Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland

Delegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland 2020
CiteertitelDelegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2021nieuwe regeling

26-03-2020

bgr-2021-864

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland 2020

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van GGD Zaanstreek-Waterland 2020, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

 

gelet op:

 • hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht; de Gemeentewet;

 • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland, voor het laatst gewijzigd vastge­ steld op 18 oktober 2018 en op 21 december 2018 in werking is getreden;

overwegende dat:

 • de mandaatregeling GGD Zaanstreek-Waterland op 24 januari 2019 is aangepast aan de ge­ wijzigde gemeenschappelijke regeling;

 • vaststelling van een delegatie- en mandaatbesluit ter nadere uitwerking van eerdergenoemde mandaatregeling noodzakelijk is;

besluiten:

 • het Delegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland als volgt vast te stellen

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES

Artikel 1. Definities

 • 1.1

  de GGD:

  het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam "Gemeenschappelijke Gezondheids­ dienst Zaanstreek-Waterland".

 • 1.2

  Gemeenschappelijke regeling:

  de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland, zoals vastgesteld door het al­ gemeen bestuur op 18 oktober 2018 en op 21 december 2018 in werking getreden.

 • 1.3

  Het algemeen bestuur:

  het algemeen bestuur van de GGD, zoals omschreven in de artikelen 8 tot en met 13 van de Gemeenschappelijke regeling.

 • 1.4

  Het dagelijks bestuur:

  het dagelijks bestuur van de GGD, zoals omschreven in de artikelen 5 tot en met 7 van de Gemeenschappelijke regeling.

 • 1.5

  De voor zitter:

  de voorzitter van het algemeen bestuur van de GGD, zoals beschreven in artikel 14 van de Gemeenschappelijke regeling.

 • 1.6

  De directeur:

  de directeur van de GGD, zoals bedoeld in artikel 18 van de Gemeenschappelijke regeling.

HOOFDSTUK 2 DELEGATIE

Artikel 2. Gedelegeerde bevoegdheden

 • 2.1

  Het algemeen bestuur delegeert aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden, opgenomen in bijlage 1,onder de in artikel 3 vermelde algemene beleidsregels.

Artikel 3. Algemene beleidsregels en voorwaarden

 • 3.1

  De uitoefening van de in artikel 2 bedoelde bevoegdheden:

  • a.

   is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels, alsmede de in de Gemeenschappelijke regeling vastgestelde taken en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

  • b.

   gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde begro­ ting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

  • c.

   vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de GGD.

 • 3.2

  Als het algemeen bestuur daarom verzoekt, rapporteert het dagelijks bestuur over de uitoefe­ ning van de gedelegeerde bevoegdheden.

HOOFDSTUK 3 MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Artikel 4. Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 4.1

  Het algemeen bestuur verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur voor de in bijlage 2 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 4.2

  De voorzitter verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur voor de in bijlage 3 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze be­ voegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 4.1

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur voor de in bijlage 4 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 4.3

  Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens het mandaat genomen besluiten.

Artikel 5. Algemene beleidsregels, beperkingen en voorwaarden

 • 5.1

  De uitoefening van het mandaat, de machtiging en de volmacht, bedoeld in artikel 4:

  • a.

   is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels, alsmede de in de Gemeenschappelijke regeling vastgestelde taken en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

  • b.

   gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde pro­ gramma-begroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

  • c.

   vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de GGD.

Artikel 6. Vervanging

 • 6.1

  Bij afwezigheid of verhindering van de directeur gaat het mandaat, de machtiging of de vol­ macht over op de plaatsvervangend directeur.

 • 6.2

  Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur en de plaatsvervangend directeur gaat het mandaat, de machtiging of de volmacht over op een door de directeur schriftelijk aangewezen functionaris (sectormanager) om de directeur en plaatsvervangend di­ recteur waar te nemen.

Artikel 7. Informatieplicht

 • 7.1

  Als het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter daarom verzoekt, rapporteert de directeur over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8. Ondermandaat

 • 8.1

  De directeur kan aan hem gemandateerde bevoegdheden, zoals omschreven in bijlage 3 en 4, doormandateren aan het naast lagere of het daarnaast lagere hiërarchische niveau. Deze mandatering wordt schriftelijk door de directeur vastgelegd.

