Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en inning en inlichtingenverplichtingen;

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings-/invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en inning en inlichtingenverplichtingen;
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings-/invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en inning en inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, eerste lid, van de Invorderingswet 1990
 5. artikel 246a van de Gemeentewet
 6. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 7. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2019geconsolideerde regelgeving

19-02-2019

Gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en inning en inlichtingenverplichtingen;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg van de gemeente Elburg;

 

gelet op de 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 2, lid 3, onderdeel b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen juncto artikel 231, lid 2, onderdeel b van de Gemeentewet; artikel 2, lid 1, onderdeel i van de Invorderingswet 1990 juncto artikel 231, lid 2, onderdeel c van de Gemeentewet; artikel 231, lid 2, onderdeel d van de Gemeentewet; artikel 231, lid 2, onderdeel e van de Gemeentewet; artikel 246a van de Gemeentewet; artikel 56 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen; artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit: heffings-/invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en inning en inlichtingenverplichtingen;

 

Artikel 1 Aanwijzing functionarissen

Aan te wijzen als:

1. de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de "heffingsambtenaar"), de volgende gemeenteambtenaar:

 • a.

  de domeinmanager bedrijfsvoering

 • b.

  als eerste vervanger wordt aangewezen de domeinmanager ruimte.

2. de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (de "invorderingsambtenaar"), de volgende gemeenteambtenaar:

 • a.

  de domeinmanager bedrijfsvoering

 • b.

  als eerste vervanger wordt aangewezen de domeinmanager ruimte.

3. de gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel d van de Gemeentewet, de volgende ambtenaren:

 • a.

  Adviseur lokale belastingen en basisregistraties

 • b.

  Medewerker WOZ/heffen

 • c.

  Medewerker betalingsverkeer

 • d.

  Medewerker publiekszaken

Te bepalen dat jegens de hiervoor bedoelde gemeenteambtenaren onder a, b en c mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de wet waardering onroerende zaken, de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaart in de Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet.

Te bepalen dat jegens de hiervoor bedoelde gemeenteambtenaren onder d mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, en 50 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaart in de Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet.

4. de belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet, juncto artikel 1:2 van de CAR-UWO de volgende (onbezoldigde) ambtenaren:

De deurwaarders in dienst van Flanderijn Invordering BV, belast op grond van een overeenkomst van opdracht tot dwanginvordering van belastingschulden, met dien verstande dat de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar (de "invorderingsambtenaar") aanwijzingen of instructies kan geven met betrekking tot de uitvoering van de (dwang)invordering;

5. de gemeenteambtenaren belast met de invordering van gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel d van de Gemeentewet, juncto artikel 1:2 van de CAR-UWO, de volgende (onbezoldigde) ambtenaren:

De medewerkers in dienst van Flanderijn Invordering BV, belast op grond van een overeenkomst van opdracht tot administratieve handelingen om te komen tot dwanginvordering van belastingschulden, met dien verstande dat de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar (de "invorderingsambtenaar") aanwijzingen of instructies kan geven met betrekking tot de uitvoering van de (dwang)invordering.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vervangt voorgaande versies.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 19 februari 2019.

de burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

de (loco)-secretaris, A.I. Dijkstra