Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Gulpen-Wittem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Gulpen-Wittem
CiteertitelVervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Gulpen-Wittem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-328426

B.21.03584 / IB.21.0241

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten tot vervanging archiefbescheiden SZMH-Gulpen-Wittem:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem:

 

Gelet op:

 

 • »

  het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet;

 • »

  het collegevoorstel ‘Vervanging papieren archiefbescheiden SZMH/Gulpen-Wittem, van 29 juni 2021,inclusief het advies van de gemeentearchivaris van 25 juni 2021).

Overwegende dat:

 

Gemeente Gulpen-Wittem vervanging wenst om volledig digitaal te kunnen werken en de fysieke opslag van papieren archiefbescheiden in duur en omvang te beperken.

 

Besluit:

 

 • 1.

  Tot vervanging van op termijn vernietigbare papieren archiefbescheiden van de gemeente Gulpen-Wittem die in beheer zijn bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en die vanaf 2016 tot 1 juli 2021 reeds gedigitaliseerd en gearchiveerd zijn of die na 1 juli 2021 nog in beheer zullen komen en zullen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en die uitsluitend verband houden met de uitvoering van de Participatiewet (incl. de aan de Participatiewet verbonden regelingen, zoals de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers).

 • 2.

  De in het eerste beslispunt bedoelde vervanging uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen vastgelegd in het ‘Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland’ van 5 december 2019 dan wel het alsdan vigerende ‘Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland’ en rekening houdend met het advies van de gemeentearchivaris van 25 juni 2021 om documenten die minder dan 7 maanden voor 1 juli 2021 zijn gescand, pas in de zevende maand na digitalisering te vervangen.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het opmaken van een verklaring van vervanging, inclusief een specificatie van de vervangen archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht met de bevoegdheid tot onder mandaat.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als:

 

Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Gulpen-Wittem

 

Aldus besloten door:

burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem in de collegevergadering van 29 juni 2021.

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens