Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Regeling mantelzorgcompliment 2021 gemeente Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mantelzorgcompliment 2021 gemeente Kerkrade
CiteertitelRegeling mantelzorgcompliment 2021 gemeente Kerkrade
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-202101-12-2021nieuwe regeling

14-09-2021

gmb-2021-321849

21n00441

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mantelzorgcompliment 2021 gemeente Kerkrade

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Mantelzorger: Persoon die mantelzorg verleent.

Mantelzorg: Langdurige zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het betreft structurele zorg voor langer dan drie maanden en minimaal acht uur per week.

Zorgvrager / hulpvrager: Iemand die zorg of hulp nodig heeft.

Artikel 2 Reikwijdte regels

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan mantelzorgers van zorgbehoevenden c.q. hulpvragers die ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Kerkrade. De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Kerkrade.

Artikel 3 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om over het jaar 2021 via een eenmalige bijdrage een blijk van waardering uit te spreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgbehoevenden c.q. hulpvragers woonachtig in de gemeente Kerkrade.

Artikel 4 Criteria

Het Kerkraads mantelzorgcompliment wordt slechts verleend indien is voldaan aan de volgende criteria:

• De hulpvrager staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;

• Een hulpvrager kan één mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment;

• De mantelzorger is 18 jaar of ouder op de datum van aanvraag;

• Een hulpvrager kan niet gelijktijdig mantelzorger zijn voor een andere hulpvrager;

• Een mantelzorger kan niet gelijktijdig hulpvrager zijn;

• Per adres wordt maximaal één mantelzorgcompliment verleend;

• De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan de naaste (degene die mantelzorg ontvangt);

• De mantelzorger staat op de datum van aanvraag als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg;

• Een mantelzorger kan één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere hulpvragers, woonachtig in Kerkrade, ondersteunt.

Artikel 5 Aanvraagperiode

  • 1.

    De aanvraag voor het mantelzorgcompliment kan worden ingediend gedurende de periode van 01 oktober 2021 tot 01 december 2021;

  • 2.

    Aanvragen die buiten de in het eerste lid genoemde periode in 2021 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Het Kerkraads mantelzorgcompliment kan geweigerd worden indien de mantelzorger waarop de aanvraag betrekking heeft reeds over het jaar 2021 een bijdrage op grond van deze regeling heeft ontvangen, dan wel indien er op een eerder tijdstip ten aanzien van de betreffende mantelzorger reeds een aanvraag is ingediend die naar verwachting zal leiden tot een toekenning van een bijdrage op grond van deze regeling.

Artikel 7 Hoogte Kerkraads mantelzorgcompliment

De hoogte van het Kerkraads mantelzorgcompliment is vastgesteld op € 200,- per mantelzorger.

Artikel 8 Uitvoering

Het college maakt ten behoeve van de uitvoering gebruik van een vastgesteld formulier.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen in deze regeling ten gunste van de mantelzorger buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling mantelzorgcompliment 2021 gemeente Kerkrade

Artikel 11 Inwerkingtreding regeling

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld door het College van de gemeente Kerkrade op 14 september 2021,

Het college, De Secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen R. Stijns