Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gezondheid

Spelregels financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet casuïstiekgebonden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGezondheid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSpelregels financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet casuïstiekgebonden)
CiteertitelSpelregels financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet casuïstiekgebonden)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-2021nieuwe regeling

08-09-2021

bgr-2021-835

Tekst van de regeling

Intitulé

Spelregels financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet casuïstiekgebonden)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 17 september 2021 bekendgemaakt, beschikbaar via Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 805.]

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid,

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 33b, eerste lid onder e van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad van Enschede bij brief van 24 november 2020 een subsidie van

€ 960.000,- heeft verleend aan Regio Twente voor het opzetten en inrichten van een bovenregionaal expertisecentrum specialistische jeugdhulp in de jeugdhulpregio’s Twente en IJsselland;

 

dat van dit budget € 400.000,- in 2021 beschikbaar is voor de financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap die niet casuïstiek gebonden zijn;

 

dat het dagelijks bestuur de financiering van casuïstiek gebonden maatwerkoplossingen in 2021 wil verstrekken op basis van overeenkomsten;

 

dat Regio Twente op grond van de subsidieverleningsbeschikking verplicht is spelregels op te stellen voor het verstrekken van gelden en dat dit ook uit het oogpunt van rechtszekerheid noodzakelijk is;

 

besluit vast te stellen de volgende

 

Spelregels financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet casuïstiekgebonden)

Artikel 1 Doel van de financiering

De financiering heeft als doel het verhelpen van in het zorglandschap geconstateerde ontoereikende mogelijkheden voor (het voorkomen van het vastlopen van) situaties waarin meervoudige complexe problematiek aan de orde is.

Artikel 2 Mandaat manager OZJT

De manager OZJT is krachtens mandaat bevoegd namens het dagelijks bestuur van Regio Twente te beslissen op aanvragen om financiering, nadat de interne beoordelingscommissie daarover advies heeft uitgebracht

Artikel 3 Beschikbaar budget

 • 1.

  In 2021 is een bedrag van maximaal € 400.000,- beschikbaar voor de financiering van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap.

 • 2.

  Tussentijds kan op basis van de praktijkervaringen een verschuiving plaatsvinden tussen dit budget en de middelen beschikbaar voor casuïstiekgebonden oplossingen. Hiernaast kan tussentijds ook besloten worden tot een spreiding van middelen over maanden of kwartalen.

 • 3.

  Er is in beginsel geen verdeling van het budget per gemeente of regio.

 • 4.

  Wanneer vanuit een regio veel aanvragen worden ingediend kan voor die regio een stop op de mogelijkheid financiering aan te vragen worden ingesteld, wanneer onvoldoende mogelijkheden overblijven voor de andere regio.

Artikel 4 Doelgroep

Financiering voor het ontwikkelen en realiseren van ontbrekende oplossingen in het zorglandschap is beschikbaar voor het realiseren van een nieuw en integraal zorgaanbod -zowel ambulant als verblijf- voor jeugdigen of gezinnen met complexe problemen.

Artikel 5 Ontvanger van de financiering

De aanvraag wordt namens een samenwerkingsverband tussen één of meer gemeenten en/of één of meer zorgaanbieders ingediend. Hierbij wordt een penvoerder benoemd, die ook de ontvanger is van de financiering.

Artikel 6 Criteria voor toekenning financiering

Een aanvraag om financiering van de ontwikkeling en realisering van een ontbrekende oplossing in het zorglandschap komt alleen voor toekenning in aanmerking wanneer:

 • a.

  de aanvraag past in het doel van de financiering zoals beschreven in artikel 1;

 • b.

  de aanvraag namens een samenwerkingsverband tussen één of meer gemeenten en/of één of meer zorgaanbieders is ingediend;

 • c.

  de aanvraag niet casuïstiek gebonden is en past binnen de visie van het Expertisenetwerk Overijssel;

 • d.

  de meerwaarde voor jeugdigen of gezinnen uit de jeugdhulpregio’s in IJsselland en Twente centraal staan in de voorgestelde oplossing;

 • e.

  het zo ‘normaal’ mogelijk leven het uitgangspunt is in de voorgestelde oplossing, hoe complex de problematiek ook is;

 • f.

  de voorgestelde oplossing nieuw zorgaanbod betreft, dat zich nadrukkelijk richt op meervoudige complexe (co-morbide) problematiek;

 • g.

  de voorgestelde oplossing binnen twee jaar na datum van indiening van de aanvraag ontwikkeld en gerealiseerd is.

 • h.

  het bij draagt aan het ontwikkelen en realiseren van een duurzame oplossing;

 • i.

  de begrote kosten van de voorgestelde oplossing reëel en proportioneel zijn;

 • j.

  een wettelijke regeling niet reeds in de financiering voorziet of financiering door een andere organisatie meer voor de hand ligt;

 • k.

  er naar het oordeel van de manager OZJT voldoende budget beschikbaar is om de oplossing te kunnen realiseren.

