Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Re-integratieverordening Participatiewet Orionis Walcheren (gewijzigd per mei 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRe-integratieverordening Participatiewet Orionis Walcheren (gewijzigd per mei 2017)
CiteertitelRe-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren mei 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRe-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren mei 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Participatiewet
 2. artikel 8 van de Participatiewet
 3. artikel 8a van de Participatiewet
 4. artikel 10 van de Participatiewet
 5. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 6, 8, 8a en 10 van de Participatiewet, Artikel 35 IOAW en Artikel 35 IOAZ

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2017Geconsolideerde regeling

18-05-2017

Website Orionis Walcheren

AB nota 17 033 vergadering 17 mei 2018 Besluitnummer a170518-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Re-integratieverordening Participatiewet Orionis Walcheren (gewijzigd per mei 2017)

 

Besluit van Orionis Walcheren tot wijziging van de verordening Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren mei 2017.

 

Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren;

 

gelet op:

 

- de artikelen 6, 8, 8a en 10 van de Participatiewet en

- artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers en

- artikel 35, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

- het advies van de Sociale Cliënten Raad Walcheren

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een verordening vast te stellen omtrent:

het ondersteunen bij de arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op de arbeidsinschakeling;

 

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren mei 2017.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1. Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren

 • b.

  het Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren

 • c.

  de wet: Participatiewet

 • d.

  doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de wet

 • e.

  Anw-ers: personen met een Uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die als werkloos werkzoekende ingeschreven zijn bij het UWV;

 • f.

  Nuggers: niet uitkeringsgerechtigden zoals genoemd in artikel 6 eerste lid onderdeel a van de wet;

 • g.

  doelgroep loonkostensubsidie (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, Participatiewet): personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon‚ doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;

 • h.

  loonwaarde (artikel 6, eerste lid, onderdeel g, Participatiewet): vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon, die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring, die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort;

 • i.

  dienstbetrekking (artikel 6, eerste lid, onderdeel f Participatiewet): een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking.

 • j.

  De gemeenten: de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

 

Artikel 2. Aanspraak op ondersteuning

 • 1.

  Een persoon die behoort tot de doelgroep kan aanspraak maken op ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Een voorziening als bedoeld in het eerste lid wordt alleen dan gefinancierd als het totale huishoudinkomen van de Anw-er of de Nugger niet meer bedraagt dan l 10% van het bruto wettelijk minimumloon. En als het vermogen van de Anw-er of de Nugger niet meer bedraagt dan de vermogensgrens zoals genoemd in artikel 34 lid 3 van de wet.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur stelt de inhoud en vorm van de ondersteuning vast en legt dit vast in een individueel plan van aanpak.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur houdt bij het aanbieden van de in deze verordening opgenomen voorzieningen rekening met de omstandigheden en functionele beperkingen van een persoon. De omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon en de mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt van de voorziening beschut werk. Onder zorgtaken wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  de opvang van ten laste komende kinderen tot vijf jaar, en

 • b.

  de noodzakelijkheid van het verrichten van mantelzorg.

 

 

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

 

 

Artikel 3. Beleidsregels

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan ter uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels stellen waarin beleidsprioriteiten worden aangegeven, alsmede de hoogte en wijze van financiering. Deze beleidsregels kunnen worden vervat in een periodiek beleidsplan.

 • 2.

  De volgende onderdelen komen in ieder geval aan de orde in de beleidsregels c.q. het beleidsplan:

 • a.

  een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen, waarbij een evenwichtige verdeling van de middelen over de doelgroepen als uitgangspunt wordt genomen;

 • b.

  een verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende voorzieningen;

 • c.

  het flankerend beleid

 • d.

  criteria ontheffingenbeleid

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur brengt periodiek verslag uit aan het Algemeen Bestuur over de resultaten van het beleid.

 • 4.

  Ten aanzien van de beleidsregels c.q. het beleidsplan zoals bedoeld in het eerste lid, wordt het advies van de cliëntenraad gevraagd.

 

Artikel 4. Budget en subsidieplafonds

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan één of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen. Een door het Dagelijks Bestuur ingesteld subsidie- of budgetplafond vormt een weigeringsgrond bij de aanspraak op deze specifieke voorziening, behoudens het gestelde in de wet.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

 

 

Hoofdstuk 3 Instrumenten en voorzieningen.

 

 

Artikel 5. Algemene bepalingen over instrumenten en voorzieningen.

 • 1.

  In de in artikel 3, eerste lid van deze verordening genoemde beleidsregels wordt vastgelegd

 • a.

  welke instrumenten het Dagelijks Bestuur kan inzetten;

 • b.

  welke voorzieningen het Dagelijks Bestuur in ieder geval kan aanbieden alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan een voorziening beëindigen als:

 • a.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 van de wet, de artikelen l3 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de artikelen l3 en 37 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen niet nakomt;

 • b.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep;

 • c.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de wet;

 • d.

  naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een snelle arbeidsinschakeling;

 • e.

  de voorziening naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur niet meer geschikt is voor de persoon die gebruik maakt van de voorziening;

 • f.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van de aangeboden voorziening;

 • g.

  de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze verordening worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening.

 

Artikel 6. Werkleertraject

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan een persoon die behoort tot de doelgroep op een werkleertraject plaatsen. Deze plaatsing duurt in de regel maximaal zes maanden met de mogelijkheid tot verlenging met zes maanden, indien dit door het Dagelijks Bestuur noodzakelijk wordt geacht voor het verwerven van vaardigheden die de inschakeling in de arbeid bevorderen.

 • 2.

  Het doel van het werkleertraject is het opdoen van kennis en werkervaring, het verkrijgen van een positieve werkhouding, dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

 • 3.

  In een schriftelijke overeenkomst wordt tenminste vastgelegd:

 • a.

  het doel van het werkleertraject;

 • b.

  de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt;

 • c.

  De duur van de plaatsing.

 

Artikel 7. Proefplaatsing

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan een persoon die behoort tot de doelgroep in staat stellen voorafgaande aan een regulier dienstverband of een dienstverband waarbij loonkostensubsidie wordt verstrekt, werkervaring op te doen in de vorm van een proefplaatsing.

 • 2.

  Het doel van de proefplaatsing is de persoon werkervaring op te laten doen in zijn/haar toekomstige functie om daarmee uitval na aanvang van het dienstverband te voorkomen.

 • 3.

  De proefplaatsing duurt niet langer dan drie maanden.

 • 4.

  In een schriftelijke overeenkomst wordt tenminste vastgelegd:

 • a.

  het doel van proefplaatsing;

 • b.

  de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt;

 • c.

  de duur van de proefplaatsing.

 • d.

  De intentie van de werkgever om na afloop van de proefplaatsing bij gebleken geschiktheid de betrokkene een dienstbetrekking aan te bieden.

 

Artikel 8. Detacheringsbanen

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep een dienstverband aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een organisatie. In schriftelijke overeenkomsten worden de afspraken met belrekking tot de arbeidsverhoudingen tussen werkgever, werknemer en inlenende organisatie vastgelegd.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan een organisatie aanwijzen die in opdracht van of namens de gemeente het werkgeverschap voor de banen, zoals bedoeld in het eerste lid, uitvoert.

 

Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de voorziening beschut werk aan, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon:

 • a.

  behoort tot de doelgroep; of

 • b.

  een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt.

 • 2.

  Een inwoner van deze gemeente van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die nog niet in aanmerking is gekomen voor een beschut werkplek omdat het bij ministeriële regeling vastgestelde aantal beschut werkplekken voor de gemeente van inwoning voor het lopende jaar al is gerealiseerd, wordt geplaatst op een wachtlijst. Personen die op de wachtlijst staan worden op volgorde van binnenkomst geplaatst zodra de gemeente minder beschut werkplekken heeft ingevuld dan het verplichte aantal.

 • Bij de start van een nieuw jaar waarin extra plaatsen beschikbaar komen en er een wachtlijst is, vindt plaatsing niet meteen, maar evenredig over het jaar plaats.

 • 3.

  Om de in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, bedoelde werkzaamheden mogelijk te maken zet het bestuur de volgende ondersteunende voorzieningen in: fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, uitsplitsing van taken of aanpassingen in de wijze van werkbegeleiding, werktempo of arbeidsduur.

 • 4.

  Tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt, biedt het dagelijks bestuur een “voortraject beschut werk" aan bij één van de "werksoorten” van Orionis Walcheren.

 • Of, als hiervoor op dat moment geen mogelijkheden zijn, een andere passende voorziening.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur realiseert geen extra dienstbetrekkingen beschut werk, bovenop het bij ministeriële regeling jaarlijks per gemeente verplicht gestelde aantal.

 

Artikel 10. Werkgeverssubsidie (loonkostensubsidie)

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan een werkgeverssubsidie aan een werkgever of een detacheringsbedrijf verstrekken gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  De verstrekking van werkgeverssubsidie is een generieke regeling.

 

Artikel 11. Ondersteuning bij leer-werktraject

Het Dagelijks Bestuur kan ondersteuning aanbieden aan een persoon uit de doelgroep ten aanzien van wie het Dagelijks Bestuur van oordeel is dat een leer-werktraject nodig is, voor zover deze ondersteuning nodig is voor het volgen van een leer-werktraject en het personen betreft:

 • a.

  van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

 • b.

  van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

 

Artikel 12. Jobcoaching

 • 1.

  Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het Dagelijks Bestuur persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele begeleiding als hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen taken te verrichten.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur bepaalt de omvang en duur van de ondersteuning die in individuele gevallen nodig is en legt dit vast in het plan van aanpak.

 

Artikel 13. Scholing

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan aan een persoon die behoort tot de doelgroep scholing aanbieden, indien dit door het Dagelijks Bestuur noodzakelijk wordt geacht voor de arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op personen jonger dan 27 jaar die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan in beleidsregels nadere eisen aan scholingstrajecten verbinden.

 • 4.

  Indien scholing wordt aangevraagd door een niet startgekwalificeerde belanghebbende die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt, wordt de belanghebbende gemeld bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) c.q. de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC).

 

Artikel 14. Nazorg

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan ondernemingen waarbij personen uit de doelgroep algemeen geaccepteerde arbeid hebben aanvaard, welke geen voorziening inhoudt, gedurende maximaal zes maanden nazorg bieden.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan personen uit de doelgroep die algemeen geaccepteerde arbeid hebben aanvaard, welke geen voorziening inhoudt, gedurende maximaal zes maanden nazorg bieden.

 • 3.

  De termijn van nazorg kan in bijzondere gevallen eenmaal met zes maanden worden verlengd.

 • 4.

  De nazorg is gericht op het bestendig maken van de arbeidsrelatie van de persoon die algemeen geaccepteerde arbeid heeft aanvaard en de betrokken onderneming.

 

Artikel 15. Overige voorzieningen

 • 1.

  Naast de in deze verordening genoemde voorzieningen, kan het Dagelijks Bestuur ook andere voorzieningen inzetten in het kader van arbeidsactivering. Dit kan zijn in de vorm van individueel maatwerk of projectmatig.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan een vergoeding verstrekken voor kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsinschakeling, voor zover geen voorliggende voorzieningen van toepassing zijn.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels stellen ten aanzien van de hoogte van de vergoeding, de duur en de voorwaarden waaronder de vergoeding wordt verstrekt.

 

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

 

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 17. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 18 mei 2017

 • 2.

  Re-Integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren september 2015 wordt per 18 mei 2017 ingetrokken.

 

Artikel 18. Overgangsregeling

 • 1.

  Een persoon die gebruik maakt van een Toegekende voorziening op grond van Re- integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren september 2015 die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren september 2015 voor de duur:

 • a.

  van 12 maanden gerekend vanaf de inwerkingtreding van deze verordening, of

 • b.

  dat deze is verstrekt, als dat korter is dan de periode als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan na afloop van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde periode, besluiten of een voorziening wordt voortgezet.

 • 3.

  De Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren september 2015 blijft van toepassing ten aanzien van een voortgezette voorziening als bedoeld in het eerste lid.

 

Artikel 19. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren mei 2017.

