Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Regeling brandweer- en crisispiket Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Gelderland-Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling brandweer- en crisispiket Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
CiteertitelRegeling brandweer- en crisispiket Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2021Nieuwe regeling

10-06-2021

bgr-2021-773

Agendapunt 6 Dagelijks Bestuur VRGZ 10 juni 2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling brandweer- en crisispiket Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

 

 

Agendapunt 6 Dagelijks Bestuur VRGZ 10 juni 2021

 

Colofon

Auteur(s)

S. Bastings, H. Hartigan

Datum

Maart 2021

Versie

1.0

Status

definitief

Vastgesteld door

Datum

DB

Medezeggenschap

Datum

10 maart 2021

Artikel AVRGZ

 

Datum ingang

1 september 2021

Bijlage

 

Bestandsnaam

 

 

Voorwoord

Deze regeling brandweer- en crisispiket Veiligheidsregio Gelderland-Zuid omvat alle belangrijke afspraken en uitgangspunten met betrekking tot de uitvoering van piketten binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Op deze manier worden zo veel als mogelijk voor alle functionarissen dezelfde uitgangspunten gehanteerd.

Piketfunctionarissen vervullen een kerntaak van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het is daarom belangrijk om vanuit de organisatie voldoende ruimte en tijd te geven om dit ook goed te kunnen doen. Voor functionarissen die ook hun hoofdbetrekking bij de VRGZ hebben, betekent dit bijvoorbeeld dat zij deze rol zo veel als mogelijk uitvoeren binnen die hoofdbetrekking.

 

Met deze regeling worden alle oude piketregelingen vervangen.

Deze regeling is gebaseerd op de AVRGZ, WAZO en de arbeidstijdenwet.

Omdat ontwikkelingen zich snel opvolgen, kan deze regeling als een groeidocument worden gezien. Zo kunnen bijvoorbeeld eventueel nieuwe piketten, mits zij passen binnen de voorwaarden van deze regeling, worden toegevoegd.

 

Leeswijzer

In deze piketregeling wordt uitgegaan van drie groepen: A, B en C.

Groep A zijn de piketfunctionarissen die een aanstelling hebben bij de VRGZ, waarbij de VRGZ de hoofdwerkgever is.

Groep B zijn de piketfunctionarissen die hun hoofdfunctie vervullen bij de Ambulancezorg Gelderland-Zuid of bij een andere werkgever, niet zijnde de VRGZ.

Voor piketfunctionarissen die bij de gemeenten binnen Gelderland-Zuid of de GGD Gelderland-Zuid werken is groep C van toepassing.

 

Begonnen wordt met een tweetal overzichten: als eerste een overzicht van alle piketfuncties binnen de veiligheidsregio met bijbehorende salarisschaal, groepsindeling en opkomsttijd. Vervolgens een samenvatting van alle afspraken met betrekking tot piket, opgesplitst naar de groepsindeling. Daarna volgt de piketregeling per artikel. Ook daarin wordt zo veel als mogelijk de groepsindeling gehanteerd, zodat duidelijk is voor wie welke uitgangspunten en regels gelden.

 

Overzicht piketfuncties

Piketfunctie

Beschikbaarheids-vergoeding

Schaal, periodiek 11 voor de beschikbaarheids-vergoeding

 

Binnen reguliere werktijd

Schaal, periodiek 11 voor de inzetvergoeding en overwerkvergoeding

Type aanstelling en groepsindeling

Opkomst- tijd

Wisselvoertuig

Reistijd is werktijd binnen de piketfunctie

Officier van Dienst Brandweer (OvDB)

 

10/16

10

ja

10

Aanwijzing (groep A)

20 min

ja

ja

Officier van Dienst Brandweer (OvDB) 1 uursaanstelling

10/16

10

nee

10

1 uurs-aanstelling (groep B)

20 min

ja

ja

Hoofd Officier van Dienst Brandweer (HOvDB)

