Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
CiteertitelAanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2021nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-341665

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

 

Overwegende dat:

 

binnen de grenzen van de gemeente natuur- en recreatiegebied(en) van Staatsbosbeheer liggen;

 

de taken en werkzaamheden, waaronder handhaving en toezicht, uitgevoerd worden door Boswachters Buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer (Boswachter BOA);

 

om deze taak goed uit te kunnen oefenen het noodzakelijk is de Boswachter BOA van Staatsbosbeheer aan te wijzen als toezichthouder voor de Algemene plaatselijke verordening;

 

de toezichthoudende taken van de Boswachter BOA zich beperken tot de binnen de gemeente gelegen gebieden van Staatsbosbeheer en de bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening die betrekking hebben op natuur en recreatie.

 

Gelet op artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening en titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht

 

B E S L U I T :

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:2, eerste, tweede en vierde lid Algemene plaatselijke verordening wordt als persoon belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene plaatselijke verordening voor de gebieden van Staatsbosbeheer binnen de gemeente Halderberge aangewezen de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering in dienst van Staatsbosbeheer.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt gepubliceerd.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing BOA Staatsbosbeheer als toezichthouder ex artikel 6:2, derde lid Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Halderberge d.d. 28 september 2021,

de secretaris, de voorzitter,

mr. C. Jacobs drs. B.J.A. Roks