 

 

 

 

 • de artikelen 6, 8, 8a en 10 van de Participatiewet en

 • artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers en

 • artikel 35, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 • het advies van de Sociale Cliënten Raad Walcheren

 

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, op 18 mei 2017

De voorzitter De secretaris

Algemene toelichting

Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die het Algemeen Bestuur heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin het beleid van de gemeenten ten aanzien van haar re-integratietaak wordt neergelegd. Hieruit moet onder andere aandacht blijken voor de in de Participatiewet onderscheiden doelgroepen en de daarbinnen te onderscheiden subgroepen. Dit leent zich niet tot het formuleren van gedetailleerde regels die op iedere situatie van toepassing zijn. Immers, re-integratie is maatwerk. Het is helemaal afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen wat in het concrete geval een passend re-integratietraject is. Daarom wordt

aan het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid gegeven om op een aantal punten eigen afwegingen te maken. Artikel 10 van de Participatiewet bepaalt dat personen uit de doelgroep aanspraak hebben op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de door het Dagelijks Bestuur noodzakelijk geachte voorziening binnen de kaders van de re- integratieverordening. Daarom is ervoor gekozen in de verordening de voorzieningen vast te leggen die het Dagelijks Bestuur in ieder geval kan aanbieden.

 

Met betrekking tot de volgende voorzieningen is het algemeen Bestuur verplicht om regels op te nemen in deze verordening:

 • scholing of opleiding, bedoeld in artikel 10a, vijfde lid, van de Participatiewet en de premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, Participatiewet: de hier bedoelde scholing en premie zijn gerelateerd aan de voorziening Participatieplaatsen Uit artikel 10a van de wet. Het Dagelijks Bestuur heeft ervoor gekozen de voorziening Participatieplaatsen niet mogelijk te maken omdat de reeds bestaande voorzieningen voldoende mogelijkheden bieden om personen die een wat langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, werkervaring op te laten doen (zie met name artikelen 6, 7 en artikel 8 van de verordening).

 • De participatievoorziening beschut werk, bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet (artikelen 8a, eerste lid, onderdeel e, en 10b, vierde lid, van de Participatiewet): dit is opgenomen in artikel 9 van deze verordening.

 • De no riskpolis (artikel 8a, tweede lid, onderdeel b, van de Participatiewet)

 

 

Artikelsgewijze toelichting

Alleen die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1.Begrippen

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, Algemene wet Bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

 

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door personen zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. Het betreft:

- personen die algemene bijstand ontvangen;

- personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

- personen met een nabestaanden- of wezen uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (hierna: ANW);

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (hierna: IOAW);

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna: IOAZ);

- personen zonder uitkering die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het Dagelijks Bestuur aangeboden voorziening.

 

Artikel 2.Aanspraak op ondersteuning

Op grond van artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet moet het Algemeen Bestuur in de verordening de verdeling van de voorzieningen over personen opnemen, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden en de functionele beperkingen van die personen. Hierin ligt besloten dat het Algemeen Bestuur ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming mei het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid. In dit artikel is aan het voorgaande uitvoering gegeven. in artikel 2, vierde lid, is opgenomen waarmee het Dagelijks Bestuur in ieder geval rekening moet houden. Daarmee voldoet het Algemeen Bestuur ook aan de plicht van artikel 8 lid 2 WWB om in de verordening vast te leggen dat er evenwichtige aandacht is voor verschillende doelgroepen en subdoelgroepen en de wijze waarop rekening wordt gehouden met zorgtaken.

 

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

 

Artikel 3.Beleidsregels

De Participatiewet of de IOAW/IOAZ verplicht het Algemeen Bestuur het re-integratiebeleid in een verordening vast te leggen. Hier is gekozen voor de systematiek om niet alles in de verordening te regelen, maar ook gebruik te maken van beleidsregels.

 

Het Dagelijks Bestuur kan nadere beleidsregels stellen ter uitvoering van deze verordening. Dat kan jaarlijks zijn, maar er kan ook voor worden gekozen naast een jaarlijks plan tevens een meerjarenbeleidsplan vast te stellen.

 

Artikel 3 lid 2 van deze verordening legt vast welke specifieke beleidsonderwerpen in de beleidsregels of het beleidsplan in elk geval aan de orde dienen te komen.

Artikel 3 lid 3 van deze verordening biedt de basis voor de verantwoording van het beleid.

Artikel 3 lid 4 van deze verordening geeft de verplichting aan de cliëntenraad advies te vragen over de uitvoering van het beleid. Hier ligt een relatie met de verordening cliëntenparticipatie.

