Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-202101-10-2022Nieuwe besluit

01-10-2021

gmb-2021-343147

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

 

Nr. 2021-060354

 

AP

 

De burgemeester van Leeuwarden;

 

overwegende:

 

-Dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

-Dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

-Dat op het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied, valt onder het protocol cameratoezicht 2013 en het protocol flexibel cameratoezicht 2017 van de Gemeente Leeuwarden;

 

-Dat het gebied in en rond de Vlietzone al geruime tijd te kampen heeft met verstoringen van de openbare orde en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving die voornamelijk door bewoners en bezoekers van en rondom de genoemde straten veroorzaakt wordt;

 

-Dat via het Meldpunt overlast 7 meldingen van overlast zijn binnengekomen;

 

-Dat daarnaast uit de bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat er in de periode van 15 mei 2021 tot en met 17 september 2021 er 28 meldingen uit het gebied zijn geduid als betrekking hebbende op overlast op de openbare weg;

 

-Dat die overlast bestaat uit geschreeuw op straat, geweldsincidenten, bedreigingen, ruzies, verboden wapenbezit, overlast door verwarde personen, overlast door gebruik van alcohol en /of drugs op straat en het handelen in en gebruiken van verdovende middelen op de openbare weg;

 

-Dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners en bezoekers van het gebied individueel en in groepen van wisselende samenstelling;

 

-Dat het in het belang van de openbare orde noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen;

 

-Dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 

-Dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

-Dat de burgemeester reeds voor de periode van 15 mei 2021 tot 1oktober 2021 op basis van voorgaande overwegingen het hierna genoemde gebied heeft aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

-Dat de burgemeester ook reeds eerder voor de periode van 20 december 2019 tot 1 juli 2020 met een besluit tot verlenging tot 1 oktober 2020 op basis van voorgaande overwegingen het hierna genoemde gebied heeft aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

- Dat de burgemeester de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel acht in relatie tot het beoogde legitieme doel, dit mede gelet op de aanhoudende verstoringen van de openbare orde en daarmee gepaarde overlast in het gebied;

 

-Dat de burgemeester reacties uit het gebied waar het cameratoezicht plaatsvindt, heeft gehoord met betrekking tot de vraag of het cameratoezicht na 1 oktober 2021 moet blijven plaatsvinden;

 

-Dat hieruit is aangegeven dat verlenging van het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied wenselijk is;

 

-Dat dit wordt bevestigd door de Politie Noord Nederland die eveneens aangeeft dat het verlengen van het cameratoezicht vanuit preventief perspectief zeer wenselijk is en het veiligheidsgevoel bovendien bevordert;

 

-Dat er echter evenwel nog steeds sprake is van relatief veel overlastmeldingen.

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening, artikel 3 Politiewet 2012 en de schriftelijke consultatie in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13 Politiewet 2012;

 

BESLUIT:

 

Het volgende gebied in Leeuwarden aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

Vlietzone:

 

Het gebied dat wordt omsloten door de volgende straten: Bote van Bolswertstraat, Willem Loréstraat (gedeeltelijk), Zuidvliet (gedeeltelijk), Keetwaltje, Sibrandus Leostraat, Claes Bockes Balkstraat, als weergegeven op onderstaande kaart. Op de T-splitsingen van de Bote van Bolswertstraat / Willem Loréstraat en het Keetwaltje / Willem Loréstraat blijven de camera’s geplaatst.

 

 

De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 

De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 

De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021 en geldt tot 1 oktober 2022.

 

Leeuwarden, 1 oktober 2021

 

De Burgemeester voornoemd,

 

 

mr. S. van Haersma Buma

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Leeuwarden. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij spoedeisende zaken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.