Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Regeling uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden Nieuwegein 2021 (Regeling BLVC Nieuwegein 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden Nieuwegein 2021 (Regeling BLVC Nieuwegein 2021)
CiteertitelRegeling BLVC Nieuwegein 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR28338/7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2021nieuwe regeling

07-09-2021

gmb-2021-323125

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden Nieuwegein 2021 (Regeling BLVC Nieuwegein 2021)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

 

gelet op artikel 2:10 lid 2 onder f en artikel 4:5b lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Regeling uitvoering van bouw- of sloopwerkzaamheden Nieuwegein 2021 (Regeling BLVC Nieuwegein 2021)

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwproject: het geheel van activiteiten ter realisatie van één of meerdere bouwwerk(en);

 • b.

  BLVC-plan: een plan waarin aspecten ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie ten behoeve van inwoners is beschreven, met name hoe het bouwproject uitgevoerd gaat worden, de fasering en bereikbaarheid, welke vormen van overlast (geluid, trillingen, licht, verkeer etc.) te verwachten zijn en welke maatregelen genomen worden om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Ook een beschrijving van communicatie met de nabij gelegen omgeving van het bouwproject behoort tot dit plan;

 • c.

  Bouw-/sloopveiligheidsplan: een plan waarin de maatregelen zijn beschreven die de veiligheid voor de omgeving moeten waarborgen. Een veiligheidsplan of het sloopveiligheidsplan is bedoeld in artikel 8.7 Bouwbesluit 2012;

 • d.

  sloopproject: het geheel van activiteiten dat leidt tot het slopen van één of meerdere bouwwerk(en).

Artikel 2 toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op bouw- en sloopprojecten binnen de grondgebied van de Gemeente Nieuwegein.

Artikel 3 Plicht tot schrijven van en inhoud van het BLVC-plan

 • 1.

  Gelijktijdig met het indienen van een omgevingsvergunning voor bouwen, dient de aanvrager een concept BLVC-plan in.

 • 2.

  Het college kan besluiten om de verplichting als bedoeld in het eerste lid buiten toepassing te laten indien:

  • a.

   de initiatiefnemer kan aantonen dat de bouw- of sloopwerkzaamheden geen overlast opleveren;

  • b.

   er sprake is van calamiteiten.

 • 3.

  De bouw- en/of sloopwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd, mits het BLVC-plan is goedgekeurd door het college van B&W.

 • 4.

  Een BLVC-plan is concreet en haalbaar.

 • 5.

  Het concept BLVC-plan bevat de volgende onderdelen voor zover relevant voor de fysieke leefomgeving:

  • a.

   een toelichting op het project;

  • b.

   omgevingsscan;

  • c.

   hinderanalyse;

  • d.

   risicoanalyse;

  • e.

   een beschrijving van de bereikbaarheidsaspecten;

  • f.

   een beschrijving van de leefbaarheidsaspecten;

  • g.

   een beschrijving van de veiligheidsaspecten als bedoeld in een Bouw-/sloopveiligheidsplan;

  • h.

   communicatieplan;

  • i.

   faseringsplan;

  • j.

   verkeersmaatregelenplan;

  • k.

   maatregelenmatrix.

 • 6.

  De vorm en inhoud van het BLVC-plan komt overeen met het format zoals beschreven in bijlage 3.

Artikel 4 Afwijken van het BLVC-plan

Afwijken van een goedgekeurd BLVC-plan is niet toegestaan, tenzij daarvoor een schriftelijke ontheffing wordt verleend door het college, waarbij in ieder geval sprake moet zijn van maatregelen die leiden tot een gelijkwaardig beschermingsniveau.

Artikel 5 Handhavingsbepaling

Indien bouw- en of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd in strijd met het BLVC-plan en tevens geen ontheffing voor het afwijken van het BLVC-plan is verleend, kan het college de uitvoering van de bouw- en/of sloopwerkzaamheden stilleggen tot het moment dat de bouw- en/of sloopwerkzaamheden conform het BLVC-plan of de goedgekeurde afwijking als bedoeld in artikel 4 uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 6 Overgangsrecht

 • 1.