 

Artikel 4.Budget en subsidieplafonds

Orionis Walcheren kan, om de financiële risico's te beheersen, een verdeling maken van de middelen over de verschillende voorzieningen. Als het Dagelijks Bestuur hiertoe overgaat, zal hierover ruim van te voren een besluit worden genomen. De wet stelt dat het ontbreken van financiële middelen geen reden kan zijn voor het afwijzen van een aanvraag voor een voorziening. Dit houdt in dat er geen algemeen plafond kan worden ingesteld. Wel kan per voorziening een plafond worden ingebouwd. Dit laat de mogelijkheid open om naar een ander instrument uit te wijken.

 

Hoofdstuk 3 Instrumenten en voorzieningen.

 

Artikel 5.Algemene bepalingen over instrumenten en voorzieningen.

De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het Dagelijks Bestuur aan moet bieden. Het enige criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een persoon. Al naar gelang de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld sociale activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk met behoud van uitkering), het leren van vaardigheden of kennis, of het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk).

 

Beëindigingsgronden

Het tweede lid geeft aan dat het Dagelijks Bestuur een voorziening kan beëindigen en in welke gevallen het dat kan doen. Onder beëindigen wordt hierbij ook verstaan het stopzetten van de subsidie aan een werkgever of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst bij een detacheringsbaan. Bij deze laatste wijze van beëindigen dienen vanzelfsprekend de toepasselijke bepalingen uit het arbeidsrecht en de eventueel aanwezige rechtspositieregeling in acht te worden genomen.

 

De Participatiewet voorziet niet in een terugvorderingsgrond van re-integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van een niet bijstandsgerechtigde kunnen die kosten worden teruggevorderd.1 Terugvordering dient te geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 6.Werkleertraject

 

Een werkleertraject onderscheidt zich van een gewone arbeidsovereenkomst. Bij een beoordeling of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst toetst de rechter aan de drie criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst: persoonlijk verrichten van arbeid, loon en gezagsverhouding. Daarbij wordt gekeken naar een aantal aspecten zoals de bedoeling van de partijen en wat al dan niet schriftelijk is overeengekomen. De rechter besteedt vooral aandacht aan de feitelijke invulling van de overeenkomst.

 

Werkleertraject is gericht op uitbreiden kennis en ervaring

De Hoge Raad heeft bepaald dat er bij werkleertrajecten (werkstages) wellswaar sprake is van het persoonlijk verrichten van arbeid, maar dat dit overwegend gericht is op het uitbreiden van de kennis en ervaring van de werknemer. Daarnaast is bij een werkleertraject in de regel geen sprake van beloning. Terughoudend zijn met het verstrekken van een gerichte stagevergoeding ligt daarom voor de hand. Er kan wel een onkostenvergoeding worden gegeven, mits er daadwerkelijk sprake is van een vergoeding van gemaakte kosten.

 

Doel van het werkleertraject.

Het tweede lid geeft nog eens specifiek aan wat het doel is van het werkleertraject, om het verschil met een normale arbeidsverhouding aan te geven. Dit is vooral van belang om te voorkomen dat een persoon claimt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en bij de rechter loonbetaling afdwingt.

 

Opstellen schriftelijke overeenkomst

In het vierde lid is bepaald dat voor het werkleertraject een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. Hierin kan expliciet het doel van het traject worden opgenomen, evenals de wijze van begeleiding.

 

Artikel 7.Proefplaatsing

 

De proefplaatsing heeft grote overeenkomsten met het werkleertraject. Het belangrijkste verschil is het feit dat bij de proefplaatsing de intentie nadrukkelijk is, de persoon na afloop van de proefplaatsing (eventueel met loonkostensubsidie) in dienst te nemen.

 

In het derde lid is bepaald dat een proefplaatsing niet langer duurt dan drie maanden. Door deze beperking in de duur wordt voorkomen dat werkgevers de proefplaatsing gaan gebruiken als langdurige, goedkope arbeid. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking op een proefplaatsing laten werken zonder hun het perspectief te bieden van een dienstverband.

