Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren
CiteertitelBeleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR661779

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

*Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

*Re-integratie verordening PW, IOAW en IOAZ 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020Nieuwe regeling

04-03-2021

bgr-2021-841

DB vergadering van 4 maart 2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

Besluit van Orionis Walcheren tot vaststelling van de Beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

 

Het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren;

 

Gelet op: artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en de Re-integratie verordening PW, IOAW en IOAZ 2017

 

Overwegende:

Er een noodzaak is uitstroom uit de bijstand te bevorderen en het beroep op bijstand te verminderen, het wenselijk is werkgevers te stimuleren werkzoekenden met een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ, aangenomen worden in een regulier dienstverband zodat de uitkering kan worden

beëindigd.

 

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel(s):

 

Beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

 

Deze beleidsregels treden in werking per 1 juli 2019

 

 

Doel

Bevorderen dat werkzoekenden met een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ,

aangenomen worden in een regulier dienstverband zodat de uitkering kan worden

beëindigd.

 

Doelgroep

Werkzoekenden woonachtig in de gemeenten Middelburg, Vlissingen of Veere met een

volledige of een gedeeltelijke uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ.

Deze werkzoekenden hebben:

 • a.

  Geen betaald dienstverband of,

 • b.

  Een dienstverband met een inkomen lager dan de geldende uitkeringsnorm, zodat er

 • nog steeds recht is op een aanvullende uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ.

 

Wie komt mogelijk in aanmerking voor de subsidie?

De werkgever die:

 • a.

  Een werkzoekende uit de doelgroep een dienstverband aanbiedt van minimaal 6

 • maanden met een werktijd van minimaal 20 uur per week, of;

 • b.

  Een werkzoekende uit de doelgroep die reeds in deeltijd voor hem werkzaam is

 • een uitbreiding van het dienstverband aanbiedt waardoor deze een salaris

 • ontvangt minimaal ter hoogte van het bedrag waardoor hij geen aanspraak

 • meer maakt op een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ.

 

Hoogte en duur van de subsidie

De inzet, de hoogte en duur van de werkgeverssubsidie wordt per casus vastgesteld door

Orionis Walcheren en kan variëren. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de nieuwe

medewerker en de inspanningen die van de werkgever gevraagd worden om de nieuwe

medewerker in te werken. De hoogte is maximaal € 3, - per uur) en duurt maximaal 12

maanden.

 

Toekenningsbesluit

De werkgever ontvangt een schriftelijk toekenningsbesluit als de subsidie is toegekend. In dit

besluit staat in ieder geval vermeld:

 • N.a.w. gegevens van de begunstigde werkgever;

 • N.a.w. gegevens van de werkzoekende;

 • Toegekende bedrag;

 • Datum toekenning;

 • Looptijd;

 • Verwijzing naar deze beleidsregels;

 • Omschrijving van doel en aard van de subsidie.

 

Arbeidsovereenkomst

De werkgever is verplicht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na de

ingangsdatum van het dienstverband een kopie van de door werkgever en werknemer

ondertekende arbeidsovereenkomst te verstrekken aan Orionis Walcheren.

 

Declaratie

De werkgever declareert de subsidie onder overlegging van een salarisspecificatie of een

loonstaat. Dit gebeurt na afloop van een kalendermaand of na afloop van de totale

subsidieperiode. De declaratie moet uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de totale

subsidieperiode zijn ingediend.

 

Wijzigingen melden

De werkgever meldt wijzigingen die het recht op de werkgeverssubsidie kunnen beïnvloeden

zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ingang van de wijziging aan

Orionis Walcheren.

 

Ingangsdatum beleidsregels

Deze beleidsregels zijn door het DB vastgesteld op 13 juni 2019 en van kracht met ingang van

1 juli 2019.

Hiermee vervallen de beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren 21 januari 2015.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld:

S. Stroosnijder,

voorzitter

J.J.M. Feenstra,

secretaris

Aldus vastgesteld op 04-03-2021:

Dhr. S. Stroosnijder,

Voorzitter Bestuur Orionis Walcheren

Dhr. H. M.A. Guise,

Algemeen Directeur en Secretaris Bestuur Orionis Walcheren

Toelichting bij de beleidsregels werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

 

Doelgroep

Niet iedereen met een uitkering komt automatisch in aanmerking voor werkgeverssubsidie.

Het moet aannemelijk zijn, dat de nieuwe werknemer tijdelijk een lagere prestatie kan leveren dan gemiddeld, waardoor de subsidie gerechtvaardigd wordt. Om deze reden kan de subsidie ook variëren in hoogte en in duur.