  Een bouwproject dat nog niet is afgerond waarvoor een BLVC-plan op basis van een anterieure overeenkomst met de gemeente is overeengekomen wordt voor de resterende uitvoeringsfase gelijkgesteld aan een BLVC-plan dat is vastgesteld op basis van deze regeling.

 • 2.

  De verplichting om een BLVC-plan in te dienen als bedoeld in artikel 3 eerste lid, is ook van toepassing op bouw- en/of sloopwerkzaamheden waarvoor reeds een omgevingsvergunning is aangevraagd voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, doch nog niet is verleend op het moment dat deze regeling in werking treedt.

 • 3.

  Een omgevingsvergunning die is verleend voor bouw- en/of sloopprojecten voorafgaand aan deze regeling is uitgezonderd van de verplichting als bedoeld in artikel 3 eerste lid.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling worden aangehaald als: Regeling BLVC Nieuwegein 2021.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 september 2021.

Ellie Liebregts

de secretaris

Frans Backhuijs

de burgemeester

Bijlage 1 Format BLVC-plan

Een BLVC-plan bestaat tenminste uit de volgende onderdelen:

 

A.Toelichting Project

 • Omschrijving van project (aard van de werkzaamheden)

 • Nut, noodzaak en achtergrond van het project

 • Locatie

 • Opdrachtgever, vergunning-/vergunninghouder en aannemer (verantwoordelijkheidsstructuur)

 • Kaartmateriaal over de locatie en situatie van het project.

 • Beheer van het BLVC-plan

Naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen coördineert

 

B.Omgevingsscan

Omschrijving van de relevante omgeving en betrokken partijen o.a. t.b.v. formuleren van doelgroepen voor bouwcommunicatie)

 • Woningen en bedrijven in de omgeving

 • Belangrijke maatschappelijke voorzieningen in de omgeving (ziekenhuis, winkels, zorginstellingen, theater etc.)

 • Eventuele projecten en evenementen tijdens de werkzaamheden in de omgeving en beïnvloeding op de verkeersafwikkeling

 • Openbaar Vervoer

 • Expeditie routes en afvalinzameling

 • Afspraken met betrokken partijen

 • Afspraken met betrokken partijen

C.Hinderanalyse

Bij deze analyse wordt in kaart gebracht welke negatieve effecten er zijn te verwachten ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van bewoners, woningen, voorzieningen en bedrijven.

 • Faseringsplan met motivering

 • Analyse negatieve effecten

 • Welke maatregelen worden getroffen om deze negatieve effecten te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken

 • Op welke wijze de resterende omgevingshinder met de omgeving wordt gecommuniceerd (link naar het op te stellen communicatieplan)

D. Bereikbaarheid

 • Verantwoordelijkheden aannemer (specifieke eisen vastleggen)

 • Categorieën (elke categorie benoemen)

 • Aan- en afvoerroutes bouwverkeer

 • In- en uitrijdend bouwverkeer (veilige in-/uitritten naar de bouwplaats)

 • Beheer van de tijdelijke verkeersvoorzieningen

 • Kwaliteit tijdelijke verharding

 • Handhaving verkeersregels

 • Bereikbaarheid omgeving per fase

 • Beheersing verkeersveiligheid en verkeersmanagement en het opstellen van (locatie specifieke) verkeersmanagementplannen. Het verkeersmanagementplan dient in algemene zin:

  • Inzicht te geven in de wijze waarop wordt voldaan aan de gevraagde bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle weggebruikers

  • Te beschrijven hoe (duur en beleving van) hinder voor doorgaand- en bestemmingsverkeer, omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen, hulpdiensten, en hinder als gevolg van calamiteiten, wordt voorkomen dan wel beheerst

  • Schema’s en tekeningen te bevatten met betrekking tot de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes

  • Gerelateerd te zijn aan de uitvoeringsplanning en afgestemd op de fasering van de werkzaamheden

  • Schema’s en tekeningen te bevatten met onder andere aan- en afvoerrouters inclusief intensiteiten en kenmerken van vracht/bouwverkeer te behoeve van de uitvoering

  • Afgestemd te zijn op en te voldoen aan de gestelde richtlijnen in CROW-publicatie ‘Werk in Uitvoering Pakket 96b’

  • Tekeningen van constructieve tijdelijke voorzieningen te bevatten

  • Afgestemd te zijn met andere projecten, wegbeheerders en hulpdiensten

  • Afgestemd te zijn met het calamiteitenplan

 • Het verkeersmanagementplan dient geactualiseerd te worden bij wijzigingen in de planning en fasering van de uitvoering.