 

10/16

12

ja

12

Aanwijzing

(groep A)

30 min

ja

ja

Operationeel Leider intern

10/16

14

ja

14

Aanwijzing

(groep A)

45 min

nee

ja

Operationeel Leider extern

10/16

14

n.v.t.

n.v.t

Via eigen hoofdwerkgever

(groep C)

45 min

nee

ja

Preventiepiket

10/16

7

ja

7

Aanwijzing

(groep A)

60 min

ja

ja

CaCo (incidenteel piket)

10/16

9

nee (ivm roosterdienst)

9

Onderdeel van de functie

30 min

ja

ja

Centralist MAN (licht piket)

10/16

7

nee (ivm roosterdienst)

7

Aanwijzing (groep A)

60 min

nee

ja

Centralist MAN (zwaar piket)

10/16

7

nee (ivm roosterdienst)

7

Aanwijzing

(groep A)

30 min

ja

ja

Algemeen Commandant Communicatie intern

 

10/16

10

ja

10

Aanwijzing

(groep A)

30 min

nee

ja

 

 

 

 

Piketfunctie

 

 

 

 

Beschikbaarheids-vergoeding

 

 

 

 

Schaal, periodiek 11 voor de beschikbaarheids-vergoeding

 

 

 

 

 

Binnen reguliere werktijd

 

 

 

 

Schaal , periodiek 11 inzetvergoeding en overwerk-vergoeding

 

 

 

 

Type aanstelling

 

 

 

 

Opkomst- tijd

 

 

 

 

Wisselvoertuig

 

 

 

 

Reistijd is werktijd binnen de piketfunctie

Algemeen Commandant Communicatie extern

10/16

10

n.v.t.

n.v.t.

Via eigen hoofdwerkgever

(groep C)

30 min

nee

ja

Communicatieadviseur ROT en BT intern

10/16

10

ja

10

Aanwijzing

(groep A)

45 min

nee

ja

Communicatieadviseur ROT en BT extern

10/16

10

ja

n.v.t.

via eigen hoofdwerkgever

(groep C)

45 min

nee

ja

Informatiemanager ROT (multi)

10/16

11

ja

11

 Aanwijzing

(groep A)

30 min

nee

ja

Communicatieadviseur CoPi (Operationeel Woordvoerder)

10/16

9

ja

9

Aanwijzing (groep A)

30 min

ja

ja

Floormanager ICT

10/16

8

ja

8

Aanwijzing

(groep A)

30 min

nee

ja

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg intern

10/16

12

ja

12

Aanwijzing

(groep A)

45 min

nee

ja

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg extern

10/16

12

n.v.t.

n.v.t.

1 uurs-aanstelling

(groep B)

45 min

nee

ja

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN)

10/16

10

ja

10

Aanwijzing

(groep A)

60 min

nee

ja

Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG)

10/16

10

ja

10

 Aanwijzing

(groep A)

30 min

ja

ja

Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) 1 uursaanstelling

10/16

10

nee

10

1 uurs-aanstelling

(groep B)

30 min

ja

ja

 

Samenvatting piketregeling

 

 

Groep A: Aanstelling bij VRGZ

 

 

Groep B: AZGZ / Hoofdbetrekking elders

 

Groep C: Gemeenten & GGD GZ

 

Manier en voorwaarden aanstelling

 

 

Aanwijzing piket door of namens DB

Een-uursaanstelling door of namens DB

Bericht van VRGZ (basis hiervoor in artikel 11.6 CAO gemeenten)

 

 

Beëindigen:

- In wederzijds overleg (opzegtermijn van 3 maanden)

- Bij niet functioneren

- Bij pensioen of bij het bereiken AOW leeftijd

 

Beëindigen:

- In wederzijds overleg (opzegtermijn van drie maanden)

- Bij niet functioneren

- Bij pensioen of bij het bereiken AOW leeftijd

Beëindigen:

