Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordelijk Belastingkantoor

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordelijk Belastingkantoor
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
CiteertitelBesluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

12-07-2021

bgr-2021-785

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Het Bestuur besluit

 

overwegende dat:

 • gebleken is dat een groot aantal inwoners door de hardheid van het stelsel van de kinderopvangtoeslag onevenredig is benadeeld, waardoor zij in ernstige problemen zijn gebracht en velen nog verkeren;

 • het Noordelijk Belastingkantoor zich inzet om een bijdrage te leveren en recht te doen aan de gedupeerde ouders om te komen tot herstel van vertrouwen in de overheid;

 • deze gedupeerde ouders een schuldenvrije toekomst verdienen;

 • het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden een essentieel onderdeel is van het herstellen van het collectief onrecht dat deze gedupeerde ouders door de overheid is aangedaan;

 • de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen de grondslag biedt om de vorderingen van het Noordelijk Belastingkantoor op gedupeerde ouders en toeslagpartner kwijt te schelden;

 • de beoogde inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 1 januari 2022 is;

 • het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor het wenselijk acht om, vooruitlopend op de inwerkingtreding per 1 januari 2022, te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

Artikel 1 Verlenen kwijtschelding

 • 1.

  Het bestuur besluit de vorderingen van het Noordelijk Belastingkantoor van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

 • 2.

  Het bestuur verleent de kwijtschelding ambtshalve als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3. van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 3.

  Het bestuur keurt goed dat de ambtenaar belast met de invordering van belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

 • 4.

  De ambtenaar belast met de invordering van belastingen verleent kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

Inleiding

Op 18 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat alle publieke schulden, van ouders die in de toeslagaffaire gedupeerd zijn, worden kwijtgescholden. Gemeenten en waterschappen hebben besloten hieraan hun medewerking te verlenen. Concreet betekent dit dat de gemeenten en waterschappen, de openstaande schulden die gedupeerde ouders bij hen hebben kwijtschelden. Een voorwaarde die is gesteld is dat het Rijk de kosten (uitvoeringskosten en gederfde belastingopbrengsten) moet vergoeden. Het Rijk heeft toegezegd de kosten, op basis van nacalculatie, te vergoeden en heeft hiervoor bedragen gereserveerd. Wie een gedupeerde ouder is, wordt door de Belastingdienst bepaald.

 

Voor de kwijtschelding van belastingen in het kader van de toeslagaffaire is een andere wettelijke grondslag nodig dan de grondslag die we vanuit de reguliere kwijtschelding kennen. De afgelopen maanden is door de betrokken ministeries hard gewerkt aan de realisatie van een nieuwe grondslag. In verband hiermee wordt een nieuw artikel (artikel 26a) aan de Invorderingswet 1990 toegevoegd. Tegelijkertijd worden ook de Waterschapswet en de Gemeentewet gewijzigd. De grondslag wordt opgenomen in de Verzamelwet hersteloperatie. Het streven is om het wetsvoorstel als onderdeel van het Belastingplan 2022 in september 2021 bij de Tweede Kamer in te dienen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022.

 

Het kwijtschelden van schulden is voor gedupeerde ouders een belangrijke stap naar herstel; het biedt zekerheid, rust en zicht op een schuldenvrije nieuwe start. Het is daarom wenselijk dat de kwijtschelding zo spoedig mogelijk wordt verleend.

 

Het is in dit licht niet de bedoeling om ouders die door de Belastingdienst als gedupeerd zijn aangemerkt, tot na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel op de kwijtschelding te laten wachten. Om die reden is het wenselijk dat er op de wetgeving kan worden geanticipeerd, zowel door de Belastingdienst als door waterschappen en gemeenten. Het wetsvoorstel voorziet in het met terugwerkende kracht codificeren van beleid en biedt om die reden voldoende handvatten en zekerheid om hierop te anticiperen.

 

Om te anticiperen op de wetgeving is een strekkend besluit nodig. Omdat het Noordelijk Belastingkantoor als Gemeenschappelijke Regeling de heffing en de invordering van belastingen voor de deelnemende gemeente en waterschappen verzorgt is een besluit van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor nodig. Met dit besluit wordt dus goedkeuring verleend aan de invorderings-ambtenaar van de gemeenschappelijke regeling om te anticiperen op de toekomstige wetgeving.

 

In dit besluit bepaalt het bestuur dat de openstaande belastingschulden (en daarmee samenhangende beschikkingen) van gedupeerde ouders en hun toeslagpartner, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet, worden kwijtgescholden. In het besluit verleent het bestuur goedkeuring aan de ambtenaar belast met de invordering om de kwijtschelding te verlenen. Het bestuur verleent de ambtenaar belast met de invordering ook goedkeuring om de kwijtschelding bij voor bezwaar vatbare beschikking te verlenen.

 

Beoogd effect/argumenten

Het te nemen besluit draagt bij aan een zorgvuldige en snelle afhandeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

 

Financiële consequenties

Het Rijk heeft de toezegging gedaan dat de uitvoeringskosten en de gederfde belastinginkomsten te vergoeden op basis van nacalculatie. De gemaakte uitvoeringskosten door het Noordelijk Belastingkantoor worden vanaf 1 april 2021 vastgelegd om later als basis te dienen voor de nacalculatie.

 

Uitvoering / communicatie

De Belastingdienst begint vanaf 1 juli 2021 met de gegevensuitwisseling in het kader van de kwijtschelding. Het is belangrijk dat het bestuur het besluit om op de Verzamelwet te anticiperen heeft genomen voordat de ambtenaar belast met de invordering de kwijtschelding in de praktijk verleent. Het DB-besluit moet zo snel mogelijk worden genomen. De VNG en de Unie van Waterschappen stellen aan de ambtenaren belast met de invordering een voorbeeldbrief kwijtschelding ter beschikking (brief waarmee de gedupeerde ouder over de kwijtschelding wordt geïnformeerd).