 • Uitwerken, uitvoeren en instandhouden van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen.

E. Leefbaarheid

Beschrijving van de maatregelen die de leefbaarheid op peil moeten houden

 

 • Werkbare uren en perioden

 • Geluidsoverlast en trillingshinder

 • Ophaal (huis)afval

 • Schoonhouden werkterrein en omgeving

 • Ordelijk werkterrein

 • Goede verlichting en voorkomen lichthinder

 • Stofoverlast

 • Schade

 • Bouwkundige opnamen en monitoring op deformaties, trillingen en geluid

 • Een rapport van een akoestisch onderzoek 1

 • Een rapport van een trillingenonderzoek 2

F. Bouw- en sloopveiligheid (het veiligheidsplan)

 • Toelichting van de bouwmethode. Overzicht bijbehorende documenten

 • Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden

 • Beschrijving van de bouwveiligheidszone, hijsgebied en hijszones, inclusief de maatregelen die genomen worden als er sprake is van een conflict tussen de benodigde bouwveiligheidszone en de openbare ruimte of belendingen.

 • Borging constructieve veiligheid en instabiliteit tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden.

 • Een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:

  • a.

   de toegang tot de bouw- of sloopplaats inclusief begrenzing, afscheiding en afsluiting van de bouw- of sloopplaats;

  • b.

   de ligging van het perceel waarop gebouwd of gesloopt wordt en de omliggende wegen en bouwwerken;

  • c.

   de situering van het te bouwen of te slopen bouwwerk;

  • d.

   de aan- en afvoerwegen;

  • e.

   bouwveiligheidszone;

  • f.

   de laad-, los- en hijszones;

  • g.

   de plaats van bouwketen;

  • h.

   de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;

  • i.

   de plaats van machines, werktuigen en ander hulpmaterieel en opslag van materialen;

  • j.

   de bereikbaarheid van bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen.

 • Indien een bouwput wordt gemaakt:

  • a.

   de hoofdopzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;

  • b.

   de uitgangspunten voor een bemalingsplan;

  • c.

   de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;

Een ingevulde maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

 • Onbevoegd betreden bouwterrein

 • Aanrijdgevaar door bouwverkeer

 • Bezwijken/breken/vallen van constructie of onderdelen

 • Omvallen van materieel

 • Vallende voorwerpen op openbaar terrein of belendingen

Bijlage 2  

 

Maatregelenmatrix en controlelijst uit model BVP uit 2005.

 

G. Communicatieplan

 • Opstellen van een communicatieplan waarin aandacht is voor:

  • Stakeholders- en issueanalyse

  • Communicatiedoelen (ambities voor te behalen resultaten)

  • Communicatiedoelgroepen

  • Communicatiestrategie in relatie tot de doelgroepen en omgevingsscan

  • Kernboodschap(pen)

  • Middelen en activiteiten

  • Organisatie van de communicatie

  • Doelgroepen-middelenmatrix

  • Communicatiekalender

 • Borgen afspraken rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de opsteller van het plan (aanpak communicatie ‘binnen’ en ‘buiten’ de hekken en de beheersing van de raakvlakken).

Bijlage 2  

 

Maatregelenmatrix en verwijzing naar documenten

 

Gevaar

Suggesties voor maatregelen (per activiteit)

Projectspecifieke invulling

Docu-menten

 • 1.

  Onbevoegd betreden bouwterrein inclusief spelende kinderen (diverse gevaren, o.a. vallen, bekneld raken elektrocutie, verdrinken)

Algemeen

 • Schuttingen

 • Hekken (antiklim)

 • Poortcontrole

 • Meldprocedure bezoekers

 • Bewaking buiten werktijd

 • …………………………..

