Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015
CiteertitelVerordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8a van de Participatiewet
 2. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 3. artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 8a Participatiewet, Artikel 35 Ioaw, Artikel 35 Ioaz

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Geconsolideerde regeling

24-11-2014

Website Orionis Walcheren

AB nota 24-11-2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Besluit van Orionis Walcheren tot vaststelling van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015.

 

Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren;

 

gelet op:

 

artikel 8a Participatiewet,

artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers en

artikel 35, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een verordening vast te stellen omtrent:

de bevoegdheid om een bijstandsgerechtigde te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, waarbij de tegenprestatie bestaat uit de plicht om naar vermogen opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttig werkzaamheden te verrichten;

 

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015.

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Tegenprestatie: het verrichten naar vermogen van door het Dagelijks Bestuur opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

 • b.

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.

 • c.

  belanghebbende(n): persoon die recht heeft of personen die recht hebben op bijstand op grond van de Participatiewet

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt, voor zover niet anders bepaald, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

 

HOOFDSTUK 2 Beleid

 

 

Artikel 2 Verslag over beleid

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zendt desgewenst periodiek aan het Algemeen Bestuur een verslag over de doeltreffendheid van het beleid.

 • 2.

  Het verslag, zoals bedoeld in het eerste lid, bevat het oordeel van de cliëntenraad.

 

HOOFDSTUK 3 De tegenprestatie naar vermogen

 

 

Artikel 3 Inhoud van een tegenprestatie

 

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:

 • a.

  naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;

 • b.

  niet zijn bedoeld als re-integratieinstrument;

 • c.

  worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden verricht; en

 • d.

  niet leiden tot verdringing.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur stelt ter nadere uitvoering van deze verordening een beleidsplan vast waarin wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het Dagelijks Bestuur in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 

Artikel 4 Het opdragen van een tegenprestatie

 

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid draagt het Dagelijks Bestuur geen tegenprestatie op aan:

 • a.

  De belanghebbende die aantoonbaar vrijwilligerswerk verricht dat naar aard en omvang minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening;

 • b.

  De belanghebbende die mantelzorg verricht voor zover het verrichten van die mantelzorg naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur redelijkerwijs noodzakelijk is en dat naar aard en omvang minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening;

 • c.

  De belanghebbende die aantoonbaar betaalde arbeid verricht dat naar aard en omvang minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie als bedoeld in deze verordening.

 • d.

  Belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 • 3.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het Dagelijks Bestuur rekening met de volgende factoren:

 • a.

  de tegenprestatie moet naar vermogen kunnen worden verricht door een belanghebbende

 • b.

  de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende moeten in aanmerking worden genomen;

 • c.

  de persoonlijke wensen en kwaliteiten van een belanghebbende moeten in overweging worden genomen;

 • d.

  als een belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk verricht, moet daarmee rekening worden gehouden.

 

Artikel 5 Duur en omvang van een tegenprestatie

 

 • 1.

  De tegenprestatie kan worden opgedragen voor de maximale duur van 40 weken in een tijdsbestek van één kalenderjaar.

 • 2.

  De tegenprestatie kan worden opgedragen voor maximaal 20 uur per week.

 • 3.

  De tegenprestatie heeft een maximale duur van 320 uur per jaar.

 

HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen

 

 

Artikel 6 Beleidsregels

 

Het Dagelijks Bestuur kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels vaststellen.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 8 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015”

Artikel 9 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt op 1 januari 2015 in werking.

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren op 24 november 2014.

De voorzitter, De secretaris,

ALGEMENE TOELICHTING

 

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met arbeidsinschakeling. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is vanaf de dag van melding gehoudenaar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet. De tegenprestatie bestaat uit de plicht om naar vermogen door het

Dagelijks Bestuur opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten, naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

 

Individuele omstandigheden

Het Dagelijks Bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het Dagelijks Bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Als het Dagelijks Bestuur een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie van hem verwacht wordt.

Geen tegenprestatie

Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het Dagelijks Bestuur in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De plicht tot tegenprestatie

is niet van toepassing op een belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

is als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De plicht tot tegenprestatie is voorts niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).