 • 8.2

  De directeur kan instructies verbinden aan de uitvoering van de doorgemandateerde bevoegdheden

 • 8.3

  Documenten die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met 'na­ mens het dagelijks bestuur' respectievelijk 'namens de voorzitter',gevolgd door de naam en de functie 'directeur publieke gezondheid',aangevuld met 'voor deze', gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

Artikel 9. Ondertekening bij mandatering door het bestuur

 • 9.1

  In geval van uitoefening van door het algemeen bestuur gemandateerde bevoegdheden, wor­ den uitgaande stukken als volgt ondertekend: "Het algemeen bestuur van de GGD Zaan­ streek-Waterland, namens deze," gevolgd door de naam en functie van de (on­ der)gemandateerde.

 • 9.2

  In geval van uitoefening van door het dagelijks bestuur gemandateerde bevoegdheden, wor­ den uitgaande stukken als volgt ondertekend: "Het dagelijks bestuur van de GGD Zaanstreek­ Waterland, namens deze," gevolgd door de naam en functie van de (onder)gemandateerde.

 • 9.3

  In geval van uitoefening van door de voorzitter gemandateerde bevoegdheden, worden uit­ gaande stukken als volgt ondertekend: "De voorzitter van de GGD Zaanstreek-Waterland, na­ mens deze," gevolgd door de naam en functie van de (onder)gemandateerde.

Artikel 10. Intrekking (onder)mandaat

 • 10.1

  De door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter genomen besluiten in­ zake mandatering van bevoegdheden kunnen te allen tijde worden ingetrokken door degene die deze bevoegdheden heeft gemandateerd.

 • 10.2

  Indien het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter besluit tot intrekking van een verleend mandaat, geldt dit tevens voor de op basis daarvan verleende ondermandaten.

 • 10.3

  De door de directeur genomen besluiten inzake mandatering van bevoegdheden kunnen te allen tijde door de directeur worden ingetrokken.

Artikel 11. Mandaat, volmacht, machtiging

 • 11.1

  Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met man­ daat gelijkgesteld de verlening van volmacht ten behoeve van privaatrechtelijke rechtshande­ lingen, en machtiging ten behoeve van handelingen die noch een besluit noch een privaat­ rechtelijke rechtshandeling zijn.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 12.1

  Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 1mei 2020.

 • 12.2

  Dit besluit wordt aangehaald als 'Delegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland 2020'.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zij vergadering van 26 maart 2020,

Voorzitter,

S. Mutluer

Secretaris,

Mr. F.H.J. Strijthagen

BIJLAGE 1: BEVOEGDHEDEN DIE HET ALGEMEEN BESTUUR DELEGEERT AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bijzonderheden

Aangaan van verplichtingen met personele of financiële consequenties.

Gemeenschappelijke regeling

Besluiten over klachten gericht aan GGD Zaanstreek- Waterland.

Algemene wet bestuursrecht,

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorq

Besluit over Wob-verzoeken gericht aan GGD Zaanstreek- Waterland.

Algemene wet bestuursrecht,

Wet openbaarheid van bestuur

Uitvoeren Privacyreglement GGD Zaanstreek-Waterland .

Voor zover het de bevoegdheden van het algemeen bestuur betreft (onder anderehet meldden van datalekken) .

 

BIJLAGE 2: VERLENING MANDAAT, MACHTIGING OF VOLMACHT DOOR HET ALGEMEEN BESTUUR AAN DE DIRECTEUR

 

Het aangaan,wijzigen en beeindigen van overeenkomsten voorde uitvoering van contracttaken, mits de contractwaarde per contracttaak niet groter is dan € 350.000,- met een maximum van € 1.000.000,- voormeerjarige contracten.

Bestuursconvenant

Governance contracttaken GGD Zaanstreek-Waterland

Rekening houdend met de door het Algemeen Bestuurin het Bestuursconvenant

Governance contracttaken GGD Zaanstreek-Waterland vastge- stelde kaders

 

 

BIJLAGE 3: VERLENING MANDAAT, MACHTIGING OF VOLMACHT DOOR DE VOORZITTER AAN DE DIRECTEUR

 

Het houden van toezicht op het uitvoeren besluit AB en DB.

Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Het mandaat betreft:

 • -

  Onderzoek naar de wijze van uitvoering van besluiten;

 • -

  Rapportage aande voorzitter

Het ondertekenen van stukken anders dan AB en DB-stukken.

Het mandaat betreft:

 • -

  Uitnodigingen voorbestuur- lijkevergaderingen;

 • -

  Documenten teruitvoering van besluiten van hetAB en DB.