   

Bij uitbreiding bestaande en in gebruik zijnde gebouwen

 • Bouwactiviteiten scheiden van gebruiksfunctie:

  - in tijd (buiten werktijd)

  - fysiek scheiden (voldoende ruimte ertussen of afschermen)

 • Machines / bouwmaterieel niet onbeheerd achterlaten

 • Vluchtroutes in stand houden

 • Afspraken maken met gebouwbeheerder

 • ……………………………

   

 • 2.

  Aanrijdgevaar door bouwverkeer

 • Overzichtelijke in- en uitritten

 • Tijdelijke veilige laad-/loszones

 • Spiegels

 • Verkeersbebording

 • Afzetting / omleiding (na overleg wegbeheerder)

 • Bevoegde verkeersregelaar

 • ……………………………

   

 • 3.

  Bezwijken /breken/ vallen van constructie of onderdelen

Sloop-, hak- en boorwerkzaamheden en onder­steuningen

 • Stabiliteit tijdens sloopfase bewaken (constructeur raadplegen)

 • Werken volgens sloopplan

 • Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)

 • Doorboren / doorsnijden voorspankabels (in vloeren) voorkomen

 • Stabiliteitsschoren aanbrengen

 • Berekening en tekening van ondersteuningsconstructie (m.n. schoorverband)

 • Grote onderdelen eerst tegen vallen borgen (bijvoorbeeld met takel, kraan)

 • Ter plaatse van de werkplek opvangbak, vangschot, opvangzeil of fijnmazige netten aanbrengen

 • Werkgebied afzetten

 • Opvangschot plaatsen

 • Doorstempelen

 • Werkafspraken / coördinatie

 • ……………………………

   

 • 4.

  Omvallen van materieel

Funderingsmachines

(afstand tot hek of schutting is bij voorkeur groter/gelijk hoogte makelaar)

 • Funderingsmethode aanpassen (bijvoorbeeld korte buispalen en oplassen)

 • Gebouwen / openbaar gebied binnen onveilige zone ontruimen

 • Onveilige zone afzetten

 • Funderingsactiviteiten scheiden van de overige activiteiten:

  - in tijd (buiten werktijd)

  - fysiek (routing aanpassen)

 • Bodemonderzoek kabels/leidingen/ explosieven

 • Grondonderzoek op draagkracht

 • Grondverbetering

 • Draglineschotten

 • Opstellingskeuring (door deskundige)

 • Veilige aanvoer en positionering palen, damwanden

 • Extra maatregelen bij schoorheien

 • Damwanden laten zitten of losspuiten

 • ……………………………

   

Toren- en mobiele kranen, hoogwerkers en verreikers

 • Grondonderzoek op draagkracht

 • Grondverbetering

 • Voorkomen breuk waterleiding, riolering

 • Kraanbaanberekening

 • Controle zetting kraanbaan (periodiek)

 • Onderheide kraanpoer (vaste opstelling)

 • Opstellingskeuring (door deskundige)

 • Voldoende opstelruimte (stempelbreedte)

 • Draglineschotten

 • Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant)

 • ……………………………

   

Steigers, hefsteigers, liften

 • Grondonderzoek op draagkracht

 • Grondverbetering

 • Rijplaten, betonplaten

 • Aanrijdbeveiliging

 • Schoring en verankering steiger (volgens opgave fabrikant)

 • Berekening / tekening (steiger)

 • Deskundig toezichthouder (steiger)

 • Opstellingskeuring (hefsteiger, lift)

 • Coördinatie eventueel graafwerk onder/naast steiger

 • Periodieke controle steiger op verankering / onderstopping / overbelasting

 • ……………………………

   

Staalconstructies, bekistingen, prefab betonbouw, houtskeletbouw

 • Montage- of werkplan

 • Deskundig toezichthouder (zie Arbobesluit)

 • Tijdelijke schoring en windverbanden

 • Stabiele opslag

 • ……………………………

   

 • 5.