 

Afstemmen

Net als bij het niet nakomen van de arbeids- en re-integratieverplichting geldt voor het niet nakomen van de tegenprestatie dat de bijstand kan worden afgestemd overeenkomstig de gemeentelijke afstemmingsverordening.

 

Bevoegdheid opdragen tegenprestatie

 • De bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur om een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten geldt al sinds 1 januari 2012. De regering meent dat de tegenprestatie voor uitkeringsgerechtigden een gelegenheid is om te blijven participeren in de samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden. Dit zijn volgens de regering ook noodzakelijke voorwaarden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Tegenprestatie is geen re-integratieinstrument

De plicht tot tegenprestatie heeft tot doel om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Het opdragen van een tegenprestatie heeft niet primair tot doel de re-integratie van een belanghebbende te bevorderen, maar moet worden gezien als een nuttige bijdrage aan de samenleving. De tegenprestatie is daarom naar zijn aard niet gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en is niet bedoeld als re-integratieinstrument. Voorts mag een tegenprestatie

het accepteren van passende arbeid of van re-integratieinspanningen niet belemmeren. Immers, als uitgangspunt geldt werk boven uitkering.

 

Verordeningsplicht

De Wet maatregelen WWB legt het Algemeen Bestuur de verplichting op om bij verordening regels vast te stellen over het opdragen van een tegenprestatie aan mensen met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Deze verordeningsopdracht is neergelegd in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b Participatiewet. Het is aan de gemeente om de duur, omvang en inhoud van de tegenprestatie te regelen.

 

Ontwikkelen beleid door Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur heeft de opdracht beleid te ontwikkelen ten behoeve van het verrichten van een tegenprestatie en het uitvoeren ervan overeenkomstig de verordening tegenprestatie. Dit volgt uit artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1. Begrippen

Begrippen die al zijn omschreven in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet worden niet afzonderlijk gedefinieerd in deze verordening. Deze zijn vanzelfsprekend van toepassing op deze verordening.

 

Mantelzorg

In artikel 1 van deze verordening is de definitie opgenomen van mantelzorg. Deze begripsbepaling is gebaseerd op het begrip zoals dat wordt gehanteerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (zie artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Onder mantelzorg wordt verstaan:

langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gebodenaan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het begrip 'mantelzorg' is van belang omdat artikel 6 van deze verordening bepaalt dat het Dagelijks Bestuur geen tegenprestatie opdraagt indien een

belanghebbende mantelzorg verricht voor zover het verrichten van mantelzorg naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur redelijkerwijs noodzakelijk is.

 

Uit kamerstukken met betrekking tot het begrip 'mantelzorg' zoals neergelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning volgt dat de vier belangrijkste kenmerken van mantelzorg zijn:

 • er is een bestaande sociale relatie tussen de zorgvrager en de zorgverlener;

 • mantelzorg wordt niet verricht in een georganiseerd verband;

 • het verrichten van mantelzorg is veelal geen bewuste keuze;

 • het verlenen van mantelzorg is nooit afdwingbaar.

 

Voor mantelzorg is vereist dat de verleende zorg de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Gebruikelijke zorg:

de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijkhuishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

 

Artikel 2. Verslag over beleid

Het Dagelijks Bestuur zendt desgewenst jaarlijks aan het Algemeen Bestuur een verslag over de doeltreffendheid van het beleid inzake het opdragen van een tegenprestatie. Het oordeel van de cliëntenraad dient hierbij betrokken te worden.

 

Artikel 3. Inhoud van een tegenprestatie

Het Dagelijks Bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het Dagelijks Bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen.

 

Artikel 3 van deze verordening stelt voorwaarden ten aanzien van de inhoud van de tegenprestatie. Het Dagelijks Bestuur dient maatwerk toe te passen bij het opdragen van een tegenprestatie. Rekening moet worden gehouden met de individuele omstandigheden van belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante persoonlijke omstandigheden. De werkzaamheden worden immers opgedragen ‘naar vermogen’. Het is dus van belang dat belanghebbende ook in staat is de werkzaamheden te verrichten.

