Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Beleidsregels zonnepanelen Buitengebied gemeente Putten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels zonnepanelen Buitengebied gemeente Putten
CiteertitelBeleidsregels zonnepanelen Buitengebied gemeente Putten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke Ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, Volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2016Nieuw

28-06-2016

Puttens weekblad, 06 -07-2016

549545

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels zonnepanelen Buitengebied gemeente Putten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten van 9 mei 2016 nr. 549545;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregels zonnepanelen - Buitengebied gemeente Putten.

 

Aanleiding

De gemeente Putten heeft voor de periode tot 2050 in haar concept beleidsplan "Putten, klimaat neutrale gemeente 2050" meerdere duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Om aan deze doelstellingen invulling te kunnen geven is het van belang dat de mogelijkheden die hieraan kunnen bijdragen optimaal toegepast kunnen worden.

Onder andere met het plaatsen van zonnepanelen kan ingespeeld worden op de gemeentelijke ambitie om energie op te wekken uit natuurlijke bronnen. Voor het plaatsen van zonnepanelen zijn binnen de bebouwde kom al voldoen (vergunningsvrije) mogelijkheden die regelmatig worden toegepast.

 

Voor het buitengebied van de gemeente Putten bieden de huidige kaders beperktere mogelijkheden. Uiteraard zijn voor het buitengebied ook de landelijke vergunningvrije mogelijkheden toepasbaar. Daarnaast bieden de regels van het geldende bestemmingsplan ook mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het maaiveld binnen de agrarische bedrijfspercelen. Daarbuiten, in de weilanden, is het niet toegestaan zogenaamd "zonneakkers" te realiseren. Ook binnen andere bestemmingen in het buitengebied, zoals wonen, bedrijven of recreatievoorzieningen, wordt niet expliciet de mogelijkheid geboden voor het plaatsen van zonnepanelen op het maaiveld.

 

Op dit moment is er draagvlak voor opwekking van zonne-energie en bovendien is het vanuit de gemeentelijke ambitie voor 2050, wenselijk om ruimere mogelijkheden te bieden voor het kunnen plaatsen van zonnepanelen. Om het bestaande draagvlak te stimuleren is het belangrijk dat initiatieven hiervoor ruimte krijgen. Uiteraard is het hierbij van belang dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving. In het kader van dit belang gaat de aandacht hierbij met name uit naar de ligging, omvang, hoogte en landschappelijke inpassing van zonnepanelen.'

 

Zonneakkers

Het opstellen van veldinstallaties op grote schaal, zoals zonneakkers, is binnen de gemeente Putten niet mogelijk. Grote veldinstallaties zijn financieel vrijwel onhaalbaar en daarnaast blijkt uit de praktijk dat ook de lange terugverdientijden en de administratieve lasten grote obstakels zijn. Bovendien gaat het realiseren van dergelijke grote installaties ten kosten van agrarische productiegronden, de kwaliteit van het landschap (aantasting openheid en uitstraling) en de aantasting van nevenfuncties van de agrarische grond (zoals natuurwaarden en waterbergende functies).

 

Regelgeving

Vergunningplichtig

In de meeste gevallen is het aanbrengen van zonnepanelen op bouwwerken omgevingsvergunningsvrij. Zonne-energiesystemen die wel vergunningplicht zijn, betreffen:

  • zonne-energiesystemen op daken van monumenten;

  • zonne-energiesystemen op daken, waarbij niet voldaan kan worden aan de randvoorwaarden om vergunningsvrij te zijn. Bijvoorbeeld doordat vereiste afstand tot rand van het platte dak niet wordt gehaald;

  • kleine veldsystemen op eigen terrein en voor eigen gebruik bij particulieren of bedrijven;

  • grote veldsystemen, ofwel zonneparken.

Voor het bereiken van de doelstellingen uit het concept beleidsplan "Putten klimaat neutrale gemeente 2050" is de gemeente Putten in belangrijke mate afhankelijk van initiatieven van burgers en bedrijven. Om dergelijke initiatieven te stimuleren is deze beleidsregel er op gericht om sturing te geen aan het plaatsen van zonnepanelen die op dit moment niet passen binnen de huidige regelgeving. Het betreft hier de volgende twee categorieën:

  • veldinstallaties van particuliere huishoudens op eigen erf/tuin;

  • veldinstallaties ten behoeve van energieopwekking voor eigen gebruik bedrijven.

 

Geldende bestemmingsplannen

Wanneer zonnepanelen op de grond worden geplaatst dan hebben wij het over "bouwwerken, geen gebouwen zijnde". In de gemeentelijke geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn dergelijke bouwwerken op beperkte schaal toegestaan in bijvoorbeeld woon-, bedrijfs- en recreatieve bestemmingen.

De maximale toegestane oppervlakten liggen rond de 20 m2 – 25 m2. Binnen de agrarische bestemming zijn hier ruimere mogelijkheden voor opgenomen.

In veel gevallen blijkt dat deze toegestane oppervlakten worden gebruikt voor het realiseren van een bouwwerk behorende bij de hoofdfunctie van dat perceel, zoals een carport, veranda of andere overkappingen. In de praktijk blijven voor het plaatsen van zonnepanelen op maaiveld dan vaak geen mogelijkheden meer over. In de bestemmingsplannen en in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen waarmee een grotere oppervlakte aan "bouwwerk, geen gebouwen zijnde" toegestaan kan worden. Om initiatieven voor het plaatsen van zonnepanelen op het maaiveld te stimuleren kan gebruik worden gemaakt van deze afwijkingsmogelijkheid waarbij de richtlijnen uit deze beleidsregel het uitgangspunt vormen voor eventuele medewerking.

