Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) artikel 2:32 Apv in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de 3 oktoberviering 2021, van 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) artikel 2:32 Apv in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de 3 oktoberviering 2021, van 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop en gebruik distikstofoxide (lachgas) inrichtingen 2, 3 en 4 oktober 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645899

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2021nieuwe regeling

07-09-2021

gmb-2021-318295

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) artikel 2:32 Apv in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de 3 oktoberviering 2021, van 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur

De burgemeester van de gemeente Leiden;

gelet op artikel 2:32 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiden, besluit tijdens de 3 oktoberviering het gebied zoals weergegeven in bijlage 1 aan te wijzen als een gebied waarbij het in inrichtingen verboden is om lachgas te verkopen.

Artikel 1.  

Het gebied binnen de singels alsmede het stationsgebied wordt aangewezen als gebied waar het verboden is om in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de periode 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur, tijdens de 3 oktoberviering, lachgas te verkopen. De grenzen van het aangewezen gebied zijn weergegeven in bijlage 1;

Artikel 2. Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop en gebruik distikstofoxide (lachgas) inrichtingen 2, 3 en 4 oktober 2021’.

Aldus vastgesteld te Leiden op 7 september 2021.

drs. H.J.J. Lenferink

burgemeester van Leiden

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld in dit bezwaarschrift uw naam en adres, de datum van indiening, een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

 

Ook kunnen belanghebbenden, als er een spoedeisend belang is, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302,

2500 EH Den Haag. Aan de indiening van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.

 

 

Bijlage 1: Kaart behorende bij het Aanwijzingsbesluit gebied verbod distikstofoxide (lachgas) inrichtingen d.d. 7 september 2021.