  Vallende voorwerpen op openbaar terrein of belendingen

Hijswerkzaamheden

(benodigde ruimte: lengte last + 5 m)

 • Andere bouwmethode kiezen (bijvoorbeeld vijzelen of glijbekisting)

 • Zwenkbegrenzing op hijskraan

 • Hijszone ontruimen

 • Hijsgeleiding toepassen

 • Hijsinstructie aan machinist en aanpikker

 • Bekisting delen (kortere lasten)

 • Inpandige hijsschacht

 • Aantal hijsbewegingen reduceren door inzet van: - betonpomp - bevoorradingscontainer

 • Niet gebruiken bij teveel wind (opgave fabrikant)

 • ……………………………

   

Werken op hoogte vanaf vloervelden, (hang-) steigers, bouwliften, hoogwerkers/verreikers

 • Voldoende vrije ruimte creëren tot hek of schutting

 • Preventie op hoogte door (tijdelijke) borstweringen, steigerdoek, netten, e.d.

 • Vangvoorzieningen: - vangschotten - luifels / overkluizing

 • Tijdelijke gevarenzone afzetten

 • Gevelpanelen, glas e.d. apart aanvoeren (niet met behulp van hangsteiger of hoogwerker)

 • Platform bouwlift rondom voorzien van hekken

 • ……………………………

   

Opslag lichte materialen

op bijvoorbeeld vloeren en daken)

 • Pakketteren, vastzetten met sjorbanden

 • Ballasten

 • Vastsjorren

 • In kooi van gaas opslaan

 • ……………………………

   

 • 6.

  Brandgevaar

Installatie en sloopwerkzaamheden (lassen, branden, slijpen, e.d.)

 • Werkvergunning

 • Brandwacht

 • Brandbare stoffen verwijderen

 • Afschermen (branddeken, e.d.)

 • Na brandgevaarlijke werkzaamheden controle op rookvorming, smeulen of brand

 • Blusmiddelen binnen handbereik

 • ……………………………

   

 

Algemene toelichting

Bij grote bouw- en sloopprojecten is de kans op een grote belasting op de omgeving groot. Dit kan zowel gelden voor personen als voor bouwwerken. Zo kan er sprake zijn van veel bouwverkeer en worden de werkzaamheden niet altijd uitsluitend uitgevoerd op het perceel waar de bouw of sloop plaatsvindt. Dit kan leiden tot een grote belasting op de omgeving rondom het bouwterrein. Vormen van belasting zijn: geluid, trillingen, stof en puin, schade aan omliggende panden, verminderde bereikbaarheid etc. In de regeling BLVC Nieuwegein 2021 is vastgelegd dat initiatiefnemers middels een BLVC-plan inzicht geven in de vormen van overlast die ten gevolge van de bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen voorkomen. Uit het BLVC-plan moet blijken dat de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van weggebruikers en omwonenden wordt gewaarborgd in relatie tot de uitvoeringswijze en hoe dit naar weggebruikers en omwonenden wordt gecommuniceerd.

 

Door het verplicht stellen van BLVC-plan (en onderliggende plannen) wordt bereikt dat maatregelen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, (bouw) veiligheid en communicatie al vroeg in de planvorming ter sprake komen en daardoor integraal deel uitmaken van het project.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Dit artikel bevat een aantal definities om de begrippen uit deze regeling te verduidelijken. Hierin wordt onder andere verduidelijkt dat het BLVC-plan breder is qua inhoud dan een bouw-/sloopveiligheidsplan op grond van het bouwbesluit.

 

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op het gehele grondgebied van de Gemeente Nieuwegein.

 

Artikel 3

Het indienen van het BLVC-plan wordt op grond van het eerste lid gekoppeld aan de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen en/of slopen. Hoewel dit de formele procedure betreft, wil de Gemeente Nieuwegein er naar streven om met de initiatiefnemer al in de voorfase met elkaar in overleg te gaan over de verwachte bouw- en/of sloopwerkzaamheden en wat dit voor gevolgen kan hebben voor de omgeving waarmee in de voorfase al met de initiatiefnemer een inschatting kan worden gemaakt voor wat betreft de inhoud van het BLVC-plan.