 

Artikel 8.Detacheringsbanen

De Participatiewet biedt de mogelijkheid personen uit de doelgroep een dienstverband aan te bieden om op detacheringsbasis werkervaring op te doen. In de verordening zijn de randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de banen vormgegeven worden.

 

Het eerste lid biedt de mogelijkheid tot het aangaan van het dienstverband. Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat een persoon een dienstverband krijgt aangeboden door een derde, de werkgever. Die derde kan bijvoorbeeld een detacheringsbureau zijn. In het tweede lid wordt bepaald dat het gaat om detachering. Daarbij worden op twee vlakken afspraken gemaakt. Ten eerste tussen het inlenende bedrijf en de werkgever. Hierin worden zaken geregeld als de verhouding tot de werkgever, de hoogte van de inleenvergoeding en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven. in de overeenkomst tussen werknemer en inlener worden afspraken gemaakt over werktijden, verlof en de inhoud van het werk.

 

Artikel 9.Beschut werk

Participatievoorziening beschut werk

Lid 1.

 

Het college biedt ambtshalve of op verzoek de voorziening beschut werk aan een

persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder

aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon behoort tot de doelgroep van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet of een persoon is aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt (eerste lid). Het dagelijks bestuur is verplicht om iemand de voorziening beschut werk aan te bieden wanneer die persoon daarop aangewezen is (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet).2 Deze verplichting geldt tot wanneer de bij ministeriële regeling

vastgestelde aantallen beschut werkplekken in de gemeente van inwoning van belanghebbende zijn bereikt (artikel 10b, zesde lid, van de Participatiewet).3

 

Om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort, verricht het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor het college de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en adviseert het college hierover. Het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van landelijke criteria een beoordeling uit of een persoon behoort tot de doelgroep beschut werk (artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet).

 

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort, ook op verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet of een persoon aan wie het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een uitkering verstrekt (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Een dergelijk verzoek kan alleen door de persoon zelf worden gedaan en niet door een andere belanghebbende zoals een werkgever. Als het UWV tot het oordeel komt dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, adviseert UWV het dagelijks bestuur.4

Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist het dagelijks bestuur of iemand tot de doelgroep beschut werk behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, kan het dagelijks bestuur besluiten het advies niet te volgen.5

 

dienstbetrekking beschut werk

Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, zorgt het dagelijks bestuur ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). In beginsel zal de dienstbetrekking worden gerealiseerd binnen het werkleerbedrijf van Orionis Walcheren. Hiervan kan bij wijze van uitzondering worden afgeweken als dit noodzakelijk is in het kader van maatwerk.

Het toekennen van een beschut werkplek is een besluit in de zin van de Awb.6

 

Lid 2 volgorde van plaatsing en wachtlijst

Plaatsing op een beschut werkplek gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Is in een jaar het aantal bij ministeriele regeling vastgestelde aantal beschutwerkplekken in een gemeente gerealiseerd, zal een wachtlijst worden aangelegd. Het aantal verplichte werkplekken beschut werk is per gemeente vastgesteld. Daarom zal zo nodig per gemeente een afzonderlijke wachtlijst worden aangelegd.

 

Vervolgens zal op volgorde van binnenkomst geplaatst worden. Bij de start van een nieuw jaar waarin extra plaatsen beschikbaar komen en er een wachtlijst is, vindt plaatsing niet meteen maar evenredig over het jaar plaats.

 

Lid 3 voorzieningen

De mogelijk in te zetten voorzieningen zijn niet uitputtend benoemd. Ze kunnen bij wijze van maatwerk worden ingezet.

 

Lid 4 Voortraject Beschut werk

In het geval belanghebbende op de wachtlijst wordt geplaatst in afwachting van de plaatsing in een dienstverband beschut werk, kan het dagelijks bestuur een “voortraject beschut werk" aanbieden. In dit voortraject zal belanghebbende met behoud van uitkering een werkplek aangeboden worden in de beschutte werkomgeving van een van de werksoorten van het werkleerbedrijf van Orionis Walcheren. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen plaatsingsmogelijkheden zijn binnen één van de werksoorten, zal naar een alternatief gezocht worden.

 

Lid 5 geen extra plaatsen beschut werken

Het dagelijks bestuur realiseert geen plaatsingen beschut werk bovenop het bij ministeriële regeling vastgestelde aantal per gemeente, per jaar. Mocht een gemeente toch iemand “extra" willen plaatsen, dan zal deze gemeente de plek zelf moeten vergoeden aan Orionis Walcheren.

