Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 - 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 - 2022
CiteertitelBeleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 - 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-202101-01-202131-12-2022Vervangende regeling

08-12-2020

gmb-2021-338808

Tekst van de regeling

Intitulé

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 - 2022

 

Burgemeester en wethouders van Baarn

 

Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor het vervoer van leerlingen naar de schakelklas in Amersfoort en de taalplusklas in Baarn.

 

Gelet op artikel 26 van de verordening leerlingenvervoer Baarn 2015 op grond waarvan het college beslist in gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet.

 

Gelet op de op 21 december 2016 door de raad vastgestelde beleidsnota zorg, welzijn en onderwijs 2017- 2020 “Samen leven in Baarn”, waarin het vervoer van kinderen naar de schakelklas in Amersfoort en taalplusklas in Baarn is vastgelegd.

 

Besluiten vast te stellen:

 

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 - 2022

 

Baarn, 8 december 2020

Burgemeester en wethouders van Baarn,

 

drs. C.E. Creveld

gemeentesecretaris

 

M.A. Röell,

burgemeester

 

 

Artikel 1 Algemene doelstelling

De beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 -2022 beoogt het vervoer te regelen van leerlingen die in het kader van het tegengaan van onderwijsachterstanden extra taalonderwijs behoeven.

 

Artikel 2 Begripsomschrijving vervoer naar de schakelklas en taalplusklas  

De beleidsregel vervoer gaat over het regelen van vervoer van:

 • 1.

  Leerlingen van en naar de schakelklas in Amersfoort. De schakelklas, gevestigd op de openbare basisschool de Wijde Wereld in Amersfoort, is een regionale voorziening die voorziet in speciaal taalonderwijs bestemd voor kinderen die geen Nederlands spreken van groep 3 tot en met groep 8 die minimaal 40 en maximaal 60 weken taalonderwijs krijgen en daarna doorstromen naar het reguliere basisonderwijs.

  a. De lesdagen en tijden van de schakelklas zijn conform die van de openbare basisschool de Wiekslag (5 dagen per week).

  b. Het vervoer is gebaseerd op een retour.

 • 2.

  Leerlingen naar de taalplusklas in Baarn die gevestigd is in het Centrum voor Onderwijs en Ontmoeting (COO) de Uitkijck en bestemd voor Baarnse basisschoolkinderen van groep 1 en 2 die moeite hebben met de Nederlandse taal.

  a. De lesdag en tijd is elke dinsdagmiddag van 13.15 uur tot15.15 uur.

  b. Het vervoer is gebaseerd op een enkele reis.

  c. Er wordt alleen vervoer geregeld van de Baarnse basisschool waar het kind van afkomstig is naar COO de Uitkijck. Ouders/ verzorgers dienen hun kind zelf op te (laten) halen.

 • 3.

  Leerlingen naar de taalplusklas die gevestigd is in de Noorderbreedte in Baarn en bestemd voor Baarnse basisschoolkinderen van groep 1 en 2 die moeite hebben met de Nederlandse taal.

  a. De lesdag en tijd is elke dinsdagmiddag van 13.15 uur -15.15 uur.

  b. Het vervoer is gebaseerd op een enkele reis.

  c. Er wordt alleen vervoer geregeld van de Baarnse basisschool waar het kind van afkomstig is naar de Noorderbreedte. Ouders/ verzorgers dienen hun kind zelf op te (laten) halen.

   

Artikel 3 Aanvraagprocedure vervoer naar de schakelklas en taalplusklas  

 • 1.

  Schakelklas:

  a. Een aanvraag voor vervoer voor de schakelklas wordt gedaan door indiening van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier bij het loket wonen, zorg en welzijn Baarn, voorzien van de op het formulier vermelde gegevens.

  b. Alle kinderen die voor de schakelklas een positief vervoersadvies van het loket wonen, zorg en welzijn van de gemeente Baarn hebben gekregen, komen in aanmerking voor aangepast vervoer.

  c. De manager Burgercontact van de gemeente Baarn besluit over de aanvraag binnen zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

  d. Vanaf dat de vervoersvoorziening wordt toegekend, wordt de leerling vervoerd.

 • 2.

  Taalplusklas: Het vervoer voor de taalplusklas wordt gecoördineerd vanuit de werkgroep taalplusklas, waarin de coördinerend intern begeleider van de Baarnse basisscholen en de leerkracht van de taalplusklas zitting hebben. Zij bepalen welke leerling in aanmerking komt voor de taalplusklas. Ouders van kinderen die geplaatst worden in de taalplusklas, hoeven daarom geen aanmeldingsformulier in te vullen. Alle kinderen van Baarnse basisscholen, anders dan die van COO de Uitkijck en de Noorderbreedte, die geplaatst zijn in de taalplusklas, komen in aanmerking voor aangepast vervoer.

 

Artikel 4 Vervoer naar de schakelklas en taalplusklas  

Alle leerlingen die in aanmerking komen voor vervoer naar de schakelklas en taalplusklas worden vervoerd met het aangepast vervoer dat valt onder de verordening leerlingenvervoer Baarn 2015.

 

Artikel 5 Bekostiging van het vervoer naar de schakelklas en taalplusklas  

Het aangepaste vervoer naar de schakelklas en de taalplusklas wordt bekostigd uit het budget leerlingenvervoer Baarn. Ouders/ verzorgers van leerlingen die gebruik maken van deze vervoersregeling hoeven in het kader van het bestrijden van onderwijsachterstanden geen eigen bijdrage te betalen.

 

Artikel 6 Evaluatie  

In de in januari 2021 nog door de gemeenteraad vast te stellen beleidsnota sociaal domein “Baarn Vitaal” gemeente Baarn 2021-2024 wordt het onderwijsachterstandenbeleid uit de voorafgaande beleidsperiode voortgezet. Het vervoer naar de schakelklas en de taalplusklas maakt deel uit van dit beleid. Om het vervoer van de doelgroep leerlingen te borgen, wordt de regeling door middel van deze beleidsregel verlengd voor een periode van twee jaar. Een half jaar voordat de beleidsregel verloopt, evalueren wij ambtelijk of de voortzetting van deze vervoerregeling, zoals vastgelegd in deze beleidsregel, nog wenselijk is.

 

Artikel 7 Verordening leerlingenvervoer Baarn 2015  

Voor zover deze beleidsregel niet toereikend is, geldt de verordening leerlingenvervoer Baarn 2015.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding  

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2021 en vervangt de beleidsregel 2019 -2020, die daarmee eindigt op 31 december 2020.

 

Artikel 9 Vervaldatum  

Deze beleidsregel vervalt op 31 december 2022.

 

Baarn, 8 december 2020

Burgemeester en wethouders van Baarn,

Namens deze,

secretaris, burgemesster