 

Subsidiebijeennieuwdienstverband

De werkgeverssubsidie kan worden verstrekt aan elke werkgever die iemand uit de doelgroep met een Participatiewet-, IOAW of IOAZ-uitkering een dienstverband aanbiedt voor minimaal 20 uur per week.

In beginsel wordt de subsidie verstrekt als een dienstverband voor minimaal 6 maanden wordt aangegaan. Hiervan kan echter worden afgeweken als gezien het concrete werkaanbod, van de werkgever niet gevraagd kan worden een langer dienstverband aan te bieden. Dit ter beoordeling van Orionis Walcheren.

 

Subsidiebijuitbreidingdienstverband

De subsidie kan ook worden verstrekt als een werkgever iemand die in deeltijd bij hem in dienst is en een aanvullende uitkering ontvangt, een dusdanige uitbreiding van contracturen geeft dat de uitkering beëindigd kan worden. In dat geval wordt subsidie slechts verstrekt over de uren waarmee de arbeidsovereenkomst is uitgebreid.

Uitgangspunt is dat de uitbreiding van uren voor onbepaalde tijd (dus permanent) is.

 

Hoogteenduurvandesubsidie

De hoogte en duur van de subsidie is ondermeer afhankelijk van de mate waarin de nieuwe medewerker kan voldoen aan de functie-eisen. Dit kan te maken hebben met opleiding, ervaring, duur werkloosheid e.d.

De hoogte en de duur van de subsidie wordt ook beïnvloed door het door de werkgever aangeboden dienstverband. Zo is bij een reguliere vacature het uitgangspunt dat het dienstverband na afloop van de subsidieperiode minimaal net zo lang moet doorlopen dan de periode waarover de subsidie verstrekt is.

Is er sprake van additioneel werk in het kader van een plan van aanpak gericht op arbeidstoeleiding dan kan de subsidie gedurende de looptijd van dit plan van aanpak worden verstrekt.

 

De subsidie wordt verstrekt voor de periode van maximaal 1 jaar.

 

Toekenningsbesluit

De werkgever ontvangt van Orionis Walcheren een schriftelijk toekenningsbesluit.

Er wordt slechts subsidie verleend over de loonkosten die zijn gemaakt na de ingangsdatum van het toekenningsbesluit.

 

Arbeidsovereenkomst

De werkgever is verplicht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na de ingangsdatum van het toekenningsbesluit een kopie van de arbeidsovereenkomst te verstrekken aan Orionis Walcheren.

Is de kopie-arbeidsovereenkomst niet binnen 4 weken na ingangsdatum van het toekenningsbesluit niet in het bezit van Orionis Walcheren, dan kan het recht op de werkgeverssubsidie vervallen.

 

Declaratie

De werkgever kan de subsidie na afloop van elke maand achteraf declareren. De werkgever kan er ook voor kiezen de subsidie ineens te declareren na afloop van de totale subsidieperiode. Bij een declaratie worden altijd salarisspecificaties of een loonstaat toegevoegd die de gehele declaratieperiode dekken.

Is een declaratie binnen drie maanden na afloop van de totale subsidieperiode niet ingediend, dan kan het recht op de subsidie vervallen en zal deze in dat geval niet meer worden uitbetaald.

 

Wijzigingen

De werkgever is verplicht wijzigingen die het recht op de werkgeverssubsidie kunnen beïnvloeden zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ingang van de wijziging aan uw contactpersoon van Orionis Walcheren door te geven. Gedacht moet worden aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst of wijziging van het aantal werkuren. Bij niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen kan de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden.

 

Ingangsdatum

Deze beleidsregels gaan in per l juli 2019

 

 

Toevoeging bij Beleidsregels Werkgeverssubsidie Orionis Walcheren

 

Aanvullend op de Beleidsregels Werkgeverssubsidie is er sprake van een tijdelijke verruiming

van de beleidsregels als aanvulling op punt 4 ‘Hoogte en duur van de subsidie’

 

Tijdelijke verruiming van de subsidie

Door de gevolgen op de arbeidsmarkt van de Covid-crisis kunnen wij de hoogte en duur van

de werkgeverssubsidie aanpassen van maximaal € 3,- per uur naar maximaal € 5,- per uur,

en de termijn verlengen tot maximaal 18 maanden. Dit is een mogelijk tot 01-06-2021. De

noodzaak en toekenning van deze verruiming is ter beoordeling aan Orionis Walcheren.

 

Ingangsdatum

Deze aanvulling op de beleidsregels gaat in op 1 december 2020 en loopt tot 01-06-2021