Artikel 7 Financierbare kosten

 • 1.

  In aanmerking voor financiering komen uitsluitend de reële en proportionele kosten van het ontwikkelen en realiseren van de voorgestelde oplossing. Project-, innovatie en investeringskosten kunnen worden gedekt vanuit de impulsgelden.

 • 2.

  De financiering kan geheel of gedeeltelijk uit een beschikbaarheidsfinanciering bestaan mits deze van tijdelijke aard is.

 • 3.

  Niet in aanmerking voor financiering komen:

  • a.

   structurele uitgaven

Artikel 8 Verplichtingen ontvanger financiering

Wanneer een aanvraag wordt toegekend legt de manager OZJT de ontvanger in de overeenkomst de volgende verplichtingen op:

 • a.

  de leidende principes voor het expertisenetwerk Overijssel worden gehanteerd bij het ontwikkelen en het uitvoeren van de voorgestelde oplossing, te weten:

  • -

   We kijken vanuit kind- en gezinsperspectief.

  • -

   We stimuleren organisaties rondom jeugd met complexe problematiek om (domeinoverstijgend) samen te werken.

  • -

   We faciliteren en stimuleren nieuwe (netwerk)initiatieven en pakken hier regie op.

  • -

   We zetten jeugdhulp weer positief op de kaart!

  • -

   We jagen verandering en bewustwording aan.

  • -

   We brengen de expertise rondom complexe problematiek actief bij elkaar, we brengen het in kaart en ontsluiten de kennis.

 • b.

  de ontvanger van de financiering geeft het Expertisenetwerk de mogelijkheid de voortgang van de ontwikkeling en realisatie van de voorgestelde oplossing te monitoren.

Artikel 9 Aanvragen

Tot 31 oktober 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1.

  De aanvraag wordt per e-mail ingediend door de penvoerder via het daarvoor bestemde aanvraagformulier bij het regionale expertisenetwerk via experts@expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl

 • 2.

  De aanvraag bevat een onderbouwd voorstel van maximaal 6 pagina’s A4 met daarin de volgende informatie:

  • a.

   korte beschrijving van de voorgestelde oplossing;

  • b.

   de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de criteria genoemd in artikel 6 lid a t/m h;

  • c.

   welke resultaten met het initiatief worden bereikt met en voor de jeugdigen en gezinnen;

  • d.

   de activiteiten met bijbehorende planning en de omvang waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd;

  • e.

   start en einddatum waarop de voorgestelde oplossing is gerealiseerd;

  • f.

   een sluitende begroting waarin per activiteit de geraamde kosten en inkomsten zijn opgenomen inclusief onderbouwing;

  • g.

   een toelichting op de duurzaamheid van de voorgestelde oplossing, onder andere door afspraken over de contractering van en bekostiging door de partners in het samenwerkingsverband.

  • h.

   gegevens van de aanvrager, waaronder bankrekeningnummer en contactgegevens.

Artikel 11 Advisering beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie beoordeelt binnen vier weken inhoudelijk of de aanvraag voldoet aan de criteria voor toekenning als omschreven in artikel 6 lid 1 a t/m g en brengt een gemotiveerd advies uit aan de manager OZJT.

Artikel 12 Besluitvorming manager OZJT na advies beoordelingscommissie

 • 1.

  De manager OZJT beoordeelt of:

  • a.

   het advies van de beoordelingscommissie goed gemotiveerd is en of de gevolgde werkwijze juist is.

 • 2.

  De manager OZJT beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst van het advies op de aanvraag.

 • 3.

  Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een overeenkomst die de basis is voor de declaratie.

 • 4.

  Bij een negatief besluit, ontvangt de aanvrager schriftelijk of elektronisch een gemotiveerde afwijzing.

Artikel 13 Betaling

 • 1.

  Betaling vindt plaats nadat de overeenkomst ondertekend is terugontvangen door de manager OZJT en na levering van de zorg of het uitvoeren van de werkzaamheden op basis van het toesturen van een factuur.

 • 2.

  De factuur kan digitaal verzonden worden naar crediteuren@regiotwente.nl met als adressering: Regio Twente, t.a.v. domein OZJT, Postbus 1400, 7500 BK Enschede. De algemene inkoopvoorwaarden (leveringen en diensten) van Regio Twente zijn van toepassing (http://www.regiotwente.nl).

Artikel 14 Aanpassen Spelregels

De spelregels kunnen tussentijds worden aangepast als er sprake is van een wijziging van (landelijk) beleid dan wel naar aanleiding van voortschrijdend inzicht voortvloeiend uit ervaringen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid van 8 september 2021

secretaris,

drs. S. Dinsbach

voorzitter,

drs. C.F.M. Bruggink