- In wederzijds overleg initiatief (opzegtermijn

van drie maanden)

- Bij niet functioneren

- Bij pensioen of bij het bereiken AOW leeftijd

 

 

Functiebeschrijving door of namens DB vastgesteld

Functiebeschrijving door of namens DB vastgesteld

Functiebeschrijving door of namens DB vastgesteld

 

 

Kwaliteitseisen functie in Besluit Personeel Veiligheidsregio’s; toetsing gebeurt periodiek

Kwaliteitseisen functie in Besluit Personeel Veiligheidsregio’s; toetsing gebeurt periodiek

Kwaliteitseisen functie in Besluit Personeel Veiligheidsregio’s; toetsing gebeurt periodiek

 

 

Maximaal 1 piketfunctie

Maximaal 1 piketfunctie

Maximaal 1 piketfunctie

 

Beschikbaarheid

 

10-16 voor crisispiket in schaal crisisfunctie

Voor alle uren buiten reguliere werktijd (behalve bij inzet of oefening)

Op declaratiebasis

10-16 voor crisispiket in schaal crisisfunctie

Voor alle beschikbare uren (behalve tijdens uitvoering beheersmatige functie VRGZ, inzet of oefening)

Op declaratiebasis

10-16 voor crisispiket

Voor alle uren buiten reguliere werktijd (behalve bij inzet of oefening)

Op declaratiebasis

 

Declaratie inzet- en oefenuren

 

Inzeturen binnen reguliere (kantoor)werktijd hoofdbetrekking: geen vergoeding.

Inzeturen buiten reguliere werktijd:

- t/m schaal 10: Overwerkvergoeding schaal piketfunctie

- schaal 11 en hoger: geen extra vergoeding, uren schaal piketfunctie worden tegen 100% uitbetaald.

Inzeturen binnen aanstelling; uurloon schaal piketfunctie. Extra uren (bovenop 1 uur): overwerkvergoeding schaal piketfunctie.

 

Inzeturen binnen en buiten werktijd conform eigen arbeidsvoorwaarden gemeente

 

Oefenen en overleg in principe onder reguliere werktijd hoofdbetrekking

Oefenen en overleg (en schoonmaak e.d.) binnen 1 uursaanstelling en verder op declaratiebasis met overwerkvergoeding. Of bij beheersmatige functie VRGZ binnen werktijd.

Oefenen en overleg onder reguliere werktijd hoofdbetrekking voor rekening gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep A: Aanstelling bij VRGZ

 

 

Groep B: AZGZ/ Hoofdbetrekking elders

 

Groep C: Gemeenten GZ

 

Secundair

 

Oefenprogramma aangeboden door VRGZ: deelname is verplicht

Oefenprogramma aangeboden door VRGZ:

deelname is verplicht

Oefenprogramma aangeboden door VRGZ: deelname is verplicht

 

Reiskosten met eigen auto worden vergoed conform regeling dienstreizen en vergoeding woon-werkverkeer VRGZ

Aantal piketten heeft beschikking over dienstvoertuig

Reiskosten met eigen auto worden vergoed conform regeling dienstreizen VRGZ

Aantal piketten heeft beschikking over dienstvoertuig

 

Reiskosten met eigen auto worden vergoed conform arbeidsvoorwaarden gemeente

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Aanwijzingsbesluit: de juridische vorm waarin een piketfunctionaris schriftelijk wordt aangewezen door het bevoegd gezag voor de specifieke rol in de rampen- en crisisbeheersing, als bedoeld in artikel 15:1:11, lid 2, van de AVRGZ.

 • Beheersmatige functie: kantoorfunctie

 • Beschikbaarheidsdienst: het zich volgens rooster beschikbaar houden buiten de individueel geldende werktijden met de verplichting om onmiddellijk aan een oproep gevolg te geven.

