Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hardenberg

Aanwijzingsbesluit Parkeren 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHardenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Parkeren 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2021nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-356776

163653

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeren 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Gelet op:

• het bepaalde in:

- artikel 2 en 7 van de “Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen ”

- artikel 2 van de “Parkeerverordening gemeente Hardenberg 2021-1”,

Besluit:

 

Artikel 1
 • 1.

  Aan te wijzen als plaatsen, waar ingevolge artikel 2 onderdelen a en b van de vigerende “Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2021-1” en ter uitvoering van de vigerende “Parkeerverordening gemeente Hardenberg 2021-1” tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, de openbare parkeerplaatsen in de straten met aanliggende parkeerterreinen:

 

Zone

Straatnaam

Bijzonderheden

A

Admiraal Helfrichstraat

 

A

Badhuisplein

 

A

Badhuisweg

 

A

Bisschopshof

 

A

Boumanplein

 

A

Bruchterweg

Tussen Lage Doelen en de Europaweg

A

Burgemeester Bramerstraat

 

A

Doelendwarsstraat

 

A

Fortuinstraat

 

A

Gedempte Haven

 

A

Havenweg

 

A

Hoge Doelen

 

A

Israël Emanuelplein

 

A

Kamerjansteeg

 

A

Klepperplein

 

A

Koehierdesteeg

Tussen de Vecht en de Marslaan

A

Koppellaan

Naast pand Bruchterweg 21

A

Kromme Steeg

 

A

Kruissteeg

 

A

Lage Doelen

 

A

De Markt

 

A

Marktstraat

 

A

Marslaan

Tussen Sportlaan en Koehierdesteeg

A

Mr. Hzn. Trompstraat

Parkeerterrein voor de Meet

A

Het Middenpad

 

A

Mulopad

Pad langs LOC en parkeerterrein naast Veurink Mode

A

Nijenstede

 

A

Oosteinde

 

A

Oude Bosch

 

A

Parkweg

Van Sportlaan tot achterzijde LOC uitgezonderd Parkweg even huisnummer 2- 28

A

Salland

 

A

Sallandsestraat

 

A

Smederijstraat

 

A

Sportlaan

Oneven huisnummer 1-13 oneven even huisnummer en 2-8

A

Stationsstraat

Tussen Witte de Withstraat en het Oosteinde

A

Stephanuspark

 

A

Vechtvoorde

Met uitzondering van de oneven huisnummers 3 t/m 45 (De Vechtstaete) en de parkeerplaatsen op het binnenplein van de Vechtvoorde

A

Voorstraat

 

A

Van Wevelinckhovenplein

 

A

Wilhelminaplein

 

A

Witte de Withstraat

 

 

 • 2.

  Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren met een vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de “Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2021-1” en ter uitvoering van de vigerende “Parkeerverordening gemeente Hardenberg 2021-1”, de openbare parkeerplaatsen in de straten met aanliggende parkeerterreinen:

 

 

Zone

Straatnaam

Bijzonderheden

B

Barbierstraat

 

B

Blauwververstraat

 

B

De Vechtrande

 

B

De Vechthorst

 

B

De Vechtwachter

 

B

De Vechtspille

 

E

Gramsbergerweg

Vanaf de Nijenstede tot en met de kruising met de Parkweg

D

Karel Doormanlaan

 

B

Koperslagerstraat

 

C

Koppellaan

Tussen nr. 1 en Willebrandt van Oldenburgstraat

B

Kruserbrink

 

B

Marslaan

Tussen Sportlaan en Kruserbrink

B

Parkweg

Even huisnummer 2 t/m 28

E

Parkweg

Parkweg van Nijenstede tot Gramsbergerweg m.u.v. parkeerterreinen sportpark

D

Piet Heinstraat

Tussen M. Azn. De Ruyterstraat en M. Hzn. Trompstraat

B

J.H. Prengerlaan

 

E

Prinses Julianastraat

 

D

J.C.J. van Speykstraat

Tussen Witte de Withstraat en Stationsdwarsstraat

B

Sportlaan

Oneven huisnummer vanaf 15 en even huisnummer vanaf 10

D

Stationsdwarsstraat

 

D

Stationsstraat

Tussen Witte de Withstraat en Stationsdwarsstraat

D

M. Hzn. Trompstraat

 

B

Vechtvoorde

Parkeerterrein flat De Vechtstaete oneven huisnummers 3 t/m 45

B

Voermanstraat

 

C

W. van Oldenburgstraat

 

 • 3.

  Aan te wijzen als plaatsen, waar ingevolge artikel 2 onderdeel a van de vigerende “Verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelastingen 2021-1” tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd, de openbare parkeerplaatsen in de straten:

 

Zone

Straatnaam

Bijzonderheden

F

Park Kruserbrink

Alleen voor campers

Artikel 2
 • 1.

  De tijden waarop op de in artikel 1, lid 1 en 2 genoemde (parkeerapparatuur)plaatsen tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur;

  • Donderdag (koopavond) tot 21.00 uur;

  • op zon- en feestdagen wordt geen parkeerbelasting geheven.

 • 2.

  De tijden waarop uitsluitend door campers op de in artikel 1, lid 3, genoemde plaatsen tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • Maandag tot en met zondag van 00:00 tot 24:00.

 

Artikel 3
 • 1.

  De belasting dient terstond bij de aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van de op de parkeerapparatuur aangegeven betaalwijzen.

 • 3.

  Het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt, dient op de parkeerapparatuur ingevoerd te worden.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde onder 2 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door met een (mobiele) telefoon, of ander communicatiemiddel in te loggen op de centrale computer. In dit kader wordt onder de centrale computer verstaan: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Hardenberg een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van belanghebbenden parkeren en betaald parkeren met gebruik van een telefoon, internet of andere communicatiemiddelen.

 

Artikel 4
 • 1.

  De begripsomschrijvingen uit de “Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2021-1” zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2.

  Het “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2018” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2021”.

 

 

Aldus vastgesteld op 9 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

secretaris, burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga