Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Winkeltijdenverordening Leusden 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Leusden 2021
CiteertitelWinkeltijdenverordening Leusden 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2021Nieuwe regeling

30-09-2021

gmb-2021-347068

L277114

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Leusden 2021

De raad van de gemeente Leusden:

 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 13 juli 2021, nummer L277114,

 

Gelet op de Winkeltijdenwet;

besluit

 • vrijstelling te verlenen van het verbod uit artikel 2 van de Winkeltijdenwet en de "winkeltijdenverordening Leusden 2021” vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 9:00 en 21:00 uur behalve opnieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19:00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur en eerste Kerstdag.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet bedoelde verboden gelden niet op zon- en feestdagen tussen 8.00 en 22.00 uur voor zover het betreft een:

  • a.

   winkel in een benzinestation, mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voertuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voertuigen alsmede accessoires daarvoor;

  • b.

   winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

  • c.

   gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • d.

   museum;

  • e.

   winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen of planten worden verkocht en die is gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 3. Ontheffing voor openstelling gedurende de nacht

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b en tweede lid van de wet op tijden waarop de vrijstelling van artikel 2, eerste lid van deze verordening niet van toepassing is, behalve op nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19:00 uur, eerste Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 4.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 5.

  Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

Artikel 4. Vervallen vergunningen en ontheffingen

De bij of krachtens de Verordening winkeltijden Leusden 2013 verleende en nog van kracht zijnde vergunningen en ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening Leusden 2021.

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 6. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Leusden, vastgesteld op 10 juli 2013, wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 10 oktober 2021.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Leusden 2021.

 

Besloten in de openbare raadsvergadering van 30 september 2021

I.Schutte - van der Schans

griffier

G.J.Bouwmeester

Voorzitter