Het vertegenwoordigen van de GGDin en buiten rechte.

Het mandaat geldt voorhet verrichten van voorbereidende handelingen, het voeren van verweer, de woordvoering ter zitting en het meenemen van relevante deskundigen etc.

 

Ondermandaat en machtiging is toegestaan aan:

 • 1.

  medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland

 

BIJLAGE 4: VERLENING MANDAAT, MACHTIGING OF VOLMACHT DOOR HET DAGELIJKS BESTUU R AAN DE DIRECTEUR

 

Bevoegdheid

Grondslag

Bijzonderheden

Het aanvragen van (wijzigingen of intrekken van)vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de taken van GGD Zaanstreek-Waterland.

Gemeenschappelijke regeling

Het beheer van de activa en passiva van GGD Zaanstreek- Waterland, voor zoverdeze niet aan anderen danhet dagelijks bestuuris opgedragen, voorde controle op het geldelijk beheer en de boekhoudina.

Gemeenschappelijke regeling

Bevoegdheden betreffende financiële stukken

Gemeenschappelijke regeling

Met uitzondering van het vaststellen van de begroting en de jaarrekeni ng

Het kennisnemen c.q. vaststellen van jaarverslagen, werkplannenen rapportaqes

Gemeenschappelijke regeling

Het kennisnemen van binnengekomen post

Gemeenschappelijke regeling

Het aangaanvan verplichtingen met personele of financiële consequenties.

Gemeenschappelijke regeling

Het mandaatgeldt voor het doen van uitgaven die de drempelbedragen voor Europe-se aanbestedingen niet overschrijden én vallen onderde normale bedrijfsvoering.

 

Ondermandaat is toegestaan aan sectormanagers en team- managers.

Besluiten totprivaatrechtelijke rechtshandelingen met uitzonderingvan privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel31a Wgr.

Gemeenschappelijke regeling

Het mandaatgeldt voor het doen van uitgaven die de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen niet overschrijden én vallen onderde normale bedrijfsvoering.

 

Ondermandaat is toegestaan aan sectormanagers en teammanagers

Besluiten namensGGD Zaan- streek-Waterland, het algemeen bestuur of het dagelijks bestuurrechtsgedingen, bezwaarproce- dures of administratief be- roepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop teverrichten tenzij

 • 1.

  het algemeen bestuur, voor zover dat het algemeenbe- stuur aangaat, in voorko- mende gevallen andersbeslist;

 • 2.

  hetdagelijks bestuur,voor zover dat het dagelijks be- stuur aangaat, in voorko- mende gevallen andersbesluit.

Gemeenschappelijke regeling

Het mandaat geldt voorhet verrichten vanvoorbereidende handelingen, het voeren van verweer, de woordvoering ter zittingen het meenemen van relevante deskundigen etc.

 

Ondermandaat en machtiging is toegestaan aan:

 • 1.

  medewerkers van de GGD;

 • 2.

  externe deskundigen.

 

Besluit tot verdaging van beslis- termijnen bij bezwaarprocedures.

Algemene wet bestuursrecht

Besluiten tot alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte,en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

Gemeenschappelijke regeling

Het mandaat geldt in spoedeisende gevallen.

Besluiten over klachten gericht aan GGD Zaanstreek- Waterland, het algemeen bestuur en het daoeliiks bestuur.

Algemene wet bestuursrecht, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Besluiten over Wob-verzoeken gericht aan GGD Zaanstreek- Waterland, het algemeenbestuur en het daoeliiks bestuur.

Wet openbaarheid van bestuur

Uitvoeren Privacyreglement GGD Zaanstreek-Waterland.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Afhandelen datalekken en meiden datalekken bij de Autoriteit Persoonsoeoevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ondermandaat aanFunctionaris Gegevensbescherming

Het aangaan, wijzigen en beeindigen van arbeidsovereen- komstenmet medewerkers.

Gemeenschappelijke regeling

Ondermandaat/volmacht is toegestaan aan managers van de GGD:

 • -

  het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

 • -

  (tijdelijke) urenuitbreiding, dan wel urenvermindering.

Niet onder het mandaatvalt de functie van directeur publieke gezondheid .

Vaststellen Personeelshandboek.

Gemeenschappelijke regeling

Vaststellen reorganisatiebesluit (inclusief formatieoverzicht).

Uitvoeren wijzigingen rechtspositie medewerkers.

Verbinden van naderevoorwaarden aan het verrichten van nevenwerkzaamheden.