Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleverordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
CiteertitelControleverordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-202101-01-2015Vervangende regeling

05-11-2015

bgr-2021-781

Algemeen bestuur op 5 november 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;

 

besluit:

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten,

 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur

 

vast te stellen:

De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • accountant: een door het Algemeen Bestuur benoemde

- registeraccountant, of

- organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant van

- het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

- het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

- de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet in acht worden genomen.

 • rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten.

 • deelverantwoording: een in opdracht van de het Algemeen Bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

 

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

2.1 De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het Algemeen Bestuur te benoemen accountant.

2.2 Het Dagelijks Bestuur bereidt indien van toepassing, in overleg met het Algemeen Bestuur, de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

2.3 Het Algemeen Bestuur stelt na verstrekking van de opdracht tot accountantscontrole, in overleg met de accountant, jaarlijks vast:

 • a.

  de toe te passen goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringtoleranties bij de controle van de jaarrekening;

 • b.

  de apart te controleren deelverantwoordingen en eventueel daarbij toe te passen omvangbases en goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringtoleranties;

 • c.

  specifieke aandachtpunten waar de accountant bij de controle aandacht aan dient te besteden.

 

Artikel 3 Informatieverstrekking door het Dagelijks Bestuur

3.1 Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze voor 1 maart aan de accountant voor controle.

3.2 Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten van het Algemeen en Dagelijks Bestuur, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

3.3 Bij de jaarrekening bevestigt het Dagelijks Bestuur schriftelijk aan de accountant dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

3.4 Het Dagelijks Bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk voor 1 april voor aan de gemeenteraden voor zienswijzen.

3.5 Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur en de accountant gemeld.

 

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

4.1 De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

4.2 De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

4.3 Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt minimaal eenmaal per jaar (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de portefeuillehouder financiën, de algemeen directeur en het hoofd financiën en control.

 

Artikel 5 Toegang tot informatie

5.1 De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, voor zover dit niet in strijd is met geldende privacybeschermende regelingen.

5.2 De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

5.3 Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat alle organisatie-eenheden van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

 

Artikel 6 Overige controles en opdrachten

6.1 Het Dagelijks Bestuur kan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

6.2 Het Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het Dagelijks Bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is.

6.3 Het Dagelijks Bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant is het Dagelijks Bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het Algemeen Bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is.

 

Artikel 7 Rapportering

7.1 Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks Bestuur.

7.2 In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn aan de algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het hoofd Financiën en Control. Onderwerpen uit dit verslag die van bestuurlijk belang zijn worden overgenomen in het verslag van bevindingen.

7.3 De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het Algemeen Bestuur door de accountant aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op deze stukken te reageren.

7.4 De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling in het Algemeen Bestuur de jaarstukken en het verslag van bevindingen met de auditcommissie als vertegenwoordiger van het Algemeen Bestuur en de portefeuillehouder financiën.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

8.1. Deze verordening treedt in werking per 2015, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2015 en volgende jaren.

8.2. Deze verordening treedt in de plaats van de “Controleverordening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid”

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2015,

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

De secretaris,

mr. A.A.J. Verhoeven