 

Op grond van het tweede lid kan de initiatiefnemer aantonen dat er geen sprake zal zijn van overlast. Heeft de initiatiefnemer dat aangetoond, dan kan worden afgezien van de plicht om een BLVC-plan te maken voor een bouw- of sloopproject. Ook in geval van calamiteiten waarbij snel gehandeld dient te worden om schade of acuut gevaar te voorkomen dan wel te beperken, kan worden afgezien van het vereiste van een BLVC-plan. Het gaat dan om situaties die acuut zijn ontstaan, vooraf onvoorzienbaar zijn en met urgentie moet worden verholpen. Hoewel in geval van calamiteiten kan worden afgezien van het vereiste van een BLVC-plan, dient wel contact te worden gezocht met de Gemeente Nieuwegein en een terugkoppeling te worden gegeven zodra de calamiteit verholpen is. Daarnaast is het uitgangspunt dat voor zover mogelijk ook bij het ontstaan van de calamiteit contact wordt gezocht met de Afdeling Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid van de Gemeente Nieuwegein. Het is aan het afdelingshoofd van deze afdeling om te bepalen of er sprake is van een calamiteit.

 

Het derde lid is er voor bedoeld dat de bouwwerkzaamheden niet eerder kunnen starten dan dat middels de goedkeuring van het college gegarandeerd kan worden dat de bouw- en/of sloopwerkzaamheden binnen een acceptabele belasting op de nabije omgeving uitgevoerd kunnen worden.

 

Artikel 4

Afwijken van het BLVC-plan wordt in beginsel verboden. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij andersoortige maatregelen dan de maatregelen die in het BLVC-plan zijn opgenomen een gelijkwaardig beschermingsniveau kunnen creëren voor de nabije omgeving. In de gevallen waarbij een gelijkwaardig beschermingsniveau kan worden gegarandeerd, kan het college een ontheffing verlenen aan de initiatiefnemer om te mogen afwijken van de maatregelen zoals die beschreven zijn in het BLVC-plan. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij technische ontwikkelingen. In alle gevallen, BLVC-plannen en afwijkingen daarop, dient voldaan te worden aan de norm van artikel 4:5c APV.

 

Artikel 5

Dit artikel geeft het college de mogelijkheid om in gevallen van het uitvoeren van bouw- en/of sloopwerkzaamheden in strijd met het goedgekeurde BLVC-plan en artikel 4:5c APV de werkzaamheden stil te leggen als deze strijdige handelingen leiden tot vormen van overlast die door de in het BLVC-plan opgenomen maatregelen zouden moeten worden voorkomen dan wel gemitigeerd zouden moeten worden. Indien een afwijking van het BLVC-plan wordt goedgekeurd ten tijde van een opgeschort bouw- en/of sloopproject, kunnen de werkzaamheden hervat worden. Het handhaven bij deze overtredingen ligt in het verlengde van artikel 4:5c APV.

 

Artikel 6

De regeling BLVC 2021 gaat gelden voor gebieden waar al voorafgaand aan de werking van de regeling verscheidene bouw- en sloopprojecten plaatsvinden en hebben gevonden. Voor de situatie waarbij met de initiatiefnemer bij anterieure overeenkomst is afgesproken dat een BLVC-plan gemaakt zou worden wordt deze regeling vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op de rest van de uitvoering van de werkzaamheden volgens het vastgestelde BLVC-plan. De handhaving op basis van deze regeling is daarmee ook van toepassing op deze BLVC-plannen.

Voor bouw- en sloopprojecten waar voorafgaand aan deze regeling geen BLVC-plan is gemaakt, noch is afgesproken om een BLVC-plan op te stellen gelden de regels van deze regeling niet. Dit ontslaat de initiatiefnemer echter niet van zijn verantwoordelijkheid om de overlast als gevolg van de bouw- en/of sloopwerkzaamheden te beperken tot een acceptabel niveau voor de omgeving nabij het bouwterrein.

 

Artikel 7

Spreekt voor zich

 

Artikel 8

Spreekt voor zich


1

indien aannemelijk is dat de dagwaarde vanwege het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden meer bedraagt of de maximale blootstellingsduur in dagen langer duurt dan de waarden, bedoeld in artikel 8.3, tweede en derde lid, of indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid van het Bouwbesluit;

2

indien aannemelijk is dat het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte bedoeld in artikel 8.4, eerste lid van het Bouwbesluit.