voorkomen.

 • 12.

  GGD Zaanstreek-Waterland wil uitsluitend zakendoen met integere ondernemers die zich niet bezighouden met criminele of illegale praktijken.

 • 13.

  Voorafgaand aan de start van een aanbestedingsprocedure wordt bepaald of het zinvol is een marktconsultatie te organiseren.

 • 14.

  Alle eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen staan in een redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht (proportionaliteitsbeginsel).

 • 15.

  GGD Zaanstreek-Waterland clustert niet onnodig en verdeelt, wanneer dit mogelijk en zinvol is, opdrachten in percelen. Indien dit niet passend is, dan motiveert GGD Zaanstreek-Waterland dit in de aanbestedingsstukken.

 • 16.

  GGD Zaanstreek-Waterland maakt op basis van objectieve gronden de keuze voor een aanbestedingsprocedure, middels het intakeformulier

 • 17.

  GGD Zaanstreek-Waterland verklaart voor het kiezen van de juiste procedure de Gids Proportionaliteit van toepassing.

 • 18.

  Uitgangspunt blijft dat wijziging van een overheidsopdracht tijdens de looptijd noopt tot het volgen van een nieuwe aanbestedingsprocedure. In de Aanbestedingswet 2012 wordt voor Europese aanbestedingen een limitatieve opsomming van toegestane wijzigingen gegeven.

 • 19.

  GGD Zaanstreek-Waterland hanteert bij aanbestedingen onder de Europese drempels het uitgangspunt dat wijziging van een overheidsopdracht noopt tot het volgen van een nieuwe aanbestedingsprocedure en wijzigen overheidsopdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempels alleen als zij voldoen aan de in de artikelen 2.163a t/m 2.163g van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 genoemde voorwaarden.

 • 20.

  Hardheidsclausule

 • Afwijking van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid is slechts mogelijk en toegestaan middels het Intake formulier, op basis van een deugdelijk gemotiveerd advies van de sectormanager/ budgethouder/ teammanager, aangevuld met een advies van inkoop.

 • Het Intakeformulier zal door de sectormanager/ budgethouder/ teammanager ter goedkeuring worden aangeboden aan het Managementteam van GGD Zaanstreek-Waterland en voor zover een en ander op basis van de geldende wet- en regelgeving mogelijk is. Na besluitvorming zal verder worden gehandeld.

8 Bijlage: Rollen bij het inkoop- of aanbestedingsproces en de rol van de contractmanager