 • Beschikbaarheidsvergoeding: vergoeding waarop de verplichting rust zich buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden voor en uitvoering te geven aan werkzaamheden voor de piketfunctie (artikel 20:1:1 en artikel 3:13, lid 1 AVRGZ)

 • Besluit Personeel Veiligheidsregio’s: houdende regels over het personeel van de brandweer, functies binnen de GHOR en over de functies binnen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 • Bijzondere werktijden regeling: de werktijdenregeling waarbij de werktijd voor de medewerker eenzijdig wordt vastgesteld door het Dagelijks bestuur.

 • Brandweerpiket: de verplichting die op een medewerker rust om zich buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de brandweerdienst.

 • Crisispiket: piket dat gerelateerd is aan de uitvoering van taken in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals aangegeven in de Wet op de Veiligheidsregio’s

 • Hoofdfunctie: niet zijnde de piketfunctie

 • Inzetvergoeding: vergoeding wanneer men voor een operationele taak is ingezet.

 • Overwerkvergoeding: de vergoeding die wordt uitbetaald bovenop de (eventuele) vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte werktijd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van dag en tijdstip (de overwerkvergoeding is gebaseerd op de percentages in artikel 3:18 van de AVRGZ).

 • Piketfunctie: een samenstelling van operationele taken waarvan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid het noodzakelijk acht een beschikbaarheidsdienst in te stellen.

 • Piketfunctionaris: de persoon op wie de verplichting rust om zich binnen en buiten de voor hem geldende werktijden, ter beschikking te houden en indien noodzakelijk werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de brandweerzorg, geneeskundige zorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

 • Preventiepiket: een samenstelling van operationele taken waarvan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid het noodzakelijk acht een beschikbaarheidsdienst in te stellen wegens de verplichting uit het Besluit Omgevingsrecht, artikel 7.4.

 • Reguliere werktijd: Werktijd voor de reguliere hoofdfunctie.

 • Reservedienst: De reservedienst is een dienst waarbij de centralist geen tafeldienst heeft. De invulling van de dienst wordt met diverse werkzaamheden in overleg met de leidinggevende gedaan. Daarnaast is bij onvoorzien of ad-hoc gewenst verlof, ziekte (veroorzaakt door collega’s) of onvoorziene zaken in de organisatie deze dienst bedoeld om onregelmatigheden in het rooster op te vangen.

 • 10/16 regeling: dit houdt in dat men bij een beschikbaarheidsdienst 10% uitbetaald over de uren van maandag tot en met zaterdag en 16% voor zon- en feestdagen.

 • 1-uursaanstelling: dienstverband met een omvang van 1 uur per week.

 

Artikel 2 Piketfuncties

De regeling brandweer- en crisispiket VRGZ omvat alle crisis -, en brandweer piketfuncties binnen de VRGZ inclusief de daarbij behorende vergoedingen, functieschalen en opkomsttijden. Alle piketfuncties staan vermeld in het overzicht in deze piketregeling.

 

Artikel 3Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken

Lid 1

De inzet van piketfunctionarissen geschiedt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de VRGZ.

Lid 2

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en vereisten van de piketfunctionarissen zijn gebaseerd op het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s en op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante regelgeving hoofdstuk 7 van het Besluit Omgevingsrecht.

Lid 3

Bij alarmering dient de piketfunctionaris binnen de daarvoor gestelde normopkomsttijd ter plaatse te zijn. De piketfunctionaris is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de opkomsttijden.

Lid 4

Een piketfunctionaris wordt aangewezen of aangesteld in maximaal één piketfunctie.

Lid 5

Wanneer een piketfunctionaris ingeroosterd is in een beschikbaarheidsdienst is hij/zij zowel tijdens reguliere werktijd als buiten reguliere werktijd oproepbaar en inzetbaar.