 

Als het Dagelijks Bestuur een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie van hem wordt verwacht.

 

Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden

In artikel 3, eerste lid, van deze verordening is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk nuttige werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van werkzaamheden die door de reguliere arbeidsmarkt verricht worden. Het onderscheid tussen betaalde en onbetaalde werkzaamheden is afhankelijk van onder meer economische factoren en van keuzes die mede op basis daarvan door het bedrijfsleven en/of de overheid worden gemaakt.

 

Werkzaamheden die kunnen worden ingezet

Het Dagelijks Bestuur kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden voldoen aan de in artikel 3, eerste lid, van deze verordening genoemde voorwaarden. Dit betekent dat de als tegenprestatie in te zetten werkzaamheid:

 • a.

  naar zijn aard niet is gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt;

 • b.

  niet is bedoeld als re-integratieinstrument;

 • c.

  wordt verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin deze worden verricht; en

 • d.

  niet leidt tot verdringing.

 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de tegenprestatie die volgen uit de parlementaire geschiedenis. In een beleidsplan legt het Dagelijks Bestuur vast welke werkzaamheden in ieder geval als tegenprestatie kunnen worden ingezet (artikel 3, tweede lid, van deze verordening). Deze werkzaamheden voldoen aan de in artikel 3, eerste lid, van deze verordening gestelde voorwaarden.

 

Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing

De tegenprestatie mag niet worden ingezet in het kader van de re-integratie. De tegenprestatie mag bovendien niet direct gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt en is dan ook niet bedoeld als re-integratieinstrument. Het betreffen werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet mogen leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Reguliere werkzaamheden kunnen daarom niet als tegenprestatie worden ingezet. De tegenprestatie mag het accepteren van passende

arbeid of van re-integratie-inspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire geschiedenis.

 

Artikel 4. Het opdragen van een tegenprestatie

Het Dagelijks Bestuur heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te leggen. Het Dagelijks Bestuur bepaalt uiteindelijk of, en zo ja welke tegenprestatie wordt opgedragen. Tegen een besluit tot het opdragen van een tegenprestatie kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

 

Geen tegenprestatie

Indien daarvoor dringende redenen - zoals het verrichten van vrijwilligerswerk en mantelzorg - aanwezig zijn, kan het Dagelijks Bestuur in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de Participatiewet). De verplichting tot tegenprestatie is niet van toepassing op een alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).

 

Weigering tegenprestatie

Het Dagelijks Bestuur dient bij weigering van belanghebbende om de tegenprestatie te verrichten, op basis van het individuele geval de hoogte en de duur van de op te leggen maatregel te bepalen.

 

Factoren opdragen tegenprestatie

In artikel 4, vierde lid, van deze verordening is neergelegd met welke factoren het Dagelijks Bestuur rekening moet houden bij het opdragen van een tegenprestatie. Deze factoren worden hierna toegelicht.

 

 • a.

  tegenprestatie 'naar vermogen'

 • De werkzaamheden die als tegenprestatie ingezet worden, moeten naar vermogen door een belanghebbende verricht kunnen worden. De term 'naar vermogen' heeft betrekking op de mogelijkheden waarover een belanghebbende beschikt om deze werkzaamheden te verrichten. Immers, niet alle onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden kunnen worden opgedragen aan elke uitkeringsgerechtigde.

 • b.

  persoonlijke situatie en individuele omstandigheden belanghebbende

 • Bij het opdragen van de tegenprestatie houdt het Dagelijks Bestuur rekening met de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding en werkervaring. Hierbij wordt rekening gehouden met het fysieke en psychische vermogen van een belanghebbende. Bij het opdragen van de tegenprestatie dient het Dagelijks Bestuur maatwerk te leveren. Voorts wordt bij opdragen van een tegenprestatie rekening gehouden met praktische omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang en of belanghebbende al maatschappelijke activiteiten verricht.

