Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Reglement Directieteam 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement Directieteam 2019
CiteertitelDirectiereglement 2019
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-202125-06-2019Nieuwe regeling

25-06-2019

bgr-2021-784

Besluit Directieteam VRGZ d.d. 25 juni 2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Directieteam 2019

De directie van VRGZ;

- overwegende dat de directie op grond van artikel 1 lid 3 van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit VRGZ 2019 verplicht is om een reglement vast te stellen voor vergaderingen van de directie;

- overwegende dat in dit reglement in elk geval afspraken vastgelegd dienen te worden over aangelegenheden die in vergaderingen van de directie aan de orde moeten worden gesteld.

 

BESLUIT Vast te stellen het navolgende: DIRECTIEREGLEMENT

 

Artikel 1 Overleg

 • 1.

  De directie heeft periodiek overleg.

 • 2.

  Voor de samenstelling en taken van de directie en de werkwijze tijdens het directieoverleg geldt het bepaalde in het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit VRGZ 2019. Dit reglement vormt een aanvulling op het daarin bepaalde.

 • 3.

  De directeur Publieke Gezondheid neemt, in de hoedanigheid van directeur van de GHOR, deel aan vergaderingen van de directie.

 • 4.

  De directie kan andere functionarissen uitnodigen om als adviseurs aan het periodiek overleg deel te nemen.

 

Artikel 2 Doelstelling

In het overleg van de directie worden aan de orde gesteld:

 • a.

  aangelegenheden die van belang zijn voor de bevordering van de eenheid in de vervulling van de

 • aan het ambtelijke apparaat opgedragen taken en de bevordering van een goed functioneren van

 • dat ambtelijk apparaat;

 • b.

  onderwerpen die voor het dagelijks bestuur van belang zijn;

 • c.

  onderwerpen waarover door het dagelijks bestuur het advies van de directie wordt gevraagd;

 • d.

  overige onderwerpen op verzoek van de leden van de directie of de directeur Publieke Gezondheid.

 

Artikel 3 Onderwerpen

 • 1.

  Tot de in artikel 2, sub a, bedoelde aangelegenheden, die in vergaderingen van de directie aan de orde moeten worden gesteld, behoren in ieder geval voorstellen met betrekking tot:

 • a.

  bevordering van de samenwerking tussen de sectoren;

 • b.

  coördinatie tussen de werkzaamheden van de sectoren;

 • c.

  de taakverdeling tussen de sectoren en tussen hetgeen centraal en decentraal gebeuren moet;

 • d.

  de ontwikkeling en gecoördineerde toepassing van het middelenbeleid;

 • e.

  de ontwikkeling van (nieuwe) instrumenten voor "planning en control";

 • f.

  geïntegreerde voorbereiding van het beleid;

 • g.

  de ontwikkeling van een visie op de organisatie en het functioneren van het management daarin;

 • h.

  de kwaliteit van de dienstverlening door de VRGZ;

 • i.

  de adviezen en voorstellen aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur;

 • j.

  het bewaken van de voortgang van belangrijke sectoroverstijgende projecten;

 • k.

  de voorbereiding van de (meerjaren-)begroting en rekening;

 • l.

  het instellen van organisatorische eenheden, al dan niet met een tijdelijk karakter;

 • m.

  het vaststellen van de hoofdstructuur binnen de sectoren en van de door de afdelingen van die sector te verrichten hoofdtaken;

 • n.

  het vaststellen van taakopdrachten, betrekking hebbende op de ontwikkeling en het beheer van de organisatie of een onderdeel daarvan in een bepaalde periode;

 • o.

  het werkplan voor de ambtelijke organisatie;

 • p.

  het budget voor de ambtelijke organisatie;

 • q.

  de richtlijnen waarbinnen het middelenbeleid van de VRGZ zal worden uitgevoerd, waaronder in elk geval wordt verstaan het financieel beleid, personeelsbeleid, organisatiebeleid, informatiebeleid, automatiseringsbeleid, inkoopbeleid, huisvestingsbeleid en kwaliteitsbeleid;

 • r.

  de in aanvulling op of ter uitwerking van de financiële verordening vast te stellen procedures c.q. richtlijnen voor financieel beleid en beheer;

 • s.

  de vast te stellen regels met betrekking tot de werkwijze van de directie;

 • t.

  de te treffen maatregelen en voorzieningen ten behoeve van een doelmatige uitvoering van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen taken;

 • u.

  ambtelijke ondersteuning die aan vertegenwoordigers van het bestuur in externe verbanden, waarin de VRGZ participeert, wordt gegeven.

 

Artikel 4 Werkwijze en besluitvorming

 • 1.

  De directie stelt in gezamenlijk overleg de agenda voor de vergaderingen vast.

 • 2.

  De leden van de directie zijn ten opzichte van elkaar over en weer gehouden tot actieve informatie en tot overleg daarover.

 • 3.

  Van de vergaderingen van de directie wordt een verslag/afsprakenlijst gemaakt.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking op 25 juni 2019

Dit reglement kan worden aangehaald als "Directiereglement 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Directieteam van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

d.d. 25 juni 2019.

Directeur Brandweer en Ambulancezorg,

D.M. van Zanten

drs. J.A.P. van Kastel

Directeur Crisisbeheersing