 

Artikel 4Wijze van aanstellen

 

Artikel 4.1 Wijze van aanstellen groep A: Aanwijzing

Lid 1

De piketfunctionaris met een aanstelling bij de VRGZ wordt aangewezen als piketfunctionaris middels een aanwijzingsbesluit (conform artikel 15:1:11, lid 2 AVRGZ) door of namens het dagelijks bestuur van de VRGZ.

Lid 2

De aanwijzing tot piketfunctionaris kan worden ingetrokken door of namens het dagelijks bestuur van de VRGZ of in wederzijds overleg of bij beëindiging van het dienstverband bij de VRGZ. Hierbij geldt in principe een opzegtermijn van drie maanden.

Lid 3

Het niet voldoen aan de landelijke en regionale kwaliteits- of functioneringseisen (welke periodiek worden getoetst) kan leiden tot ongeschiktheid voor de functie met het intrekken van de aanwijzing als gevolg.

 

Artikel 4.2 Wijze van aanstellen groep B: Parttime aanstelling van 1 uur

Lid 1

De piketfunctionaris, die geen beheersmatige aanstelling bij de VRGZ heeft of onder de sector-cao Ambulancezorg valt, wordt middels een besluit aangesteld voor 1 uur per week.

Lid 2

Het dienstverband kan worden beëindigd namens het dagelijks bestuur van de VRGZ of in wederzijds overleg of bij beëindiging van het dienstverband bij de VRGZ. Hierbij geldt in principe een opzegtermijn van drie maanden.

Lid 3

Het niet voldoen aan de landelijke en regionale kwaliteits- of functioneringseisen (welke periodiek worden getoetst) kan leiden tot ongeschiktheid voor de functie met ontslag tot gevolg.

 

Artikel 4.3Wijze van aanstellen groep C: Bevestiging deelname piket

Lid 1

Voor de piketfunctionaris, die een dienstverband heeft bij één van de gemeenten In Gelderland-Zuid, is de basis voor de piketfunctie gelegd in artikel 11.6 in de CAO Gemeenten waarin staat dat medewerkers van de gemeenten taken kunnen verrichten in het kader van de Wet op de Veiligheidsregio’s. De piketfunctionaris ontvangt een bevestiging van de VRGZ dat hij/zij deze piketfunctie gaat vervullen.

Lid 2

De gemeente waarbij de piketfunctionaris in dienst is, blijft de formele werkgever van desbetreffende piketfunctionaris en de rechtspositie van die gemeente, ook voor onderhavige werkzaamheden in het kader van de Wet op de Veiligheidsregio’s, is van toepassing.

Lid 3

De piketfunctie kan worden stopgezet in wederzijds overleg of bij beëindiging van het dienstverband bij de gemeente. Hierbij geldt een opzegtermijn van in principe drie maanden.

Lid 4

Het niet voldoen aan de landelijke en regionale kwaliteits- of functioneringseisen (welke periodiek worden getoetst) kan leiden tot ongeschiktheid voor de functie met stopzetten van de piketfunctie als gevolg.

 

Artikel 5Vergoedingen

 

Artikel 5.1 Vergoedingengroep A

 

Artikel 5.1.1Vergoeding beschikbaarheid

Lid 1

De piketfunctionaris ontvangt een beschikbaarheidsvergoeding op basis van het piketrooster. De vergoeding vindt plaats op declaratiebasis.

Lid 2

De piketfunctionaris ontvangt deze vergoeding niet tijdens reguliere werktijden en/of reservediensten en niet tijdens inzet en oefeningen.

 

Artikel 5.1.2Vergoeding inzet

Lid 1

Inzeturen binnen reguliere werktijd vallen onder de beheersmatige functie en kunnen niet worden gedeclareerd.

Lid 2

De vergoeding van inzeturen buiten reguliere werktijd vindt plaats op declaratiebasis. Voor deze uren geldt de schaal waarin de piketfunctie is gewaardeerd.

Lid 3

Voor inzeturen die buiten de reguliere werktijd plaatsvinden, geldt de overwerkvergoeding.