 

Artikel 10.Werkgeverssubsidie gericht op arbeidsinschakeling

Gesubsidieerde arbeid kan als één van de voorzieningen worden ingezet om de arbeidsinschakeling te bevorderen. In de Participatiewet is geregeld dat alle voorzieningen moeten dienen om een persoon uiteindelijk aan regulier werk te helpen.

 

Compensatie

Het doel van de werkgeverssubsidie is het bieden van compensatie voor het feit dat voor een persoon ten minste het wettelijk minimumloon moet worden betaald, terwijl de werkgever een persoon (nog) niet ten volle kan inzetten. Zo kan het Dagelijks Bestuur een werkgeverssubsidie aan de werkgever verstrekken om tijdelijk het verschil in arbeidsproductiviteit te compenseren en zo de re-integratie van de bijstandsgerechtigde te bewerkstelligen.7 In beleidsregels zullen de voorwaarden en hoogte van de werkgeverssubsidie worden uitgewerkt.

 

De in artikel 13 van deze verordening geregelde loonkostensubsidie moet worden onderscheiden van de loonkostensubsidie zoals bedoeld in de artikelen 10c en 10d van de Participatiewet. De laatstgenoemde loonkostensubsidie is geïntroduceerd in de Participatiewet door de Invoeringswet Participatiewet en is specifiek bedoeld voor personen met een arbeidsbeperking. De in artikel 13 opgenomen loonkostensubsidie is niet noodzakelijk gericht op personen met een arbeidsbeperking, maar ondersteunt personen die kwetsbaar of uiterst kwetsbaar zijn. Het gaat in hier dus niet om de loonkostensubsidie die verstrekt kan worden aan personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid duurzaam niet in staat zijn tot het verdienen van een wettelijk minimumloon, doch mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben (artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet).

 

Artikel 11.Ondersteuning bij leer- werktraject

Personen uit de doelgroep kunnen in aanmerking komen voor de voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten. Het Dagelijks Bestuur moet dan wel van oordeel zijn dat een leer- werktraject nodig is en de ondersteuning nodig moet zijn voor het volgen van dat leer- werktraject. Dit is geregeld in artikel 10 en volgt uit artikel 10f van de Participatiewet.

 

Artikel 10f van de Participatiewet bepaalt voorts dat het Dagelijks Bestuur uitsluitend ondersteuning bij een leer- werktraject kan aanbieden aan personen:

--van zestien of zeventien jaar van wie de leerplicht of de kwalificatieplicht, bedoeld in de Leerplichtwet 1969, nog niet is geëindigd, of

- van achttien tot 27 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

 

De voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten is inzetbaar voorjongeren van zestien of zeventien jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar middels een leer/werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Om te voorkomen dat jongeren onnodig uitvallen, wordt de mogelijkheid geboden extra ondersteuning te bieden. Deze voorziening kan ook worden ingezet ter voorkoming van schooluitval bij jongeren van achttien tot 27 jaar die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen.

 

Bijstandsgerechtigden jonger dan 27 jaar die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen, zijn uitgesloten van ondersteuning op grond van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet. Voor de conclusie dat een jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen is vereist dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of daarvoor in aanmerking komt.8 In het kader van artikel 7, derde lid, onder a, van de Participatiewet betekent dit dat het Dagelijks Bestuur vanaf het moment dat de jongere uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of kan volgen geen ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan bieden.

 

Artikel 12.Jobcoaching

In artikel 12 wordt de voorziening persoonlijke ondersteuning nader geduid. Het gaat dan om een voorziening zoals een jobcoach, die op vaste tijden en gedurende een langere periode de werknemer met beperkingen bij het verrichten van zijn taken ondersteunt. Het moet dan ook gaan om een systematische ondersteuning. Daarnaast moet de ondersteuning noodzakelijk zijn in die zin, dat de werknemer zonder die ondersteuning in redelijkheid niet zijn werkzaamheden zou kunnen verrichten. Persoonlijke ondersteuning heeft tot doel dat een werknemer wordt begeleid naar een situatie dat hij uiteindelijk zonder begeleiding via een dergelijke voorziening bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn.9

 

Artikel 13.Scholing

Startkwalificatie

Onder startkwalificatie wordt verstaan een havo of VWO-diploma of een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), niveau twee. Scholing kan worden aangeboden aan personen met of zonder een dergelijke startkwalificatie. Vooral voor personen zonder startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie.

