Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Beleidsregels Gemeentepolis gemeente Doesburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Gemeentepolis gemeente Doesburg
CiteertitelBeleidsregels gemeentepolis gemeente Doesburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2021Art. 4

21-09-2021

gmb-2021-374664

14-09-202109-02-202126-10-2021Nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-312993

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Gemeentepolis gemeente Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

BESLUIT;

 

Vast te stellen: de beleidsregel ‘Gemeentepolis gemeente Doesburg’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg

  • c.

   Gemeente: gemeente Doesburg

  • d.

   Beleidsregel: beleidsregel Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg

  • e.

   Gemeentepolis: de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen die wordt aangeboden door gemeente Doesburg

  • f.

   Vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Om voor de gemeentepolis in aanmerking te komen dient de aanvrager tot de doelgroep van deze regeling te behoren. Tot de doelgroep van deze regeling behoren personen:

  • a.

   van 18 jaar en ouder die rechtmatig in Nederland verblijven en

  • b.

   die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van onze gemeente en

  • c.

   die voldoen aan de voorwaarden genoemd onder artikel 5 van deze beleidsregel.

 • 2.

  Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor de gemeentepolis.

Artikel 3. Indienen aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend:

 • 2.

  Een aanvraag voor een de gemeentepolis kan tot en met 31 december worden ingediend.

Artikel 4. Middelen

 • 1.

  Een persoon komt in 2021 in aanmerking voor de gemeentepolis, pakket 1 en 2 wanneer het (gezamenlijk) inkomen niet meer dan 110% van het sociaal minimum bedraagt.

 • 2.

  Een persoon komt in 2021 in aanmerking voor de gemeentepolis, pakket 3 wanneer het (gezamenlijk) inkomen niet meer dan 130% van het sociaal minimum bedraagt.

 • 3.

  Een persoon komt vanaf 2022 in aanmerking voor de gemeentepolis, pakket 1, 2 en 3 wanneer het (gezamenlijk) inkomen niet meer dan 120% van het sociaal minimum bedraagt.

 • 4.

  Met gezamenlijk inkomen wordt bedoeld het inkomen van de aanvrager en eventuele partner waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd zoals beschreven in artikel 3 van de Participatiewet.

 • 5.

  Bij wisselende inkomsten wordt uitgegaan van het gemiddelde inkomen gedurende een periode van drie maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

 • 6.

  Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de gemeentepolis wordt er geen rekening gehouden met vermogen in het jaar 2021.

 • 7.

  Vanaf het jaar 2022 wordt bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de gemeentepolis het vermogen in overeenstemming met artikel 34 van de Participatiewet buiten beschouwing gelaten. Wanneer iemand vermogen heeft boven de vermogensgrens zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet bestaat er vanaf 2022 geen recht op deelname aan de gemeentepolis.

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1.

  In bijzondere situaties kan het college afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels indien toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 6. Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels gemeentepolis gemeente Doesburg’.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking, maar niet eerder dan met ingang van 1 januari 2021.

   

Aldus vastgesteld door het college d.d. 9 februari 2021.

De secretaris,

P.Werkman

De burgemeester,

drs. L.W.C.M.van der Meijs

Toelichting op beleidsregels

Algemeen

Om kwetsbare inwoners met een minimaal inkomen blijvend toegang te bieden tot goede en betaalbare zorg is er voor de inwoners van gemeente Doesburg de collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ) bij Menzis. Er zijn drie zorgverzekeringspakketten samengesteld tegen een aantrekkelijke prijs. De gemeente draagt bij aan de maandelijkse premie. In de pakketten zijn extra dekkingen opgenomen voor de meest voorkomende meerkosten. De CAZ geldt als voorliggende voorziening voor de individuele bijzondere bijstand.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2. Doelgroep

In dit artikel wordt aangegeven wie tot de doelgroep behoort. In het eerste lid wordt aangegeven dat men enkel tot de doelgroep behoort vanaf de leeftijd van 18 jaar en wanneer rechtmatig in Nederland wordt verbleven. Daarbij geldt dat iemand ingeschreven moet staan in de Basisregistratie Personen van gemeente Doesburg. Naast deze voorwaarden moet tevens worden voldaan aan de meer specifieke voorwaarden welke genoemd zijn in artikel 5 van deze beleidsregel. Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 5.

 

In het tweede lid wordt aangegeven dat gehuwden of samenwonenden apart van elkaar in aanmerking kunnen komen voor de gemeentepolis. Ieder individu is immers verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Artikel 3. Indienen aanvraag

Dit artikel geeft uitleg over het indienen van de aanvraag. In het eerste lid wordt aangegeven op welke manier een aanvraag ingediend kan worden.

 

In het tweede lid wordt aangegeven dat een aanvraag ingediend kan worden tot en met 31 december van het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 4. Middelen

In dit artikel wordt benoemd welke middelen al dan niet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of een persoon in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming. In het eerste lid staat opgenomen dat een persoon deel mag nemen aan de gemeentepolis wanneer het (gezamenlijk) inkomen in 2021 niet meer dan 110% van het wettelijk minimum loon bedraagt. Deze voorwaarde geldt voor pakket 1 en 2 van de gemeentepolis. Voor pakket 3 geldt een percentage van 130% van het wettelijk minimum loon. Vanaf 2022 geldt voor alle pakketten dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van het wettelijk minimumloon.

 

Lid 4 beschrijft dat met gezamenlijk inkomen, het inkomen van de aanvrager en eventuele partner waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd zoals beschreven in artikel 3 van de Participatiewet, wordt bedoeld.

 

Het vijfde lid bepaalt dat wanneer er sprake is van wisselende inkomsten, er uit wordt gegaan van het gemiddelde (gezamenlijke) inkomen gedurende een periode voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

 

Lid 6 en lid 7 geven de voorwaarden met betrekking tot vermogen aan. Lid 6 beschrijft dat er in het jaar 2021 geen rekening wordt gehouden met eventueel vermogen. Vanaf 2022 wordt er bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor de gemeentepolis rekening gehouden met vermogen van een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

Artikel 5. Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze beleidsregels leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, kan in individuele gevallen worden besloten deelname aan de gemeentepolis alsnog te honoreren. Dit is geregeld in lid 1. Lid 2 van dit artikel geeft aan dat in alle gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien het college beslist.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

In dit artikel wordt geregeld dat de beleidsregels met ingang van 1 januari 2021 kunnen worden toegepast. Tot 1 januari 2021 worden aanvragen beoordeeld zoals in het verleden is bepaald. Hiervoor is nooit een officiële beleidsregel vastgesteld, waardoor er ook geen eerdere beleidsregels moeten komen te vervallen. Een voorwaarde voor de inwerkingtreding is wel dat de beleidsregel is gepubliceerd in de Regiobode.

 

Het tweede lid geeft aan dat de beleidsregels kunnen worden aangehaald als de beleidsregels ‘Beleidsregels gemeentepolis gemeente Doesburg’.