 

Veldinstallaties van particuliere huishoudens op eigen erf/tuin

Het merendeel van zonnepanelen bij particulieren wordt op daken geplaatst. In sommige gevallen heeft het echter de voorkeur om de zonnepanelen niet op het dak te plaatsen vanwege een ongunstige zon-oriëntatie, aantasting van de beeldkwaliteit of simpelweg omdat op het eigen erf voldoende ruimte beschikbaar is. Wanneer voor een dergelijke kleinschalige veldinstallatie het bestemmingsplan geen mogelijkheid beidt en vergunningvrij ook geen mogelijkheden (meer) zijn, is het verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen.

 

Omdat het plaatsen van veldinstallaties niet direct passend is in het landschap, dient rekening te worden gehouden met de kwaliteiten van het landschap. Doel is om ervoor te zorgen dat veldinstallaties zo min mogelijk als storend element worden ervaren. Om dit doen te bereiken kunnen eisen worden gesteld aan ligging, omvang, hoogte en landschappelijke inpassing.

 

Situering

Uitgangspunt is dat een veldinstallatie voor een huishouden binnen het bestemmingsvlak ligt. Met het plaatsen van een veldinstallatie buiten het bestemmingsvlak wordt in beginsel niet ingestemd omdat de impact op het landschap dan snel te groot is. Voorkeur gaat uit van een situering van een veldinstallatie die zo min mogelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg. In veel gevallen zal dan ook de lijn van het verlengde van de voorgevel van de aanwezige bebouwing leidend zijn, waardoor de installatie vaak achter de bebouwing zal wegvallen.

Mocht blijken dat een bestemmingsvlak onvoldoende groot is voor het kunnen plaatsen van een goed functionerende veldinstallatie. Dan kan gekeken worden of een plaatsing o[p de rand van het bestemmingsvlak of net daarbuiten ruimtelijk aanvaardbaar is. In dergelijke gevallen zal hiervoor wel aangesloten moeten worden bij de overige eisen que omvang, hoogte en landschappelijke inpassing.

 

Oppervlakte

Voor huishoudens ligt het gemiddeld jaarverbruik van energie rond de 3.100 kWh. In aansluiting hierop staan wij maximaal 50 m2 aan veldinstallaties toe op eigen erf/tuin. De installaties dienen uitsluitend gericht te zijn op het opwekken van energie voor eigen gebruik. In veel gevallen zal 50 m2 oppervlakte aan zonnepanelen meer dan voldoende stroom opwekken voor een huishouden. Woningen die voor verwarming en koeling gebruik maken van een warmtepomp verbruiken geen gas meer, maar wel meer elektriciteit. In die specifieke gevallen is het te rechtvaardigen om een grotere veldinstallatie toe te staan tot 100 m2.

 

Hoogte

Om te voorkomen dat een veldinstallatie leidt tot onevenredige horizonvervuiling wordt voor de installatie een maximale hoogte van 2 meter aangehouden.

 

Landschappelijke inpassing

Als een veldinstallatie op basis van de bovenstaande aspecten onvoldoende landschappelijk ingepast kan worden is een langschappelijk inpassingplan noodzakelijk. Voor de mate van landschappelijke inpassing is het belangrijk om te bepalen in hoeverre de veldinstallatie opvalt in haar omgeving. Het kan noodzakelijk zijn dat de landschappelijke inpassing op gepaste afstand van de zonnepanelen plaatsvindt om te voorkomen dat de opname van zonlicht niet teveel wordt beperkt. Voor het opstellen van een landschappelijke inpassing dient in opdracht van de aanvrager of door de aanvrager zelf een landschappelijk inpassingsplan opgesteld te worden. Het landschappelijk inpassingsplan dient aan te sluiten bij de uitgangspunten van het Landschapsontwikkelingsplan 2011 van de gemeente Ermelo/Putten.

 

Veldinstallaties ten behoeve van energieopwekking voor eigen gebruik bedrijven.

Naast particuliere huishoudens kan ook behoefte voor veldinstallaties aanwezig zijn bij andere functies in het buitengebied zoals bedrijven en recreatieve bestemmingen. Indien dergelijke functies energie op willen wekken voor eigen gebruik is een oppervlakte van 50m2 vaak onvoldoende. Wanneer een aanvraag voor een dergelijke functie binnenkomt zal worden aangesloten bij de richtlijnen voor situering, hoogte en landschappelijke inpassing zoals hiervoor beschreven. Voor deze functies hanteren wij geen vaste maximale oppervlakte omdat dit sterk afhangt van de desbetreffende functie en de daarbij behorende behoeft aan opwekking van energie.

 

In beginsel zijn de veldinstallaties uitsluitend bedoelt voor energieopwekking voor eigen gebruik. Het opwekken van energie voor derden zal sneller leiden tot aaneengeschakelde groter oppervlakte van veldinstallaties die eerder een negatieve ruimtelijke impact kunnen hebben.

 

In geval van bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van deze beleidsregels.

 

Deze beleidsregels zijn vastgesteld op 28 juni 2016 en bekendgemaakt op 6 juli 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Putten

 

mr. F.E. Contant

secretaris

H.A. Lambooij

burgemeester