 

Jongeren

Personen jonger dan 27 jaar die nog mogelijkheden hebben binnen het uit 's Rijks kas bekostigde onderwijs kunnen sinds 1 juli 2012 geen voorziening ontvangen die hen ondersteunt bij de arbeidsinschakeling (artikel 7, derde lid, onderdeel a, van de Participatiewet). Dit is voor de volledigheid vermeld in het tweede lid.

 

Artikel 14.Nazorg

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat belanghebbenden na uitstroom niet na een korte periode terugvallen in de uitkering. Het Dagelijks Bestuur kan ertoe besluiten veel aandacht te besteden aan nazorg, met als doel een werkelijk duurzame plaatsing te realiseren.

 

Artikel 15.Overige voorzieningen

Naast de in de voorgaande artikelen genoemde voorzieningen, kan het Dagelijks Bestuur ook andere activiteiten inzetten. Afspraken hierover zullen in het individuele plan van aanpak worden vastgelegd (lid 1).

Het is verder ook denkbaar dat de gemeente, ter stimulering van de arbeidsinschakeling, besluit (on)kosten te vergoeden voor activiteiten die daaraan bijdragen (lid 2 en 3).

 

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

Artikel 18.Overgangsregeling

In artikel 18 is onder andere het overgangsrecht neergelegd. Het kan voorkomen dat personen een voorziening toegekend hebben gekregen op grond van de oude re- integratieverordening, die niet meer voldoet aan de voorwaarden uit deze verordening. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de oude re-integratieverordening voorzieningen bevat die na inwerkingtreding van deze verordening niet meer worden verstrekt. Ook is het denkbaar dat een persoon op grond van de oude re-integratieverordening wel in aanmerking zou komen voor een voorziening, maar door inwerkingtreding van deze verordening niet meer. De toegekende voorziening zou dan op grond van artikel 4, tweede lid, van deze verordening moeten worden beëindigd. Om dit te voorkomen is in artikel 18, eerste lid, geregeld dat dergelijke voorzieningen worden behouden voor een bepaalde duur. Een dergelijke voorziening wordt behouden voor ten hoogste de duur van 12 maanden of - als dit eerder is - voor de duur dat deze is verstrekt. Dit uiteraard voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren 2015. Wordt niet meer aan die voorwaarden voldaan, dan moet de voorziening worden beëindigd, bijvoorbeeld als een belanghebbende geen aanspraak meer heeft op ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. De periode van 12 maanden begint te lopen vanaf het moment van inwerkingtreding van deze verordening.

 

Voortzetting is niet mogelijk

Voortzetting van een toegekende voorziening na 12 maanden is niet mogelijk als de voorziening binnen die periode is beëindigd wegens het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor die voorziening op grond van Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren 2015 of als de voorziening is toegekend voor een kortere duur dan 12 maanden na inwerkingtreding van de verordening. Een voorziening dient immers niet langer te worden voortgezet dan de duur van de oorspronkelijke toekenning.

 

Ten aanzien van die voorziening blijft Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Orionis Walcheren 2015 van toepassing (artikel 18, derde lid, van deze verordening).


1

Rechtbank Arnhem 14-09-2006, nr. AWB 06/999, ECLI:NL:RBARN:2006:AZ3540

2

Kamerstukken 112016/17‚ 34 578, nr. 3, blz. 20 - 21

3

Kamerstukken II 2016/17, 4 578, nr. 3, blz. 22

4

Kamerstukken ll 2016/17, 34 578, nr. 3, blz. 21

5

Kamerstukken 112013/14‚ 33161, nr. 113

6

Kamerstukken II 2016/17, 34 578, nr. 3, blz. 21 10

7

Kamerstukken || 2004/05, 28 870, nr. 125. 11

8

Kamerstukken || 2010/11, 32 815, nr. 3, blz. 49

9

Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 107, blz. 115