Lid 4

Functieschaal 11 of hoger heeft geen recht op overwerkvergoeding. De inzeturen buiten reguliere werktijd worden vergoed tegen 100% van het uurloon van de schaal waarin de piketfunctie is gewaardeerd.

 

Artikel 5.1.3Vergoeding Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Lid 1

De vergoeding van de uren in het kader van opleiden/ trainen/oefenen (OTO), bijscholing, het werkoverleg en vergaderingen in het kader van de piketfunctie tijdens reguliere werktijd worden gemaakt, vallen onder de hoofdbetrekking en kunnen niet apart worden gedeclareerd.

Lid 2

De vergoeding van deze uren buiten reguliere werktijd vindt plaats op declaratiebasis. Voor deze uren geldt de schaal waarin de piketfunctie is gewaardeerd.

Lid 3

Voor de uren in het kader van opleiden/ trainen/oefenen (OTO), die buiten de reguliere werktijd plaatsvinden, geldt de overwerkvergoeding.

Lid 4

Functieschaal 11 of hoger heeft geen recht op overwerkvergoeding. De oefenuren buiten reguliere werktijd worden vergoed tegen 100% van het uurloon van de schaal waarin de piketfunctie is gewaardeerd.

 

Artikel 5.2Vergoedingengroep B

 

Artikel 5.2.1Vergoeding beschikbaarheid

Lid 1

De piketfunctionaris ontvangt een beschikbaarheidsvergoeding op basis van het piketrooster. De vergoeding vindt plaats op declaratiebasis.

Lid 2

De piketfunctionaris ontvangt deze vergoeding niet tijdens reguliere werktijd in een beheersmatige functie bij de VRGZ (ook AZGZ) en niet tijdens inzet en oefeningen.

 

Artikel 5.2.2Vergoeding inzet, OTO en overige werkzaamheden

Lid 1

Het uur zoals vermeld onder artikel 4:2 lid 1 moet worden aangewend voor alle voorkomende werkzaamheden zoals inzet/uitruk, het opleiden/trainen/oefenen (OTO), het werkoverleg e.d. in het kader van de piketfunctie.

Lid 2

Het uurloon, behorende bij dit dienstverband, is opgebouwd uit het bruto uurloon behorende bij de schaal waarin de piketfunctie is gewaardeerd, inclusief de opgebouwde verlofuren (naar rato).

Lid 3

Inzeturen die de 1- uursaanstelling overstijgen worden uitbetaald op declaratiebasis tegen overwerkvergoeding. Over deze uren worden geen verlof of andere toeslagen uitbetaald.

Lid 4

Planbare uren die de 1-uursaanstelling overstijgen, ingezet voor bijvoorbeeld OTO activiteiten, werkoverleggen e.d., worden uitbetaald met overwerkvergoeding. Voor functionarissen met een beheersmatige functie binnen de VRGZ (en AZGZ), geldt dat deze uren zoveel als mogelijk tijdens reguliere werktijd moeten worden gepland en daardoor niet declarabel zijn.

 

Artikel 5.3 Vergoedingengroep C

 

Artikel 5.3.1Vergoeding beschikbaarheid

Lid 1

De piketfunctionaris ontvangt een beschikbaarheidsvergoeding op basis van het piketrooster. De vergoeding vindt plaats op declaratiebasis.

Lid 2

De piketfunctionaris ontvangt deze vergoeding niet tijdens reguliere werkzaamheden en niet tijdens inzet en oefeningen.

Lid 3

De deelnemer declareert de beschikbaarheidsvergoeding bij zijn (overheids-)werkgever. De overheidswerkgever declareert deze kosten bij de VRGZ.

 

Artikel 5.3.2Vergoeding inzet en vergoeding OTO

Lid 1

De inzet- en oefenuren worden vergoed conform de geldende arbeidsvoorwaardenregeling van de desbetreffende gemeente en worden niet gedeclareerd bij de VRGZ.

