Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Nadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D Algemene plaatselijke verordening Dordrecht
CiteertitelNadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D APV Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR337918/14

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2021nieuwe regeling

21-09-2021

gmb-2021-336530

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake Aanwijzigingsbesluit en nadere regels voor categorieën van voorwerpen waarvoor geen vergunning meer nodig is - Het deels vergunningsvrij maken het plaatsen van voorwerpen in het openbaar gebied;

 

gelet op artikel 2:12 A van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Nadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

 

 

Artikel 1 Algemene regels voor het plaatsen van voorwerpen

Bij de plaatsen van een voorwerp, als bedoeld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D lid 1 APV Dordrecht, heeft degene die deze activiteit uitoefent de plicht er voor te zorgen dat:

 • a.

  geen schade aan de weg ontstaat;

 • b.

  het normale gebruik van de weg niet beperkt wordt;

 • c.

  sprake is van een goede en zichtbare afzetting en markering, ook in het donker;

 • d.

  hulpverlenende diensten altijd ongehinderd kunnen passeren, de vrije doorgang in een straat moet tenminste 3,50 meter breed zijn en 4,50 meter in de bochten;

 • e.

  een ruimte van 1,10 meter op de stoep vrij toegankelijk blijft voor voetgangers, of als dat niet mogelijk is, voetgangers met een duidelijk leesbaar tekstbord naar de overkant van de weg verwezen worden;

 • f.

  blindegeleidelijnen toegankelijk blijven;

 • g.

  containers indien mogelijk in een parkeervak worden geplaatst;

 • h.

  een steiger aan de gevel wordt vastgemaakt;

 • i.

  putten, afsluiters en brandkranen niet afgedekt worden;

 • j.

  geen uitzetsteunen gebruikt worden als deze de doorgang blokkeren;

 • k.

  de naam en het geldige telefoonnummer van de eigenaar, huurder of verhuurder aangegeven is op ieder voorwerp;

 • l.

  containers en materialen zorgvuldig afgedekt of afgesloten zijn;

 • m.

  de omwonenden en omliggende bedrijven vooraf van de plaatsing op de hoogte zijn gebracht;

 • n.

  in de periode van 20 december tot en met 4 januari losse en brandbare voorwerpen verwijderd zijn van de openbare weg; en

 • o.

  nadelige gevolgen voor de leefomgeving zoveel mogelijk worden voorkomen.

 

Artikel 2 Informatieplicht (gegevens en bescheiden)

Degene die het voorwerp wil plaatsen dient minimaal 2 werkdagen voor de plaatsing de volgende gegevens bij het college in:

 • a.

  zijn of haar naam, adres, telefoonnummer en emailadres;

 • b.

  het type voorwerp;

 • c.

  verwachte startdatum en einddatum; en

 • d.

  een tekening of ingetekende luchtfoto met daarop de plaatsingslocatie van het voorwerp of voorwerpen.

 

Artikel 3 Maatwerk

 • 1.

  Het college kan aan degene die één of meer voorwerpen heeft geplaatst maatwerkvoorschriften stellen als dit:

  • a.

   in verband met een goede toepassing van de algemene regels in artikel 1 noodzakelijk wordt geacht;

  • b.

   binnen het werkingsgebied 'evenementen en markt', als weergegeven in bijlage A, voor een goede uitvoering van een evenement of markt noodzakelijk wordt geacht.

 • 2.

  Het college stelt uiterlijk binnen 3 weken na indiening van de gegevens één of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in het vorige lid.

   

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Nadere regels vrijgestelde categorieën van voorwerpen ex artikel 2:10 D APV Dordrecht.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 21 september 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester

BIJLAGE A WERKINGSGEBIED EVENEMENTEN EN MARKTEN