Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Herplaatsing: Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Veen en Duin

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHerplaatsing: Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Veen en Duin
CiteertitelAanwijzingsbesluit ondergrondse containers Veen en Duin
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR658697/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2021Nieuwe regeling

13-07-2021

gmb-2021-313264

Tekst van de regeling

Intitulé

Herplaatsing: Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Veen en Duin

Herplaatsing Gemeenteblad 2021, 232853, i.v.m. niet opgenomen op de lokale wet- en regelgeving.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit volgens artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffenverordening Bloemendaal 2014:

 • I.

  Ondergrondse containers aan te wijzen als inzamelvoorziening voor oud papier/karton, huishoudelijk restafval en Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) ten behoeve van de wijk Veen en Duin

 • II.

  De volgende containerlocatie aan te wijzen als definitieve locatie voor de ondergrondse PBD container

  • a.

   Veen en Duin ter hoogte van nr. 5-13 voor PBD en restafval

  • b.

   Veen en Duin naast nr. 105 voor PBD en restafval

  • c.

   Pieter Keijlaan ter hoogte van de speeltuin voor PBD, restafval en oud papier/karton

Uitleg

Volgens artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffenverordening wijst het college van burgemeester en wethouders aan via welke inzamelvoorziening of door de gemeente verstrekt inzamelmiddel de inzameling van een bepaalde soort huishoudelijke afvalstoffen voor de gebruiker van een perceel gebeurt. Volgens artikel 4 lid 2 van de Afvalstoffenverordening wijst het college van burgemeester en wethouders de locaties voor ondergrondse huisvuilcontainers aan.

Achtergrond

In 2019 heeft het college het definitief inrichtingsplan Veen en Duin vastgesteld. Onderdeel van dit plan is het ondergronds inzamelen van huishoudelijk restafval, PBD en oud papier/karton.

Communicatie

De betreffende bewoners zijn voorafgaand aan het vaststellen van het inrichtingsplan op de hoogte gehouden via schriftelijke uitnodigingen, nieuwsbrieven, de website van de gemeente en bewoners- avonden.

U kunt bezwaar maken tegen ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u uw bezwaar schrijft;

 • Een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (stuur ook een kopie mee van het besluit);

 • De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • Uw handtekening.

U stuurt de brief met uw bezwaar op tijd naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 201, 2050 AE Overveen.

Ons besluit blijft geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist

In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in Haarlem nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening (griffierecht). De precieze voorwaarden en kosten hiervoor leest u op https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

 • Per post: Rechtbank Noord-Holland Sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

 • Digitaal: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

  U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

Op de hoogte blijven?

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.