 

Artikel 6 Vergoeding bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Lid 1

Indien een piketfunctionaris als gevolg van (arbeids-)ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek langer dan 6 weken niet ingezet kan worden in het piket, dan wordt een gemiddelde van de daarbij behorende beschikbaarheidstoelage doorbetaald. De overwerkvergoeding valt niet onder de betreffende salaristoelagen.

Lid 2

De hoogte van de vergoeding is het gemiddelde van de beschikbaarheidstoelage berekend over een periode van twaalf kalendermaanden (refertetijdvak).

Lid 3

Als de piketfunctionaris korter dan twaalf maanden de beschikbaarheidstoelage toegekend heeft gekregen, wordt gerekend met het gemiddelde van het aantal maanden dat hij de beschikbaarheidstoelage heeft ontvangen.

Lid 4

De gemiddelde beschikbaarheidstoelage is van toepassing tijdens de gehele periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek. Wanneer de piketfunctionaris langer dan zes maanden ziek is, dan wordt er ook gekort op de beschikbaarheidstoelage conform artikel 7:3 van de AVRGZ.

Lid 5

De doorbetaling genoemd onder de voorgaande punten vindt plaats tot aan de keuringsuitslag PPMO/PAM en/of advies van de bedrijfsarts/medisch deskundige, waarin vermeld staat dat de piketfunctionaris de piketfunctie weer kan uitoefenen.

 

Artikel 7Vergoeding tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

Lid 1

Indien een piketfunctionaris als gevolg van zwangerschap niet ingezet kan worden in het piket, dan wordt een gemiddelde van de daarbij behorende beschikbaarheidstoelage doorbetaald. De overwerkvergoeding valt niet onder de betreffende salaristoelagen.

Lid 2

De hoogte van de vergoeding is het gemiddelde van de beschikbaarheidstoelage berekend over een periode van twaalf kalendermaanden (refertetijdvak).

Lid 3

Als de piketfunctionaris korter dan twaalf maanden de beschikbaarheidstoelage toegekend heeft gekregen, wordt gerekend met het gemiddelde van het aantal maanden dat hij de beschikbaarheidstoelage heeft ontvangen.

 

Artikel 8Vergoeding tijdensvakantie en verlof

Lid 1

Indien een piketfunctionaris als gevolg van vakantie of verlof niet ingezet kan worden in het piket, dan wordt een gemiddelde van de daarbij behorende beschikbaarheidstoelage doorbetaald. De overwerkvergoeding valt niet onder de betreffende salaristoelagen.

Lid 2

De hoogte van de vergoeding is het gemiddelde van de beschikbaarheidstoelage berekend over een periode van twaalf kalendermaanden (refertetijdvak).

Lid 3

Als de piketfunctionaris korter dan twaalf maanden de beschikbaarheidstoelage toegekend heeft gekregen, wordt gerekend met het gemiddelde van het aantal maanden dat hij de beschikbaarheidstoelage heeft ontvangen.

 

Artikel 9Piketauto en wisseltijd

Lid 1

De piketfunctionaris die vanuit zijn piketfunctie gebruik dient te maken van een dienstvoertuig, regelt zelf vervoer naar de wissellocatie, zijnde de locatie waar het piketvoertuig staat. Indien de reis van huis naar de wissellocatie een extra beweging is met een privéauto, worden de kilometers als dienstreis vergoed. Dit geldt ook voor de terugreis.

Lid 2

Indien er sprake is van een extra beweging van huis naar de wissellocatie dan wordt deze tijd volledig vergoed in de schaal van de piketfunctie (indien deze wissel niet onder werktijd van de reguliere hoofdfunctie bij de VRGZ plaatsvindt).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur VRGZ van 10 juni 2021,

De voorzitter,

Drs.H.M.F. Bruls