Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel kwijtschelding gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kwijtschelding gemeente Elburg
CiteertitelBeleidsregel kwijtschelding gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2015geconsolideerde regelgeving

11-05-2015

Gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kwijtschelding gemeente Elburg

De gemeenteraad van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015;

 

overwegende dat, het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent

 

de uitleg van de volgende wettelijke voorschriften:

artikel 255 van de Gemeentewet,

artikel 26 van de Invorderingswet 1990,

de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990,

de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting.

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel kwijtschelding gemeente Elburg

 

 

 

Artikel 1. Kwijtschelding

De gemeente verleent op verzoek kwijtschelding, indien bij belastingverordening vastgesteld. Na toekenning bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van automatische kwijtschelding indien de jaarlijkse toetsing door het inlichtingenbureau leidt tot een positief advies.

 

Artikel 2. Kosten van bestaan

1. Indien de belastingschuldige in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel la van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel la bedoelde netto AOW-bedragen.

 

Artikel 3. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat artikel 2, lid 2 terugwerkt tot 1 januari 2015.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als "Beleidsregel kwijtschelding gemeente Elburg".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Elburg in de vergadering van 11 mei 2015.

de voorzitter, plv, G.W. Hoeve

de griffier, M.C. Luiting