 • c.

  persoonlijke wensen en kwaliteiten belanghebbende

 • Bij het opdragen van de verplichting tot tegenprestatie houdt het Dagelijks Bestuur rekening met de persoonlijke wensen en kwaliteiten van belanghebbende. De regering vindt het immers belangrijk dat een belanghebbende invloed heeft op de keuze van de activiteiten. Belanghebbende kan zelf ideeën aandragen voor de als tegenprestatie te verrichten werkzaamheden. Het Dagelijks Bestuur kan in beleidsregels bepalen wanneer een belanghebbende zijn keuze voor het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteit kenbaar maakt aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur beoordeelt de door belanghebbende zelf aangedragen ideeën en kan besluiten om het voorstel van belanghebbende over te nemen en die werkzaamheden in te zetten als tegenprestatie. Uiteraard moet die werkzaamheid voldoen aan het bepaalde bij of krachtens artikel 3 van deze verordening en moet die werkzaamheid beschikbaar zijn. Het Dagelijks Bestuur is niet gehouden te voldoen aan de wensen van een belanghebbende, maar moet deze wel in de beoordeling meenemen. Draagt belanghebbende geen ideeën aan, dan legt het Dagelijks Bestuur belanghebbende een lijst met keuzemogelijkheden voor van maatschappelijk nuttige werkzaamheden die voorhanden zijn. Als belanghebbende geen voorkeur kenbaar maakt of er geen keuzemogelijkheid is, legt het Dagelijks Bestuur een werkzaamheid op. Het is immers aan het Dagelijks Bestuur, en niet aan een belanghebbende, een tegenprestatie op te dragen aan belanghebbende.

 • d.

  maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk door belanghebbende

 • Het Dagelijks Bestuur houdt er bij het opdragen van de plicht tot tegenprestatie rekening met het eventuele gegeven dat een belanghebbende al maatschappelijk actief is. Indien een belanghebbende al een maatschappelijke activiteit verricht, kan het Dagelijks Bestuur in bepaalde gevallen besluiten deze maatschappelijke activiteit aan te merken als tegenprestatie. Ook kan de omstandigheid dat een belanghebbende maatschappelijke activiteit verricht, er toe leiden dat hiermee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de tegenprestatie, vooral de duur en de omvang van de tegenprestatie. Een voorbeeld van maatschappelijke activiteiten zijn: de zorg voor een ouder of een gehandicapt kind. Het Dagelijks Bestuur beoordeelt de maatschappelijke activiteiten en houdt daarbij rekening met de duur en omvang. Dit geldt ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Het Dagelijks Bestuur kan ook besluiten vrijwilligerswerk aan te merken als tegenprestatie. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de minimale en maximale duur van de tegenprestatie zoals neergelegd in artikel 5 van deze verordening. Hierbij kan ook de aard van het vrijwilligerswerk een rol spelen. Omdat vrijwilligerswerk veelzijdig van aard is, is geen begripsomschrijving opgenomen.

 

Artikel 5. Duur en omvang van een tegenprestatie

Het Dagelijks Bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet het Dagelijks Bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Artikel 5 van deze verordening stelt voorwaarden ten aanzien van de duur en omvang van de tegenprestatie.

 

Individuele omstandigheden

Het Dagelijks Bestuur beoordeelt op basis van de individuele omstandigheden van een belanghebbende de omvang en de duur van de tegenprestatie. De omvang van de werkzaamheden en de duur in de tijd dienen in de regel beperkt te zijn. Dat betekent dat het Dagelijks Bestuur steeds een afweging maakt op basis van de situatie in welke mate een tegenprestatie verlangd kan worden.

 

Maximale duur tegenprestatie

Artikel 5, eerste lid, regelt dat de tegenprestatie wordt ingezet voor een maximale duur. De tegenprestatie kan worden opgedragen voor de maximale duur van 40 weken in een tijdsbestek van één kalenderjaar. Artikel 5, tweede lid, regelt dat de tegenprestatie wordt ingezet voor een maximaal aantal uren. De tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal 20 uur per week. Artikel 5, derde lid regelt dat de maximale duur van de tegenprestatie 320 uur per jaar bedraagt. Deze ruime normen biedt het Dagelijks Bestuur de gelegenheid om maatwerk te leveren.

 

Artikel 7, 8 en 9. Hardheidsclausule, Inwerkingtreding en citeertitel Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.